Presentacio oli

Description
1. Presentación de una novedad L'OLIVERA 2. Objetivo a largo plazo ● ● ● LA BORRASSA ÉS COM UNA MANTA QUE POSEM A TERRA PER NO EMBRUTAR LES OLIVES 3. Deseos…

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 6 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Presentación de una novedad L'OLIVERA
 • 2. Objetivo a largo plazo ● ● ● LA BORRASSA ÉS COM UNA MANTA QUE POSEM A TERRA PER NO EMBRUTAR LES OLIVES
 • 3. Deseos de los clientes ● ● ● ● ● ● PER RECOLLIR LES OLIVES PIQUEM L' OLIVERA AMB UN PAL.
 • 4. Satisfacción de los deseos de los clientes ● ● ● ● ● ● ELS SACS PLENS D' OLIVES LES PORTEM AL TRULL
 • 5. Análisis de costes ● ● ● ● ● PESEM ELS SACS A UNES BÀSCULES MOLT GRANS PER SABER QUANTS KILOS EN TENIM
 • 6. Ventajas ● ● ● ● ● DEIXEM LES OLIVES AL CONTAINER I PUGEN PEL SERPENTÍ CAP A LA TRITURADORA
 • 7. Próximos pasos ● ● ● ● ● ● ● LA PASTA TRITURADA LA POSEM ALS COFINS FENT UNA SÈRIE DE COFÍ,PASTA, COFÍ, PASTA...
 • 8. ES FIQUEN ELS COFINS AMB LA PASTA A LA PREMSA I A POC A POC SURT EL SUC DE LES OLIVES
 • 9. A LES BANYERES ES VA FENT L'OLI LA BRUTICIA, QUE ES DIU MORCA ES QUEDA A BAIX I L' OLI CADA COP MÉS NET PASSA A L' ALTRA BANYERA
 • 10. JA PODEM POSAR L' OLI A LES AMPOLLES I AMB ELS CAMIONS PORTAR-LO A LA BOTIGA
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks