เทคน คการน าเสนอ. ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint - PDF

Description
1 15 เทคน คการน าเสนอ ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1. ข อความท นามาใช ควรย อให ส นๆ กระช บได ใจความหร อ ค ดเฉพาะห วข อท สาค ญ หร อ แบ ง ห วข อออกไปเป นหลายๆ สไลด โดยปกต ควรจะม ห วข อใน

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 12 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 15 เทคน คการน าเสนอ ว ธ การสร างงานน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint 1. ข อความท นามาใช ควรย อให ส นๆ กระช บได ใจความหร อ ค ดเฉพาะห วข อท สาค ญ หร อ แบ ง ห วข อออกไปเป นหลายๆ สไลด โดยปกต ควรจะม ห วข อใน 1 หน าสไลด ไม เก น 5 ห วข อ ใช ต วหน งส อต วโตๆ จะทาให ผ ร บฟ งบรรยายอ านได ง าย 2. ส งท ควรนามาใช ในการกาหนดห วข อ - เล อกใช ร ปแบบต วอ กษรท ม ห ว เพ อให อ านง ายและไม ควรใช ต วอ กษรเก น 2 แบบในแต ละสไลด - ควรใช ต วอ กษรขนาดใหญ เพ อให มองเห นได ง าย โดยภาษาไทยควรใช ประมาณ พอยต (Point) สาหร บเน อหาและ พอยต สาหร บห วข อเร อง - ใช ต วหนาหร อต วข ดเส นใต ในการเน นข อความ ด กว าใช ต วเอ ยงเพราะอ านได ง ายกว า หร อถ าจะ ใส เงาให ต วอ กษร เงาของต วอ กษรควรเข มกว าส พ น - ไม ควรใช ข อความภาษาอ งกฤษแบบต วใหญ ท งหมด (CAPITALIZE) เพราะจะอ านได ยากยกเว น คาส นๆ ท เป นห วข อหร อต องการเน น สไลด ท ด จ งควรจะบรรจ ข อความท เป นใจความสาค ญซ งส นและกะท ดร ด ต วหล กของการนาเสนอค อผ นาเสนอ ไม ใช เพาเวอร พอยท หล กเล ยงการนาเสนอเป นข อความยาวๆ ในร ปแบบย อหน า (PARAGRAPH) ผ ฟ งได อ านใจความสาค ญควบค ไปก บการฟ งรายละเอ ยดเพ มเต มจากการบรรยาย เพาเวอร พอยท ท ด ต องช วยส อความหมายจากการพ ดมากกว านามาใช แทนการพ ด เทคน คการใช PowerPoint ประกอบการบรรยาย แบ งออกเป น 2 ประเด นด งน ประเด นท 1 ด านการออกแบบ ป ญหาส วนใหญ ท พบค อ การเล อกใช ค ส ท ไม เหมาะสมระหว างต วอ กษรก บพ นหล ง ทาให คนด มองเห นได ไม ช ดเจน แนวทางท เหมาะสมในการออกแบบค อ 2 1. ม งานว จ ยพบว า ควรใช พ นหล งเป นส เข มมากกว าส อ อน หร อ เน องจากส เข มจะช วยลดแสงสว าง จากจอฉาย ทาให ร ส กสบายตามากกว าการใช ส อ อนเป นพ นหล ง ช วยลดความล าของสายตาหากต อง เพ งมองนานๆ แต อย างไรก ตามการบ รรยายท วไปท ไม ได เป ดให ผ ชมจ องนานๆ ก สามารถเล อกใช พ นหล งส อ อนได ภาพท 1 ต วอย างพ นหล งท ไม ด ลายตา อ านยาก 2. ในการเล อกส พ นหล ง ต องพ จารณาขนาดของห องบรรยาย ห องขนาดเล กไม เก น 20 ฟ ต จากผ พ ด ถ งผ ฟ งคนหล งส ด สามารถใช ได ท งพ นหล งส เข มหร อส อ อน ห องท ระยะไกลกว า 20 ฟ ต ไม ควรใช พ นหล งส เข ม เพราะจะทาให คนท อย หล งๆ อ านยาก ทางท ด ควรใช พ นหล งส อ อน หร อหาก จาเป นต องใช พ นส เข มเพ อให เข าก บเร องท บรรยาย ก ควรเพ มขนาดต วอ กษรให ใหญ ข นกว าปกต ภาพท 2 ต วอย างพ นหล งส เข มไม ควรใช ก บห อง ภาพท 3 ต วอย างพ นท ด อ านต วอ กษรได ช ด ท ม ขนาดเก น 20 ฟ ต จากผ พ ดถ งผ ฟ งคนหล งส ด 3 3. หากใช ภาพถ ายหร อกราฟ กเป นพ นหล ง ควรระว งเร องการทาให อ านต วอ กษรยากเพราะภาพส วน ใหญ จะม ลวดลาย ฉ ะน นควรทาการลดหร อเพ มความเข มของภาพเพ อให ต วอ กษรมองเห นได ช ด ข น ไม จมไปก บพ นหล ง หร อใช การสร างกรอบส เหล ยมวางไว หล งข อความเพ อช วยให อ าน ข อความได ช ดข น ภาพท 4 ต วอย างพ นหล งท ไม ด เป นภาพถ าย ภาพท 5 ต วอย างพ นหล งท ด โดยการเพ มกรอบ ท ทาให ต วอ กษร จมลงไปในพ นหล ง ส ใต ข อความเพ อไม ให จมไปก บภาพพ นหล ง ภาพท 6 ต วอย างพ นหล งท ด โดยการลดความเข ม ภาพท 7 ต วอย างพ นหล งท ด โดยการลดความ ของพ นหล งเพ อให อ านข อความช ดข น เข มของพ นหล งเพ อให อ านข อความช ดข น 4. การเล อกใช ค ส ท เหมาะสมระหว าง ต วอ กษรก บพ นหล ง ตามหล กสากลค อ พ นส เข มต วอ กษรส อ อน หร อพ นส อ อนต วอ กษรเข ม เช น อ กษรขาวหร อเหล องบนพ นน าเง นหร อพ นดา อ กษรดาบน พ นเหล องหร อพ นขาว เป นต น 4 ภาพท 8 ต วอย างค ส ต วอ กษรก บพ นหล งท ด 5. หล กเล ยงการจ บค ส ข อความก บพ นหล งท ต ดก นหร อกล นก นจนมากเก นไป เช น แดงก บเข ยว น า เง นก บแดง น าเง นก บเข ยว เพราะจะทาให อ านยากและปวดสายตา (อาจยกเว นได ในกรณ ท ต องการ เน นบางคา เช น ห วข อ หร อ คาสาค ญ) ภาพท 9 ต วอย างพ นหล งท ไม ด พ นหล งเข ยว ภาพท 10 ค ส ต วอ กษรก บพ นหล งท ไม ด ควร ต วอ กษรแดง อ านยาก ปวดตา หล กเล ยง 6. การใช ส ต วอ กษรท แตกต างไปจากข อความอ นๆ จะเป นการเน นให ผ เร ยนสนใจบร เวณน นมา ข น แต ไม ควรใช ส มากเก นกว า 3 ส รวมส พ นหล งด วย อย างไรก ตามต องระว งให ส ท งหมดไป ด วยก นได ด โดยไม ข ดแย งก น ก 5 ภาพท 11 ต วอย างแสดงการเน นคาสาค ญ โดยการใช ส ท แตกต าง ประเด นท 2 ด านเทคน ค 1. เป ดไฟล ไม ได ม กเก ดก บการใช เคร องของผ อ นใน การนาเสนอ สาเหต อาจจะเป นเพราะ save มา ไม สมบ รณ หร อใช โปรแกรมคนละ Version ก น หากเราใช Version ส งๆ เช น 2007 เราก ควร จะ save ไฟล version 2003 มาด วย และก ไม ควร save มาเพ ยงไฟล เด ยวใน Flash drive อาจสารอง ไว ในแผ นซ ด ด วย หร อส งเมล แนบไฟล ไว ในอ เมล ของต วเอง เผ อเก ดป ญหาก บ Flash drive หร อซ ด ท เตร ยมมา 2. Font อ านไม ออกหร อเพ ยน สาเหต มาจากการออกแบบในเคร องหน งแต ไปใช งานก บอ กเคร อง หน ง ส วนใหญ เป นเพราะ version ท ต างก นของโปรแกรม รวมท งการเล อกใช font ท เคร องท วๆ ไป ไม ม ด งน นผ ท ใช font แปลกๆ เพ อความสวยงาม จ งควรแนบไฟล font ท ใช มาด วย เพ อนาไปลงใน เคร องท นาเสนอ แต หาก ใช windows คนละร นก น แม จะม font ในเคร องแล วก อาจทาให ผ ดเพ ยน ได แก ไขโดยการ save ไฟล PowerPoint เป นไฟล ร ปแบบอ น เช น ไฟล ร ปภาพ หร อไฟล pdf เผ อไว หากใช PowerPoint เป ดแล วผ ดเพ ยนไปมาก ก สามารถใช โปรแกรมด ภาพ เช น ACDSee หร อ โปรแกรม acrobat reader ด ไฟล PDF แทนได หร อใช เทคน คการฝ ง font เพ อเอาไปเป ดท อ นแล วจะ ได ไม เพ ยน ว ธ การฝ ง Font ในเอกสาร - เป ดไฟล Powerpoint - คล กท เมน เคร องม อ คล กท ต วเล อก... 6 ท งหมด - คล กท แท บ บ นท ก คล กเล อก ฝ งแบบอ กษร True Type คล กเล อก อ กขระฝ งต ว - คล กป ม ตกลง 7 3. ใช effect มาก ทาให การแสดงผลช า น าราคาญ สาเหต จาก ความสามารถ (Spec) ของเคร องท ใช นาเสนอ ต ากว าเคร องท ใช สร าง การ แสดงผล (effect) หร อเส ยงท ใส ลงไปมาก กว าจะเล น effect ครบแต ละหน าก ต องใช เวลานานข น ทางท ด ไม ควรใช effect มากเก นไป และควรใช เฉพาะท จาเป นเท าน น นอกจากน นการเช อมโยง (Link) ท ใส เข าไปก ทาให การนาเสนอส บสนว นวายเพราะต องเส ยเวลาเช อมโยงกล บไป บทเร ยน สาค ญค อ powerpoint ท ม ประส ทธ ภาพไม ได ข นอย ก บการใช ความสามารถทางด านเทคน คของ โปรแกรมให มากท ส ด แต ข นอย ก บการใช เทคน คอย างไรจ งจะเหมาะสมหร อพอเพ ยง อย าให เทคน คของ powerpointเข ามาแย งความสนใจเพราะผ นาเสนอต องเป นศ นย กลางความสนใจไม ใช เทคน คท มากจนเก นพอด 4. การต ง screen saver / turn off monitor บางคร งเคร องท ใช นาเสนอม การต ง screen saver ไว เช น หากไม ม การขย บเมาส ก ให เปล ยนหน าจอเป นภาพท ต งไว หร อบางท ส ญญาณก หายไปเลยเพราะต ง turn off monitor ไว เพ อ ประหย ดพล งงาน ฉะน นก อนท เร มการนาเสนอเราควรจะตรวจด ให ด ก อนนะคร บว าเคร องท ใช ม การต งโหมดน ไว หร อไม หร อให เจ าหน าท ควบค มให ช วยด ให ก ได 5. รายละเอ ยดหร อภาพท อย ต ดขอบเฟรมหายไป เป นเพราะการกาหนดขนาดหน าจอของคอมพ วเตอร ก บเคร องฉายไม ส มพ นธ ก น ฉะน น ก อนเร มนาเสนอจร ง เราจ งควรทดลองเป ดด ก อนท กหน าท กเฟรมของ Powerpoint ว าม ส วนท ขาด หายไปหร อไม ถ าพบว าขาดหายไปก ควรให เจ าหน าท ควบค มปร บแต งคอมพ วเตอร ก บเคร องฉายให พอด ก น หร อควรออกแบบโดยเหล อพ นท ขอบๆ เฟรมหร อหน าจอไว เล กน อย 6. บ นท กการก ค นอ ตโนม ต เพ อป องก นเวลาขณะทางานแล วเคร องแฮ งค ทาให สามารถก เอกสารข นมาได โดยม ว ธ การ บ นท กการก ค นอ ตโนม ต ด งน - เป ดโปรแกรม Powerpoint - คล กท เมน เคร องม อ คล กท ต วเล อก คล กแท บ บ นท ก เล อก บ นท กก ารก ค น อ ตโนม ต ท กๆ...ระบ เวลาท จะบ นท กอ ตโนม ต... นาท - คล กป ม ตกลง 8 เคล ดล บในการน าเสนองานด วย PowerPoint 1. ย ดม นในตนเองเป นหล ก แต ม การใช อ ปกรณ ช วยเสร ม PowerPoint ไม ได เป นผ นาเสนอ แต PowerPoint ช วยสร างสรรค ภาพสไลด ต างๆ และจง จาไว ว าตนเองเป นผ สร างสไลด เพ อสน บสน นส งท ต วเองเป นผ นาเสนอ 2. ทาให ด ง ายเข าไว การนาเสนองานโดยใช PowerPoint ท ได ผลน นต องเร ยบง าย แผนภาพต องเข าใจได ง าย และกรา ฟ กต องสอดคล องก บส งท ผ พ ดกล าว อย านาเสนองานท ใช คาพ ดและกราฟ กมาก เก นไป และให ถามย าก บต วเองว า จาเป นต องใส ท กอย างไว บนหน าจอจร งๆ หร อ 3. ใช ต วเลขให น อยท ส ดบนสไลด เสน ห ของ PowerPoint ค อ ความสามารถในการนาเสนอความค ดและสน บสน นคาพ ดของ ผ พ ดได อย างแม นยา แต ทว าอาจจะเป นเร องยาก ถ าม ต วเลขและสถ ต ท เข าใจย ากมาเก ยวข อง การ นาเสนองานโดยใช PowerPoint ท ม ประส ทธ ภาพส วนใหญ จะไม นาเสนอร ปภาพและต วเลขให ผ ชม มากเก นไป แต จะนาเสนอข อม ลด งกล าวอย างละเอ ยดภายหล งในเอกสารท แจกให เม อส นส ดการ นาเสนองาน ถ าต องการเน นข อม ลสถ ต ใน PowerPoint ควรลองใช การฟ กหร อร ปภาพเพ อนาเสนอ ประเด นด งกล าว 4. อย าพ ดตาม PowerPoint ความเคยช นแย ๆ อย างหน งท ผ ใช PowerPoint ม กทาบ อยท ส ด ค อ การอ านตามส งท ปรากฎบนภาพท นาเสนอให ผ ชมฟ ง เหต ผลท ค ณไปย นอย ตรงน นค อเพ อการนาเสนอ ไม ใช การทา ให เร องน าสนใ จด น าเบ อ PowerPoint น นจะใช ได ด ท ส ดเม อม การใช คาพ ดท เป นการกล าวเสร ม หร อว เคราะห ส งท ปรากฎบนหน าจอ ไม ใช การพ ดตามเน อหาน นเพ ยงอย าง เด ยว และขณะท พ ดควร สบตาก บผ ชมด วย เพราะคนเหล าน นไม ได มาท น เพ อด ด านหล งของค ณ 5. ควบค มจ งหวะจะโคนในการพ ด ส งท อาจเป นเหม อนก บระเบ ดอ กส งหน ง ค อการท ผ พ ดบรรยายในจ งหวะเวลาท ตรงก น พอด ก บเม อหน า PowerPoint หน าใหม โผล ข นมา การกระทาด งกล าวจะทาให ผ ฟ งเส ยสมาธ ได การนาเสนอผ านโปรแกรม PowerPoint ท ด อย างลงต วน นควรประกอบ ไปด วยการข นหน าสไลด หน าใหม แล วเว นระยะเวลาส กคร หน งให ผ เข าร บฟ งได ม โอกาสอ านและค ดตามก อน จากน นจ งค อย 9 ให การอธ บายขยายความและให รายละเอ ยดว าส งท ปรากฏบนจอน นค ออะไร ม นเป นเร องของ จ งหวะจะโคน จาไว ว าอย าเร มบรรยายท นท ท สไลด หน าใหม ปรากฏข นมา 6. พ กหน าจอบ าง ผ ม ประสบกา
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks