Правилник за дейността на ОУ Св. св. Кирил и Методий

Description
1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4,…

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 11 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 1 УТВЪРДИЛ, Гьонюл Мехмедова Директор на ОУ”Св.св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, С. СЕМЕРДЖИЕВО, ОБЩ. РУСЕ Настоящият правилник е разработен в изпълнение на чл. 28 ал.1 т.2 от ЗПУО и подлежи на промяна съобразно излизащи нови нормативни документи. Правилникът е приет на заседание на ПС - Протокол № 10/09.09.2017 г. 2017- 2018 УЧЕБНА ГОДИНА
 • 2. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 2 ЧАСТ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Глава І Устройство и статут Чл.1. (1) Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на основно училище „Св.св Кирил и Методий“,с. Семерджиево, общ. Русе , свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование. (2) Правилникът се прилага за цялата училищна общност - участниците в образователния процес - учениците, учителите, директор и другите педагогически специалисти, родителите, както и непедагогическите специалисти. Чл. 2. Цел на настоящия правилник е да приведе в съотвествие със Закона за предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти правилника за дейността на ОУ „Св.св. Кирил и Мегодий”,с. Семерджиево, общ. Русе. Чл. 3. (1) ОУ „Св.св.Кирил и Мегодий“ е юридическо лице по смисъла на чл. 29. (1) от ЗПУО, на бюджетна издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Русе. (2) Седалището и адресът на управление са: с. Семерджиево, ул.”Кирил и Методий” № 4. Чл.4. (1) ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ има обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния герб. (2) Училището има идентификационен код по БУЛСТАТ 000522169. Чл.5. ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с чл. 28, ал.1 от ЗПУО като: 1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
 • 3. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 3 2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите актове по прилагането му; 3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено образование; 4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност и култура 5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в областта на образованието. (2) Автономията на училището включва и правото на училището самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО. Чл.6. (1) Статутът на училището е неспециализирано основно училище с дневна форма на организация, (2) ОУ”Св.св. Кирил и Методий” е общинско средищно училище, в което се обучават учениците от населени места на територията на община Русе и осигурява за учениците от І до VІІ клас включително: 1. целодневна организация на учебния ден; 2. обедно хранене, организирано в помещение в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. (3) За пътуващите учениците се осигурява транспорт. Чл.7. Училището палага грижи и осигурява: 1. Интелектуално, емоционално, духовно-нравствено и физическо развитие за подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастовите потребности и съхраняване на българската национална идентичност.
 • 4. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 4 2. Формиране на обща култура на основата на националните и общочовешки ценности. 3. Формиране на мотивация за учене през целия живот. 4. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демократичната и правовата държава, на човешките права и свободи, на на активното гражданско участие. 5. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозна идентичност. 6. Познаване на националната, европейската и световна културни ценности и традиции. Чл. 8. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност,етническа принадлежност и религия. Чл. 9. (1) Официалният език в системата на училищното образование е българският. (2) Изучаването и използването на българския език в системата на училищното образование е право и задължение на всеки български гражданин. (3) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички ученици, които се обучават в системата на училищното образование. Чл. 10. Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на училищното образование чрез: 1. обучение по образователното направление и по учебния предмет Български език и литература; 2. обучение по останалите образователни направления и учебни предмети, по които обучението се осъществява на български език; 3. процеса на общуване в системата на училищното образование. Чл. 11. За учениците, за които българският език не е майчин, се създават
 • 5. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 5 допълнителни условия за усвояването му с цел подпомагане на образователната интеграция при условия и по ред, определени в ДОС за усвояването на българския книжовен език. Глава II. УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ Раздел I. Училищна подготовка - същност и съдържание Чл. 12. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование. (2) За учениците в I, II и в V, VI kлас училището осигурява общообразователна, разширена и допълнителна подготовка, а за останалите – общообразователна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Чл. 13. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности: 1. компетентности в областта на българския език; 2. умения за общуване на чужди езици; 3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите; 4. дигитална компетентност; 5. умения за учене; 6. социални и граждански компетентности; 7. инициативност и предприемчивост; 8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
 • 6. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 6 9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт. (2) Общообразователната подготовка в основната степен на образование се придобива чрез изучаването едни и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с ДОС за учебния план. Чл. 14. Въз основа на ДОС за общообразователната подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за всеки клас, в които се конкретизират компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението. Чл. 15. (1) За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се утвърждават индивидуални учебни програми въз основа на учебните програми по чл. 14. (2) Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора по предложение на екипа за подкрепа за личностно развитие. (3) Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните учебни програми се определят с ДОС за приобщаващото образование. Чл. 16. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка. (2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни предмети. (3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка, се определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището. (4) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас, с изключение на учебните предмети по чл. 76,
 • 7. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 7 ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗПУО, се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището. Чл. 17. (1) Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им. (2) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната подготовка, се предлагат от училището в зависимост от възможностите му, избират се от учениците според интересите им и се определят с училищните учебни планове. (3) Съдържанието на допълнителната подготовка, с изключение на учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗПУО, се определя в учебни програми, утвърдени от директора на училището. Раздел II. Учебен план Чл. 18. (1) През настоящата учебна година обучението на учениците в I и в V клас се осъществява по нов учебен план с часове за общообразователна, разширена и допълнителна подготовка. (2) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за придобиване на училищната подготовка. (3) Структурата на новия учебния план обхваща три раздела: 1. раздел А – общообразователна подготовка - задължителни учебни часове; 2. раздел Б – разширена подготовка - избираеми учебни часове; 3. раздел В – допълнителна подготовка - факултативни учебни часове. /4/ В училището като чужд език се изучава английски език. Обучението по чужд език се осъществява според желанията на учениците и възможностите на училището.
 • 8. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 8 Чл. 19. (1) Извън часовете в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа. (2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. Чл. 20. (1) Училищният учебен план се разработва въз основа на рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование съобразно интересите на учениците и възможностите на училището. (2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети. (3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година. (4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година. Чл. 21. (1) Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение, както и при необходимост за: 1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна или комбинирана форма на обучение; 2. учениците с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма на обучение (2) Индивидуалният учебен план по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора.
 • 9. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 9 (4) Индивидуалният учебен план може да определя разпределение на учебното време по един или по повече учебни предмети, което е различно от училищния учебен план. (5) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни потребности може да съдържа само част от учебните предмети, определени в училищния учебен план. (6) За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за подкрепа за личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора на училището. (7) Индивидуалната учебна програма по ал. 6 за учениците със специални образователни потребности се разработва въз основа на рамкови изисквания, определени с ДОС за приобщаващото образование. Чл. 22. Структурата на училищните и на индивидуалните учебни планове, както и условията и редът за тяхното утвърждаване се определят с ДОС за учебния план, а на индивидуалните учебни планове за учениците по чл. 22, ал. 1 - и с ДОС за приобщаващото образование. Чл. 23. (1) Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в същото училище. (2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава. Раздел III. Организационни форми Чл. 24. (1) Училищното образование се организира в последователни класове. (2) Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред. (3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО.
 • 10. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 10 Чл. 25. (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна или комбинирана, в зависимост от броя им се организират в паралелки или групи. (2) Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които се поставят след номера на класа. (3) Разпределението на учениците по паралелки в началото на учебната година и на новозаписаните ученици се извършва от директора. (4) В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас или от различни класове. (5) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност. (6) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план. Чл. 26. Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с ДОС за финансирането на институциите и в съответствие с ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Раздел IV. Учебно и неучебно време Чл. 27. (1) Училищното образование се организира в учебни години. (2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, както и ваканции.
 • 11. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 11 (3) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. (4) Броят на учебните седмици в една учебна година и разпределението им по класове се определят с ДОС за учебния план. (5) Учебните срокове и тяхната продължителност, продължителността на учебната седмица, продължителността на учебните часове, както и ваканциите се определят с ДОС за организацията на дейностите в училищното образование. Чл. 28. (1) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас при желание на родителите, както и от V до VII клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището. (2) Задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок /преди обяд/, а часовете за самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси – след обяд. (3) Условията и редът за организиране и провеждане на полудневната и целодневната организация на учебния ден се определят с ДОС за организацията на дейностите в училищното образование. Чл. 29. (1) Учебният ден включва учебни часове и почивки между тях. (2) Продължителността на учебния час е: 1. 35 минути – в 1 и 2 клас; 2. 40 минути – в 3 - 7 клас; (3) Почивките между учебните часове са с продължителност 10 минути. Голямо междучасие – 20 минути. (4) Продължителността на учебните часове и почивките между тях се определят с ДОС за организацията на дейностите в училищното образование.
 • 12. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 12 Чл. 30. За всяка учебна година, не по-късно от 2 седмици преди началото ѝ, министърът на образованието и науката определя със заповед: 1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната; 2. неучебните дни; 3. началото и края на втория учебен срок. Чл. 31. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни – за учебни, със заповед на министъра на образованието и науката. (2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция. (3) В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на празника на общината кметът на общината след уведомяване на началника на РУО може да обявява до три учебни дни за неучебни в една учебна година за училища на територията на общината. (4) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на РУО. (5) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт. Раздел V. Форми на обучение Чл. 31. (1) Формите на обучение в училището са: 1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно установения учебен план; 2. индивидуална;
 • 13. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-22-70 13 3.самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят само самостоятелно,съгласно училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с Правилника за дейността на училището. Чл. 32. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията при спазване изискванията на ЗПУО. (2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас; 2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години; 5. ученик със специални образователни потребности. (3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката. (4) При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип по чл.190, ал. 1 от ЗПУО извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Окончателният избор за формата на обучение се прави от ученика или родителя при условията на чл. 7. Чл. 33. (1) Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи. (2) Обучението в индивидуална форма се организира за отделен ученик. (3) Обучението в комбинирана
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks