Правила за самостоятелна форма на обучение (СФО)

Description
1. 1 ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4,…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 7 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. 1 ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-2270 УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… ГЬОНЮЛ МЕХМЕДОВА Директор на ОУ”Св.св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе П Р А В И Л А ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА Правилата за самостоятелна форма на обучение са приети от Педагогическия съвет на проведено заседание на датa 08.09.2017 г.с протокол №10 /съгласно чл. 263, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование/и са заложени в Раздел V Форми на обучение, чл.31 и чл.34 (2) от Правилника за устройството и дейността на училището
 • 2. 2 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Самостоятелната форма на обучение се организира при ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- с. Семерджиево, съгласно чл. 112, ал.1, т.2 - т.4 и чл.199, ал.1, т.5 от ЗПУО за: 1.1. Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО. 1.2. Ученици с изявени дарби. 1.3. Лица, които са навършили 16 години. 1.4. Ученици, които имат наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т. 5 от ЗПУО. II. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СФО 2.1. Учениците подават заявление до Директора за самостоятелна форма на обучение до 15.12.2017 г. 2.2. Ученици, завършили успешно съответен клас в СФО, могат да продължат обучението си в следващия клас в СФО само след подадено заявление. 2.3. Промяна на формата на обучение по време на учебните занятия се допуска при преминаване от дневна и комбинирана в самостоятелна форма на обучение за:  ученици - по желание на родител и подадено заявление по точка 1.1.  ученици, които в същата година навършват 16 години или нововъзникнат обстоятелства по точки 1.2. и 1.3. 2.4. Преместване от дневна и комбинирана в самостоятелна форма може да бъде наложено и като санкция (чл. 199, ал. 1, т.5 от ЗПУО) при доклад на класния ръководител / отговорник с решение на ПС по точка 1.4. III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СФО За обучение в самостоятелна форма учениците подават писмено заявление-образец до Директора на училището. Заявлението трябва да бъде придружено от комплект документи: 3.1. Удостоверение за завършен клас, ако ученикът желае да се обучава за първа година в СФО в училището. 3.2. Копие от лична карта. 3.3. За учениците, ненавършили 16 години, заявлението се подава от родителя/настойника. 3.4. За учениците, навършили 16 години, заявлението се подава от ученика, заверено с име, фамилия и подпис на родителя. 3.6. Заповед на Директора за наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т. 5 от ЗПУО. . IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 4.1. При записване всеки ученик се запознава срещу подпис с настоящите правила.
 • 3. 3 4.2. За преминаване в следващ клас в срок до 15.12.2017 г. всеки ученик, обучаващ се в самостоятелна форма на обучение, е длъжен да подаде заявление, в което да заяви желанието си за обучаване в самостоятелна форма на обучение през следващата учебна година:  Ако успешно е положил всички изпити по учебните предмети за съответния клас, подава заявление за преминаване в следващ клас.  Ако не е положил успешно всички изпити по учебните предмети за съответния клас, подава заявление за записване в същия клас, като през следващата учебна година полага изпити по учебните предмети, по които има оценка Слаб (2) или не се е явил в регламентираните сесии. 4.3. Учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по всички предмети за съответния клас, съгласно училищния учебен план, по който се обучават, в съответствие с чл.112, ал.3 и ал.4 от ЗПУО. 4.4. При своята подготовка учениците, съгласно чл.171, ал.1, т. 5 и т.8 от ЗПУО, имат право да:  посещават консултациите по различните учебни предмети, съгласно утвърдения график за консултациите в училището;  ползват училищната библиотека. 4.5. Ученик, обучавал се в самостоятелна форма на обучение, който желае да промени формата си на обучение в началото на учебната година – до 01.09.2017 г. подава заявление за промяна на формата си на обучение. 4.6. Ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната учебна година, се счита за преустановил обучението си по собствено желание. 4.7. Директорът издава заповед за преминаване в самостоятелна форма на обучение за следващата учебна година на заявилите ученици в срок 15.12.2017 за ученици навършили 16 години или заповед за преминаване от самостоятелна в дневна форма на обучение срок 15.09.2017г., съгласно чл.259, ал.1 от ЗПУО. V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 5.1. Учебната година започва на 15.09.2017 г. и завършва на 31.08.2018 г. 5.2. В рамките на една учебна година се организират две сесии и една допълнителна сесия. 5.3. Заявление за допускане до изпити за определяне на годишната оценка се подава до Директора на училището - 15 /петнадесет/ дена преди всяка изпитна сесия. В заявлението ученикът е длъжен да посочи учебните предмети и вида подготовка, на които желае да се яви през съответните сесии. 5.4. Правото на допълнителна сесия по ред, определен от Директора на училището, се отнася за учениците в самостоятелна форма на обучение, при наличие на:  здравословни причини, удостоверени с медицински документ, които са възпрепятствали явяването. 5.6. Сесиите се провеждат по ред, определен със заповед на Директора в месеците: януари - април. 5.7. За учебната 2017/2018 г. са определени следните дати:  I сесия 08.01.2018 г. – 30.01.2018г.  II сесия 16.04.2018 г. – 30.04.2018 г.
 • 4. 4  Допълнителна сесия : 04.06.2018 г. – 20.06.2018 г. VI. ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО 6.1. Учениците, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, полагат изпити за определяне на годишната оценка, съгласно чл.38, ал. 1, т.1 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 6.2. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния предмет и съответния вид подготовка, изучавано през учебната година, съгласно чл.38, ал.2 от Наредбата за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 6.3. За всяка изпитна сесия със заповед на Директора се определят условията и редът за организиране и провеждане на изпитите за определяне на годишната оценка на учениците в СФО. 6.4. Изготвените конспекти, билети, тестове и критерии за оценяване се утвърждават от Директора на училището. 6.5. Ученици, които имат годишна оценка Слаб (2) по учебен предмет от ЗП, ЗИП /ИУЧ/ на регламентираните сесии, или не са се явили, повтарят класа. При повтарянето на класа учениците се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка Слаб (2) или не са се явили на регламентираните сесии, съгласно чл.127 от ЗПУО. 6.6. Ред за явяване на изпити:  Учениците имат право да се явят на изпит по всеки учебен предмет в рамките на изпитните сесии.  Учениците могат да полагат изпитите за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 6.7. Подготовка на изпитните материали:  Преподавателите по учебни предмети представят на Директора за утвърждаване конспекти, изпитни билети, тестове и критерии за оценяване в съответствие с учебното съдържание на утвърдените от МОН учебни програми и/или тематични планове по учебни предмети. VII. УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, В КОЯТО СЕ ОТРАЗЯВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Документацията, в която се отразяват резултатите от проведените изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение включва:  протоколи от изпити - за дежурство при провеждане на писмен изпит (3-82) и за резултата от писмен, устен или практически изпит (3-80) в електронен вариант, генерирани от системата АДМИН ПРО;  писмени работи, конспекти, билети и материали от проведените изпити;  регистрационна книга с оценките от изпитите за ученици СФО. VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ Настоящите правила определят организацията и реда за обучение на учениците, изведени в СФО. Предложените правила са приети с решение на ПС с Протокол № 10 от 08.09.2017 г. и утвърдени със заповед на Директора.
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks