PowerPoint เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ - PDF

Description
PowerPoint เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ 1 ณ ชพล สามารถ ป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint) น บเป นส อประกอบการพ ดและการนาเสนอท ถ กนามาใช มาก ท ส ดไม ว าจะเป นการบรรยายให ความร หร อการนาเสนอข อม ลในเช

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Music

Publish on:

Views: 12 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PowerPoint เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพ 1 ณ ชพล สามารถ ป จจ บ นเพาเวอร พอยท (PowerPoint) น บเป นส อประกอบการพ ดและการนาเสนอท ถ กนามาใช มาก ท ส ดไม ว าจะเป นการบรรยายให ความร หร อการนาเสนอข อม ลในเช งธ รก จ เพราะเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท สามารถนาเสนอข อม ลได อย างน าสนใจ ประกอบก บกระบวนการผล ตและใช งานท ไม ย งยากซ บซ อน ทาให ได ร บความน ยมในแทบท กวงการ แม ในงานด านการส งเสร มการเกษตรก น ยมนามาใช เป นส อประกอบการ บรรยายเพ อถ ายทอดความร ไปส เกษตรกร บทความน จะแนะนาหล กการออกแบบและใช งานเพาเวอร พอยท ท ถ กต องเพ อเป นแนวทางในการนาไปประย กต ใช เพ อเพ มประส ทธ ภาพการน าเสนอให ด ข นความสาค ญของการ นาเสนอท ม ประส ทธ ภาพ การส อสารท สามารถช ให เห นถ งความสาค ญของการนาเสนอท ม ประส ทธ ภาพได ด งน (ณ ฐกร,2551) 1. ในการบรรยายแต ละคร ง ผ ฟ งจะฟ งเพ ยง 25% - 50% ของเวลาท งหมด และโดยท วไปผ ฟ งท เป นผ ใหญ จะ สามารถร บฟ งได เพ ยง นาท หากเก นกว าน น ม กจะไม สามารถด งสมาธ ไว ได 2. ความจาระยะส น (Short-term Memory) ของคนเราสามารถจดจาได เพ ยง 5-7 ประเด นจากส งท ได ฟ ง ท งหมด 3. คนเราโดยท วไปจะจาได เพ ยง 10% ในส งท ได ย น และ 50% จากการอ าน 1(ภาคว ชาเทคน คเกษตร คณะ เทคโนโลย การเกษตร สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ) จากต วอย างแนวค ดน แสดงให เห นว าในการพ ดหร อบรรยายแต ละคร งน น ผ พ ดจ าเป นอย างย งท จะต องใส ใจก บว ธ การนาเสนอภายใต ข อจาก ดด งกล าว รวมท งต องหาแนวทางท จะช วยให ผ ฟ งร บร ในส งท ต องการนาเสนอให ได ตรงตามเป าหมายท ต งไว หร อพ ดง ายๆ ก ค อ ต องด งผ ฟ งให อย และคล อยตามส งท เราพ ด ความเข าใจหล กการออกแบบและใช เพาเวอร พอยท เพ อการนาเสนออย างม ประส ทธ ภาพเป นท กษะ พ นฐานท จาเป นสาหร บผ ปฏ บ ต งานเพ อให งานสาเร จล ล วงตามเป าหมายและก าวหน าต อไปในอาช พเร ยนร หล กการออกแบบและใช เพาเวอร พอยท จากข อผ ดพลาดท กษะการใช โปรแกรมเพาเวอร พอยท น นเป นส งท ไม ย งยากในการเร ยนร ผ ใช ท ไม เคยใช งานมาก อนก สามารถท จะเร ยนร ได เองเพ ยงแค ม ความร ด านการใช 1 เอกสารประกอบการเร ยนว ชาส มมนาพ ชไร คอมพ วเตอร เบ องต น เด กร นใหม ๆ ท กคนล วน เคยผ านการเร ยนโปรแกรมน มาต งแต สม ยประถมหร อ ม ธยมศ กษาเพราะเป นโปรแกรมพ นฐานท ท กโรงเร ยนบรรจ ลงในการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร แต แม คน ส วนใหญ จะใช เป น กล บม น อยคนน กท จะสามารถออกแบบและใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพอย างแท จร ง ต อไปน เป นข อผ ดพลาดของการออกแบบและใช งานเพาเวอร พอยท ท พบเจอก นได บ อยๆ (เกร ยงศ กด น ร ต พ ฒนะศ ย,2550) ซ งสามารถสร ปออกเป นประเด นต างๆ ด งน 1. ทาเพาเวอร พอยท มาเป นอย างด แต เม อจะใช จร งกล บเป ดโปรแกรมไม ได หร อเป ดได แต แสดงผลไม เหม อน ท ออกแบบไว โดยส วนใหญ ข อผ ดพลาดน ม กจะเก ดจากการท ผ ออกแบบสร างช นงานจากคอมพ วเตอร คนละ เคร องก บท ใช ในว นนาเสนอจร ง โดยสร างในเคร องท ม ร น (Version) ของโปรแกรมเพาเวอร พอยท ท ต างจาก เคร องท นาเสนอ ซ งถ าเป น version ท ส งกว ามาเล นก บเคร องท ร นต ากว าจะทาให เป ดไม ได แต ถ าเป นร นท ต า กว ามาเล นก บเคร องท ร นใหม กว าแม จะสามารถเป ดได แต อาจแสดงผลผ ดเพ ยนจากท ออกแบบไว เช น ขนาด ต วอ กษรเปล ยนไป นอกจากน ผลของการผ ดเพ ยนอาจจะมาจากส วนอ น เช น ใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ อย างโปรแกรมว นโดว (Windows) คนละร นก น หร อใช ร ปแบบต วอ กษร (Font) ท เคร องท วๆไปไม ม ผ นา เสนอท นาคอมพ วเตอร โน ตบ คส วนต วมาเองจะไม พบป ญหาน แต หลายคนท ใช ว ธ การบ นท กข อม ลลงแผ นซ ด หร อแฟลชไดร ฟ (Flash Drive) แล วนามาใช ก บเคร องท หน วยงานเตร ยมไว ให น าจะเคยพบป ญหาน มาไม มากก น อย การแก ป ญหาอาจใช ว ธ การสอบถามผ ด แลเคร องในว นนาเสนอว าใช เพาเวอร พอยท ร นใด หร อหากเรา ใช ร นท ส งอย างเพาเวอร พอยท 2007 ก อาจใช การบ นท กในร ปแบบของเพาเวอร พอยท ร นต ากว าต ดมาด วย ส วนเร องของ ร ปแบบต วอ กษร หากไม ม ความจาเป นต องใช ร ปแบบพ เศษ ก ควรเล อกร ปแบบท ม ท วๆ ไป เช น ร ปแบบต วอ กษรท ลงท ายด วย UPC หร อถ าจาเป นต องใช ก ควรแนบไฟล ร ปแบบต วอ กษรต นฉบ บมาด วยเพ อลง ในเคร องท นาเสนอหากเคร องน นไม ม นอกจากน ย งม อ กแนวทางท อาจใช ได ค อการใช ว ธ บ นท กเป นร ปภาพเพ อ ป องก นการผ ดเพ ยนของการแสดงผล ว ธ หล งน ม ข อเส ยค อท าให ไม สามารถใช การแสดงผลพ เศษ (Effect) หร อ การเช อมโยงแบบในเพาเวอร พอยท ได เลย แต ม นใจได เลยว าสามารถเป ดได ในท กเคร องแม ในเคร องน นจะไม ม โปรแกรมเพาเวอร พอยท ก ตามนอกจากน ในบางกรณ อาจเก ดป ญหาการแสดงผลท ปรากฏในจอฉายไม เต ม พ นท เหม อนท เห นในคอมพ วเตอร โดยรายละเอ ยดหร อภาพท อย ต ดขอบเฟรมหายไป ซ งเป นป ญหาจากการต ง ค าท ไม ส มพ นธ ก นระหว างคอมพ วเตอร ก บเคร องฉาย ฉะน นการออกแบบเพาเวอร พอยท ท ด จ งไม ควรใส เน อหา หร อภาพท สาค ญไว ต ดขอบหน าจอจนเก นไป โดยเผ อพ นท ร มขอบจอไว เล กน อยเพ อป องก นป ญหาท อาจจะ เก ดข น 2. การจ ดเร ยงลาด บสไลด ท ไม ด ทาให ผ ฟ งรวมท งผ ใช เองส บสนโดยปกต จานวนเพาเวอร พอยท แต ละหน าจอ หร อท เร ยกว า สไลด (Slide) ท ใช ในการนาเสนอข นอย ก บเวลาในการนาเสนอ ซ งม ข อแนะนาค อควรใช ประมาณ 1-2 สไลด ต อนาท แต ในบางจ งหวะอาจใช มากหร อน อยกว าน นได โดยการเร ยงลาด บสไลด ท งหมด น นเป นส งท ม ความสาค ญ ผ น าเสนอหลายคนไม คาน งถ งจ ดน ทาให เก ดป ญหา เช น ผ ฟ งไม ทราบว าบรรยาย ห วข อใดบ างทาให เช อมโยงความส มพ นธ ของเน อหาท ฟ งไม ได ผ ฟ งเบ อเพราะไม ร ว าเม อไรจะจบการนาเสนอ หร อเม อม การอ างถ งเน อหาในบางสไลด ก เส ยเวลาในการค นหาว าอย สไลด แผ นใด เป นต น ต อไปน เป น คาแนะน าในการออกแบบการลาด บของสไลด ในเพาเวอร พอยท ท เหมาะสม 2.1 จ ดทาสไลด ตามลาด บของเน อหาหร อการบรรยาย ไม สล บไปสล บมา 2.2 เร มสไลด แรกด วยการแสดงช อเร องท จะนาเสนอพร อมท งช อของผ นาเสนอและข อม ลเพ อต ดต อ 2.3 แสดงว ตถ ประสงค ของการนาเสนอและสไลด ถ ดไปควรบอกผ ฟ งว าประโยชน ท จะได ร บจากการฟ ง คร งน ค ออะไร 2.4 ต อมาเป นสไลด ท แสดงลาด บห วข อในการนาเสนอ 2.5 หล งจากน นจะเป นส วนของเน อหาท เร ยงลาด บตามห วข อท กาหนด 2.6 สไลด ส ดท าย ควรเป นการสร ป/ทบทวน เพ อย าเน อหาสาค ญของการนาเสนอคร งน 2.7 อาจเพ มสไลด ส ดท ายด วยข อความง ายๆ เช น Question? หร อ ช วงถาม-ตอบ เพ อกระต น ให ผ ฟ งถามคาถามหร อร วมอภ ปราย 2.8 ใส ห วข อเร องท กสไลด และหมายเลขสไลด เพ อช วยให ผ ฟ งอ างอ งได การแสดงห วข อการบรรยาย ช วยให ผ ฟ งเห นภาพรวมและเช อมโยงความส มพ นธ ของเน อหาการนาเสนอได ง าย การใส หมายเลขหน าท ลงใน สไลด เพ อป องก นการส บสน 3. การใช ขนาดและส ของต วอ กษรและพ นหล งท เหมาะสม ทาให อ านง ายหร อมองเห นช ดเจน การออกแบบ ข อม ลในหน าจอม ผลทาให อ านได ยากหร ออ านง ายต างก น ซ งอาจเป นเพราะการเล อกร ปแบบและการกาหนด ขนาดต วอ กษรท ไม เหมาะสม หร อการเล อกใช ส ระหว างข อความก บส พ นท มองเห นได ไม ช ดเจน ส งเหล าน ล วน ส งผลต อประส ทธ ภาพในการร บร ของผ ฟ ง ควรเล อกใช ร ปแบบต วอ กษรท เป นมาตรฐานอ านได ง าย และม ขนาด ใหญ ต อการมองเห นในระยะไกล ไม เล กจนเก นไป รวมท งเล อกใช ส พ นหล งและส ต วอ กษรท ต ดก นเพ อช วยให อ านข อความได ง าย หร อพ นหล งไม ม ลวดลายมากเก นไปจนทาให ลายตา เป นต น หล กการเล อกร ปแบบ ขนาดต วอ กษร และส ท เหมาะสม 3.1 เล อกใช ร ปแบบต วอ กษรท ม ห วและไม ควรใช ต วอ กษรเก น 2 แบบในแต ละ สไลด 3.2 ควรใช ต วอ กษรขนาดใหญ เพ อให มองเห นได ง าย โดยภาษาไทยควรใช อ กษรขนาด พอยต สาหร บห วข อเร องและขนาดอ กษร พอยต (Point) สาหร บเน อหา 3.3 ใช ต วหนาหร อต วข ดเส นใต ในการเน นข อความ ด กว าใช ต วเอ ยงเพราะอ านได ง ายกว า หร อถ าจะใส เงาให ต วอ กษร เงาของต วอ กษรควรเข มกว าส พ น 3.4 ไม ควรใช ข อความภาษาอ งกฤษแบบต วใหญ ท งหมด (Capitalize) เพราะจะอ านได ยาก ยกเว นคา ส นๆ ท เป นห วข อหร อต องการเน น 3.5 ใช พ นหล งท ส ต ดก นก บต วอ กษร เช น พ นส เข มต วอ กษรส สว าง หร อ พ นส อ อนต วอ กษรส เข ม (สามารถด ได จากวงล อส ) ขอแนะนาให ใช พ นส อ อนต วอ กษรส เข ม 3.6 หล กเล ยงพ นหล งท ยากต อการอ าน เช น เป นภาพ ม ลวดลาย หร อม ส เหม อนก บต วอ กษร 3.7 ควรใช ร ปแบบต วอ กษร ขนาด รวมท งส ต วอ กษรและพ นหล งแบบเด ยวก นตลอดท กสไลด 3.8 ไม ควรใช ส เพ อการตกแต งมากเก นไป หน งสไลด ไม ควรใช ส เก น 4 ส 4. สไลด ด เข าใจยาก เพราะม ข อม ลหร อต วอ กษรมากเก นไปใน 1 สไลด ผ นาส วนใหญ จะเข าใจว า การบรรจ ข อม ลลงไปในเพาเวอร พอยท แต ละสไลด มากๆจะทาให การนาเสนอด น าเช อถ อ ซ งจร งๆ แล วไม เป นเช นน น เพราะผ ฟ งจะต องเส ยเวลาในการอ านซ งจะทาให ลดความสนใจในการฟ งผ นาเสนอลง อย าล มว าต วหล กของ การนาเสนอค อผ นาเสนอไม ใช เพาเวอร พอยท ฉะน นสไลด ท ด จ งควรจะบรรจ ข อความท เป นใจความสาค ญ โดย หล กเล ยงการนาเสนอเป นข อความยาวๆ ในร ปแบบย อหน า (Paragraph) แต เปล ยนเป นรายการส นๆ(Bullet Point) ท ละบรรท ด เพ อให ผ ฟ งได อ านใจความสาค ญควบค ไปก บการฟ งรายละเอ ยดเพ มเต มจากการบรรยาย เพาเวอร พอยท ท ด ต องช วยส อความหมายจากการพ ดมากกว านามาใช แทนการพ ด หากม ข อม ลท ต องน าเสนอ มากมาย อย าอ ดแน นข อม ลลงในสไลด ท งหมด แต ควรแจกเป นเอกสารประกอบเพ มเต ม ส ภาษ ตจ นบอกไว ว า ภาพหน งภาพสามารถส อความหมายแทนคาพ ดได มากกว าคาพ ดหม นคา ฉะน น จ งควรเปล ยนข อความให เป นร ปภาพหร อร ปแบบอ นท น าสนใจเพ อช วยให เข าใจได ง ายข น เช น แผนภ ม แผนภาพ แผนสถ ต โดยภาพท ใช ต องเก ยวข องส มพ น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks