Предмет і метод мікроекономіки

Description
1. Тема 1.Предмет і метод мікроекономіки 2. Економічна теорія — це суспільна наука про…

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 2 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Тема 1.Предмет і метод мікроекономіки
 • 2. Економічна теорія — це суспільна наука про використання обмежених ресурсів для максимального задоволення необмежених матеріальних потреб суспільства. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ МАКРОЕКОНОМІКА МІКРОЕКОНОМІКА
 • 3. Макроекономіка- — це наука, яка досліджує національну економіку й оперує такими агрегатними показниками, як валовий внутрішній продукт , чистий національний продукт , національний дохід , загальний рівень зайнятості, сукупний попит тощо.
 • 4. Мікроекономіка- це наука, яка вивчає окремі економічні одиниці і формує погляд на всю економіку з точки зору цих одиниць, це наука про прийняття рішень, що вивчає поводження окремих економічних суб'єктів. Її основними проблемами є: ціни й обсяги випуску і споживання конкретних благ; стан окремих ринків; розподіл ресурсів між альтернативними цілями.
 • 5. ПРЕДМЕТОМ ВИВЧЕННЯ МІКРОЕКОНОМІКИ – Є ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОВЕДІНКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПЕРВИННИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОДИНИЦЬ — ДОМОГОСПОДАРСТВ І ФІРМ, А ТАКОЖ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЇХНЮ ВЗАЄМОДІЮ СТРУКТУР ВИЩОГО ПОРЯДКУ — РИНКІВ ОКРЕМИХ БЛАГ І ГАЛУЗЕЙ.
 • 6. МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ – ЦЕ СУКУПНІСТЬ ПРИЙОМІВ І СПОСОБІВ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ВОНА ЗДІЙСНЮЄ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ Й МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ. МЕТОД, З ОДНОГО БОКУ, ВІДОБРАЖАЄ ПІЗНАНІ ЗАКОНИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ СФЕРИ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ, А З ДРУГОГО — ВИСТУПАЄ ЯК ЗАСІБ ПОДАЛЬШОГО ПІЗНАННЯ.
 • 7. ФУНКЦІЇ МІКРОЕКОНОМІКИ МЕТОДОЛОГІЧНА ПРАКТИЧНА СВІТОГЛЯДНА ПРОГНОСТИЧНА ПІЗНАВАЛЬНА
 • 8. Мікроекономіка, здійснюючи дослідження, виходить з наступних методологічних передумов: - економічного атомізму; - економічного раціоналізму,
 • 9. ОСНОВНИМ МЕТОДОМ МІКРОЕКОНОМІКИ Є- МОДЕЛЮВАННЯ. ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ - це система взаємозв'язків між економічними змінними, яка дає змогу прогнозувати результат, тобто передбачити, як зміни економічних умов вплинуть на економічні результати. ЕКОНОМІЧНІ ЗМІННІ - це натуральні або вартісні величини, що можуть набувати ряд можливих значень.
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks