Presentationsbilder; Socioekonomisk analys, invandring Sandvikens kommun

Description
1. Socioekonomisk analys - invandring Sandvikens kommun 24 mars 2014 www.pwc.se 2. PwC Bakgrund och syfte ã Sandvikens kommun har stor erfarenhet av mottagning av…

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 5 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Socioekonomisk analys - invandring Sandvikens kommun 24 mars 2014 www.pwc.se
 • 2. PwC Bakgrund och syfte • Sandvikens kommun har stor erfarenhet av mottagning av människor på flykt och inflyttning av människor från andra länder. • Inom frågor som berör invandring och integration är ett gott underlag och bakomliggande analyser viktiga, för att ge förut- sättningar för att fatta rätt beslut i strategiska och operativa frågor för kommunen. • PwC har fått i uppdrag att genomföra en socioekonomisk analys på området. • Analysen berör två huvudsakliga frågeställningar. Sandvikens kommun 2 24 mars 2014
 • 3. PwC Metod – rapportens två delar Del 1 utgörs av en marginal- beräkning som analyserar de ekonomiska intäkterna som en nyanländ person bidrar med. Denna aspekt tar då hänsyn till utjämningssystemet samt eventuella statliga bidrag. Intäkterna ställs också i relation till de ”vanliga” större kostnaderna under integrationsfasen. Del två utgörs av en ekonomisk beräkning för samtliga utrikesfödda som är bosatta i Sandvikens kommun. Analysen studerar intäkter och kostnader som dessa kan beräknas medföra för kommunen. 3 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • 4. PwC Slutsatser Beräkningar och underlag följer Sammantaget är de värden de utrikes födda genererar större än de kostnader som de medför. Detta avser såväl våra exempelfamiljer som de totala antalet utrikesfödda i kommunen. 4 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • 5. PwC Marginalberäkningen för två exempelfamiljer En familj i etableringsfasen och en utanför 5 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • 6. PwC Marginalberäkningen - två exempelfamiljer En familj i etableringsfasen, en utanför Familj A • + 370 000 kronor • Två arbetslösa vuxna. • Två barn, 2 och 9 år. • I etableringsfasen. Familj B • + 100 000 kronor • Två arbetslösa vuxna. • Två barn, 9 och 16 år. • Utanför etableringsfasen. Sandvikens kommun • De intäkter som familjerna genererar via etableringsersättningen och kostnadsutjämningen är större än de kostnader som uppstår. • Tydligt att etableringsersättningen spelar en stor roll – viktigt att arbete skapas under etableringsfasen. 6 24 mars 2014
 • 7. PwC Etableringsersättning Under etableringsfasen Etableringsersättningar i olika form De kommuner som har flyktingmottagande får ersättning från staten i form av grundersättning och schablonbelopp. Grundersättningen uppgår till tio prisbasbelopp som är tänkt att finansiera den övergripande flyktinghanteringen i kommunen. Därtill följer ett antal schablontillägg och ersättningar av engångskaraktär. • Schablonersättning som ska täcka kostnader för mottagande och hjälp till bosättning, SFI, merkostnader i skola, tolk, etc. - Engångsersättningar ◦ Möjlighet att återsöka kostnader för försörjningsstöd 7 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • 8. PwC Kostnadsutjämning Utjämning för strukturella kostnadsskillnader Utjämningens grundförutsättningar Syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna respektive landstingen att erbjuda sina invånare välfärd. Kostnadsutjämningen är statsfinansiellt neutral. Det är marginaleffekten av en person till jämfört rikets genomsnitts- förändring som avses i denna rapport och i dess beräkningar. • Vuxen arbetslös - Barn, uppdelat på olika åldrar ◦ Vuxen över 65+ › Extra för låg inkomst, ensamstående med barn, lagförd ungdom etc. 8 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • 9. PwC Familj A Effekt, kostnader och intäkter 176 700 kronor Etableringsersättning - Schablon 4 pers. - Engångsersättningar + 444 506 kronor Utjämning - Tillskott för arbetslös & barn + 218 200 kronor Kostnader ord. verksamhet - 31 250 kronor Extrakostnader - 371 756 kronor Nettoeffekt - Total intäkt 621 206 kr. - Total kostnad 249 450 kr. 9 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • 10. PwC Familj B Effekt, kostnader och intäkter Ingen etableringsersättning 0 498 419 kronor Utjämning - Tillskott för arbetslös & barn + 211 900 kronor Kostnader ord. verksamhet - 187 960 kronor Extrakostnader - 98 559 kronor Nettoeffekt - Total intäkt 498 419 kr. - Total kostnad 399 860 kr. 10 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • 11. PwC Beräkning för samtliga utrikesfödda i kommunen Ett alternativscenario för kommunen 11 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • 12. PwC Alternativscenariot – ingen invandring 4 278 invånare färre Intäkterna består av: • Produktionsvärden • Konsumtionsvärden • Hyresintäkter Kostnaderna består av: • Ekonomiskt bistånd • Lönekostnader • Bostadskostnader Utrikes födda ger upphov till intäkter och kostnader Behovet av anställda inom kommunal verksamhet och för konsumtion ökar 12 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • 13. PwC Produktionsvärde och konsumtion Samt kostnad för ekonomiskt bistånd 540 miljoner kronor Produktionsvärde • 1 334 med förvärvsinkomst • Genomsnittlig förvärvsinkomst uppgår till 297 000 kr (median). + 19 miljoner kronor Konsumtion • Utifrån konsumentverkets siffror för barn och vuxna • Konsumtion sker i kommunen + 23 miljoner kronor Utifrån Socialstyrelsens statistik • 12,1 mnkr till hushåll där ena parten är utrikesfödd. • 10,7 mnkr till hushåll där bägge partnerna är utrikesfödda. - 13 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • 14. PwC Utrikes föddas bostadsbehov Kommunala hyresfastigheter Hur skulle hyresmarknaden se ut utan invandringen? • 55 procent bor i hyresrätt, drygt 1000 hushåll i kommunen. • Genomsnittlig hyra om ca 4 800 kronor per månad. • Uppskattade årliga hyres- intäkter om 62 miljoner. • Kostnaderna beräknas utifrån en vinstmarginal på 13 procent. • Kostnaderna uppgår till 54 miljoner. • 20 anställda i Sandvikenhus. Bostadskostnader Hyresintäkter 14 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • 15. PwC Ökad efterfrågan på kommunal service Ökat antal anställda och ökade lönekostnader Utifrån antal barn och ungdomar, förväntad inskrivningsgrad och personaltäthet i förskola, grundskola och gymnasieskola. Utifrån antal äldre, andelar med omsorg i hemtjänst och särskilt boende samt personaltäthet. Utifrån genomsnittliga månadslöner för förskol- lärare, grundskollärare och gymnasielärare samt vårdbiträden. Baserat på SCBs lönestatistik över månadslöner för Norra Mellansverige, per yrkes- kategori, för 2012. Skola 72 åa Äldreomsorg 34 åa Lönekostnad 33 mnkr 15 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • 16. PwC Alternativscenariot – ingen invandring 4 278 invånare färre Intäkterna består av: • Produktionsvärden 540 mnkr • Konsumtionsvärden 19 mnkr • Hyresintäkter 62 mnkr Kostnaderna består av: • Ekonomiskt bistånd 23 mnkr • Lönekostnader 33 mnkr • Bostadskostnader 54 mnkr Intäkterna är större än kostnaderna Behovet av anställda inom kommunal verksamhet och för konsumtion ökar 16 24 mars 2014Sandvikens kommun
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks