Pred začetkom... Gumbi na slušalki. Prikazovalnik slušalke... - PDF

Description
BeoCom 4 Priročnik Pred začetkom... Uporaba tega priročnika S to legendo ugotovite, kako je videti gumb ali prikaz stanja v zaporedju navodil. Gumbi na slušalki Kolesce Gumb za seznam klicev, s katerim

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art & Photos

Publish on:

Views: 26 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
BeoCom 4 Priročnik Pred začetkom... Uporaba tega priročnika S to legendo ugotovite, kako je videti gumb ali prikaz stanja v zaporedju navodil. Gumbi na slušalki Kolesce Gumb za seznam klicev, s katerim dobite dostop do seznama odhodnih in dohodnih klicev Gumb v sredini kolesca Gumb telefona, s katerim začnete in končate klic 0 9 Številski gumbi Prikazovalnik slušalke Črna puščica pomeni, da je na voljo več možnosti, Call? če kolesce obrnete v prikazano smer - v smeri urinega kazalca za desno in v nasprotni smeri za levo. Siva puščica pomeni, da v prikazani smeri ni na voljo dodatnih možnosti. Vsebina 3 Kako začeti z napravo BeoCom 4, 4 Ugotovite, kako postajo povežete s telefonsko linijo in omrežno vtičnico, nastavite datum in uro, napolnite baterijo, izvedite, kaj pomenijo signali lučke, uporabite gumbe za pomikanje z meniji na prikazovalniku. To poglavje vsebuje tudi informacije o vzdrževanju in dodatni opremi. Vsakodnevna uporaba, 10 Ugotovite, kako kličete in sprejemate klice, nastavite glasnost, izklopite mikrofon, shranite številko in ime v imeniku po klicu, uporabljate seznam klicev, prikažete informacije o novih, neodgovorjenih klicih in zaklenete tipkovnico slušalke. Uporaba imenika, 17 Ugotovite, kako vnašate, urejate in brišete imena in številke v imeniku, shranjujete številke s seznama klicev ter kličete in shranjujete interne številke. Nastavljanje lastnosti, 22 V tem poglavju najdete pregled menija nastavitev, kjer lahko izberete melodijo zvonjenja in določite glasnost zvonjenja, imenujete slušalko, nastavite uro, prekličete prikaz novih klicev in izberete jezik prikaza. Pomembne informacije o napravi BeoCom 4, 23 V tem poglavju so tehnični podatki in druge pomembne informacije o telefonu. Stvarno kazalo, 26 Najdite temo, o kateri želite izvedeti več. 4 Kako začeti z napravo BeoCom 4 Postavitev Postajo postavite na ravno, vodoravno površino. Telefona ne nameščajte v vlažnem, prašnem ali umazanem okolju in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali tekočinam. Preprečite stik polnilnih nožic s kovinskimi ali mastnimi deli. Telefon je namenjen za uporabo v suhem okolju doma, v temperaturnem območju 0 45 C in pri relativni vlagi %. Telefon čistite z mehko in vlažno krpo, na katero ste kanili nekaj kapljic blagega detergenta. Povezava LINE POWER Telefon lahko uporabljate šele, ko ga povežete s telefonsko linijo in omrežno vtičnico, kot je prikazano. Če adapter za omrežno vtičnico ni priklopljen, ali če ni elektrike, telefon ne bo deloval. Poskrbite za druge možnosti dostopa do storitev za pomoč v sili Povezava in uporaba slušalk Povežite slušalke z vtičnico na slušalki - ročni napravi. Zdaj lahko na klice odgovarjate tako, da pritisnete na poljuben gumb razen gumba C na tipkovnici slušalke - ročne naprave. Klic vzpostavite tako, kot je opisano na strani 10. Pri prodajalcu podjetja Bang & Olufsen lahko kupite dodatne slušalke. Ko priključite slušalke, se za kratek čas izpiše Headset connected ( Slušalke priključene ) na zaslonu. 5 Polnjenje baterije slušalke Ko slušalko odložite v postajo, se baterija polni, če je to potrebno. Iz varnostnih razlogov baterija ni napolnjena, ko je v paketu, zato jo morate polniti vsaj 20 minut, preden lahko uporabite telefon. O polnjenju... Postaja mora biti priključena na omrežno vtičnico. Baterija se popolnoma napolni v štirih urah. Čas pogovora z enim polnjenjem je približno 12 ur. Čas v pripravljenosti z enim polnjenjem je približno 150 ur. Polnjenje baterije upravlja slušalka. Zato lahko po uporabi slušalko vedno postavite v postajo, četudi baterije ni treba polniti. Če boste slušalko pustili v postaji, s tem ne boste skrajšali življenjske dobe baterije. Če bi bilo treba baterijo zamenjati, se obrnite na prodajalca podjetja Bang & Olufsen. Nastavitev ure in datuma Ko postajo priključite v omrežno vtičnico in jo povežete s telefonsko linijo, vas prikazovalnik pozove, da vpišete uro in datum. Ura je prikazana, ko telefona ne uporabljate in kadar na prikazovalniku ni novih podatkov. Ura in datum sta prikazana tudi med informacijami o klicu na seznamu klicev. Ko je baterijo treba polniti, se na prikazovalniku pokaže sporočilo in slušalka med klici piska. Če želite ustaviti signal in zbrisati opozorilo s prikazovalnika med klicem, pritisnite C. Information Na prikazovalniku se pojavi Information ( Informacije ). Pritisnite, da si ogledate informacije Clock not set Obračajte kolesce, da se pokaže napis Clock not set ( Ura ni nastavljena ) in pritisnite Obrnite kolesce, da nastavite leto Pritisnite, da shranite in se premaknete na naslednjo nastavitev Dokončajte nastavitev ure Pritisnite, da shranite izbrane nastavitve 6 Kako začeti z napravo BeoCom 4 Informacije telefona signalna lučka Signalna lučka utripa rdeče, ko Telefon zvoni So v meniju informacij informacije. Glejte stran 9 za opis menija informacij Linijo uporablja drug telefon So bili zaznani novi neodgovorjeni klici. Glejte stran 15 za več informacij Imate aktiven klic Signalna lučka je na hrbtni strani slušalke. Uporaba sponke za pas Pri prodajalcu podjetja Bang & Olufsen dobite sponko za pas za nošenje telefona. Slušalko vstavite v sponko za pas, da bo telefon vedno z vami doma in v pisarni. 7 Gumbi na slušalki Dostop do seznama klicev. Na seznamu klicev so najnovejši odhodni in dohodni klici Obrnite kolesce, če želite iskati po imeniku, seznamu klicev in sistemu menijev. Če med klicem obrnete kolesce, se spremeni glasnost Dostop do menijskih možnosti prikazovalnika, potrditev in shranjevanje vnosov oziroma nastavitev. Pridržite ta gumb, da izklopite slušalko, na kratko pritisnite, da jo znova vklopite (wheel middle) 10:08 Izklop zvonjenja za en dohodni klic ali brisanje zadnjega vnosa. Pritisnite ta gumb, da se vrnete v prejšnji meni, ali pa ga pridržite za izhod iz funkcije C R C Začenjanje in zaključevanje klica Številske tipke za vnašanje telefonskih številk Se uporablja pri telefonskih številkah, za posredovanje klicev in druge avtomatizirane storitve Se uporablja za določene avtomatizirane storitve in ko BeoCom 4 uporabljate s telefonsko centralo 0 9 R Ko je slušalka v uporabi, je prikazovalnik osvetljen. 8 Kako začeti z napravo BeoCom 4 Prikazovalnik slušalke Phonebook Glavna funkcija prikazovalnika je, da vam nudi informacije pred klicem, med njim in po njem. Prikazovalnik vas obvešča o novih klicih. Keypad lock? Dostop do glavnega menija Če je slušalka izklopljena, pritisnite, da preklopite v pripravljenost. Silence? Če je slušalka v pripravljenosti, pritisnite za dostop do glavnega menija. Obrnite kolesce, da si ogledate možnosti na prikazovalniku. Delete Calls list Pritisnite, da izberete možnost. Settings Možnosti v glavnem meniju Imenik Dostop do vgrajenega imenika. Zaklepanje tipkovnice? Zaklepanje tipkovnice slušalke. Glejte stran 16 za več informacij. Neslišno?/Izklop neslišno? Izklop in vklop zvonjenja slušalke. Če izklopite zvonjenje slušalke, se na prikazovalniku izpiše Silence ( Neslišno ). Dohodni klici se na seznamu klicev še vedno beležijo. Brisanje seznama klicev Brisanje celotne vsebine seznama klicev. Glejte stran 14 za informacije o seznamu klicev. Nastavitve Glejte stran 22 za informacije o meniju nastavitev. Prikaz novih, neodgovorjenih klicev 3 new calls Ko je slušalka v stanju pripravljenosti, se na prikazovalniku prikažejo podatki o neodgovorjenih klicih, če ste jih prejeli. Ko pregledate podatke o klicih, meni izgine, podatki o klicih pa se premaknejo na seznam klicev. Prikaz novih klicev lahko prekličete v meniju nastavitev. John Smith 23 May 17:22 Na prikazovalniku se pojavi 3 new calls (3 novi klici)... 2 calls Če želite priti v glavni meni, ne da bi pogledali informacije o novih Pritisnite, da prikažete številko klicatelja, uro in datum zadnjega klica. Namesto številke se prikaže ime, če je shranjeno v imeniku telefona. klicih, preprosto obrnite kolesce. Obrnite kolesce, da pogledate še druge klice. C Ko pregledate nove klice, pritisnite C, da zapustite meni. 9 Pomembne informacije na prikazovalniku Ko je telefon v pripravljenosti, vas meni informacij obvešča o pogojih, ki ovirajo optimalno uporabo telefona ali kako drugače vplivajo nanjo. Meni informacij se pojavi na prikazovalniku, ko je slušalka v pripravljenosti, in če veljajo ti pogoji. Na prikazovalniku se pojavi Information ( Informacije )... Pritisnite, da si ogledate informacije Information No contact with base Clock not set Obrnite kolesce, da si ogledate informacije No dial tone Set year 2003 Pritisnite, da prilagodite ustrezne nastavitve Charge battery Obrnite kolesce, da prilagodite nastavitve, in pritisnite, da jih shranite Clock not set Če želite priti v glavni meni, ne da bi pogledali informacije, preprosto obrnite kolesce. 10 Vsakodnevna uporaba Klicanje in sprejemanje klicev David Jones Call time: 0:43 Na dnu prikazovalnika se med aktivnimi klici pojavi črna črta. Siva črta pomeni aktivni klic telefona na isti liniji, utripajoča črna črta pa pomeni dohodni klic. Tako za začetek kot za konec klica pritisnite gumb. Telefon med klicem prikazuje čas trajanja klica in številko ali ime klicane osebe. Če klica ne želite sprejeti, lahko zvok zvonjenja utišate. Klicanje in zaključevanje klicev Vpišite telefonsko številko. Če želite popraviti številko, obrnite kolesce, da se C kazalec premakne desno od številke, ki jo želite popraviti, in pritisnite C, da jo zbrišete. Sicer... Znak za prosto linijo dobite tako, da pred vnosom številke pritisnete. Pritisnite, če želite klicati. Prikažeta se čas trajanja klica in ime, če je shranjeno v imeniku Signal zvonjenja za vse dohodne klice lahko utišate v meniju Silence? (Neslišno?). Glejte stran 8 za več informacij. Sprejemanje klica... Pritisnite, če želite zaključiti klic. Klic lahko končate tudi tako, da slušalko postavite v postajo Pritisnite in nato sprejmite klic Pritisnite, če želite zaključiti klic. Klic lahko končate tudi tako, da slušalko postavite v postajo Utišanje zvonjenje enega dohodnega klica C Pritisnite, da utišate signal zvonjenja 11 Glasnost in mikrofon Med klicem lahko glasnost nastavljate s kolescem. Prav tako lahko izklopite mikrofon, če ne želite, da bi oseba na drugi strani slišala vaš pogovor z osebo v prostoru. Volume Spreminjanje glasnosti slušalke... Obrnite kolesce, da nastavite glasnost v slušalki. Vklop in izklop mikrofona Pritisnite, da odprete prikazovalnik. Če je mikrofon Mic. off? vklopljen, vas prikazovalnik pozove, da ga izklopite, če je izklopljen, pa da ga vklopite. Pritisnite, da izberete prikazano nastavitev. Izbrana nastavitev glasnosti (z izjemo dveh najvišjih nastavitev) velja za vse naslednje klice, dokler glasnosti ponovno ne spremenite. Če izklopite mikrofon, slušalka v kratkih presledkih piska. 12 Vsakodnevna uporaba Shranjevanje številke po klicu Lahko si tudi olajšate iskanje vnosov v imenik. Primer: Mary & Robert B&O Michael L_Jane Ko vnašate imena zakoncev, razvrstite osebna imena po abecednem vrstnem redu; Ko vnašate imena sodelavcev, najprej vnesite ime podjetja; Ko vnašate imena prijateljev otrok, začnite z začetnico otrokovega imena. Po klicu vas telefon vpraša, ali želite shraniti številko v imeniku, če še ni shranjena in če imenik še ni poln. Skupaj s številko lahko vpišete tudi ime. Imenik ima prostor za 200 vnosov največje dolžine, če pa so vnosi kratki, jih je lahko tudi več kot 200. Po klicu Prikazovalnik vas pozove, da shranite številko in Enter name? vpišite ime. Če ne želite shraniti številke, pritisnite C ali postavite slušalko v postajo. Sicer... Pritisnite, da shranite številko. Nato lahko Enter name: vnesete ime Aa ABCDEFGHIJK Obrnite kolesce, da izberete črke imena Če želite preklopiti med velikimi in malimi črkami, ko vpisujete ime, izberite A a. Za posebne znake a. Za preklop nazaj iz posebnih znakov izberite A a. Glejte Uporaba imenika na straneh za več informacij o uporabi vgrajenega imenika. Pritisnite, da shranite izbrano črko Do konca vnesite ime Če želite shraniti vnos, obrnite kolesce, da se kazalec premakne na znak kartotečne omarice ( ) in pritisnite 13 Iskanje po imeniku in klicanje Iščete lahko posamezno ime ali številko s celotnega seznama imen v imeniku. Če imate v imeniku veliko vnosov, ime in številko najdete tako, da iščete imena, ki se začnejo na to črko. Iskanje po vsem imeniku Ko je telefon v pripravljenosti, za iskanje po vsem imeniku obrnite kolesce David Jones John Smith Karen Johnson David Jones Call time: 0:09 Pritisnite za klicanje Iskanje imena po prvi črki Če je telefon v pripravljenosti, pritisnite za dostop do glavnega menija First letter: Pritisnite za dostop do imenika BDJKLMRS Obrnite kolesce, da izberete prvo črko. Pojavijo se samo črke z ustreznimi vnosi Pritisnite za iskanje po imenih, ki se začnejo na izbrano črko David Jones John Smith Karen Johnson Obrnite kolesce za iskanje po imenih in pritisnite za klicanje Ogled številke, shranjene z imenom Pritisnite, ko izberete ime iz imenika Obrnite kolesce, da izberete View details? ( Ogled podrobnosti?) in pritisnite David Jones John Smith Karen Johnson David Jones View details? David Jones 14 Vsakodnevna uporaba Informacije o klicu odhodni klici in zaključeni dohodni klici David Jones 23 May 17:22 Call time: 32:19 pomeni dohodni klic, pa odhodni klic. Če ste imeli neodgovorjene klice, se namesto trajanja klica pokaže število klicev, ki ste jih prejeli z določene številke. Na seznamu klicev je shranjenih zadnjih 24 telefonskih številk, ki ste jih klicali ali ki so klicale vas. Ogledate si lahko tudi uro, datum in trajanje vsakega klica. Namesto številke se prikaže ime, če ste ga vnesli v imenik telefona. Seznam klicev je v kronološkem vrstnem redu, najnovejši klici so na vrhu. Če vas je ista številka večkrat klicala oziroma ste vi klicali njo, je na seznamu prikazana le enkrat. Klic s seznama klicev Pritisnite za dostop do seznama klicev Obrnite kolesce, da izberete ime ali številko Telefonske številke na seznamu klicev lahko shranite neposredno v telefonski imenik. Glejte stran 20 za več informacij. V glavnem meniju lahko zbrišete celotno vsebino seznama klicev. Glejte stran 8 za več informacij. Pritisnite za klic Brisanje določene številke s seznama... Obrnite kolesce, da izberete ime ali številko, in pritisnite Obrnite kolesce, da izberete Delete? ( Zbrišem? ), in pritisnite, da zbrišete izbrani vnos Ogled podrobnosti o posameznih klicih Ko izberete vnos s seznama klicev, pritisnite Obrnite kolesce, da izberete View details? ( Ogled podrobnosti?) in pritisnite. Prikažejo se čas in trajanje zadnjega klica ter število klicev 15 Informacije o klicu novi, neodgovorjeni klici Številke, ki so vas klicale, pa niste odgovorili, se shranjujejo v meni novih klicev. Če je številka v imeniku, je namesto tega prikazano ime. Enake številke se v meni shranijo le enkrat, in sicer zadnji klic. V meniju so informacije o tem, kdo je klical, kolikokrat in kdaj so bili klici zabeleženi. Ko si ogledate informacije o klicu, se premaknejo na seznam klicev. Če ne želite, da se novi neodgovorjeni klici premaknejo na seznam klicev, jih zbrišite v meniju novih klicev. Prikazovalnik vas obvešča, da imate nove, neodgovorjene klice 2 new calls Pritisnite za dostop do menija Obrnite kolesce, da izberete ime ali številko in informacije o klicu, ki so vidne na prikazovalniku Klicanje iz menija novih klicev Obrnite kolesce, da izberete ime ali številko Pritisnite za klic Brisanje novega klica iz menija novih klicev Obrnite kolesce, da izberete ime ali številko Pritisnite za ogled možnosti Telefonske številke v meniju novih klicev lahko shranite neposredno v telefonski imenik. Za meni novih klicev sledite istemu postopku kot za meni klicev. Glejte stran 20 za več informacij. Za prikaz ID klicatelja morate biti naročeni na to storitev pri svojem ponudniku telefona. Če ID klicatelja ni mogoča, telefonsko podjetje pošlje naslednji podatek: Anonymous call ( Anonimni klic ) klici s skritih številk. Caller ID not possible ( Klicatelj ni prepoznaven ) Informacija o ID klicatelja ne obstaja, ali pa iz tehničnih razlogov ni dostopna. Če ne želite biti obveščeni o novih klicih, lahko v meniju nastavitev prekličete prikaz novih klicev. Glejte stran 22 za več informacij. Obrnite kolesce, da izberete Delete? ( Zbrišem? ) in pritisnite, da zbrišete izbrani vnos 16 Vsakodnevna uporaba Zaklepanje tipkovnice slušalke Upoštevajte, da lahko zaklenjeno tipkovnico uporabljate takoj, ko zaključite dohodni klic. To lahko pride prav, če na primer želite shraniti klicateljevo ime in številko v imeniku. Če pa tipk na slušalki ali kolesca nekaj sekund ne uporabite, se tipkovnica slušalke znova samodejno zaklene. Ko nosite slušalko na primer v žepu, lahko zaklenete tipkovnico, da ne bi nehote pritisnili kake tipke. Če je tipkovnica zaklenjena, še vedno lahko sprejemate klice, za klicanje pa jo morate odkleniti. Zaklepanje tipkovnice slušalke... Če je telefon v pripravljenosti, pritisnite za dostop do glavnega menija Obračajte kolesce, da se pokaže napis Keypad lock? ( Zaklenem tipkovnico? ) in pritisnite. Tipkovnica je zaklenjena Odklepanje tipkovnice slušalke... Ko je telefon v pripravljenosti, pritisnite Obrnite kolesce, da izberete Unlock keypad - Yes? ( Odklenem tipkovnico? ) in pritisnite Uporaba imenika 17 Vnašanje novega imena in številke v telefonski imenik Ime in številko lahko v telefonski imenik shranite kadarkoli. Številka ima lahko do 30 števk, ime pa do 16 znakov. Imenik ima prostor za 200 vnosov največje dolžine, če pa so vnosi kratki, jih je lahko tudi več kot 200. Vnos številke 0 9 Vpišite telefonsko številko Če želite preklopiti med velikimi in malimi črkami, ko vpisujete ime, izberite A a. Za posebne znake a. Za preklop nazaj iz posebnih znakov izberite A a Call? Pritisnite, da boste vpisali ime Enter name? Obrnite kolesce, da izberete Enter name ( Shrani ime ) in pritisnite. Nato lahko vnesete ime, kot je opisano spodaj Vnos imena Aa ABCDEFGHIJK Obrnite kolesce, da izberete znake imena Pritisnite, da shranite izbrani znak Do konca vnesite ime Če želite shraniti vnos, obrnite kolesce, da se kazalec premakne na znak kartotečne omarice ( ) in pritisnite 18 Uporaba imenika Urejanje imena ali številke v telefonskem imeniku David Jones John Smith Karen Johnson David Jones Edit? Imena in številke v imeniku lahko kadarkoli uredite. Pri urejanju številke postavite kazalec desno od števke, jo zbrišite in vpišite novo števko. Pri urejanju imena brišite znake v obratnem vrstnem redu, preden jih nadomestite z novimi znaki. Ko je telefon v pripravljenosti, za iskanje po vsem imeniku obrnite kolesce David Jones Pritisnite, da izberete vnos za urejanje Obrnite kolesce, da izberete Edit? ( Urejanje? ) in pritisnite Pritisnite gumb C, da izbrišete števko levo od kazalca. Če želite preklopiti med velikimi in malimi črkami, ko vpisujete ime, izberite A a. Za posebne znake a. Za preklop nazaj iz posebnih znakov izberite A a. Urejanje imena in številke telefona Obrnite kolesce do števke v številki C Pritisnite, da števko zbrišete 0 9 Vpišite nove števke v številki Pritisnite, da boste shranili številko Number? Pritisnite za potrditev. Nato lahko uredite ime Obrnite kolesce, da izberete črke imena Pritisnite, da shranite izbrano črko, ali pa... C Pritisnite, da zbrišete črke Shranjevanje spremenjenega imena Obrnite kolesce, da se kazalec premakne na znak kartotečne omarice ( ) in pritisnite 19 Brisanje imena in številke v telefonskem imeniku Kadarkoli lahko brišete imena in številke, shranjene v imeniku, da bo imenik ažuren in boste številke iskali čim manj časa. Ko je telefon v pripravljenosti, za iskanje po vsem imeniku obrnite kolesce Pritisnite, da izberet
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks