PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ - PDF

Description
PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ ณ ฐกร สงคราม 1 คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint) น บเป นส อประกอบการพ ดและการ นำเสนอท ถ กนำมาใช มากท ส ดไม ว าจะเป นการบรรยายให ความร หร อการนำเสนอข

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 18 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ ณ ฐกร สงคราม 1 คงปฏ เสธไม ได ว าป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint) น บเป นส อประกอบการพ ดและการ นำเสนอท ถ กนำมาใช มากท ส ดไม ว าจะเป นการบรรยายให ความร หร อการนำเสนอข อม ลในเช งธ รก จ เพราะ เป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท สามารถนำเสนอข อม ลได อย างน าสนใจ ประกอบก บกระบวนการผล ตและใช งานท ไม ย งยากซ บซ อน ทำให ได ร บความน ยมในแทบท กวงการ แม ในงานด านการส งเสร มการเกษตรก น ยมนำมาใช เป นส อประกอบการบรรยายเพ อถ ายทอดความร ไปส เกษตรกร แต บ อยคร งท การใช เพาเวอร พอยท ก ไม ได ช วยให เก ดผลล พธ ตามท ต องการ แทนท จะทำให การนำเสนอเข าใจได ง าย กล บทำให ด น าเบ อ น ารำคาญ และลดความน าเช อถ อของผ บรรยายลง กลายเป นการลงท นลงแรงท เปล าประโยชน ไม ก อให เก ดประส ทธ ภาพเท าท ควร บทความน จะแนะนำหล กการออกแบบและใช งานเพาเวอร พอยท ท ถ กต อง เพ อเป นแนวทางในการนำไปประย กต ใช เพ อเพ มประส ทธ ภาพการนำเสนอให ด ข น ความสำค ญของการนำเสนอท ม ประส ทธ ภาพ ก อนท จะกล าวถ งหล กการออกแบบและการใช เพาเวอร พอยท ท ด น น อยากจะยกต วอย างแนว ค ดพ นฐานด านการส อสารท สามารถช ให เห นถ งความสำค ญของการนำเสนอท ม ประส ทธ ภาพได ด งน (ณ ฐกร สงคราม, 2551) 1. ในการบรรยายแต ละคร ง ผ ฟ งจะฟ งเพ ยง 25% - 50% ของเวลาท งหมด และโดยท วไปผ ฟ งท เป นผ ใหญ จะสามารถร บฟ งได เพ ยง นาท หากเก นกว าน น ม กจะไม สามารถด งสมาธ ไว ได 2. ความจำระยะส น (Short-term Memory) ของคนเราสามารถจดจำได เพ ยง 5-7 ประเด นจาก ส งท ได ฟ งท งหมด 3. คนเราโดยท วไปจะจำได เพ ยง 10% ในส งท ได ย น และ 50% จากการอ าน 99 1 ภาคว ชาเทคน คเกษตร คณะเทคโนโลย การเกษตร สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง กร งเทพฯ 10520 PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ จากต วอย างแนวค ดน แสดงให เห นว าในการพ ดหร อบรรยายแต ละคร งน น ผ พ ดจำเป นอย างย งท จะต องใส ใจก บว ธ การนำเสนอภายใต ข อจำก ดด งกล าว รวมท งต องหาแนวทางท จะช วยให ผ ฟ งร บร ในส งท ต องการนำเสนอให ได ตรงตามเป าหมายท ต งไว หร อพ ดง ายๆ ก ค อ ต องด งผ ฟ งให อย และคล อยตามส งท เราพ ด เอ ดเว ร ด ท ฟเต (Edward Tufte) ผ เช ยวชาญด านการส อสารและการนำเสนอของสหร ฐอเมร กา ได ยกต วอย างเหต การณ ท เก ดข นในองค การนาซ า (NASA) ซ งเป นผลเส ยท เก ดจากการนำเสนอท ไร ประส ทธ ภาพ โดยเขาเล าว าท กษะในการนำเสนอท ไม เก งของว ศวกรจากองค กรหน งผนวกก บ เพาเวอร พอยท ท อ ดแน นไปด วยข อม ล ทำให ผ บร หารของนาซ าไม สามารถเช อและเข าใจว ากระสวย อวกาศโคล มเบ ยม ความเส ยงด านเทคน ค ในท ส ดกระสวยอวกาศโคล มเบ ยก ประสบอ บ ต เหต ข น เม อว นท 1 ก มภาพ นธ ค.ศ เป นเหต ให น กบ นอวกาศท งเจ ดคนต องเส ยช ว ต ท งน หากว ศวกรจากบร ษ ท ด งกล าวม ท กษะในการนำเสนอท ด และใช เพาเวอร พอยท ท ส อความได อย างม ประส ทธ ภาพแล ว โศกนาฏกรรมคร งน นอาจจะไม เก ดข น (เกร ยงศ กด น ร ต พ ฒนะศ ย, 2550) ฉะน นการเข าใจหล กการ ออกแบบและใช เพาเวอร พอยท เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ จ งเป นท กษะพ นฐานท จำเป น สำหร บผ ปฏ บ ต งานเพ อให งานสำเร จล ล วงตามเป าหมายและก าวหน าต อไปในอาช พ เร ยนร หล กการออกแบบและใช เพาเวอร พอยท จากข อผ ดพลาด 100 ท กษะการใช โปรแกรมเพาเวอร พอยท น นเป นส งท ไม ย งยากในการเร ยนร ผ ใช ท ไม เคยใช งานมา ก อนก สามารถท จะเร ยนร ได เองเพ ยงแค ม ความร ด านการใช คอมพ วเตอร เบ องต น เด กร นใหม ๆ ท กคน ล วน เคยผ านการเร ยนโปรแกรมน มาต งแต สม ยประถมหร อม ธยมศ กษาเพราะเป นโปรแกรมพ นฐานท ท ก โรงเร ยนบรรจ ลงในการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร แต แม คนส วนใหญ จะใช เป น กล บม น อยคนน กท จะ สามารถออกแบบและใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพอย างแท จร ง ต อไปน เป นข อผ ดพลาดของ การออกแบบและใช งานเพาเวอร พอยท ท พบเจอก นได บ อยๆ (เกร ยงศ กด น ร ต พ ฒนะศ ย, 2550; ณ ฐกร สงคราม, 2551; Mitchell, 2551; Sheridan, 2551) ซ งสามารถสร ปออกเป นประเด นต างๆ ด งน 1. ทำเพาเวอร พอยท มาเป นอย างด แต เม อจะใช จร งกล บเป ดโปรแกรมไม ได หร อเป ดได แต แสดง ผลไม เหม อนท ออกแบบไว โดยส วนใหญ ข อผ ดพลาดน ม กจะเก ดจากการท ผ ออกแบบสร างช นงานจากคอมพ วเตอร คนละ เคร องก บท ใช ในว นนำเสนอจร ง โดยสร างในเคร องท ม ร น (Version) ของโปรแกรมเพาเวอร พอยท ท ต าง จากเคร องท นำเสนอ ซ งถ าเป น version ท ส งกว ามาเล นก บเคร องท ร นต ำกว าจะทำให เป ดไม ได แต ถ าเป น ร นท ต ำกว ามาเล นก บเคร องท ร นใหม กว าแม จะสามารถเป ดได แต อาจแสดงผลผ ดเพ ยนจากท ออกแบบไว เช น ขนาดต วอ กษรเปล ยนไป นอกจากน ผลของการผ ดเพ ยนอาจจะมาจากส วนอ น เช น ใช โปรแกรมระบบ ปฏ บ ต การอย างโปรแกรมว นโดว (Windows) คนละร นก น หร อใช ร ปแบบต วอ กษร (Font) ท เคร องท วๆ ไปไม ม ผ นำเสนอท นำคอมพ วเตอร โน ตบ คส วนต วมาเองจะไม พบป ญหาน แต หลายคนท ใช ว ธ การบ นท ก ข อม ลลงแผ นซ ด รอม (CD-ROM) หร อแฟลชไดรว (Flash Drive) แล วนำมาใช ก บเคร องท หน วยงาน เตร ยมไว ให น าจะเคยพบป ญหาน มาไม มากก น อย ณ ฐกร สงคราม ภาพท 1 แสดงต วอย างการใช ร ปแบบต วอ กษรท เคร องท วไปไม ม ทำให เก ดป ญหาเร องการแสดงผล การแก ป ญหาอาจใช ว ธ การสอบถามผ ด แลเคร องในว นนำเสนอว าใช เพาเวอร พอยท ร นใด หร อ หากเราใช ร นท ส งอย างเพาเวอร พอยท 2007 ก อาจใช การบ นท กในร ปแบบของเพาเวอร พอยท ร นต ำกว า ต ดมาด วย ส วนเร องของ ร ปแบบต วอ กษร หากไม ม ความจำเป นต องใช ร ปแบบพ เศษ ก ควรเล อกร ปแบบ ท ม ท วๆ ไป เช น ร ปแบบต วอ กษรท ลงท ายด วย UPC หร อถ าจำเป นต องใช ก ควรแนบไฟล ร ปแบบต วอ กษร ต นฉบ บมาด วยเพ อลงในเคร องท นำเสนอหากเคร องน นไม ม นอกจากน ย งม อ กแนวทางท อาจใช ได ค อ การใช ว ธ บ นท กเป นร ปภาพเพ อป องก นการผ ดเพ ยนของการแสดงผล ว ธ หล งน ม ข อเส ยค อทำให ไม สามารถใช การแสดงผลพ เศษ (Effect) หร อการเช อมโยงแบบในเพาเวอร พอยท ได เลย แต ม นใจได เลยว า สามารถเป ดได ในท กเคร องแม ในเคร องน นจะไม ม โปรแกรมเพาเวอร พอยท ก ตาม นอกจากน ในบางกรณ อาจเก ดป ญหาการแสดงผลท ปรากฏในจอฉายไม เต มพ นท เหม อนท เห น ในคอมพ วเตอร โดยรายละเอ ยดหร อภาพท อย ต ดขอบเฟรมหายไป ซ งเป นป ญหาจากการต งค าท ไม ส มพ นธ ก นระหว างคอมพ วเตอร ก บเคร องฉาย ฉะน นการออกแบบเพาเวอร พอยท ท ด จ งไม ควรใส เน อหา หร อภาพท สำค ญไว ต ดขอบหน าจอจนเก นไป โดยเผ อพ นท ร มขอบจอไว เล กน อยเพ อป องก นป ญหาท อาจ จะเก ดข น 101 PowerPoint เพ อการนำเสนออย างม ประส ทธ ภาพ 2. การจ ดเร ยงลำด บสไลด ท ไม ด ทำให ผ ฟ งรวมท งผ ใช เองส บสน โดยปกต จำนวนเพาเวอร พอยท แต ละหน าจอ หร อท เร ยกว า สไลด (Slide) ท ใช ในการนำเสนอข น อย ก บเวลาในการนำเสนอ ซ งม ข อแนะนำค อควรใช ประมาณ 1-2 สไลด ต อนาท แต ในบางจ งหวะอาจใช มาก หร อน อยกว าน นได โดยการเร ยงลำด บสไลด ท งหมดน นเป นส งท ม ความสำค ญ ผ นำเสนอหลายคนไม คำน ง ถ งจ ดน ทำให เก ดป ญหา เช น ผ ฟ งไม ทราบว าบรรยายห วข อใดบ างทำให เช อมโยงความส มพ นธ ของเน อหา ท ฟ งไม ได ผ ฟ งเบ อเพราะไม ร ว าเม อไรจะจบการนำเสนอ หร อเม อม การอ างถ งเน อหาในบางสไลด ก เส ย เวลาในการค นหาว าอย สไลด แผ นใด เป นต น ต อไปน เป นคำแนะนำในการออกแบบการลำด บของสไลด ในเพาเวอร พอยท ท เหมาะสม 2.1 จ ดทำสไลด ตามลำด บของเน อหาหร อการบรรยาย ไม สล บไปสล บมา 2.2 เร มสไลด แรกด วยการแสดงช อเร องท จะนำเสนอพร อมท งช อของผ นำเสนอและข อม ลเพ อต ดต อ 2.3 สไลด ถ ดไปควรบอกผ ฟ งว าประโยชน ท จะได ร บจากการฟ งคร งน ค ออะไร หร อแสดงว ตถ ประสงค ในการนำเสนอ 2.4 ต อมาเป นสไลด ท แสดงห วข อในการนำเสนอ 2.5 หล งจากน นจะเป นส วนของเน อหาท เร ยงลำด บตามห วข อท กำหนด 2.6 สไลด ส ดท าย ควรเป นการสร ป/ทบทวน เพ อย ำเน อหาสำค ญของการนำเสนอคร งน 2.7 อาจเพ มสไลด ส ดท ายด วยข อความง ายๆ เช น Question? หร อ ช วงถาม-ตอบ เพ อ กระต นให ผ ฟ งถามคำถามหร อร วมอภ ปราย 2.8 เพ อเป นการป องก นการส บสน ควรใส ห วข อเร องท กสไลด และใส หมายเลขสไลด เพ อช วยให ผ ฟ งอ างอ งได การแสดงห วข อการบรรยายช วยให ผ ฟ งเห นภาพ รวมและเช อมโยงความส มพ นธ ของเน อหาการนำ เสนอได ง าย 102 การใส หมายเลขหน าท ลงในสไล ด เพ อป องก นการส บสน ภาพท 2 แสดงต วอย างการออกแบบเพาเวอร พอยท ท ช วยให ผ ฟ งเข าใจง ายและป องก นการส บสน ณ ฐกร สงคราม 3. การใช ขนาดและส ของต วอ กษรและพ นหล งท ไม เหมาะสม ทำให อ านยากหร อมองเห นไม ช ดเจน ข อผ ดพลาดสำค ญอ กประการท เป นอ ปสรรคต อการนำเสนอก ค อ การออกแบบข อม ลในหน าจอ ท ทำให อ านได ยาก ซ งอาจเป นเพราะการเล อกร ปแบบและการกำหนดขนาดต วอ กษรท ไม เหมาะสม หร อ การเล อกใช ส ระหว างข อความก บส พ นท มองเห นได ไม ช ดเจน ส งเหล าน ล วนส งผลต อประส ทธ ภาพใน การร บร ของผ ฟ ง ผ ออกแบบเพาเวอร พอยท จ งควรพ จารณาเล อกใช ร ปแบบต วอ กษรท เป นมาตรฐานอ าน ได ง าย และม ขนาดใหญ ต อการมองเห นในระยะไกล ไม เล กจนเก นไป รวมท งเล อกใช ส พ นหล งและส ต ว อ กษรท ต ดก นเพ อช วยให อ านข อความได ง าย หร อพ นหล งไม ม ลวดลายมากเก นไปจนทำให ลายตา เป นต น ต อไปน เป นหล กการเล อกร ปแบบ ขนาดต วอ กษร และส ท เหมาะสม 3.1 เล อกใช ร ปแบบต วอ กษรท ม ห วเพ อให อ านง าย และไม ควรใช ต วอ กษรเก น 2 แบบในแต ละ สไลด 3.2 ควรใช ต วอ กษรขนาดใหญ เพ อให มองเห นได ง าย โดยภาษาไทยควรใช ประมาณ พอยต (Point) สำหร บเน อหา และ 60 พอยต สำหร บห วข อเร อง 3.3 ใช ต วหนาหร อต วข ดเส นใต ในการเน นข อความ ด กว าใช ต วเอ ยงเพราะอ านได ง ายกว า หร อ ถ าจะใส เงาให ต วอ กษร เงาของต วอ กษรควรเข มกว าส พ น 3.4 ไม ค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks