Pravilnik o nacinu vodjenja i sadrzini gradjevinskog dnevnika (1).pdf

Description
Katalog propisa v3.05 1078. Na osnovu člana 110 stav 2 Zakona o ureñenju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list CG , broj 51/08), Ministarstvo za ekonomski razvoj donijelo je PRAVILNIK O NAČINU VOðENJA I SADRŽINI GRAðEVINSKOG DNEVNIKA, GRAðEVINSKE KNJIGE I KNJIGE INSPEKCIJE ( Sl. list Crne Gore , br. 81/08 od 26.12.2008)

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    1078. Na osnovu č lana 110 stav 2 Zakona o ure đ enju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list CG , broj 51/08), Ministarstvo za ekonomski razvoj donijelo je PRAVILNIKO NA Č INU VO Đ ENJA I SADRŽINI GRA Đ EVINSKOG DNEVNIKA, GRA Đ EVINSKE KNJIGE I KNJIGE INSPEKCIJE( Sl. list Crne Gore , br. 81/08 od 26.12.2008)I OPŠTE ODREDBE Č lan 1  Ovim pravilnikom ure đ uje se na č in vo đ enja i sadržina gra đ evinskog dnevnika, gra đ evinske knjige i knjige inspekcije. Č lan 2  Gra đ evinski dnevnik, gra đ evinska knjiga i knjiga inspekcije vode se na gradilištima na kojima se grade objekti, odnosno izvode radovi za koje je propisano pribavljanje gra đ evinske dozvole. Gra đ evinski dnevnik, gra đ evinska knjiga i knjiga inspekcije vode se od dana po č etka pripremnih radova do dana završetka izgradnje objekta, odnosno dobijanja upotrebne dozvole i predaje objekta investitoru. Gra đ evinski dnevnik, gra đ evinska knjiga i knjiga inspekcije zaklju č uju se danom izvršene primopredaje objekta i radova izme đ u izvo đ a č a radova i investitora. Č lan 3  Gra đ evinski dnevnik, gra đ evinsku knjigu i knjigu inspekcije vodi izvo đ a č  radova. Podaci koji se unose u gra đ evinski dnevnik i gra đ evinsku knjigu ovjeravaju se potpisom i pe č atom lica koje vrši stru č ni nadzor i glavnog inženjera za gra đ enje objekta. U toku izgradnje objekta gra đ evinski dnevnik, gra đ evinska knjiga i knjiga inspekcije, nalaze se na gradilištu i dostupni su investitoru, licima koja vrše stru č ni nadzor, vode ć em projektantu, odgovornim projektantima, kao i organima nadležnim za poslove inspekcije. II GRA Đ EVINSKI DNEVNIK Č lan 4  Gra đ evinski dnevnik vodi se za gradilište u cjelini, a ako se u okviru gradilišta grade objekti koji su prostorno izdvojeni, predstavljaju nezavisnu funkcionalnu cjelinu i zahtijevaju specifi č nu organizaciju gra đ enja, gra đ evinski dnevnik se može za takve objekte voditi izdvojeno. Č lan 5  Gra đ evinski dnevnik se vodi u obliku povezane i pe č atom izvo đ a č a radova ovjerene sveske sa dvostruko numerisanim stranama (srcinal i kopija). Podaci upisani u gra đ evinski dnevnik, ne mogu se brisati, ispravljati, naknadno mijenjati, ni dopunjavati. Izmjene i dopune podataka upisanih u gra đ evinski dnevnik, vrše se isklju č ivo kao novi upisi, uz obavezno navo đ enje datuma upisa. Upis podataka u gra đ evinski dnevnik vrši se hemijskom olovkom. Izvo đ a č  radova, gra đ evinski dnevnik, č uva do isteka ugovorenog garantnog roka za izgra đ eni objekat, odnosno izvedene radove. Izvo đ a č  radova, po isteku garantnog roka predaje investitoru primjerak gra đ evinskog dnevnika. Investitor je dužan da trajno č uva gra đ evinski dnevnik. Č lan 6  Upis odgovaraju ć ih podataka i zapažanja u gra đ evinski dnevnik vrše: glavni inženjer za gra đ enje objekta, odgovorni inženjer za odre đ enu vrstu radova, lice koje vrši stru č ni nadzor za odre đ ene vrste radova, vode ć i projektant, kao i odgovorni projektanti. Č lan 7  Glavni inženjer za gra đ enje objekta unosi u gra đ evinski dnevnik slijede ć e podatke: Katalog propisa v3.05 Strana: 1    1) datum unošenja podataka;2) o vremenskim prilikama (temperatura, padavine i sl.);3) o radnom vremenu;4) o angažovanim licima i mehanizaciji;5) o drugim okolnostima koje su od zna č aja za izvo đ enje radova (kontrola uslova i ispravnosti izvo đ enja radova);6) o postojanju propisanih sertifikata o kvalitetu isporu č enog materijala i proizvoda;7) o vrsti i položaju radova koji se izvode (pozicija radova);8) o orijentacionom obimu izvršenih pojedinih radova;9) o izvršenoj kontroli radova koji su prethodili radovima koji se izvode (kote dna temelja, temeljna jama, podaci o pregledu iskopa temelja, vrsti materijala, predvi đ enoj nosivosti kao i podaci o sastavu tla ispod kote dna temelja, podaci o ispitivanju nosivosti tla, vlažnost i stepen nabijenosti podloga, oplata, armatura i sl.);10) o na č inu ugra đ ivanja odgovaraju ć ih materijala i proizvoda (ru č no, uz primjenu odgovaraju ć e mehanizacije i dr.);11) o na č inu obezbje đ enja zaštite ve ć  izvedenih radova (njegovanje betona, zaštita od padavina i dr.);12) o uzorcima materijala koji su dostavljeni na kontrolu sa oznakom pozicija radova na koje se odgovaraju ć i uzorak odnosi;13) o nedostacima ili greškama u tehni č koj dokumentaciji, na osnovu koje se izvode radovi;14) o nepredvi đ enim okolnostima koje zahtijevaju izmjenu postoje ć ih tehni č kih rješenja, odnosno pove ć an obim ugovorenih radova ili izvo đ enje viška radova i naknadnih radova (nepredvi đ ena svojstva tla, aktiviranje klizišta, arheološki nalazi i dr.);15) o izvršenom inspekcijskom nadzoru gradilišta i osnovnim nalazima i nalozima inspekcijskih organa, sa naznakom mjera koje po tim nalozima treba preduzeti. U gra đ evinski dnevnik ulaže se i pisana dokumentacija dostavljena od investitora, projektanta, lica koje vrši stru č ni nadzor, inspekcijskog organa i drugih lica. Č lan 8  Odgovorni inženjer, za odre đ enu vrstu radova, u gra đ evinski dnevnik unosi podatke i zapažanja iz č lana 7 ovog pravilnika, koji se odnose na radove kojima on rukovodi. Pojedine radove kojima rukovodi lice iz stava 1 ovog č lana, svojim potpisom i pe č atom ovjerava glavni inženjer. Č lan 9  Lice koje vrši stru č ni nadzor, unosi u gra đ evinski dnevnik podatke, zapažanja i naloge koji se odnose na:1) potpunost tehni č ke dokumentacije i dopunska objašnjenja projektanta;2) kvalitet materijala, instalacija, ure đ aja, postrojenja i opreme koji se ugra đ uju ili postavljaju u objektu;3) postojanje atesta, sertifikata i druge dokumentacije kojima se dokazuje kvalitet materijala, instalacija, ure đ aja, postrojenja i opreme za materijal i proizvode koji se ugra đ uju;4) kvalitet i postupak izvo đ enja pojedinih radova, kao i me đ usobnu usaglašenost sa ostalim radovima;5) obavještavanje investitora o nedostacima u tehni č koj dokumentaciji, gra đ enju objekta suprotno tehni č koj dokumentaciji, propisima, standardima i normama kvaliteta, kao i o preduzetim odgovaraju ć im mjerama;6) izvršeni pregled radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekta ne mogu provjeriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvo đ enju temelja, oplate, armature, izolacija i dr);7) uslove i postupak izmjene tehni č ke dokumentacije i odobravanja izvo đ enja viška ugovorenog, odnosno naknadnih radova;8) dopunsku tehni č ku i drugu dokumentaciju koja je dostavljena izvo đ a č u radova;9) rok i dinamiku izvo đ enja radova;10) komentar na primjedbe i zapažanja koja su u gra đ evinski dnevnik upisala ovlaš ć ena lica iz č lana 6 ovog pravilnika;11) uslove i preduzete mjere za zaštitu životne sredine i zaštitu susjednih objekta, instalacija, ure đ aja, postrojenja, opreme i dr;12) druge primjedbe i zapažanja koja smatra korisnim za usmjeravanje daljeg procesa gra đ enja. Č lan 10  Lice koje vrši stru č ni nadzor za pojedinu vrstu radova unosi podatke i zapažanja iz č lana 9 ovog pravilnika koji se odnose na radove nad kojima on vrši stru č ni nadzor. Pojedine radove nad kojima vrši stru č ni nadzor lice iz stava 1 ovog č lana, svojim potpisom i pe č atom ovjerava glavni nadzorni inženjer. III GRA Đ EVINSKA KNJIGA Katalog propisa v3.05 Strana: 2    Č lan 11  Gra đ evinska knjiga vodi se za gradilište u cjelini, a ako se u okviru gradilišta grade objekti koji su prostorno izdvojeni, predstavljaju nezavisnu funkcionalnu cjelinu i zahtijevaju specifi č nu organizaciju gra đ enja, gra đ evinska knjiga se može za takve objekte voditi izdvojeno. Č lan 12  Gra đ evinska knjiga se vodi u obliku povezane i pe č atom izvo đ a č a radova ovjerene sveske sa dvostruko numerisanim stranama (srcinal i kopija). Č lan 13  Upis odgovaraju ć ih podataka i zapažanja u gra đ evinsku knjigu vrše glavni inženjer za gra đ enje i predstavnik investitora. Č lan 14  Glavni inženjer za gra đ enje, unosi u gra đ evinsku knjigu slijede ć e podatke:1) datum unošenja podataka;2) o obimu radova po pozicijama;3) o izvršenim radovima sa potrebnim skicama;4) o obra č unskim skicama sa upisanim promjenama u odnosu na projekat;5) o posebnim i zna č ajnim detaljima u vezi izvo đ enja radova;6) o izmjeni projekta (datum i ime lica koje je naložilo izmjene);7) o drugim okolnostima pod kojima se izvode radovi, a od zna č aja su za sagledavanje i kontrolu obra č una obima i uslova izvo đ enja radova. Ako se radovi izvode u potpunoj saglasnosti sa projektom, u gra đ evinskoj knjizi ć e se konstatovati da je iz tog razloga izostalo crtanje obra č unskih nacrta. Č lan 15  U gra đ evinskoj knjizi ne smije biti ništa brisano, ve ć  se svaka ispravka vrši povla č enjem crte preko pogrešnog upisa, nakon č ega se unosi ispravka sa potpisom lica koje je unijelo ispravku. Gra đ evinski knjigu č uva glavni inženjer za gra đ enje objekta za vrijeme gra đ enja objekta, do isteka garantnog roka, nakon č ega je predaje investitoru na trajno č uvanje. IV KNJIGA INSPEKCIJE Č lan 16  Knjiga inspekcije se vodi za gradilište kao cjelinu, odnosno za sve objekte i radove koji se izvode i za koje se pribavlja gra đ evinska dozvola. Č lan 17  Knjiga inspekcije se vodi u obliku povezane i pe č atom izvo đ a č a ovjerene sveske sa dvostruko numerisanim stranama (srcinal i kopija). Na po č etku knjige inspekcije, glavni inženjer unosi i svojim potpisom ovjerava podatke koji se odnose na:1) datum po č etka vo đ enja knjige inspekcije;2) naziv i položaj gradilišta (mjesto, ulica, gra đ evinske parcele i sl.);3) investitora (naziv, sjedište i dr);4) izvo đ a č a radova (naziv, sjedište i dr.);5) broj, vrstu i druge specifi č ne oznake objekata i radova č ije se izvo đ enje organizuje u okviru istog gradilišta;6) stanje raspoložive tehni č ke i druge dokumentacije u trenutku zapo č injanja radova;7) glavnog inženjera (ime i prezime, stru č na kvalifikacija);8) lice koje vrši stru č ni nadzor (ime i prezime, stru č na kvalifikacija) i lice koje vrši stru č ni nadzor za posebne radove, ukoliko su odre đ eni od investitora. Č lan 18  Inspekcijski organ upisuje u knjigu inspekcije podatke o utvr đ enom stanju i druga zapažanja u vezi sa izvo đ enjem radova prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, a naro č ito:1) datum izvršenog inspekcijskog nadzora;2) bliži opis radova i dokumentacije koji su predmet inspekcijskog nadzora; Katalog propisa v3.05 Strana: 3    3) o zapažanjima u vezi sa izvo đ enjem radova kao i sugestije za otklanjanje uo č enih nedostataka;4) o nalozima za preduzimanje mjera koje izvo đ a č  radova treba da izvrši (zabrana odre đ enih radova, preduzimanje hitnih mjera bezbjednosti i sl.). Svaki upis u knjigu inspekcije inspekcijski organ ovjerava svojim potpisom. Glavni inženjer svojim potpisom ovjerava da je upoznat sa nalazima i nalozima inspekcijskog organa unijetim u knjigu inspekcije. Č lan 19  Knjiga inspekcije č uva se na gradilištu za vrijeme izvo đ enja radova. Za č uvanje i uredno održavanje knjige inspekcije odgovoran je glavni inženjer. Č lan 20  Glavni inženjer, pored podataka iz č lana 17 ovog pravilnika, u knjigu inspekcije i gra đ evinski dnevnik unosi i dopunske podatke o promjenama nastalim u toku gra đ enja koje se naro č ito odnose na:1) izmjene prostornog i funkcionalnog obuhvata gradilišta (završetak gradnje pojedinih objekata i njihovo izdvajanje iz gradilišta, uklju č ivanje novih objekata, promjena namjene pojedinih objekata i sl.);2) promjene investitora, u cjelini ili za pojedine objekte;3) angažovanje i po č etak rada izvo đ a č a pojedinih radova i lica koja rukovode tim radovima;4) promjene u angažovanju lica za vršenje stru č nog nadzora nad gra đ enjem (lice koje vrši stru č ni nadzor, lice koje vrši stru č ni nadzor za posebne radove);5) druge podatke koji se odnose na me đ usobne odnose investitora, izvo đ a č a radova i drugih zainteresovanih subjekata (pitanja rada van redovnog radnog vremena, režijski troškovi, vanredni troškovi i sl.) V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Č lan 21  Vo đ enje gra đ evinskog dnevnika, gra đ evinske knjige i knjige inspekcije koje je zapo č eto prije stupanja na snagu ovog pravilnika, okon č a ć e se po propisima koji su bili na snazi do njegovog stupanja na snagu. Č lan 22  Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini i na č inu vo đ enja gra đ evinskog dnevnika, gra đ evinske knjige i knjige inspekcije ( Službeni list RCG , broj 54/01). Č lan 23  Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore . Broj: 2237/99 Podgorica, 25. decembra 2008. godine Ministarstvo za ekonomski razvoj Ministar, Branimir Gvozdenovi ć  , s.r. Katalog propisa v3.05 Strana: 4
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks