Prečítajte si najskôr! - PDF

Description
Wireless Music Center + Station WACS700 Prečítajte si najskôr! Rýchla príručka A B C Pripojenie / Nastavenie Zábava FAQ SK Wireless Music System WACS700 Connect your WAC7 00 Center to your PC or home network

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Articles & News Stories

Publish on:

Views: 18 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Wireless Music Center + Station WACS700 Prečítajte si najskôr! Rýchla príručka A B C Pripojenie / Nastavenie Zábava FAQ SK Wireless Music System WACS700 Connect your WAC7 00 Center to your PC or home network directly, via wired router or Connect via wireless your access WAC700 point Center to your PC or home network directly, via wired router or via wireless access point M anage your music collection via D igital Media Manager (DMM), including: M anage your music collection via D igital Media Manager (DMM), including: Create and rename playlists/tracks, edit track information and transfer music files Create and rename playlists/tracks, edit track information and transfer music files from PC to WAC700 Center from PC to WAC700 Center Paths to update Gracenote music recognition service for the latest disc information Update Gracenote music recognition service for the latest disc information Paths and supporting link for DMM software and WACS700 s firmware upgrades Obtain the latest DMM software and firmware upgrades for WACS700 Product registration for upgrades Register products for upgrades Windows Windows 98SE/ME/000/XP (Home (Home or Professional or Professional ) ) P entium Pentium III 00MHz III 00MHz processor processor or or highe highe r r Ethernet Ethernet network network adapte adapte r r CD ROM CD ROM driv driv e e Free Free hard hard disk disk space: space: 00MB 00MB for for the the software software Supplied Ethernet cable (straight cable) Supplied PC Installer CD Supplied Ethernet cable (straight cable) to their respective owners. All rights reserved. Unauthorized copying, belong All other trademarks are trademarks of Microsoft Corp. Wireless Music Center PC installer CD contains: Digital Media Manager Network Setup Manual & FAQs Registration & Upgrades System requirements: Windows 98 (SE) / ME (Home and Professional) Pentium Class 00MHz CD-ROM drive Ethernet port Free hard disk space 500MB for the software reproduction, hiring, lending, public / 000 / XP and broadcasting prohibited. 004 Royal Philips Electronicswww.philips.com/www.philips.com\support.NC4 processor or higher performance Windows and Pentium Supplied PC Installer CD rpdnaemoh( isefo :stnemeriuqermetsys )lano PX/0/EM/)ES(89swodniW troptenrehte evirdmor rehgihrorosecorpzhm0salcmuitnep DC - erawtfosehtrof BM05ecapsksidraherF Allrightsreserved.Unauthorizedcopying,repro ductio n,hiring,lending,publicperformanceandbroadcastingprohibited. 004RoyalPhilipsElectronicswww.philips.com/www.philips.com\support.NC WindowsandPentiumaretrademarksofMicrosoftCorp.Allothertrademarksbelongtotheirrespectiveownerṡ Wireless Music Center PC installer latigid :sniatnocdc sqaf&launam puteskrowten sedargpu&noitartsiger reganamaidem GB All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. 004 Royal Philips Electronics / Windows and Pentium are trademarks of Microsoft Corp. All other trademarks belong to their respective owners. Mut e Menu Program Server OK Repeat RDS/News Dim Sleep 4 6 gh i jk l mn o Incr.Sur r. Like Artist Like Genre DB pqrs CD contains: System requirements: Digital Media Manager Windows 98 (SE) / ME / 000 / XP Network Setup (Home and Professional) Manual & FAQs Pentium Class 00MHz processor or higher Registration & Upgrades CD-ROM drive Ethernet port Free hard disk space 500MB for the software 8 tu v Music Match-genr e 0 Follows Me Tuner /Aux View de f 9 Scrol l VOL B Wireless Music System wacs700 GB Wireless Music Center + Station User manual Manuel d'utilisation Manual del usuario Benutzerhandücher WACS700 Čo je v balení? Wireless Music Center (Bezdrôtová hudobná základňa) WAC 700 Wireless Music Station (Bezdrôtová hudobná stanica) WAS 700 Wireless Music Center + W ACS70 Read 0 Me First! Station Quick start guide Quick start guide Read Me First! Connect/Setup A Connect/Setup Enjoy B Enjoy Frequently Asked Questions C FAQ Dvojcestný diaľkový ovládač základne so 4 batériami AAA Diaľkový ovládač stanice s batériou CR05 Rýchla príručka Používatelské príručky Wireless Music Center WACS700 Connect to toyour PC PC What What you youcan cando dowith withyour yourpc PCInstaller InstallerCD CD?? PC PCsystem requirements What else else you'll need?? + Station Wireless Music Center PC installer Center Station Pripojenie k počítaču Inštalačný disk CD x FM drôtová anténa Pred použitím diaľkového ovládača: Pred používaním diaľkového ovládača stanice odstráňte ochranný plastový kryt. Vložte 4 batérie AAA do diaľkového ovládača základne, ako je zobrazené x Ethernetový kábel x Súprava na pripevnenie pre základňu a stanicu Diaľkový ovládač stanice Dvojcestný diaľkový ovládač základne Pripojenie/Nastavenie A Nastavenie Wi-Fi pripojenia medzi základňou a stanicou Pri prvom nastavení Wi-Fi pripojenia umiestnite základňu WAC700 a stanicu WAS700 vedľa seba na rovnom pevnom povrchu Pripojte zariadenie WACS700 k napájaniu, najskôr základňu a potom stanicu Základňa/stanica: Obrazovka sa rozsvieti. Spustí sa automatická inštalácia / pripojenie. Keď je inštalácia/pripojenie dokončené, prejdú základňa a stanica do režimu HD (pevný disk) (viď ilustrácia obrazovky vpravo) (Najskôr zapnite základňu a až potom stanicu.) Základňu Stanicu AC AC Umiestnite základňu a stanicu podľa potreby: Jednoducho odpojte základňu a stanicu a zapnite ich v iných miestnostiach. Hudbu uloženú na pevnom disku bude možné prehrávať na základni aj stanici. (HD znamená režim pevného disku) DÔLEŽITÉ! Vyhnite sa hrubým stenám. Ak budú medzi základňou a stanicou dve alebo viac stien, môže byť zhoršené pripojenie pre prenos. Udržujte základňu a stanicu mimo zdroja rušenia, napríklad: plazmové televízory, mikrovlnné rúry, telefóny DECT, bluetooth zariadenia, bezdrôtové telefóny a iné Wi-Fi produkty. Pre najlepšie pripojenie pre prenos, Upravte umiestnenie základne a stanice podľa príjmu Wi-Fi signálu. : indikácia maximálneho príjmu; : indikácia minimálneho príjmu Pre pripevnenie na stenu je nutné požiadať o pomoc kvalifikovanú osobu. Podrobnosti nájdete v prílohe Používatelské príručky: Ako je možné pripevniť základňu alebo stanicu na stenu. Možno budete potrebovať pomoc kvalifikovanej servisnej osoby. B Zábava Prehrávanie z pevného disku (HD) Na 40GB* pevnom disku hudobnej základni WAC700 môžete centrálne uchovávať až 750 zvukových diskov CD. Spoločnosť Philips dopredu nahrala 6 ukážkových skladieb do zoznamu skladieb 00000WA a 6 hudobných skladieb do zoznamov Playlist_00- Playlist_004. Zapnite základňu alebo stanicu stlačením tlačidla STANDBY ON Both Center and Station should be in HD mode. If not, press SOURCE until Center or Station enters HD mode Hudbu je možné vybrať a prehrať na základni aj stanici. S guľatým tlačidlom vyberte možnosti prehrávania stlačením ovládacích prvkov pre navigáciu 4 : napr. podľa Playlisť Playlist_00 4, OK Základňu 4 Stanicu Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla OK alebo 5 Zmena možností prehrávania a. Stlačením tlačidla otvorte predchádzajúci zoznam možností b. Vykonajte výber pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu 4 c. Akciu potvrdíte stlačením tlačidla OK alebo 6 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP / 9 * Dostupná kapacita pre hudbu je približne GB, kvôli kapacite vyhradenej pre systémové účely Presúvanie medzi základňou a stanicou K základni WAC700 je možné súčasne pripojiť až 5 staníc WAS700. Hudbu je možné prenášať zo základne na všetky stanice cez Wi-Fi pripojenie.vaša rodina si bude môcť ľahko vychutnať a zdieľať hudbu v rôznych častiach domova. MUSIC FOLLOWS ME Ako sa pohybujete po dome, môže sa hudba pohybovať s vami, buď zo základne na stanicu alebo zo stanice na základňu. Na prvej jednotke (základni alebo stanici), keď sa hudba prehráva z pevného disku (HD) Aktivujte funkciu stlačením tlačidla MUSIC FOLLOWS ME Zobrazí sa ikona Prejdite k druhej jednotke (základni alebo stanici), na displeji bude zobrazená ikona (iba počas 5 minút). Ak je druhá jednotka v pohotovostnom režime, zapnite ju stlačením tlačidla STANDBY ON a ako zdroj (SOURCE) vyberte režim HD Stlačením tlačidla MUSIC FOLLOWS ME sa preberie hudba Prehrávanie hudby na prvej jednotke sa teraz zastaví a bude pokračovať na druhej jednotke. Ikona zmizne. Funkciu MUSIC FOLLOWS ME zastavíte stlačením tlačidla STOP na druhej jednotke. DÔLEŽITÉ! Skontrolujte, že je na základni aj stanici vybratý režim HD. Pred stlačením tlačidla MUSIC FOLLOWS ME na druhej jednotke musíte stlačiť tlačidlo MUSIC FOLLOWS ME na prvej jednotke. MUSIC BROADCAST Funkcia MUSIC BROADCAST umožňuje prenášať hudbu zo základne na všetky pripojené stanice. Na základni Pri prehrávaní hudby z pevného disku (HD) na hudobnej základni, aktivujte funkciu stlačením tlačidla MUSIC BROADCAST. Na základni a stanici sa zobrazí ikona. Stanica sa teraz synchronizuje so základňou. Na základni a stanici Po 5-0 sekundách sa bude vybraná hudba prehrávať na základni aj stanici Funkciu MUSIC BROADCAST, zastavíte stlačením tlačidla STOP na základni. Tips: Skontrolujte, že je na základni aj stanici vybratý režim HD. Funkciu MUSIC BROADCAST je možné stále počas 5 sekúnd zrušiť. Stlačte tlačidlo STOP na jednej stanici, vysielanie bude pokračovať. Ďalší prenos Pred stlačením tlačidla MUSIC BROADCAST, skontrolujte, či je stále aktívne predchádzajúce vysielanie. Ak je ikona na displeji základne alebo stanice stále aktívna, stlačte tlačidlo STOP na základni. Počas prenosu môže byť medzi základňou a stanicou mierne oneskorenie v prehrávaní, ak sú zapnuté prvýkrát. B Budovanie hudobnej knižnice na základni Na 40 GB pevnom disku základne je možné uložiť až 750 zvukových diskov CD skopírovaním diskov CD prevedením na súbory MP. Kopírovanie diskov CD Vložte hudobný disk CD do priehradky pre disk CD na základni, potlačenou stranou smerom k sebe. Zobrazí sa nápis Reading CD (Čítanie disku CD). Zobrazí sa zoznam začiarkovacích políčok skladieb. Pre disky CD s hudobnými súbormi MP/WMA: Zobrazia sa priečinky súborov. Zoznam skladieb otvorte stlačením tlačidla na zvýraznenom priečinku súborov CD(RW) Printed Side Keď je zobrazený zoznam hudobných skladieb, stlačte tlačidlo RECORD Pre všetky skladby sa zobrazí zoznam skladieb a začiarkovacích políčok. OK Základňu Zvýraznite konkrétne skladby pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu alebo 4 a skladby pre nahranie vyberiete alebo odoberiete stlačením tlačidla MARK UNMARK Všetky skladby je možné označiť alebo ich označenie zrušiť stlačením a podržaním tlačidla MARK UNMARK. 4 Základňa je prednastavená na kopírovanie diskov CD pri štvornásobnej rýchlosti a najlepšej kvalite. Ak sú s čítaním niektorého disku CD ťažkosti, skúste nižšiu rýchlosť záznamu. Nižšiu kvalitu je možné tiež vybrať v prípade, že je obsahom iba hlas. ( Viď časť Budovanie hudobnej knižnice na základni v Používatelské príručky) 5 Pre spustenie nahrávania celého disku CD stlačte tlačidlo RECORD alebo OK. (Informácie o kopírovaní časti disku CD nájdete v Používatelské príručky) Zobrazí sa nápis CD-Rec (Nahrávanie CD). Na displeji sa zobrazí názov skladby a albumu nahrávanej skladby. 6 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP DÔLEŽITÉ! Prevedenie skopírovaných skladieb na súbory MP trvá určitý čas. Ak sa počas konverzie vyskytne výpadok prúdu, tak stratíte všetky skopírované skladby. Nájdenie skopírovaných skladieb Po dokončení prevodu súborov MP nájdete a môžete prehrávať skopírované skladby v časti Albums. Stlačením tlačidla SOURCE vyberte režim HD. V časti Albums (Albumy) otvorte album nahraných skladieb pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu 4. Nahrávanie z rádia alebo externého zdroja Z rádia alebo externého zdroja možné vytvoriť maximálne hodinový záznam.viď časť Budovanie hudobnej knižnice na základni v Používatelské príručky. Importovanie z počítača Viď časť Pripojenie k počítaču. Prehrávanie diskov CD (iba na základni) Môžete prehrávať nasledujúci materiál Všetky zvukové disky CD Všetky disky CD obsahujúce súbory WMA, MP Poznámka: Disky CDR a CDRW musia byť najskôr finalizované. Nemôže sa zobraziť disk s Digital Rights Management . Vložte disk CD do priehradky pre disk CD na základni, potlačenou stranou smerom k sebe. Vyberte skladbu alebo priečinok pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu 4. Printed Side Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla alebo OK 4 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla STOP Základňu 5 Disk vyberte stlačením tlačidla EJECT ETHERNET AUX IN LINE OUT R R L L VOLTAGE SELECTOR NOT FOR ALL VERSIONS 75 FM ANTENNA Počúvanie FM rádia Pripojenie dodanej drôtovej FM antény k základni alebo stanici (viď časť Inštalácia v Používatelské príručky) Stlačením tlačidla SOURCE vyberte na základni alebo stanici zdroj Radio (na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo TUNER/AUX) Základňu Výber funkcie Autostore radio (Automatické uloženie rádia) a. Stlačte tlačidlo MENU b. Vykonajte výber pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu, 4 a Na displeji sa zobrazí táto správa: Autostore Please wait... Keď je funkcia autostore dokončená, zobrazí sa zoznam rádiových staníc a začne hrať prvá stanica Do pamäti je možné uložiť až 40 prednastavených rádiových staníc (vrátane maximálne 0 RDS staníc). Stanicu 4 Pomocou ovládacích prvkov pre navigáciu, 4 a vyberte požadovanú stanicu Aby ste sa dozvedeli viac o funkciách produktu a o tom, ako ich aktivovať, prečítajte si dodanú príručku: User manual: viac podrobností a odstraňovanie ťažkostí Connect to your PC: pripojenie k počítaču, nastavenie sietí, prenos a správa hudobnej zbierky pomocou Philips Digital Media Manager (súčasť balenia) 005 Koninklijie Philips Electronics N.V. All rights reserved SK C FAQ často kladené otázky O prostredí Otázka: Existuje maximálna vzdialenosť pre vysielanie medzi hudobnou základňou (Music Center) a hudobnými stanicami (Music Stations) pre účinný prenos? Otázka: Je na používanie zariadenia WACS700 nutný počítač a domáca sieť? Odpoveď: Áno. Maximálna vzdialenosť Wi-Fi vysielania systému je 50 m v otvorenom priestore. V domácom prostredí sú však nevyhnutné pevné prekážky, napríklad steny a dvere, ktoré môžu znížiť účinnú vzdialenosť vysielania až na metrov. Ak máte ťažkosti s vysielaním, skúste premiestniť zariadenie. Odpoveď: Nie. Zariadenie WACS700 funguje nezávisle na počítači. Disky CD je možné prevádzať do formátu MP na hudobnej základni a hudbu je možné prenášať na hudobné stanice bez akejkoľvek domácej siete. Otázka: Môžu mať moji susedia prístup k hudbe uloženej na mojej hudobnej základni (Music Center), ak budú mať tiež hudobnú stanicu Philips (Philips Music Station)? Odpoveď: Nie. Každá hudobná stanica (Music Station) má jedinečný šifrovací kód, ktorý musí byť tiež rozpoznaný hudobnou základňou (Music Center) počas inštalácie. Ak nebudú susedia inštalovať hudobné stanice (Music Stations) presne v rovnakej chvíli ako vy, neexistuje možnosť, že by ich hudobná stanica mala prístup k hudobným súborom na vašej hudobnej základni (Music Center). O kopírovaní a informácie skladieb Otázka: Čo to znamená kopírovanie a aké funkcie je možné použiť, keď prebieha kopírovanie? Odpoveď: Kopírovanie je proces, ktorým sú skladby na disku CD prevedené do oveľa menšieho formátu MP, ktorý je potom uložený na internom pevnom disku hudobnej základne (Music Center) pre prehrávanie a prenos hudby. Pri kopírovaní prebiehajú v hudobnej základni (Music Center) dva kroky: najskôr základňa načíta disk CD a uloží ho dočasne na pevný disk; potom prevedie tento dočasný obsah disku CD do formátu MP - tento proces sa nazýva kódovanie na pozadí . Prevod hodiny hudby z disku CD trvá hodinu. Nenastavujte ekonomický pohotovostný režim a neodpojte hudobnú základňu (Music Center) z elektrickej zásuvky. Otázka: Musím aktualizovať databázu CDDB uloženú na hudobnej základni (Music Center) ihneď po prinesení zariadenia domov? Otázka: Poskytuje spoločnosť Philips aktualizácie databázy CDDB? Odpoveď: Nie. V hudobnej základni (Music Center) už je dopredu uložená masívna databáza skladieb diskov CD, ktorá by mala obsahovať väčšinu diskov CD vydaných počas posledných šiestich mesiacov. Odpoveď: Áno. Ponúkame štvrťročné aktualizácie databázy CDDB na našich webových stránkach na adrese Jednoducho prevezmite súbor, vypáľte ho na disk CD a vykonajte aktualizáciu podľa podrobného návodu. O správe hudby Otázka: Čo je Philips Digital Media Manager (DMM)? Otázka: Ako môžem preniesť skladby vo formáte MP z počítača na hudobnú základňu (Music Center)? Odpoveď: Hlavnou funkciou softvéru Philips Digital Media Manager je zber skladieb MP na počítači a ich prenos na hudobnú základňu (Music Center). Navyše ponúka jednoduché riešenie pre správu a organizáciu digitálnej hudby vo formáte MP, napríklad vytváranie zoznamov skladieb, premenovanie skladieb a obsahov zoznamov skladieb a tiež aktualizáciu služby CDDB. Odpoveď: Po nainštalovaní softvéru Philips Digital Media Manager (DMM) a pripojení počítača k hudobnej základni (Music Center) pomocou dodaného ethernetového kábla môžete pomocou tohto softvéru nájsť všetky skladby vo formáte MP na počítači a potom ich pretiahnuť do okna zariadenia v aplikácii DMM. Prenos skladieb automaticky začne a priemerný čas pre prenos jednej skladby je 4-6 sekúnd.viď časť Pripojenie k počítaču. Otázka: Je možné hudobnú základňu (Music Center) upgradovať? Odpoveď: Áno, softvér hudobnej základni (Music Center) aj hudobnej stanice (Music Station) je možné upgradovať, čo znamená, že sú pripravené pre upgrady funkcií, ktoré môžu byť v budúcnosti k dispozícii. Najnovšie správy o nových funkciách a vylepšeniach nájdete na webovej stránke na adrese Potrebujete pomoc? Alebo zavolajte nášmu oddeleniu podpory Country Helpdesk Tariff / min Keep ready
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks