Presentación do Reitor - PDF

Description
Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela Presentación d Reitr Os prfunds cambis que se están a prducir na Universidade españla cm cnsecuencia da incrpración a Espaz Eurpe de Educación

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 17 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela Presentación d Reitr Os prfunds cambis que se están a prducir na Universidade españla cm cnsecuencia da incrpración a Espaz Eurpe de Educación Superir, e remate d períd de vixencia d anterir Plan estratéxic, fan necesari que Equip de Gbern da Universidade de Santiag de Cmpstela abrde a elabración dun nv marc estratéxic que defina as liñas de acción para afrntar cn garantías de éxit as esixencias d ensin superir. Este cntext de incerteza e cntinus cambis fan imprescindible desenvlver unha planificación cnsensuada, na que prces de fixación de intereses e bxectivs que aseguren e mellren a cmpetitividade da Universidade de Santiag de Cmpstela, implique a tda a cmunidade universitaria, facend frnte as desafís que supón a situación actual da Institución e marc de financiament d SUG. Cntams cn tds para cnstruír futur da nsa Universidade A prfunda crise sciecnómica na que estams inmerss, e a lentitude ca que se aprximan s viss de recuperación, precisan establecer unha estratexia a lng praz ca vista psta nun futur máis ptimista e ilusinante. Asumind as directrices e recmendacións marcads pla Cmisión Eurpea na súa cmunicación de marz de 2010 Eurpa 2020: unha estratexia para un crecement intelixente, sstible e integradr, a USC debe tamén adptar este espaz tempral na súa planificación estratéxica. O Plan Estratéxic da Universidade de Santiag de Cmpstela cntempla un hriznte tempral ampl, n que será precis deseñar plans de actuación que faciliten a recuperación e equilibri n sen da Institución, de tal xeit que a seu remate a USC se atpe en cndicións de aprveitar as nvas prtunidades, cnverténdse nunha universidade de referencia internacinal. O Equip de Gbern asume a respnsabilidade da elabración deste Plan Estratéxic, per cnsidera imprescindible a participación e a cntribución de tda a cmunidade universitaria, xa que a súa finalidade transcende a calquera cnfiguración cncreta de gbern. Adquirims pl tant cmprmis de tmar en cnsideración s intereses de tds s membrs da cmunidade universitaria e facels partícipes e crrespnsables das decisións de gbern para desenvlver da mellr maneira psible a nsa misión de serviz á sciedade, e dun xeit especial, a Galicia. Neste sentid, quer agradecer esfrz e dedicación na elabración desde Plan Estratéxic, as integrantes ds grups de traball que ns teñen axudad a plasmar as liñas directrices que permitan cnverter á Universidade de Santiag de Cmpstela nunha universidade excelente e respnsable, estendend este agradecement a tds s membrs da cmunidade universitaria. Cntams cn tds para cnstruír futur da nsa Universidade. Juan Jsé Casares Lng Reitr da USC 2 Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela Índice 1. Limiar Cntext Principais magnitudes Reflexión estratéxica Prcedement de elabración Misión, visión e valres DAFO Frtalezas Debilidades Oprtunidades Ameazas Ámbits, liñas estratéxicas, bxectivs e actuacións Ámbit Persas Ámbit Actividade Universitaria Ámbit Xestión Institucinal Ámbit de Relación c Cntrn Plan de seguiment Os indicadres estratéxics Plan perativ Revisión d Plan Estratéxic Anexs 4 1. Limiar Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela Un exercici de planificación estratéxica é sempre unha apsta de futur, un prces de reflexión clectiva n que se establecen s pass a dar e as tarefas a acmeter para acadar esa psición desexada que querems para a nsa Universidade nun futur próxim. este exercici nn serviría de nada se nn é quen de agrmar sentir da cmunidade universitaria As universidades están chamadas a xgar un papel esencial na cnstrución dun nv mdel de sciedade basead n cñecement, de xeit que prvir traerá desafís e transfrmacións imprtantes enmarcads plas directrices e estratexias eurpeas, estatais e autnómicas. A planificación estratéxica será un instrument valis para garantir a permanente evlución dunha institución cm a USC, que fi quen de perdurar durante máis de cinccents ans, renvándse de ctí sen perder a esencia d ser e d sentir universitari, e sempre mantend unha identidade prpia. Así pis, a USC ten antecedentes dabnd, na súa lnga histria, da súa capacidade de adaptación, send unha institución preparada para afrntar s nvs temps. O Plan Estratéxic USC cnverterase na ferramenta que lle permitirá a instrumentalización racinal e técnica d seu prxect universitari para a década que estams a cmezar e facilitará a adpción de decisións na mellr dirección c fin de acadar s resultads desexads. Adiantándse as mesms, deberá previr s cambis que se pidan prducir ns próxims dez ans, e establecer s mecanisms axeitads para permitir que a Institución se adecúe as nvas esixencias que s nvs cntexts sciais, ecnómics, e nrmativs demandarán. Prén este exercici nn serviría de nada se nn é quen de agrmar sentir da cmunidade universitaria que ten que ser a prtagnista fundamental deste prces, xa que é ela a principal respnsable d seu futur e pl tant nela reside a lexitimidade para imaxinar e cnstruír que quere ser e nde ten que estar n an O éxit deste Plan Estratéxic en cncret e d cnxunt das universidades públicas galegas pasa brigatriamente prque a Sciedade Galega e en especial seu Parlament e Gbern Galeg tmen cnciencia da imprtancia da Educación Superir e a I+D+i, pl que un ds principais bxectivs deste plan é denunciar e cncienciar sbre a falta de recurss recllida n Plan de Financiament actual prcurand unha financiación pública acrde c rest das universidades eurpeas. 5 2. Cntext 6 Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela 2.1 Principais magnitudes A Universidade de Santiag de Cmpstela é a única institución da sciedade civil galega que perdura desde hai máis de cinc cents ans, send hxe en día principal centr dcente e investigadr da cmunidade galega, e un ds principais a nivel nacinal. A USC cnta cn campus universitaris situads en dúas cidades galegas, patrimni da humanidade, Santiag de Cmpstela e Lug, ns que n curs estudarn un ttal de alumns/as, ds que frn matrículas de nv ingres. Ns dus últims curss, a USC experimentu un crecement na matrícula de primeir an d 10%, mudand a tendencia plana bservada ns últims ans. A USC é principal centr dcente e investigadr da cmunidade galega, e un ds principais a nivel nacinal Matrícula ttal Matrícula nv ingres Ilustración 1. Cmparación da evlución da matrícula ttal da USC ca matrícula de nv ingres N que respecta a increment das matrículas, destaca referente a estudantad de Prgramas ficiais de psgra (POP) e Másteres ficiais, que n curss situárnse en Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela Ttal estudantes POP e Másters Oficiais Ilustración 2. Evlución das/ds estudantes matriculadas/s en POP e Másteres Oficiais A finais d an 2010, a USC cntaba cn efectivs de persal dcente e investigadr, mentres que s efectivs d persal de administración e servizs eran persas O númer de estudantes matriculads, sitúa a USC entre as quince maires universidades públicas españlas. Nº estudantes Nº estudantes 1 U. Cmplutense de Madrid U. de Vig U. de Barcelna U. de Alcalá de Henares U. de Sevilla U. de La Cruña U. de Granada U. de Cádiz U. de Valencia U. Carls III de Madrid U. del País Vasc U. de Jaén U. Autónma de Barcelna U. de Córdba U. Plitécnica de Madrid U. Pmpeu Fabra U. Plitécnica de Cataluña U. de las Islas Baleares U. Plitécnica e Valencia U. de León U. de Zaragza U. Jaume i de Castellón U. de Málaga U. Rvira i Virgili U. Autónma de Madrid U. de Almería U. de Salamanca U. Miguel Hernández de Elche U. de Santiag de Cmpstela U. de Girna U. de Murcia U. de Cantabria U. de Castilla la Mancha U. Pabl de Olavide U. de Alicante U. de Huelva U. de Ovied U. de Lleida U. de Valladlid U. de Burgs U. Rey Juan Carls U. Pública de Navarra U. de Extremadura U. Plitécnica de Cartagena U. de la Laguna U. de La Rija U. de Las Palmas de Gran Canaria Ilustración 3. Ranking das universidades públicas españlas pr númer de estudantes (fnte: La universidad españla en cifras 2010) A finais d an 2010, a USC cntaba cn efectivs de persal dcente e investigadr, mentres que s efectivs de persal de administración e servizs eran persas. Entre 2006 e 2010 cadr de persal da USC experimentu un increment semellante en terms absluts, de xeit que PDI medru en 122 efectivs, e PAS en Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela PDI Ilustración 4. Evlución d númer de PDI N an 2010, cun cntext ecnómic desfavrable, a USC btiv 70 millóns de eurs para actividades de I+D+i PAS Ilustración 5. Evlución d númer de PAS N que respecta á actividade investigadra, entre s ans 2000 e 2009, a USC situuse n sétim pst das universidades españlas n que respecta á prdución científica, send a quinta universidade en cant a númer de patentes slicitadas, cun ttal de 165, e a cuarta n que respecta á slicitude de patentes internacinais PCT presentadas na OEPM, cun ttal de N an 2010, cun cntext ecnómic desfavrable, a USC btiv 70 millóns de eurs para actividades de I+D+i, mantend unha prdución científica equivalente á de ans anterires, incrementand a prxección internacinal das súas publicacións, e númer de patentes rexistradas. 1 Fnte: Infrme CyD Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela Ilustración 6. Evlución ds resultads da I+D. Prdución científica. A USC captu 9,5 millóns de eurs n Prgrama Nacinal de Investigación Fundamental nn Orientada, grazas as 99 prxects aprbads Ilustración 7. Evlución das patentes e ingress de prpiedade industrial A Universidade de Santiag, cupa a sétima psición pr captación de recurss en cnvcatrias cmpetitivas de I+D n prgrama Nacinal de Investigación Fundamental nn Orientada, cn 99 prxects aprbads e 9,5 millóns de eurs captads. N relativ ás slicitudes cncedidas ns prgramas de recurss humans de I+D, atópase n quint lugar cn 37 blsas de Frmación de Prfesrad Universitari (FPU) cncedidas n an 2010, e cupa a dudécima psición nas blsas de Frmación de Persal Investigadr (FPI), incrprand 22 efectivs. 2.2 Reflexión estratéxica N Cnsell de Gbern da USC celebrad pasad 15 de xuñ d 2011 acrduse a elabración dun plan estratéxic que axudase á Universidade a acadar s rets que se lle presentan ns próxims dez ans. A decisión de deseñar un Plan Estratéxic para períd veu mtivada pr varias razóns. A situación de crise glbal na que estams inmerss que está a facer que as estratexias de mdernización das universidades, tant a nivel eurpe cm estatal, estean redefiníndse e ampliand ata an 2020, hriznte n que se prevé unha situación máis próspera. 10 Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela A partir de dcuments cm a Estratexia Eurpea 2020 e USC Hriznte 2015 fixárnse s catr ámbits que cnfrman Plan Estratéxic Tamén as circunstancias internas inciden n mesm sentid: plan de austeridade e a difícil situación ecnómica da USC, fan que períd inmediat pida ser cnsiderad un períd de transición cara a unha situación máis sólida que permita frtalecement das capacidades prpias, sen esquecer que nas épcas de crise é cand cómpre planificar cn mair rigr as actuacións na prcura da máxima eficacia na xestión e na administración ds recurss e, xa que lg, permitan saír frtalecids desta situación. Para abrdar a reflexión cnsiderárnse as ideas e directrices da Estratexia Eurpea 2020 que marca a senda de crecement da Unión para a próxima década, establecend cinc grandes bxectivs vinculads a cinc grandes materias: empreg, innvación, educación, integración scial, e climaenerxía. Xunt cn ela tivérnse en cnta as achegas d dcument d Ministeri de Educación Estratexia Universidade Os bxectivs perseguids pla USC teñen que estar encadrads n marc desta estratexia, cux eix central é: a mdernización das universidades españlas, mediante a prmción da excelencia en frmación e investigación, a internacinalización d sistema universitari e a súa implicación n cambi ecnómic basead n cñecement e na mellra da innvación Pr últim dcument USC hriznte 2015, perfilad pl anterir Equip de Gbern, tamén fi empregad cm base para a realización deste Plan Estratéxic Sbre estes fundaments seleccinárnse catr ámbits de actuación que abarcan s aspects esenciais da misión universitaria. - Persas: unha institución que é ante td e sbre td xeradra de cñecement, ten n capital human a súa ferramenta máis valisa. De aí que calquera reflexión estratéxica debe centrarse nas persas, atendend a persal dcente e investigadr, a persal de administración e servizs e a estudantad. Neste prces de mellra a USC debe cnsiderar a cada un destes clectivs cm parte fundamental na cadea de valr que xera a Universidade e frecer as seus membrs as cndicións e prtunidades para seu desenvlvement prfesinal e persal. - Actividade universitaria: s prcess de adaptación e cambi derivads da implantación d EEES e a imprtancia crecente da actividade investigadra de cara á mellra d tecid ecnómic e d prgres scial, requiren unha reflexión sbre as capacidades prpias da USC. É precis abrdar estes prcess cunha perspectiva a lng praz que permita aprveitar as prtunidades que agra se abren para cnverter a nsa Universidade nunha universidade de referencia a nivel internacinal. - Xestión institucinal: unha universidade excelente que pretenda dar un serviz excelente á sciedade debe ser unha universidade eficaz e eficiente na súa xestión e capaz de prxectar as súas actividades e a súa influencia máis alá das frnteiras autnómicas e estatais. A través desta reflexión estratéxica, a USC buscará acadar s bxectivs que lle 11 Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela Persas, Actividade Universitaria, Xestión Institucinal e Relación c Cntrn sn s catr ámbits de actuación sbre s que xira Plan Estratéxic permitan ser unha institución capaz de adaptarse as cambis, e internacinal. - Relación c cntrn: as universidades teñen unha briga ca sciedade que vai máis alá de transmitir cñecement, a través da súa actividade dcente, e de xerar nv cñecement pr medi da investigación, teñen que cntribuír a desenvlvement scial e ecnómic das áreas xegráficas nas que residen. Esta é unha misión esencial que esixe unha frmulación estratéxica que permita pór en valr as actividades universitarias de cara a frecer un mellr serviz á sciedade. Sbre estes catr ámbits desenvlveuse a reflexión da cmunidade universitaria tend en cnta as rientacións cntidas nas liñas estratéxicas marcadas pl Cnsell de Gbern que guiarn s bxectivs establecids n Plan Estratéxic. 2.3 Prcedement de elabración Un Plan Estratéxic require un prces de reflexión clectiva n que establecement ds pass que se deben dar e as tarefas que se deben acmeter sexan frit dun cmprmis cmpartid, xa que serán tds e cada un ds membrs da cmunidade universitaria s que cas súas actuacións garantan seu éxit. A participación da cmunidade estableceuse en dus mments, primeir na fixación de bxectivs, actuacións, e indicadres a través da discusión en grups de traball cnstituíds pr unha esclma da cmunidade universitaria representativa de tds s punts de vista e sensibilidades. Nun segund mment, a través da expsición d Plan a tda a cmunidade, a aprbación en Claustr será a culminación deste prces xa que nel está representad sentir universitari. 12 Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela A elabración d Plan Estratéxic desenvlveuse en tres fases: Fase I: Definición d marc estratéxic: O Cnsell de Gbern na sesión celebrada 19 de xull d 2011, estableceu marc estratéxic glbal, ámbits, liñas estratéxicas, misión, visión e valres da Universidade. Fase II: Definición de bxectivs e actuacións: Unha vez definid e aprbad marc estratéxic pl Cnsell de Gbern, frmárnse catr grups de traball, encargads de levar a cab a análise DAFO, e definir s bxectivs, actuacións e indicadres para cada un ds catr ámbits estratéxics. A elabración d Plan Estratéxic desenvlveuse en tres fases: Definición d marc estratéxic, definición de bxectivs e actuacións e elabración d dcument final Estes grups estaban frmads pr nce persas: sete membrs d Claustr, mantend a prprción ds clectivs representads neste órgan de xeit que participasen s cinc sectres, dus membrs d Cnsell de Gbern e dus d Equip de Gbern, un ds cales fi nmead crdinadr d grup, encargad de dinamizar as sesións de traball. Cada grup cupuse da reflexión dun ámbit, desenvlvend seu traball a lng ds meses de setembr e utubr, realizand unhas 30 sesións. Fase III: Elabración d dcument final: Rematad traball ds grups, Equip de Gbern analizu as cnclusións de cada ámbit para unificalas e garantir a cherencia d traball desenvlvid. Refrzuse a cmplementariedade de bxectivs e actuacións para garantir a trazabilidade na execución d Plan, e cmpactárnse s indicadres para facilitar seguiment ds bxectivs de cara á avaliación d Plan. O resultad deste prces fi dcument Plan Estratéxic da Universidade de Santiag de Cmpstela, que fi pst a dispsición da cmunidade universitaria e ds membrs d Claustr, abríndse un períd de emendas ata día 8 de nvembr ás 13:00 hras. 13 3 Misión, visión e valres 14 Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela Td prces de reflexión estratéxica iníciase ca definición da misión da rganización, entendida cm a razón de ser da Universidade, bxectiv básic cara a nde se dirixen as actividades levadas a cab n se da Institución. O establecement da misión da Universidade é que permite a frmulación da visión, ist é, a situación futura desexable para a Institución, que deberá redefinirse c pas d temp e adaptarse as nvs cntexts as que se teña que enfrntar a USC. Neste camiñ cara a lgr ds bxectivs estratéxics, deben estar presentes s valres da Universidade, que encarnan s principis, as cnvicións u a filsfía que cnducirán á Institución cara a éxit na busca da visión, e que representarán s trazs fundamentais da súa estratexia e recllerán as vantaxes cmpetitivas que a USC ten frnte a utras institucións. Unha definición cm esta ten que ser acrdada pla cmunidade universitaria. Pr ist, fi Cnsell de Gbern na súa sesión d 19 de xull d 2011 quen acrdu pr unanimidade a misión, visión e s valres da Universidade, cm primeir pas para a elabración d Plan Estratéxic Misión: Que sms? A Universidade de Santiag de Cmpstela é una institución pública dedicada á preservación, xeración, transmisión e difusión d cñecement de xeit scialmente respnsable. É unha universidade cmpleta, cunha ampla ferta académica en tdas as grandes áreas d saber e que desenvlve unha imprtante actividade investigadra, que a sitúa nunha psición destacada entre as universidades españlas, send pineira en plíticas de emprendement e en transferencia e valrización ds resultads da investigación, a temp que prprcina un serviz esencial á sciedade galega. Visión: Cara nde ns dirixims? Unha universidade de recñecid prestixi, que destaque a tds s niveis pla súa slvencia académica e pr una ferta atractiva capaz de captar ás/as mellres estudantes, así cm pr unha actividade investigadra recñecida que respnda ás demandas d cntrn e a criteris de excelencia científica que a prxecten internacinalmente. Unha universidade firmemente cmprmetida ca sciedade, que actúe cm mtr d desenvlvement sciecnómic d cntrn, e que sexa un referente ns temas de cperación scial, n desenvlvement sstible, n respect a medi ambiente e na creación e difusión da cultura. Unha universidade exemplar na xestión ds recurss, cun mdel de xestión áxil e transparente, cunha ecnmía saneada e que saiba vincular funcinament das diferentes unidades estruturais ca estratexia institucinal. 15 Plan Estratéxic Universidade de Santiag de Cmpstela Unha universidade participativa en trn a un prxect cmún, na que tdas as estratexias estean centradas nas persas, nas súas cmpetencias e cndicións de traball, p
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks