Precizari Pensionare Cadre Didactice 2018 2019 Rez

Description
pensionare cadre didactice

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 24 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDETEAN VASLUICĂTRE UNITĂŢILE ŞCOLARE DIN JUDEŢUL VASLUI - în atenţia doamnei / domnului director - PRECIZĂRI ŞI TERMENE privind mişcara pr! na#$#$i didac%ic &n an$# şc #ar '()*+'(),S%a-i#ira #i!%i cadr# r didac%ic car ! v r pn!i na &ncp.nd c$ )!p%m-ri '()*)/Pn!i nara %i%$#ari# r car &ndp#in!c c ndi0ii# #1a# d pn!i nar Întocmirea listei c!rin #n$ !ersonall $i$actic titlar care rmea % s% &e!ensionat 'nce!#n$ c $ata $e () !p%m-ri '()*  se (ace la ni)ell &ec%rei nit%*i+colare c !ersonalitate ,ri$ic%- at#t !entr nitatea !ro!rie c#t +i !entr nit%*iles.or$onate/strctri01 2% r3%m s% transmite*i la I1S141 2asli n %a-# n mina#  c !ersonall $i$actictitlar care 'n$e!line+te con$i*iile le3ale $e !ensionare- pentru limită de vârstă /  Ar%/'2 $in  Metodologia privind mişcarea personalului didactic 0 1 Ta.ell tre.ies% con*in% rm%toarele $ate5 Nr1crt1Nmele +i!renmeleUnitatea 6nit%*ile +colare n$e este titlarS!ecialitateatitlatrii +inr1 ore care r%m#n$is!oni.ile !entrrm%torl an+colar/789:;789<0Datana+teriititlarli    2   #  r  s   t  a   l  a   $  a   t  a   =   9 1   8   : 1   7   8   9   :   /  a  n   i -   l    n   i   0   >  r  a   $   $   i   $  a  c   t   i  c   2  e  c   ?   i  m  e   /  a  n   i   0 91  Notă: În acest tabel vor fi trecute toate cadrele didactice titulare care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare. Eventuala menţinere a activitatii ca titular conform art. 28 din  Metodologie va fi discutatăîn etapa de Stabilire a personalului didactic care se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2018-2018, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare   , conform alendarului privindmişcarea personalului didactic . Trmn %ran!mi%r !i%$a0i3 '' ian$ari '()*  2% r3%m s% transmite*i la I1S141 2asli n %a-# n mina#  cu personalul didactic titular care solicită pensie anticipată sau pensie anticipată parţială(egea privind sistemul unitar de pensii!. abelultrebuie să conţină următoarele date: #  Nr1crt1Nmele +i!renmeleUnitatea 6nit%*ile +colare n$e este titlarS!ecialitateatitlatrii +inr1 ore care r%m#n$is!oni.ile !entrrm%torl an+colar/789:;789<0Datana+teriititlarli    2   #  r  s   t  a   l  a   $  a   t  a   =   9 1   8   : 1   7   8   9   :   /  a  n   i -   l    n   i   0   T   i  !  !  e  n  s   i  e   /  a  n   t   i  c   i  !  a   t   %  s  a    a  n   t   i  c   i  !  a  !  a  r   *   i  a   l   %   2  e  c   ?   i  m  e   /  a  n   i   0 91 Trmn %ran!mi%r !i%$a0i3 '' ian$ari '()* C ndi0ii d pn!i nar /con(orm L1ii privind !i!%m$# $ni%ar d pn!ii !.licat% 'n Monitorl O&cial nr1 :@7 $in 78 $ecem.rie 7898-c mo$i&c%rile +icom!let%rile lterioare0 3 !oate persoanele  $  femei , titulare născute p%nă în septembrie #&' inclusiv )i care îndeplinesc stagiulminim de coti*are, pot solicita pensionarea conform art. 2+ din  Metodologia privind mişcarea peronaluluididactic . 4mi3 ; )#rsta stan$ar$- la data de 01.09.2018 - este $e 8 $e ani +i 99lni/n%sct% !#n% 'n se!tem.rie 9<@B -inclsi) lna se!tem.rie 9<@B0 - sta3il com!let $e coti are =8 ani +i 99 lni - sta3il minim $e coti are 9@ ani1 !oate persoanele bărbaţi  , titulari născuţi până în au#ust 1$%3 inclusiv, pot solicita pensionarea c n5 rm ar%/ '2 din  Metodologia privind mişcarea personalului didactic /67r-a0i3 ; )#rsta stan$ar$- la data de 01.09.2017 - este $e @ $e ani - sta3il com!let $e coti are =@ ani - sta3il minim $e coti are 9@ ani1 Ca$rele $i$actice care 'n$e!linesc con$i*iile le3ale $e !ensionare +i ca$rele $i$actice!entr care n s;a a!ro.at  men*inerea 'n (nc*ie ca titlar- !este )#rsta $e !ensionare- se!ensionea % la $ata 'nc?eierii anli +colar1 ersonall $i$actic $e con$cere $in nit%*ile $e 'n)%*%m#nt- !recm +i !ersonall $e'n$rmare +i control- care 'n$e!line+te con$i*iile le3ale $e !ensionare +i c a r e   n solicit%!ensionarea ! e   !arcrsl anli +colar- ! o a t e   r%m#ne ' n   (nc*ie !#n% l a   $ata 'nc?eierii anli+colar- c acor$l consilili$e a$ministra*ie al nit%*ii $e 'n)%*%m#nt- res!ecti) alins!ectoratli +colar1 entr moti)e temeinice- !ensionarea !ersonalli $i$actic  $e !re$are- $econ$cere- $e 'n$rmare +i control se !oate (ace +i 'n tim!l anli +colar- c a!ro.areaconsilili $e a$ministra*ie al  i n s ! e c t o r a t  l  i  +colar1 In!pc% r şc #ar 1nra#8Pr 5/ 9a-ri#a P#7cin%7 In!pc% r şc #ar pn%r$ mana1mn%$# r!$r!# r $man8Pr 5/ D rina Nm0an$ Pr 5/ 9: r1: 4#$raş   2
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks