อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ข อสอบ V Net ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคา 1. ก อนจะม การนาเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานสาน - PDF

Description
อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ข อสอบ V Net ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคา 1. ก อนจะม การนาเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานสาน กงาน อ ปกรณ ในข อใดได ร บความน ยมในการ นามาใช ในการจ

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 10 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ข อสอบ V Net ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลคา 1. ก อนจะม การนาเคร องคอมพ วเตอร มาใช ในงานสาน กงาน อ ปกรณ ในข อใดได ร บความน ยมในการ นามาใช ในการจ ดทาเอกสาร 1. เคร องถ ายเอกสาร 2. เคร องพ มพ ด ด 3. เคร องโทรสาร เคร องค ดเลข เคร องบ นท กเง นสด 2. โปรแกรมประมวลผลคาม ความหมายตรงก บข อใด 1. การนาไฟล ท บ นท กไว ออกมาพ มพ ทางเคร องพ มพ 2. โปรแกรมในการจ ดการเก ยวก บสถ ต 3. การนาเอกสารต าง ๆ มาทาการแก ไขให ถ กต องสวยงามด วยคอมพ วเตอร การจ ดทาเอกสารด วยโปรแกรมท ช อว าเว ร ดโพรเซสเซอร (Word Processor) โปรแกรมท ทาหน าท ในการจ ดการฐานข อม ล 3. โปรแกรมท ม ความสามารถในการจ ดทาเอกสารท ถ กต องสวยงาม และสามารถแก ไขเพ มเต มได อย าง สะดวก รวดเร ว ประหย ดค าใช จ าย ค อโปรแกรมในข อใด 1. โปรแกรมประมวลผลคา 2. โปรแกรมตารางงาน 3. โปรแกรมนาเสนอข อม ล โปรแกรมฐานข อม ล โปรแกรมเว บเบราว เซอร ข อใดไม ใช ประโยชน ของโปรแกรมประมวลผลคา 1. ช วยลดปร มาณการใช กระดาษ 2. ลดค าใช จ ายเก ยวก บค าจ างแรงงาน 3. ช วยให การทางานเก ยวก บเอกสารถ กต องและรวดเร ว ช วยให การค นหาเอกสารม ความรวดเร วย งข น เอกสารม ความผ ดพลาดน อยลง โปรแกรมประมวลผลคาใดท ม ความสามารถด านการพ มพ เอกสารท ม ความสามารถส ง 1. เท กซ อ ด เตอร (Text Editor) 2. เว ร ดเพด (WordPad) 3. โนตเพด (Notepad) เว ร ดโพรเซสเซอร (Word Processor) เว ร ดโพรเซสซ ง (Word Processing) 6. ข อใดไม ใช ล กษณะของโปรแกรมประมวลผลคาในป จจ บ น 1. เป นโปรแกรมสาเร จร ปท อาจเร ยกว า โปรแกรมช ดสาน กงาน 2. เป นโปรแกรมท ส วนใหญ ทางานบนระบบปฏ บ ต การว นโดว (Windows) 3. เป นโปรแกรมแบบฟร แวร ท สามารถดาวน โหลดได จากอ นเตอร เน ต เป นโปรแกรมสาเร จร ปท ม โปรแกรมเว ร ดเป นโปรแกรมประมวลผลคา เป นโปรแกรมท ม ความสามารถใส ภาพกราฟ ก (Graphic) ลงในเอกสารได 7. บ คคลในข อใดท ควรใช โปรแกรมประมวลผลคามากท ส ด 1. สมชายพน กงานบ ญช 2. สมควรเป นโปรแกรมเมอร 3. สมหญ งเป นพน กงานเอกสาร สมบ ต เป นพน กงานขาย สมพรเป นว ศวกร 8. ส วนใดของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft word) ท ทาหน าท รวมคาส งในการจ ดการ 1. ไตเต ลบาร (Title bar) 2. เมน บาร (Menu bar) 3. ท ลบาร (Tool bar) ทาสก บาร (Task bar) แถบสถานะ (Status bar) 9. ข อใดค อคาส งท ใช ในการเป ดแฟ มข อม ล (Open) 1. Ctrl + O 2. แฟ มข อม ล(File) + เป ด(Open) 3. Alt + O Ctrl + Shift + O ข อ 1 และ 2 ถ ก 10. ข อใดค อข อแตกต างท สาค ญระหว างคาส งบ นท ก(Save) และคาส งบ นท กเป น(Save As) 1. ความสามารถในการปฏ บ ต ตามคาส ง 2. จานวนเน อท ท ใช ในการเก บคาส ง 3. ร น(version) ของโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด จ ดประสงค ในการใช คาส ง ไม ม ข อแตกต าง 11. ข อใดเป นแฟ มข อม ลท บ นท กด วยโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) 1. Sample.exe 2. Sample.xls 3. Sample.doc Sample.ppt Sample.html 12. โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) เป นโปรแกรมท ม จ ดประสงค ในการใช ตามข อใด 1. โปรแกรมประมวลผลคาท ใช ในการพ มพ เอกสารต าง ๆ 2. โปรแกรมสาหร บแผ นงาน ตารางกราฟ และการคานวณ 3. โปรแกรมนาเสนอผลงาน โปรแกรมบร หารข อม ลของอ เมล ( ) โปรแกรมสาหร บการจ ดการฐานข อม ล 13. เม อทาการบ นท กข อม ลในโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด(Microsoft Word) แล วช อแฟ มข อม ลจะไป ปรากฎอย ตาแหน งใด 1. ไตเต ลบาร (Title bar) 2. เมน บาร (Menu bar) 3. ท ลบาร (Tool bar) ทาสก บาร (Task bar) แถบสถานะ (Status bar) 1 หากต องการออกจากโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดต องเล อกคาส งป ด(close) ในเมน ใด 1. แทรก(Insert) 2. แก ไข(Edit) 3. แฟ ม(File) ร ปแบบ(Format) ว นโดว (window) 1 คาส งในข อใดไม ใช การสร างเอกสารใหม ในโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) 1. เล อกป มสร างเอกสารเปล า (New Blank Document) 2. กด Ctrl + N 3. เล อกเมน แฟ ม(File) สร าง(New) เล อกป ม ถ กท กข อ 16. หากต องการเข าใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) ต องเล อกท ส ญล กษณ (icon) ใน ข อใด 1. ถ าใช บนแถบเคร องม อข อความจะม ล กษณะเป นอย างไร 1. การกาหนดขนาดต วอ กษรให เล กลง 2. การกาหนดขนาดต วอ กษรให ใหญ ข น 3. การกาหนดการเปล ยนส ต วอ กษร การกาหนดการเปล ยนแบบต วอ กษร การกาหนดเส นขอบต วอ กษร 18. ถ าต องการให แสดง ต วอ กษร ต องใช เคร องแถบเคร องม อใด ปกต เม อพ มพ ข อความในโปรแกรม MS-Word ตาแหน งข อความจะช ดขอบด านใดของเอกสาร 1. ช ดซ าย 2. ก งกลาง 3. ช ดขวา ช ดขอบซ ายและขอบขวาเท าก น กระจายแบบไทย 20. ถ าต องการให ข อความม ร ปแบบ ต วอ กษร ต องจ ดร ปแบบต วอ กษรแบบใด 1. ข ดเส นใต ต วหนา ต วยก 2. ข ดเส นใต ต วหนา ต วห อย 3. ข ดเส นใต ต วเอ ยง ต วยก ข ดเส นใต ต วเอ ยง ต วห อย ข ดเส นใต ต วเอ ยง ต วหนา 21. ถ าต องการพ มพ ข อความต อไปน ควรเล อกใช แท บตามแถบเคร องม อแบบใด สมศร 20, สมชาย 3,500.00 การลบแท ป สามารถทาได โดยว ธ การใด 1. ด บเบ ลคล กท แท ป 2. คล กเมาส ป มขวาตรงแท ป 3. คล กท แท ปแล วกดป ม backspace ท แป นพ มพ คล กท แท ปค างไว แล วลากออกจากไม บรรท ด คล กท แท ปแล วกดป ม delete ท แป นพ มพ 23. การกาหนดต วอ กษรข นต นขนาดใหญ (Drop Cap) น ยมใช งานทางด านใด 1. เอกสารทางว ชาการ 2. จดหมายต าง ๆ 3. เอกสารส ญญาต างๆ หน งส อราชการ น ตยสาร 2 ถ าต องกาหนด เลขหน ารายการหลายระด บต องใช แถบเคร องม อใด 1. คล กท ป ม 2. คล กท ป ม 3. คล กท ป ม คล กท ป ม คล กท ป ม 2 ถ าต องการให ข อความแสดงตามร ปแบบควรกาหนดการเย องและระยะห างข อความแบบใด ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและ ความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคาปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบ 1. การเย องซ าย ระยะห างก อน 2. การเย องซ าย ระยะห างหล ง 3. การเย องขวา ระยะห างหล ง การเย องขวา ระยะห างก อน การเย องกลาง ระยะห างก อน 26. ถ าต องการให ข อความแสดงตามร ปแบบควรกาหนดต องกาหนดร ปแบบใดบ าง บทท 1 การใช งานโปรแกรม ต วเอ ยง ต วหนา เว นวรรค ต วเอ ยง 2. ต วหนา ต วเอ ยง เว นวรรค ต วเอ ยง 3. ต วเอ ยง ต วหนา แท บ ต วเอ ยง ต วหนา ต วเอ ยง แท บ ต วเอ ยง ต วเอ ยง ต วหนา แท บ ต วหนา 27. ถ าต องการกาหนดระยะขอบกระดาษต องเล อกแท บใด 1. ระยะขอบ (Margins) 2. การวางแนว (Orientation) 3. ขนาด (Paper Size) คอล มน (Cloume) เค าโครง (Layout) 28. คาส งในข อใดสามารถกาหนดเส นขอบเอกสารได 1. เส นขอบ (Borders) 2. เส นขอบหน ากระดาษ (Page Border) 3. แรเงา (Shading) ร ปร าง (AutoShapes) ตาราง (Table) 29. หากต องการสร างเอกสารแบบคอล มน เหม อนหน งส อพ มพ ควรใช เคร องม อในข อใด ในการแทรกเลขหน าหากต องการกาหนดตาแหน งการวางเลขหน าให อย ก งกลางหน ากระดาษต อง กาหนดท ต วเล อกใด 1. ตาแหน ง (Position) 2. การจ ดวาง (Alignment) 3. แสดงหมายเลขในหน าแรก (Show number on first page) ร ปแบบ (Format) แสดงต วอย าง (Preview) 31. หากต องการให ด านบนของเอกสารท กหน าแสดงข อความเป นช อหน งส อควรใช ว ธ ใดเหมาะสมท ส ด 1. พ มพ ข อความท กหน า 2. พ มพ ข อความแล ว ค ดลอก ไปวางท กหน า 3. กาหนดการแสดงหมายเลขหน า แล ว Double Click เข าไปพ มพ ช อหน งส อ กาหนดท คาส งห วกระดาษ กาหนดท คาส งท ายกระดาษ 32. หมายถ ง ป มคาส งใด 1. ร ปร าง 2. ร ปภาพ 3. ภาพต ดปะ ส ญล กษณ กล องข อความ 33. หมายถ ง ป มคาส งใด 1. ภาพต ดปะ 2. กล องข อความ 3. ส วนประกอบด วน การเช อมโยงหลายม ต สมาร ตอาร ท 3 ต องการแทรกว ตถ ต าง ๆ เช น ร ปภาพ ร ปร าง อ กษรศ ลป กล องข อความ เป นต น วางลงบน เอกสาร สามารถเล อกใช ป มคาส งได จากข อใด 1. หน าแรก 2. แทรก 3. เค าโครงหน ากระดาษ การอ างอง ม มมอง 3 หมายถ งคาส งในข อใด 1. ร ปภาพ 2. ภาพต ดปะ 3. แผนภ ม ร ปร าง อ กษรศ ลป 36. ป มคาส ง เพ อการแทรกอ กษรศ ลป ค อข อใด การนาว ตถ ต าง ๆ จากท หน งไปวางอ กท หน ง ควรเล อกใช คาส งใด 1. ลบ 2. ต ด 3. ย าย ค ดลอก ตาแหน ง 38. คาส งท ใช เพ อการต ดร ปภาพบางส วนหร อต ดด านใดด านหน งท งไป ด งร ป ได แก คาส งในข อใด 1. ลบ 2. ครอบต ด 3. บ บอ ดร ปภาพ เปล ยนร ปภาพ การต ดข อความ 39. การเล อกว ตถ หลายช นพร อมก นด งร ป กดแป นใดควบค ก บการคล กเมาส 1. Alt 2. Ctrl 3. Shift Caps Lock ใช ได ท งข อ 2 และ กรณ ท ม ว ตถ หลายช น แล วต องการนาไปวางบนหน าเอกสารด งร ป ไม ควรเล อกใช คาส งใดเพ อการจ ดลาด บ 1. นาไปข างหน า 2. ย ายไปข างหล ง 3. ย ายไปไว ข างหล งส ด ย ายไปไว หล งข อความ ต วต ดวางร ปแบบ 41. เล อกใช ไอคอนน เพ อการดาเน นการในข อใด 1. แทรกอ กษรศ ลป 2. กาหนดส แบบอ กษร 3. แทรกกล องข อความ การต งค าร ปภาพใหม ทาต วอ กษรข นต นขนาดใหญ 42. ต องการพ มพ สมการด งน เพ อความรวดเร วในการปฏ บ ต ควรเล อกใช คาส งใด 1. แทรกสมการ 2. แทรกส ญล กษณ 3. พ มพ ข อม ลในกล องข อความ แทรก Microsoft Equation 3.0 พ มพ ข อม ลและจ ดร ปแบบอ กษร 43. กรณ ท ต องเข าไปแก ไขข อม ลในสมการ ม ว ธ การปฏ บ ต อย างไร 1. คล กเมาส ท สมการ 2. คล กขวาท สมการ 3. ด บเบ ลคล กท สมการ กดแป น F2 กดแป น Shift + คล กเมาส 4 เม อแทรกส ญล กษณ ด งร ป และต องการเพ มขนาดควรเล อกใช คาส งใด การสร างจดหมายเว ยน ต องสร างเอกสาร 2 ช ด ค อข อใด 1. ร ปแบบซองจดหมาย และข อม ลบนซองจดหมาย 2. และ เอกสารหล ก 3. จดหมายหล ก และ ข อม ลบนซองจดหมาย เอกสารหล ก และ แฟ มข อม ลผ ร บ Letter และ เอกสารหล ก 46. ข อใดกล าวถ กต องเก ยวก บเอกสารหล ก 1. จดหมายท ทาการผสานข อม ลแล ว 2. เน อหาจดหมาย 3. ช อ ผ ร บ คานาหน าจดหมาย ท อย ผ ร บ 47. ข อใดหมายถ งแหล งข อม ล 1. เน อหาจดหมาย 2. แฟ มข อม ลผ ร บจดหมาย 3. ข อม ลหล กท นามารวมก นเป นกล มข อม ล เอกสารท ม ข อความในจดหมายท เหม อนก น เอกสารท เป ดใช งานในป จจ บ น 48. ข อใดไม ใช แหล งข อม ล 1. ข อม ลจาก Word 2. ข อม ลจาก PowerPoint 3. ข อม ลจาก Excel ข อม ลจาก Access ข อ 1 และข อ ถ าต องการพ มพ ข อม ลผ ร บใหม ต องเล อกคาส งใด 1. เล อกจาก Excel 2. เล อกจาก Outlook 3. ใช รายช อท ม อย พ มพ รายช อใหม สร างรายการ 50. ข อใดไม ใช ข นตอนของการสร างจดหมายเว ยน 1. การสร างเอกสารหล ก 2. การสร างแหล งข อม ล 3. การสร างแฟ มข อม ลผ ส งจดหมาย การสร างแฟ มข อม ลผ ร บจดหมาย การผสานข อม ล 51. ข นตอนแรกของการสร างซองจดหมายค อข อใด 1. เล อกขนาดของซองจดหมาย 2. กาหนดเอกสารหล ก 3. กาหนดว ธ การใส ซองในเคร องพ มพ กา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks