เร อง การเร ยกใช โปรแกรม PowerPoint PDF

Description
เร อง การเร ยกใช โปรแกรม PowerPoint 2003 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. น กเร ยนสามารถบอกความหมายและความสามารถของโปรแกรมได 2. น กเร ยนสามารถเป ดโปรแกรม PowerPoint 2003 ได 3. น กเร ยนร จ กและอธ บายส วนประกอบของหน

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journals

Publish on:

Views: 5 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เร อง การเร ยกใช โปรแกรม PowerPoint 2003 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. น กเร ยนสามารถบอกความหมายและความสามารถของโปรแกรมได 2. น กเร ยนสามารถเป ดโปรแกรม PowerPoint 2003 ได 3. น กเร ยนร จ กและอธ บายส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม PowerPoint 2003 ได 4. น กเร ยนสามารถสร างสไลด จาก Blank Presentations ได 5. น กเร ยนสามารถพ มพ ข อความลงสไลด ได 6. น กเร ยนสามารถบ นท กข อม ล ได 7. น กเร ยนสามารถป ดโปรแกรม PowerPoint 2003 ได 8. น กเร ยนสามารถเป ดไฟล เก าข นมาทางาน ได 9. น กเร ยนร จ กประเภทของม มมองและเร ยกด งานในล กษณะต างๆ ได แนวทางการปฏ บ ต ให น กเร ยนอธ บายหน าท ของแถบเคร องม อท อย บนหน าจอ ด งต อไปน Title Bar ค อ... Menu Bar ค อ... Drawing Toolbar ค อ... Formatting ค อ... ให น กเร ยนอธ บายข นตอนการเข าส โปรแกรมPowerPoint 2003 เป นลาด บ ให น กเร ยนระบ ส วนประกอบของหน าจอพร อมก บอธ บายหน าท ของส วนด งกล าว ช อ หน าท ข อ.1 ข อ.2 ข อ.3 เร อง แถบเคร องม อในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. น กเร ยนสามารถสามารถบอกหน าท และประโยชน ของแถบเคร องม อ Standard ได 2. น กเร ยนสามารถสามารถบอกหน าท และประโยชน ของแถบเคร องม อ Formatting ได 3. น กเร ยนสามารถสามารถบอกหน าท และประโยชน ของแถบเคร องม อ Toolbars ได แนวทางการปฏ บ ต ให น กเร ยนอธ บายหน าท ของแถบเคร องม อ ด งต อไปน ข อท แถบเคร องม อ หน าท 12 13 เร อง การสร างงานในโปรแกรม PowerPoint 2003 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. น กเร ยนสามารถตกต างต วอ กษรด วยแถบเคร องม อ Formatting ได 2. น กเร ยนสามารถตกแต งพ นหล ง Background ของสไลด ได 3. น กเร ยนสามารถสร างสไลด จาก Design Template ได 4. น กเร ยนสามารถสร างต วอ กษรด วยคาส ง WordArt (ข อความศ ลป ) ได แนวทางการปฏ บ ต 1. ให น กเร ยนสร างงานในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003 โดยใช เคร องม อ Word Art และ นามาออกแบบช นงาน 1 ช นใน ห วข อ ว นพ อแห งชาต 2. ตกแต งให สวยงาม 3. แสดงผลไว หน าจอ เร อง การสร างตารางในโปรแกรม PowerPoint 2003 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. น กเร ยนสามารถนาเสนอข อม ลด วยตารางในโปรแกรม PowerPoint 2003 ได 2. น กเร ยนสามารถใช แถบเคร องม อปร บแต งตารางได 3. น กเร ยนสามารถป อนข อม ลลงตาราง,วาดตาราง,ลบเส นตาราง ได 4. น กเร ยนสามารถเพ ม-ลบ แถว ได 5. น กเร ยนสามารถเพ ม-ลบ คอล มน ได 6. น กเร ยนสามารถจ ดตาแหน งข อความในแนวนอน-แนวต ง ได 7. น กเร ยนสามารถเต มส เส นให ตารางและเต มส พ นให ตาราง ได แนวทางการปฏ บ ต 1. ให น กเร ยนใช ข อม ลต อไปน ออกแบบตาราง จานวน 1 ช น จานวนน กเร ยน ม.1 ชาย จ านวน 230 หญ ง จานวน 250 จานวนน กเร ยน ม. 2 ชาย จ านวน 170 หญ ง จานวน 190 จานวนน กเร ยน ม. 3 ชาย จ านวน 130 หญ ง จานวน ตกแต งแต งให สวยงาม 3. แสดงผลไว หน าจอ เร อง การใส ภาพและกราฟ กในโปรแกรม PowerPoint 2003 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. น กเร ยนสามารถวาดร ปทรงต างๆ ได 2. น กเร ยนสามารถสร างสรรค ด วยคาส ง AutoShapes ได 3. น กเร ยนสามารถนาร ปภาพสาเร จจาก ClipArt มาสร างงานได 4. น กเร ยนสามารถนาร ปภาพจากโปรแกรมอ นๆ มาสร างงานได แนวทางการปฏ บ ต 1. ให น กเร ยนออกแบบการสร างงานจานวน 1 ช น โดยใช คาส ง AutoShapes และใช ร ป วงกลม เท าน น มาใช ในการทางาน 2. ตกแต งให สวยงามพร อมต งช อช นงานด วย 3. แสดงผลไว หน าจอ เร อง การสร างแผนภ ม ในโปรแกรม PowerPoint 2003 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. น กเร ยนสามารถนาเสนอข อม ลด วยกราฟในโปรแกรม PowerPoint 2003 ได 2. น กเร ยนสามรถป อนข อม ลเพ อสร างแผนภ ม และตกแต งแผนภ ม ได 3. น กเร ยนสามารถเล อกชน ดแผนภ ม,ใส ช อกราฟและช อแกน ได 4. น กเร ยนสามารถตกแต งช อกราฟและช อแกน ได 5. น กเร ยนสามารถตกแต งช ดข อม ลและจ ดข อม ล ได 6. น กเร ยนสามารถควบค มการแยกส วนของกราฟวงกลม ได แนวทางการปฏ บ ต 1. ให น กเร ยนนาข อม ลต อไปน ไปสร างเป นแผนภ ม น กเร ยนม.ต น ม.1 ม. 2 ม.3 ชาย หญ ง ผลรวม ตกแต งให สวยงาม 3. แสดงผลไว หน าจอ เร อง การสร างงานด วยแผนผ งในโปรแกรม PowerPoint 2003 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. น กเร ยนสามารถสร าง Organization Chartในโปรแกรม PowerPoint 2003 ได 2. น กเร ยนสามารถป อนข อม ลในผ งองค กร และจ ดร ปแบบต วอ กษร ได 3. น กเร ยนสามารถแทรก-เพ ม ตาแหน งต างๆ ในแผนผ งองค กรได 4. น กเร ยนสามารถจ ดร ปแบบของเส นผ งงานและกาหนดส พ นหล งของผ งงานได 5. น กเร ยนสามารถเปล ยนร ปแบบของผ งงานในล กษณะต างๆ ได แนวทางการปฏ บ ต 1. ให น กเร ยนใช ข อม ลตาแหน งการบร หารงานในโรงเร ยนยานนาเวศว ทยาคม ต อไปน สร างเป นแผนผ ง องค กรของโรงเร ยนยานนาเวศว ทยาคม ซ งประกอบด วย ตาแหน งผ อานวยการโรงเร ยน 1 ตาแหน ง ตาแหน งรองผ อานวยการโรงเร ยน 4 ตาแหน ง ตาแหน งหน วยงานย อยแล วแต จะกาหนด 2. ตกแต งให สวยงาม 3. แสดงผลไว หน าจอ เร อง การสร างสไลด ต นแบบ ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. น กเร ยนสามารถสร างต นแบบของสไลด ในโปรแกรม PowerPoint 2003 ได 2. น กเร ยนสามารถสร าง Handout Master ได 3. น กเร ยนสามารถสร าง Notes Master ได 4. น กเร ยนกาหนดห วกระดาษและท ายกระดาษ ได แนวทางการปฏ บ ต 1. ให น กเร ยนสร างงานจานวน 1 ช น 2. ให น กเร ยนกาหนด Handout Master 3. ให น กเร ยนกาหนดร ปแบบคาบรรยาย 4. ให น กเร ยนกาหนดห วกระดาษและท ายกระดาษ 5. แสดงผลไว หน าจอ เร อง การทางานม ลต ม เด ย ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. น กเร ยนสามารถแทรกไฟล ว ด โอ ในงานสไลด ท สร างข นได 2. น กเร ยนสามารถแทรกไฟล ว ด โอจากไฟล.AVI ในงานท สร างข นได 3. น กเร ยนสามารถแทรกไฟล เส ยงในสไลด ท สร างข นได 4. น กเร ยนสามารถแทรกไฟล เส ยงจากท อ นๆ เข ามาใช ในงานนาเสนอได แนวทางการปฏ บ ต 1. ให น กเร ยนแบ งกล ม 3-5 คน ทาม วส คว ด โอ โดยนา เส ยง ภาพเคล อนไหว หร อดนตร ประกอบเข า ไปในช นงานอย างเหมาะสม พร อมก บนาเสนอหน าห องเร ยน 2. ให น กเร ยนสร างแผนภ ม เก ยวก บจานวนน กเร ยนโรงเร ยนยานนาเวศว ทยาคม ประจาป การศ กษา 2549 แล วนาแผนภ ม มาสร างภาพเคล อนไหวพร อมแทรกม ลต ม เด ยประกอบการนาเสนอหน าห องเร ยน 3. ให น กเร ยนสร างสไลด ตามความสนใจคนละ 1 เร อง ความยาว 3-7 แผ น โดยม องค ประกอบของ ช นงานด งต อไปน ภาพเคล อนไหว เส ยงประกอบ เน อหาท เร ยนมา เช น กราฟ แผนผ ง ตาราง เป นต น นาเสนอผลงานหน าช นเร ยน เร อง การนาเสนองาน ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. น กเร ยนสามารถกาหนดว ธ การเป ดภาพสไลด ด วยว ธ ต างๆ ได 2. น กเร ยนสามารถกาหนด Animation Effect ในงานสไลด ท สร างข นได 3. น กเร ยนสามารถสร างป มเพ อช วยในการนาเสนอผลงาน ได 4. น กเร ยนสามารถควบค มการนาเสนอผลงานได 5. น กเร ยนสามารถกาหนดเวลาในการนาเสนอผลงานได 6. น กเร ยนสามารถพ มพ งานนาเสนอผ านทางกระดาษได แนวทางการปฏ บ ต 1. แบ งกล มน กเร ยนออกเป นกล มๆ ละ 5-6 คน 2. ให แต ละกล มเสนอโครงงานข นมากล ม 1 โครงงาน เช น - โครงงานเร อง สถานท ท องเท ยวในภาคต างๆ - โครงงานเร อง สม นไพรไทย - โครงงานเร อง ผลไม ต างๆ - โครงงานเร อง อาหารหล ก 5 หม - โครงงานเร อง การละเล นของไทย เป นต น 3. ให น กเร ยนส งต วแทนเพ อจ บฉลากเล อกลาด บการนาเสนอผลงาน 4. นาโครงงานท ผ านความเห นชอบจากคร ไปสร างในโปรแกรม PowerPoint องค ประกอบของโครงงาน ม ด งต อไปน - ช อโครงงาน - สมาช กกล ม - รายละเอ ยดโครงงานของกล มแล วแต จะกาหนด (ภายใต ระยะเวลาการนาเสนอ นาท / กล ม) - สร ปผลงาน 6. นาเสนอผลงานหน าห องเร ยน ใบงาน การใช งานโปรแกรม PowerPoint2003 เบ องต น 1. ให ผ เร ยนบอกประโยชน ของผลงานท สร างจากโปรแกรม PowerPoint มา 5 ข อ ให ผ เร ยนบอกความแตกต างของผลงานท สร างจากโปรแกรม Word และ PowerPoint มาพอเข าใจ Word PowerPoint ใบงาน ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม PowerPoint2003 ให ผ เร ยนบอกหน าท ของส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม PowerPoint ด งน ใบงาน เร มต นสร างงานนาเสนอ 1.ให ผ เร ยนสร างงานนาเสนออย างง ายๆ เร อง ประว ต ส วนต ว พร อมท งม ร ปภาพประกอบโดยม ข อม ล ด งต วอย าง 2. บ นท กจ ดเก บแฟ ม ต งช อไฟล Resume.ppt ช อจร ง ช อเล น ท อย ว นเด อนป เก ด อาย อาหารท ชอบ คต ประจาใจ ฯลฯ ใบงาน ใบงานแทรกภาพน งเพ มเต ม 1. ให ผ เร ยนเป ดงานนาเสนอเด มช อไฟล Resume.ppt ข นมา 2. แทรกภาพน งเพ มเต มอ ก 1 ภาพน ง 3. สร างงานนาเสนอ เร อง ดาราในดวงใจ พร อมท งม ร ปภาพประกอบพอสวยงาม ด งต วอย าง 4. บ นท กจ ดเก บแฟ มในช อไฟล เด ม ศรราม เทพพ ท กษ ไชยา ม ตรช ย ไมค ภ รมย พร ศรเพชร ศรส พรรณ ฟ ล ม ร ตภ ม ดวงตา ต งคะมณ น อย โพธ งาม ใบงาน การเปล ยนพ นหล งของภาพน ง 1. ให ผ เร ยนเป ดงานนาเสนอเด มช อไฟล Resume.ppt ข นมา 2. แทรกภาพน งเพ มเต มอ ก 1 ภาพน ง 3. สร างงานนาเสนอ เร อง ดาราในดวงใจ พร อมท งม ร ปภาพประกอบพอสวยงาม ด งต วอย าง 4. เปล ยนพ นหล งของภาพน งท กแผ น โดยพ นหล งแต ละภาพน งต องไม เหม อนก น 5. บ นท กจ ดเก บแฟ มในช อไฟล เด ม คาขว ญท ายรถเต า (ร นเก า) 1.ไปเร อยๆ เหน อยก พ ก 2.ข บเร วด วยแรงม า ข บช า ด วยแรงเต า 3.ไม แรงอย าแซงเต า 4.ตอนน หมดแรง แซงได เลย คาขว ญท ายรถม น ญ ป น 1.แอบแซง เพราะแรงน อย 2.โกรธอ ะเปล า ถ กรถเก า แซง 3.ว นน ไม แรง ให แซงไป ก อน 4.ม อใหม หลบไป ม อเก าจะ แซง ใบงาน ภาพเคล อนไหวและเส ยง 1. ให ผ เร ยนเป ดงานนาเสนอเด มช อไฟล Resume.ppt ข นมา 2. แทรกภาพน งเพ มเต มอ ก 1 ภาพน ง 3. สร างงานนาเสนอ เร อง ปฏ ท นเด อนเก ดของฉ น พร อมท งม ร ปภาพประกอบพอสวยงาม ด งต วอย าง 4. เปล ยนพ นหล งของภาพน งท กแผ น โดยพ นหล งแต ละภาพน งต องไม เหม อนก น 5. กาหนดภาพเคล อนไหวและเส ยงของภาพน งท กแผ นให เหมาะสม 6. บ นท กจ ดเก บแฟ มในช อไฟล เด ม January 1999 มกราคม จ นท ร อ งคา ร พ ธ พฤห ส ฯ ศ กร เสาร อาท ต ย ใบงาน ส และฟอนต บนภาพน ง 1. ให ผ เร ยนเป ดงานนาเสนอเด มช อไฟล Resume.ppt ข นมา 2. แทรกภาพน งเพ มเต มอ ก 1 ภาพน ง 3. สร างงานนาเสนอ เร อง แผนภ ม แสดงความหน าตาด พร อมท งม ร ปภาพประกอบพอสวยงาม ด งต วอย าง 4. เปล ยนพ นหล งของภาพน งท กแผ น โดยพ นหล งแต ละภาพน งต องไม เหม อนก น 5. กาหนดภาพเคล อนไหวและเส ยงของภาพน งท กแผ นให เหมาะสม 6. ปร บส และฟอนต ต วอ กษรข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks