ПРАВИЛА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДАНИЛЬЧУК В.М. І КОМПАНІЯ - PDF

Description
ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними Зборами учасників ПТ Ломбард Європейський Данильчук В.М. і компанія Протокол від 2013 року Голова Загальних Зборів /Прокоп'юк А.В. ПРАВИЛА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Computers & Electronics

Publish on:

Views: 24 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними Зборами учасників ПТ Ломбард Європейський Данильчук В.М. і компанія Протокол від 2013 року Голова Загальних Зборів /Прокоп'юк А.В. ПРАВИЛА НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДАНИЛЬЧУК В.М. І КОМПАНІЯ місто Луцьк 2013 рік Правила надання фінансових кредитів, надалі (Правила), встановлюють порядок надання фінансових кредитів ПТ Ломбард «Європейський Данильчук В.М. і компанія. Правила розроблені на підставі Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року 1070, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 170 від року Про затвердження Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 2740 від року Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 3981 від року Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, також на піставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, а також з дотриманням вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері фінансових послуг. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПТ Ломбард «Європейський Данильчук В.М. і компанія (далі-ломбард), є фінансовою установою виключним видом діяльності якого є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк і під процент та надання визначених законодавством супутніх послуг ломбарду. Ломбард має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, зазначену в його установчих документах, у порядку, установленому законодавством, після набуття ним статусу фінансової установи і отримання Свідоцтва в установленому порядку. Копія Свідоцтва, засвідчена підписом керівника та печаткою ломбарду, має бути розміщена ломбардом у приміщенні ломбарду та його відокремленого підрозділу в місці, доступному для ознайомлення клієнтів. Місцезнаходженням ломбарду є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю ломбарду (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Приміщення ломбарду є частина нежитлового внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ломбардом чи його відокремленим підрозділом при наданні фінансових та супутніх послуг ломбарду та зберіганні заставленого майна. Спеціальне місце зберігання заставленого майна - окреме приміщення, окрема територія, інше місце з обмеженим доступом, які мають відповідати вимогам, установленим законодавством, бути розташованими за місцезнаходженням ломбарду чи його відокремленого підрозділу або за іншою адресою та бути обладнаними необхідними засобами, які мають забезпечити збереження предмета застави та утримування предмета застави в належному стані (далі - спеціальне місце зберігання). Ломбард має право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг через свої відокремлені підрозділи. В такому разі ломбард для кожного відокремленого підрозділу затверджує відповідно до своїх установчих документів положення про відокремлений підрозділ. Для внесення інформації про відокремлений(і) підрозділ(и) до Реєстру ломбард дотримується таких обов'язкових умов: - найменування відокремлених підрозділів ломбарду має відповідати вимогам, установленим законодавством до написання найменувань відокремлених підрозділів юридичних осіб. При цьому в найменуванні відокремленого підрозділу ломбарду зазначається його порядковий номер з наскрізною нумерацією з початку створення першого відокремленого підрозділу ломбарду; кожному відокремленому підрозділу ломбард присвоює внутрішній реєстраційний код, який має містити 12 знаків. Перші 8 знаків внутрішнього реєстраційного коду відокремленого підрозділу мають відповідати ідентифікаційному коду ломбарду за ЄДРПОУ, 9 знак - крапка, знаки - порядковий номер відокремленого підрозділу ломбарду; - затверджені для кожного відокремленого підрозділу правила або положення, що відповідають вимогам законодавства; - у відокремленого підрозділа в наявності має бути нежитлове приміщення, спеціальне технічне та програмне забезпечення, облікової та реєструючої системи, необхідних для надання фінансових послуг, що забезпечують належний та своєчасний облік фінансових послуг та пов'язаних з цим фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства, копія Свідоцтва розміщеної у приміщенні відокремленого підрозділу в місці, доступному для ознайомлення клієнтів. Водночас на зворотному боці копії Свідоцтва, завіреної підписом керівника ломбарду та печаткою, має бути зазначена інформація, яка включає повне найменування та внутрішній реєстраційний код відокремленого підрозділу, інформацію про керівників ломбарду (прізвище, ім'я, по батькові) та номери їх контактних телефонів. На кожному відокремленому підрозділі ломбарду призначається керівник відокремленого підрозділу. 2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЛОМБАРДА Відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 2740 від року Про затвердження Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ломбард з дотриманням вимоги до складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, складає та подає до Нацкомфінпослуг звітність за формами: - Загальна інформація про ломбард; - Звіт про склад активів та пасивів ломбарду; -Звіт про діяльність ломбарду. При цьому, звітним періодом для складання звітності, яка подається до Нацкомфінпослуг, є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року. Ломбард складає звітність за станом на кінець останнього дня кварталу (року). Звітність за квартал подається не пізніше 25- го числа місяця, що настає за звітним кварталом, звітність за рік - не пізніше 09 лютого року, наступного за звітним. У разі якщо остання дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день. Датою подання звітності вважається день фактичного її передання до Нацкомфінпослуг. При надходженні паперової форми звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника. Датою подання електронної форми звітності є дата її відправлення через веб-інтерфейс на веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет. Факт відправлення електронної форми звітності підтверджується зміною статусу Редагується на статус Відправлено , при цьому дата та час відправки такої звітності фіксуються в автоматичному режимі програмно-технічними засобами веб-інтерфейсу на веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет. Інформація, відображена в паперовій формі, має відповідати електронній формі. Крім того, до 01 червня року, наступного за звітним, ломбард подає до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок та річну фінансову звітність, яка підтверджена аудиторською фірмою або аудитором, інформація про яких унесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що ведеться Нацкомфінпослуг. Форми звітності заповнюються ломбардом на підставі даних бухгалтерського обліку та даних облікової та реєструючої систем за відповідний звітний період у тисячах гривень з одним десятковим знаком. При заповненні звітності не допускаються виправлення та підчистки. 3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЛОМБАРДОМ ФІНАНСВОИХ ПОСЛУГ ПТ Ломбард «Європейський Данильчук В.М. і компанія будучи фінансовою установою виключним видом діяльності якого є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк і під процент та надання визначених законодавством супутніх послуг ломбарду, відповідно до Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг , Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41, та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг, визначив розробив порядок надання фінансових послуг ломбардом У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні: Залучені кошти ломбарду- це кошти, отримані на зворотній основі від фізичних осіб - учасників ломбарду, юридичних осіб, та кошти, отримані від кредитних установ за кредитними договорами Супутні послуги ломбарду- послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання Страхування предмета застави- укладення договору між ломбардом та страховою компанією або між позичальником та страховою компанією про страхування предмета застави, наданого як забезпечення фінансового кредиту ломбарду, за рахунок та в інтересах власника предмета застави на строк дії договору фінансового кредиту. Відокремлені підрозділи ломбарду- філії та відділення, що розташовані поза місцезнаходженням ломбарду та здійснюють усі або частину його функцій з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду Фінансовий кредит ломбарду- надання ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент Облікова система ломбарду- автоматизований реєстр даних про споживачів послуг ломбарду Реєструюча система ломбарду- автоматизований реєстр даних про операції споживачів послуг ломбарду Порядок та умови залучення коштів: До залучених коштів ломбарду -належать кошти, отримані на зворотній основі від фізичних осіб - учасників ломбарду, юридичних осіб, та кошти, отримані від кредитних установ за кредитними договорами. Кредитна установа- це фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. Ломбард, може провадити діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів тільки після отримання ліцензії Національної комісії з регулювання ринків фінансових послук України. Залучення коштів від фізичних осіб-учасників ломбарду, юридичних осіб, у тому числі кредитних установ проводиться на договірн
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks