Presentacio m

Description
1. MARENOSTRUM<br />Laura Revaliente Molina<br /> 2. BARCELONA SUPERCOMPUTER CENTER<br />El Barcelona SupercomputerCenter va ser originat el 2005.<br…

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 5 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. MARENOSTRUM<br />Laura Revaliente Molina<br />
 • 2. BARCELONA SUPERCOMPUTER CENTER<br />El Barcelona SupercomputerCenter va ser originat el 2005.<br />Marenostrum és l’ordinador més potent d’Espanya, un dels més potents d’Europa i el 118 del món segons la llista TOP500.<br />
 • 3. SUPERCOMPUTADOR<br />Un supercomputador és un computador amb una de les capacitats de processament més elevades del món, en particular, la seva capacitat de càlcul.<br />
 • 4. LOCALITZACIÓ<br />El MareNostrum és localitza a una capella construïda a principis del segle XX a Barcelona.<br />A la Universitat Politècnica de Barcelona (UPB).<br />Es troba dins d’un prisma de vidre de 9x18x5 metres i pesa 40000 kg.<br />
 • 5. OBJECTIU<br />S’utilitza per a investigacions científiques, com el genoma humà i el disseny de nous medicaments.<br />
 • 6. El MareNostrum disposa de 10.240 processadors.<br />D’una capacitat de càlcul de 94,21 teraflops, 94,21 bilions d’operacions per segon.<br />
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks