Prednemocničná neodkladná zdravotná starostlivosť pri popáleninách hornej končatiny - PDF

Description
Prednemocničná neodkladná zdravotná starostlivosť pri popáleninách hornej končatiny Argayová I., Rybárová D., Reľovská M., Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove Abstrakt Príspevok sa zaoberá problematikou

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 13 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Prednemocničná neodkladná zdravotná starostlivosť pri popáleninách hornej končatiny Argayová I., Rybárová D., Reľovská M., Fakulta zdravotníckych odborov PU v Prešove Abstrakt Príspevok sa zaoberá problematikou poskytovania prvej pomoci zdravotníckymi záchranármi v prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti o pacienta s popáleninami a úrazom vzniknutých podobným mechanizmom. Opisuje príčiny vzniku popálenín a začiatky liečby popálenín od histórie až po súčasnosť. V hlavnej časti sa hlbšie zaoberáme rozdelením popálenín podľavzniku a dĺžky trvania pôsobenia tepla na postihnuté časti tela. Informujeme o prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti a resuscitácii popáleného človeka priamo na mieste nehody, ale aj v ambulancii špecializovaného pracoviska. Rozoberáme emocionálnu a psychickú starostlivosť o pacientov postihnutých takýmto úrazom. Zaoberáme sa aj častými chybami pri ošetrovaní popálenín. V záveru ukazujeme dôležitosť poskytnutia adekvátnej a odbornej pomoci k tomuto typu úrazu posádky RZP aj RLP. Kľúčové slová: Popáleniny. Zdravotnícky záchranár. Prednemocničná neodkladná zdravotná starostlivosť. Abstract This contribution deals with the problem providing first aid by medical first aid workers in prehospital urgent medicalcare to pacients with burns and in jury similar to the mechanism. It describes the creation and cause of burns and first reatmenth from throughout history to presentday. In the main section we are going deeper to the selection and separation of the burns by origin and length of heat affecting the part of the body. Weinform about the hospital emergency medical care and resuscitation of the burn victim directly at the place of the accident and also in the specialized a mbulance workplace. We are analyzing the emotional and mental care provided to the patients affected by the in jury and also dealing with the common mistakes provided by treating the burns. In conclusion we want to show to the crew RZP and RLP importance of providing such a adequate and professional help to this type of in jury. Keywords: Burns. Paramedic.Pre-hospitalemergencymedical care. Úvod Začiatok používania ohňa, a tým aj možnosť vzniku popálenín sú spojené so vznikom života na našej zemi. História liečby popálenín sa spája s dejinami ľudstva. Popáleniny patria medzi najstaršie úrazy, ku ktorým dochádzalo veľmi často a človek ich musel liečiť. Liečba bola rôzna, väčšinou sa odvíjala od toho, kde človek žil a čo mu príroda dala. Tiež to záležalo od vyspelosti jedinca. Človek prišiel na to, že sa mu rany hoja rýchlejšie, keď na popáleniny prikladal nejakú rastlinu alebo len čistú vodu. 10 Neandertálsky človek liečil svoje popáleniny výťažkami z rastlín, kým starí Egypťania používali mixtúry prírodnej gumy s materským (od matky, ktorá porodila syna) alebo kozím mliekom. Najčastejšie sa však v týchto dobách uplatňovali plátky citrónovej kôry namočenej do rôznych olejov.(šimko, 1985) Prvá písomná správa o liečbe popálenín pochádza z r p. n. l. Ebersov papyrus, kde sa uvádzajú rôzne liečivé rastliny a opisuje sa v nich aj liečba na štyri poúrazové dni. Najčastejšie sa však v týchto dobách uplatňovali plátky citrónovej kôry, namočenej do rozličných olejov. Takéto recepty sa nachádzajú v takzvanom Smithovom papyruse. Číňania popáleniny liečili rôznymi odvarmi z čajov. Na konci 5. storočia p. n. l. sa odporúčala zmes kolofóniu, dechtu a sadla z ošípanej. Grécki lekári sa pri liečbe popálenín nedržali dogmaticky výlučne liečivých rastlín, ale vytvárali si logické názory vychádzajúce z praxe, empírie a farmakológie. Zaujímavým zistením o ich dôkladnom pozorovacom talente bolo pre nich to, že častým kúpaním v čistej vode, viac ráz denne sa znižuje hnisanie, rany nevysychajú a v konečnom dôsledku sa hoja. Postupom času vznikalo stále viac kníh o liečbe popálenín.(šimko, 1992) V stredoveku nastal rozvoj strelných zbraní a použitie pušného prachu vytvorilo nové podmienky pre vznik a liečbu popálenín. Divigo, osobný lekár Julia II., ako prvý vyslovil svoj názor na prítomnosť toxických látok v pušnom prachu, a preto takto vzniknuté rany pokladal za otrávené. Začiatkom roku 1879 lekár Earle navrhol liečbu termických úrazov použitím studených obkladov a studenej vody. Vysvetľoval význam jej analgetických účinkov. Významnú úlohu v liečbe popálenín mal francúzsky chirurg Puytren, ktorý viedol prvé špecializované oddelenie pre popáleniny v Paríži a stal sa prvým chirurgom na ich liečbu.(šimko, 1992) Začiatok 20. storočia znamená prelom v poznaní patofyziológie popálenín, a tým ajpodstaty liečby popálenín a popáleninového šoku. Nálezy koncentrácie hemoglobínu, hematokrytu a chloridov v sére popálených dokázali, že popáleninový šok vzniká v dôsledku straty tekutín, soli a bielkovín. V období druhej svetovej vojny sa neliečila len popálenina, ale uplatňovala sa celková liečba raneného. Popáleniny sa zaradzovali medzi najťažšie traumy. Každá, aj malá popálenina spôsobuje veľké bolesti, pretože dochádza k poškodeniu nervových zakončení v koži. Tieto zakončenia sú špecifické na vnímanie tepla, chladu, tlaku a bolesti. Akútne bolesti nasledujú okamžite po stimulácii tkaniva. V organizme sa uvoľňujú mediátory, ktoré zvyšujú citlivosť bolestivosti. Na základe toho sa zvýši produkcia látok, ktoré vyvolávajú bolesť. 11 Nehody spôsobené tepelnou energiou sa najčastejšie stávajú pri autonehodách, požiaroch či neopatrnosti. Takto vzniknutý úraz je neočakávaný, veľakrát zaskočí človeka, jeho rodinu a prudko mení ich osudy. Každodenné tradičné činnosti sa menia na niekoľkotýždenný pobyt v nemocničnom zariadení. Do úvahy musíme brať nielen fyzické problémy, zmena výzoru, ale hlavne psychické problémy pacienta. Pri liečbe je dôležitá rodina, ktorá podporuje svojho príbuzného, pretože zvyknúť si na nový spôsob života, postavenie v spoločnosti je veľmi ťažké. Ťažisko hodnotenia, triedenia a zodpovednosti poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť sa presúva z nemocníc na miesto nehody. Základnou úlohou zdravotnej záchrannej služby je pri veľkom množstve postihnutých získať prehľad o celkovom stave situácie. Na základe tohto poznania môže poskytnúť pomoc podľa potreby pre pacientov. Prvotne sú vždy ošetrení pacienti, ktorým PNS a transport zachráni život. Udáva sa, že popáleniny sú častou príčinou úrazu v našich lokalitách, ale v praxi urgentnej zdravotnej starostlivosti sa s nimi nestretávame veľmi často. Pri vzniku tohto druhu poranenia je veľmi dôležitá prvá pomoc. Pri neodbornej prvej pomoci môže dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu pacienta, a to či už z hľadiska samotnej liečby popáleniny alebo z jeho psychickej stránky. Tu sa ukazuje potreba osvety, ako postupovať pri prvej pomoci u popálenín.(sokolská, 2010) Vznik popálenín a ich delenie Popáleniny vznikajú na miestach, kde je tkanivo vystavené dostatočne dlhým pôsobením nad prahovej hodnoty tepelnej energie, priamym dotykom, vedením alebo žiarením. Príčinou popálenín je väčšinou účinok plameňa, elektriny a vriacej kvapaliny. Iné formy popálenín sú poleptania, ktoré vznikajú pôsobením chemikálie. Spôsob vzniku popálenín: suché popáleniny sú spôsobované priamym plameňom alebo horúcimi telesami. Medzi špecifické druhy suchého popálenia patrí popálenie trením, ktoré vzniká trením o nejaký predmet (lano) a popálenie slnečným žiarením. mokré popáleniny vznikajú pôsobením horúcej tekutiny alebo pary na tkanivo. Najčastejšie sú to opareniny malých detí. chemické úrazy tzv. poleptania poškodzujú najmä sliznice. Poškodenie je spôsobované suchými alebo vlhkými chemikáliami. Tieto úrazy nie sú založené na termickom podklade, ale na reakcii tkaniva k pôsobiacej chemickej látke. Vznikajú po kontakte so žieravinou, po vdýchnutí alebo užití jedovatej látky.(konigová,1999) 12 Hodnotenie závažnosti popálenín Vznik poškodenia organizmu je dôležitý údaj na základe ktorého môžeme dopredu predvídať následky nehody. To nám umožňuje už vopred pripraviť na zásah. Pri vzniku termického úrazu sa v organizme spúšťa poplachová reakcia s extrémnou vazokonstrikciou a tá má za následok prehlbovanie postihnutých častí tkanív. Takéto prehlbovanie a poškodzovanie tkaniva sa taktiež môže zhoršovať pri neadekvátne poskytnutej prvej pomoci. Pri popáleninových úrazoch je veľmi veľká pravdepodobnosť úmrtia pacienta. Úmrtnosť a zložitejšie popáleniny spôsobuje výbuch a požiar v uzavretom priestore, pád do horúcej tekutiny. Pri týchto dvoch mechanizmoch úrazu treba pátrať po rôznych typoch zlomeninách a vonkajších či vnútorných krvácaniach. Vznik polytraumy je veľmi bežný a netreba ju podceňovať.(konigová, 1999) Stanovenie rozsahu popálenia je veľmi dôležité pre stanovenie diagnózy a nasledujúci spôsob terapie. Na odhad rozsahu popáleniny sa najčastejšie používa tzv. Wallaceovo deviatkové pravidlo, ktoré uľahčuje odhad rozsahu poškodeného povrchu tela tak, že ho orientačne rozdeľuje na deväť percent.(ertlová,2004)u dospelých predstavuje hlava a krk 9 %,horné končatiny 2 x 9 %, hrudník 2 x 9 %, chrbát 2 x 9 %, dolné končatiny 4 x 9 %a genitálie 1%. U detí sa používa ako mierka veľkosť dlane s prstami postihnutého dieťaťa. Rozsah poškodenia Po určení rozsahu poškodenej časti tela, zisťujeme do akej hĺbky je tkanivo poškodené. Hĺbka poranenia záleží od veľkosti tepla, ktoré prechádza tkanivom a značnú úlohu zohráva čas pôsobenia. Podľa týchto faktorov vznikajú povrchovéalebo hlboké popáleniny. Povrchová popálenina - úraz spôsobil len malú stratu kože, alebo jej poškodenie. Patria tu popáleniny I. a II. stupňa. Vznikajú pri opálení slnkom, ošľahaním plameňom, alebo pri oliatí nie veľmi horúcou tekutinou. Takáto rana spôsobuje pálenie a bolestivosť určitú dobu, ktorá ustupuje po opakovanom chladení. Pri tejto popálenine sú zachované potné a mazové žľazy. Vďaka ich zachovaniu dochádza k spontánnemu hojeniu. Hlboké popáleniny- poškodzujú celú hrúbku tkaniva až do kosti a sú liečené nekrektómiou, transplantáciou a v nemalej miere sa využíva dočasné biologické krytie. Patria sem popáleniny III. stupňa. Stráca sa cit pre dotyk, pacient opisuje pichnutie ihlou ako obyčajný dotyk. Vznikajú pri obarení sa vriacou tekutinou, zásah elektrickým prúdom vysokého napätia. U dospelých vyvolá hlbokú popáleninu horúca voda s teplotou 50 C pôsobiaca 2 minúty, s teplotou 55 C pri expozícii 20sekúnd a s teplotou 60 C v priebehu 5 sekúnd. (Bydžovský, 13 2008)Po preliečení takejto popáleniny vždy zostávajú viditeľné jazvy na pacientovom tele. Na diagnostiku hĺbky poškodenia tkaniva sa využíva test kapilárneho návratu a test citlivosti na poškodenom mieste. Na určenie hĺbky poškodenia tkaniva sa používajú štyri stupne Popáleniny I. stupňa charakterizujúce sú bolestivosťou, sčervenaním a zriedkakedy tvorbou pľuzgierov. Zasahujú len epidermu a sú charakterizované príznakmi nekrózy, extenzívnou vazodilatáciou v zamši. Bolesť rýchlo ustúpi a rana sa hojí do 2 týždňov. Popáleniny II. stupňa popáleniny zasahujú do dermy, vytvárajú sa pľuzgiere vyplnené čírou tekutinou s ružovou spodinou. Rana je bolestivá pre dôsledok odkrytia nervových zakončení.(šimko,1997) V hornej časti zamše sa nachádzajú riedke perivaskulárne infiltráty lymfocytov, plazmocytov a neurotrofilných leukocytov. Hrozí nebezpečenstvo veľkej straty tekutín, vznik infekcie vplyvom jedovatých látok vniknutých pri rozpade tkaniva. Popáleniny III. stupňa nastáva zvredovatenie kožného povrchu, prejavujú sa nekrózou kože a podkožného väziva. Nekróza tkaniva je chemotaktická pre neurotrofilné leukocyty. Hojenie trvá mesiace. Popáleniny IV. stupňa popálenie poškodzuje tkanivo v celej hrúbke so svalstvom aj kosťou. Prejavuje sa mumifikáciou alebo vlhkou gangrénou. Popálenina sa v počiatočnom období môže ešte prehlbovať. Definitívne stanovenie hĺbky poranenia môžeme určiť až s odstupom času vývoja popáleniny. Nemenej dôležitá je lokalizácia popáleniny, ktorá ovplyvňuje prognózu popáleného. Niektoré telesné oblasti majú väčšiu funkčnosť, napríklad: ruky, nohy, genitálie, alebo estetickú dôležitosť ako popálenie tváre, kde ich postihnutie vyvoláva závažnejší stav. Pre triedenie, transport a liečbu poznáme štyri skupiny popálenín a to: malé popáleniny - popáleniny II. stupňa nepresahujúce u detí 10 % a u dospelých 15% povrchu tela, popáleniny III. stupňa postihujúce menej ako 2 % povrchu, stredne ťažké popáleniny - popálenina presahuje u dospelých 16 % a u detí 11 % povrchu tela. ťažké popáleniny - rozsah u dospelých presahuje 26 % povrchu tela a u detí 21 % kritické popáleniny rozsah popáleniny poškodzuje u dospelých viac ako 40 % tkaniva a u detí poškodzuje viac ako 30 %. 14 Prvá pomoc Riadime sa týmito zásadami - správnosť a účelnosť, - rýchlosť, - rozvaha a pokoj Znížiť účinok tepla, Zabrániť infekcii, Zmierniť bolesť, Zmierniť a oddialiť postup šoku. Správne poskytnutie prvej pomoci, ďalej neodkladnej prednemocničnej starostlivosti a zaistený transport do patričného zdravotníckeho zariadenia sú významné faktory, ktoré ovplyvňujú prognózu popáleninových úrazov. Na rozdiel od iných úrazov, kde sa poskytuje prvá pomoc, keď už došlo k poškodeniu obeti, u popáleninového úrazu je snaha poškodeniu zabrániť alebo ho obmedziť na minimum. Základné princípy prvej pomoci: 1. Zabrániť ďalšiemu pôsobeniu nadmerného tepla. Zastaviť obeť pri úteku (vyčerpaním sa stupňuje poplachová reakcia). Uhasiť horiaci odev, vyzliecť horúcou tekutinou nasiaknutý odev, prerušiť kontakt s horúcim predmetom. 2. Pátrať po pridružených poraneniach. 3. Chladiť popálené plochy studenou vodou, prípadne studeným obkladom. Chladením sa odvádza prebytočné teplo, ktoré prenikalo do kožného tkaniva. Tým sa zabráni prehlbovaniu popáleniny. Chlad súčasne tlmí nervové zakončenia v koži, takže pôsobí analgeticky. Neodporúča sa chladiť väčší povrch tela ako 10% u dospelých a 5% u detí, pretože by mohlo dôjsť k poklesu telesnej teploty. Chladenie má byť kontinuálne 45 minút od úrazu. Správne chladenie obmedzí narastanie kolaterálneho obehu a zabraňuje absorbcii tepelnej noxy, ktorá preniká do hĺbky. Zásady pri chladení: - vždy sa chladia menšie plochy, nikdy nie celý povrch tela, pretože šokovú nedostatočnú perfúziu sprevádza aj chladová vazokonstrikcia, ktorá má za následok ďalšie prehlbovanie lézii postihnutých plôch. - najvhodnejšia teplota na chladenie je 8 C 15 - kocky ľadu sa na chladenie nesmú použiť, pretože prehĺbia lokálnu vazokonstrikciu, ischémiu a léziu - chladí sa len tvár, krk a ruky a to aj pri rozsiahlejších traumách - u postihnutých s rizikom popáleninového šoku, trup a stehna zásadne nebalíme do vlhkých,mokrých plachiet - u batoliat s postihnutím viac ako 5% celkového povrchu tela, u detí viac ako 10% a u dospelých viac ako 20% vôbec nechladiť z dôvodu rizika vzniku hypotermie 4. Odhadnúť rozsah a hĺbku popálených plôch. 5. Aplikovať krycí obväz. Odporúča sa popálené plochy prekryť čistým uterákom, alebo postihnutého zabaliť do čistého prestieradla. 6. Zabezpečiť transport do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia (Šimko, Koller,1992). Každý úraz má iný mechanizmus vzniku a preto aj každá popálenina potrebuje iný prístup a liečbu. Medzi najjednoduchšie popáleniny patria tie, s ktorými sa stretávame bežne v domácnosti pri práci. Väčšinou ide o poranenia obarením. Pri takýchto úrazoch vznikajú popáleniny prvého stupňa. Sú to väčšinou drobné popáleniny a nepresahujú viac ako 1 %. Okamžite po vzniknutí úrazu treba dať poranenú časť tela pod studenú čistú vodu na dlhšiu dobu. Studená voda má dostatočný analgetický účinok a možno ním pokračovať až do úplného utlmenia bolesti. Ak je rana otvorená a znečistená, očistíme ju čistou vodou a okolie rany umyjeme mydlom. Ranu stačí sterilne prekryť. Horšiu prognózu majú väčšie popáleniny, ktoré sú rozsiahlejšie a považujú sa za stredne ťažké popáleniny. Ide väčšinou o popáleniny druhého stupňa. Tieto typy úrazov si vyžadujú zvýšenú starostlivosť a lekársku pomoc. Svedkovia nehôd sú najmä laici, ktorí nepoznajú presné postupy pri podávaní pomoci raneným. Práve ich prednemocničná zdravotná pomoc by mala zlepšovať prežívanie pacienta. Pri poskytovaní pomoci je vždy dôležitá vlastná bezpečnosť. Veľmi dôležité je, aby sme nespanikárili a čo najrýchlejšie zistili a zhodnotili závažnosť situácie. V prípade, ak je obeť v ďalšom možnom nebezpečenstve, ktoré môže nastať za nejakú dobu, treba postihnutú obeť odtiahnuť do bezpečia a zabezpečíme protišokové opatrenia. Pri popálení tváre pacientovi opúchajú viečka a znemožňujú útek. Ak je pacient schopný pohybu a môže si pri ňom spôsobiť väčšie poranenia, treba mu zabrániť v ďalšom pohybe. Takýto prípad nastáva, keď sa vznieti oblečenie postihnutej osoby a šľahajúce plamene mu môžu poškodiť tvár. Pacienta preto treba rýchlo uhasiť vodou alebo nejakou tkaninou najlepšie z bavlny. 16 Najčastejšie chyby pri poskytovaní prvej pomoci Neskoro začaté a nedostatočne dlhé chladenie. - studená čistá voda, žiadne vaječné bielky, maslo, oleje, masť. Strhávanie pľuzgierov - Pľuzgiere sú bubliny, ktoré sa vytvárajú na koži poškodenej teplom alebo trením. Spôsobuje ich tekutina (sérum) vytekajúca do popáleného miesta pod povrchom kože, sérum sa reabsorbuje, prípadne sa odlúpi vonkajšia vrstva kože. Pľuzgiere nikdy nestrhávajte, pretože rana sa môže infikovať. Keď pľuzgier nepraskne alebo mu nehrozí ďalšie poškodenie, netreba ho ošetrovať. Záver Popáleniny patria medzi najzáludnejšie úrazy, ktoré postihujú jedincov bez ohľadu na vek a iné skutočnosti. Popáleniny sú závažné poranenia, ktoré pri určitom rozsahu a stupni môžu ohroziť život postihnutého. Čím rozsiahlejšia je popálenina, tým je postihnutý vo väčšom ohrození života. Aj menšie popáleniny zanechávajú trvalé následky vo forme jaziev a iných kožných poškodení. Včasná a správne poskytnutá prvá pomoc často v rozhodujúcej miere ovplyvňuje ďalší priebeh liečenia popáleninových úrazov. Popáleninová trauma nie je zlomená končatina, či náhla brušná príhoda. Zoskupuje sa tu sieť vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov z oblasti cirkulácie, ventilácie, metabolizmu, imunológie a infekcie. Riziko závažných komplikácii a smrteľných dôsledkov je vysoké. Zásah v prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri termických úrazoch má svoje špecifiká algoritmu postupnosti, ktoré sú pravidelne revidované a aktualizované Medzinárodnou spoločnosťou pre popáleninové úrazy (InternationalforBurnInjuries ISBI). Vzhľadom k pokroku v každom medicínskom odbore i v urgentnej medicíne sa neustále zdokonaľujú diagnostické a terapeutické postupy s výsledným vplyvom na kvalitu starostlivosti
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks