praz proiect

Description
Legume

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 49

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 FACULTATEA DE ZOOTEHNIE Caracterizarea tehnologică. Standarde de comercializare și condiții de valorificare la praz Iași, 2017    2 Cuprins Introducere Capitolul I. Caracteristecele morfologice și tehnologice a prazului   1.1. Caracterizarea botanică   1.2. Compoziția chimică, valoarea alimentară și energetică  1.3. Are alul de cultură pe glob și România   1.4. Tehnologia de cultură   1.5. Soiuri și varietăți   1.6. Modalități de  valorificare a prodosului 1.7. Alterări și dereglări fiziologice pe durata păstrării  Capitolul II. Tehnologia de valorificare a produsului 2.1. Recoltarea 2.1.1. Organizarea recoltării   2.1.2. Metodele recoltării   2.1.3. Specificul recoltării   2.2. Condițion area 2.3. Ambalarea 2.3.1. Clasificarea ambalării  2.3.2. Metode 2.3.3 . Ambalarea în atmosferă modificată   2.4. Păstrarea în depozite  2.4.1. Tipuri de depozite 2.4.2. Metode de depozitare 2.5. Tehnologiile de conservare Capitolul III. Standarde ș i comercializare  3 3.1. Document care reglează  comercializarea produsului 3.2. Cerințe minime de calitate   3.3. Cerințele de maturare  3.4. Categoriile de calitate 3.5. Calibrarea 3.6. Toleranțele  3.7. Omogenitatea 3.8. Ambalarea Capitolul IV. Particularități de   desfacere a produsului în municipiul Iași.   4.1. Categorii de spații comerciale specializate în desfacerea produsului   4.1.1. Piață  4.1.2. Market 4.1.3. Supermarket 4.1.4. Hypermarket 4.2. Metode de prezentare a produsului 4.2.1. Prezentarea produsului în p iață  4.2.2. Prezentarea produsului în market 4.2.3. Prezentarea produsului în supermarket 4.2.4. Prezentarea produsului în hypermarket 4.3. Perioada de comercializare și proveniența produsului   4.3.1. Perioada de comercializare și proveniența produsului în piață   4.3.2. Perioada de comercializare și proveniența produsului în market   4.3.3. Perioada de comercializare și proveniența produsului în supermarket   4.3.4. Perioada de comercializare și proveniența produsului în hypermarket 4.4. Condițiile de păstrare    4 4.5. Categoriile de calitate 4.6. Corespondența standard de comercializare  Bibliografia
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks