การสร างส อน าเสนอด วย PowerPoint - PDF

Description
การสร างส อน าเสนอด วย PowerPoint 1. การเข าส PowerPoint ว ธ ท 1 : เป ดเมน Start - คล ก Programs - คล ก Microsoft PowerPoint ว ธ ท 2 : ด บเบ ลคล กท icon ของ Microsoft Powerpoint บน desktop (ถ าม ) เม

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 16 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การสร างส อน าเสนอด วย PowerPoint 1. การเข าส PowerPoint ว ธ ท 1 : เป ดเมน Start - คล ก Programs - คล ก Microsoft PowerPoint ว ธ ท 2 : ด บเบ ลคล กท icon ของ Microsoft Powerpoint บน desktop (ถ าม ) เม อเข าส โปรแกรม จะปรากฏกล อง Introductory dialog บนหน าจอ ร ปท powerpoint.1 กล อง Introductory dialog AutoContent wizard : น าเข าส ส วนของโปรแกรมท ช วยในการสร างงาน น าเสนออ ตโนม ต จากข อม ลท ผ ใช ก าหนด Template : น าเข าส แม แบบในการสร างงานน าเสนอ (Presentation Template) และ แม แบบในการ ออกแบบงานน าเสนอ (Presentation Design Template) Blank presentation : เป นการสร างงานน าเสนอแบบอ สระตามความ ต องการของผ ใช โดยเล อกร ปแบบภาพน งจากกล อง New Slide dialog Open an existing presentation : เป นการเป ดงานน าเสนอท ม อย แล วเพ อปร บปร ง หร อ น าเสนอ Information Tectnology Applications อ.ฉ ตรเกล า เจร ญผล คณะว ทยาการสารสนเทศ 2. การออกจาก PowerPoint 1. คล กท เมน File - คล ก Exit หร อ กด Alt + F4 หร อ คล กท ป ม Close บน Title bar 3. การสร างงานใหม 1. คล กท เมน File - คล ก New 2. บนแผ นงาน General คล ก Blank Presentation จะปรากฏกล อง New Slide dialog บนจอ หน าจอการท างานของ PowerPoint ร ปท powerpoint.2 การสร างส อน าเสนอโดย Autocontent Wizard Slide Miniature window แสดงภาพต วอย างของภาพน ง Office Assistant window คล กเพ อเข าส ส วน Help ของ Microsoft Office Standard Toolbar Menu bar Formatting Toolbar 26 Presentation Window View button Drawing Toolbar Status bar ร ปท powerpoint.3 แสดงหน าจอการท างานของ PowerPoint Screen elements ความหมายและหน าท Presentation window พ นท แสดงโครงข อความของงานน าเสนอ Standard toolbar ร ปภาพหร อป มท ท าให สะดวกต อการใช งานน าเสนอ Formatting toolbar ร ปภาพหร อป มท ท าให สะดวกต อการจ ดร ปแบบของงานน าเสนอ Status bar แสดงข อม ลของเอกสารท ก าล งท างาน View buttons ร ปภาพหร อป มท ท าให สะดวกต อการเปล ยนม มมองของงานน าเสนอ Drawing toolbar ร ปภาพหร อป มท ท าให สะดวกต อการวาดภาพ 5. การบ นท ก การเป ดงานท ม อย และการป ดงาน 5.1 การบ นท กงานใหม 1. คล กท เมน File - คล ก Save หร อ คล กท ป ม Save บน Standard toolbar หร อ กด Ctrl + S จะปรากฏกล อง Save As Dialog บนหน าจอ 2. ในช อง File Name พ มพ ช อไฟล ท ต องการบ นท ก 3. ถ าต องการเปล ยน folder หร อ drive ใหม ในช อง Save in คล กท เพ อเล อก ต าแหน งใหม ท ต องการ 4. ถ าต องการสร าง folder ใหม ให คล กท ป ม new folder - ใส ช อ folder - ด บเบ ล คล กท folder ใหม 5. ในช อง Save as type คล กท เพ อเล อกร ปแบบของเอกสารท ต องการให บ นท กเป น 6. คล กท ป ม Save เพ อท าการบ นท ก (หร อ คล กท ป ม Cancel เพ อยกเล กค าส ง) 5.2 การบ นท กงานขณะก าล งท างาน 1. คล กท เมน File - คล ก Save หร อ คล กท ป ม Save บน Standard toolbar หร อ กด Ctrl + S 5.3 การบ นท กงานในช อใหม 1. คล กท เมน File - คล ก Save As จะปรากฏกล อง Save As Dialog บนหน าจอ หมายเหต ข นตอนต อมาด การบ นท กงานใหม 5.4 การเป ดงานท ม อย 1. คล กท เมน File - คล ก Open หร อ คล กท ป ม Open บน Standard toolbar หร อ กด Ctrl + O จะปรากฏกล อง Open บนหน าจอ 2. เปล ยน folder หร อ drive ใหม ในช อง Look in คล กท เพ อไปท ไฟล อย 3. ด บเบ ลคล กท ไฟล ท ต องการ หร อ คล กท ไฟล ท ต องการ - คล กท ป ม Open 5.5 การป ดงาน 1. คล กท เมน File - คล ก Close หร อ คล กท ป ม บนม มขวาบนของหน าต างงาน น าเสนอ 6. การท างานก บภาพน งภายใต ม มมองต างๆ 6.1 การเปล ยนม มมอง 1. คล กท เมน View - คล กม มมองท ต องการ (Normal, Slide Sorter, Slide Show, Notes Pages) หร อ คล กท ป มบน view buttons 27 การเปล ยนไปย งภาพน งต างๆ เพ อท างาน ม มมอง ว ธ การ Normal เล อนไปย งบร เวณภาพน งท ต องการโดยใช vertical scroll bar แล วคล กท ร ปภาพภาพน ง(ทางด านซ าย) ของภาพน งท ต องการ Slide Sorter คล กท ภาพน งท ต องการ Slide Show ด รายละเอ ยดในห วข อ 14 Notes Pages คล กท ป ม Previous Slide บน vertical scroll bar (หร อกดป ม PgUp) เพ อไปท ภาพน งก อนหน า และ คล กท ป ม Next Slide บน vertical scroll bar (หร อกดป ม PgDn) เพ อไปท ภาพน งถ ดไป 7. การส งพ มพ งานน าเสนอ 1. คล กเมน File - คล ก Print หร อ กด Ctrl + P จะปรากฏกล อง Print dialog 2. ในช อง Name คล กท เพ อเล อกเคร องพ มพ 3. ในกรอป Page range เล อกหน าภาพน งท ต องการพ มพ โดยท - คล ก All ถ าต องการพ มพ ท กภาพน งในงานน าเสนอ - คล ก Current slide ถ าต องการพ มพ เฉพาะภาพน งป จจ บ น - คล ก Selection ถ าต องการพ มพ เฉพาะข อความท เล อก (ท ม การเน นข อความ) - คล ก Slides ถ าต องก าหนดภาพน งในการพ มพ เช น 1, 3, ในช อง Number of copies คล กท ( หร อ ) เพ อก าหนดจ านวนส าเนาท ต องการ พ มพ 5. ในช อง Print what คล กท เพ อเล อกร ปแบบการพ มพ ของภาพน ง - เล อก Slides ถ าต องการพ มพ แต ละภาพน งใน 1 หน ากระดาษ - เล อก Handouts (2 slides per page) ถ าต องการพ มพ 2 ภาพน งใน 1 หน ากระดาษ - เล อก Handouts (3 slides per page) ถ าต องการพ มพ 3 ภาพน งพร อมท ว างเพ อจด บ นท กใน 1 หน ากระดาษ - เล อก Handouts (6 slides per page) ถ าต องการพ มพ 6 ภาพน งใน 1 หน ากระดาษ - เล อก Notes Pages ถ าต องการพ มพ ในร ปภาพน งพร อมโน ตข อความ - เล อก Outline view ถ าต องการพ มพ เฉพาะโครงร างของภาพน งเพ อการตรวจสอบ 6. คล ก OK เพ อพ มพ เอกสาร หร อ คล ก Cancel เพ อยกเล กการพ มพ 29 8. การก าหนดหน ากระดาษการพ มพ 1. คล กเมน File - คล ก Page Setup จะปรากฏกล อง Page Setup dialog 2. ในช อง Slide sized for คล กท เพ อเล อกขนาดของกระดาษพ มพ 3. ในช อง Number slide from คล กท ( หร อ ) เพ อก าหนดเลขท หน าเร มต นของ ภาพน ง 4. ในส วน Slides คล กเพ อก าหนดร ปแบบการจ ดวางกระดาษ 5. ในส วน Notes, handouts & outline คล กเพ อก าหนดร ปแบบการจ ดวางกระดาษ 6. คล ก OK เพ อเล อกกระท าในส งท ก าหนด หร อ คล ก Cancel เพ อยกเล กการเล อก 9. การแทรก การลบ และการค ดลอกภาพน ง 9.1 การแทรกภาพน ง 1. เล อกภาพน งท ต องการแทรกต อท ายด วยภาพน งใหม 2. คล กเมน Insert - คล ก New Slide หร อ กด Ctrl + M จะปรากฏกล อง New Slide dialog 3. คล กร ปแบบภาพน งท ต องการแทรก แล วกดป ม OK หร อ ด บเบ ลคล กร ปแบบภาพน ง ท ต องการแทรก 9.2 การแทรกภาพน งจากงานน าเสนอท ม อย แล ว 1. เล อกภาพน งท ต องการแทรกต อท ายด วยภาพน งใหม 2. คล กเมน Insert - คล ก Slides from files จะปรากฏกล อง Slide Finder dialog 3. คล กท ป ม Browse จะปรากฏกล อง Insert Slides from Files dialog 4. เล อกงานน าเสนอท ต องการค ดลอกภาพน ง (อาจม การเปล ยน folder) แล วคล ก Open 5. คล กท ป ม Display จะปรากฏภาพน งในกรอปหน าต างของกล อง Slide Finder dialog 6. คล กเล อกภาพน งท ต องการแทรก (ใช Horizontal scroll bar เพ อเล อนไปย งภาพน ง ต างๆ) แล วคล ก Insert หร อ คล ก Insert All ในกรณ ท ต องการแทรกภาพน งท กภาพ 7. คล ก Close เม อเสร จส นการท างาน 30 ร ปท powerpoint.4 การเพ มสไลด จากไฟล 9.3 การเล อกภาพน ง การเล อกภาพน ง ว ธ การ หน งภาพ คล กท ภาพน งท ต องการเล อก หลายภาพต อเน อง คล กท ภาพน งภาพแรก - กดป ม Shift ค างไว - แล วคล กท ภาพส ดท าย ท ต องการเล อก หลายภาพไม ต อเน อง คล กท ภาพน งภาพแรก - กดป ม Ctrl ค างไว - แล วคล กท อ นๆ ท ต องการเล อก 9.4 การลบภาพน ง 1. เล อกภาพน งท ต องการลบ 2. คล กเมน Edit - คล ก Delete Slide 9.5 การต ด(เพ อย ายต าแหน ง) การค ดลอก และการปะภาพน ง 1. เปล ยนม มมองเป น Slide Sorter 2. เล อกภาพน งท ต องการย ายต าแหน ง (หร อต องการค ดลอก) 3. คล กเมน Edit - คล ก Cut ในกรณ ท ต องการย ายต าแหน ง (หร อคล ก Copy ในกรณ ท ต องการค ดลอก) 4. คล กท ภาพน งท ต องการปะภาพน งท ต ด (หร อ ค ดลอก) ต อท าย 5. คล กเมน Edit - คล ก Paste การย ายต าแหน งภาพน งภายใต ม มมองแบบโครงร าง 1. คล กท หน าข อความท ต องการย ายหร อปร บปร งต าแหน ง 2. คล กท ป มบน Outlining toolbar โดยท ป ม เพ อ เล อนระด บความส าค ญของข อความข น เช น จากห วข อใหญ เป นภาพน ง ลดระด บความส าค ญของข อความลง เช น จากห วข อใหญ เป นห วข อย อย เล อนข อความไปไว ก อนข อความก อนหน า เล อนข อความไปไว หล งข อความท ตามมา 9.7 การซ อนภาพน ง 1. เล อกภาพน งท ต องการซ อน 2. คล กเมน Slide Show - คล ก Hide Slide (คล ก Unhide Slide ในกรณ ท ไม ต องการ ซ อน) หร อ คล กท ป ม Hide/Unhide บน Slide sorter toolbar (เฉพาะในม มมอง Slide Sorter) 10. การเพ มกล องข อความในงานน าเสนอ 1. คล กเมน Insert - คล ก Text Box 2. คล กต าแแหน งบนภาพน งท ต องการให เป นม มบนซ ายของกล องข อความค างไว แล ว ลากไปย งต าแหน งท ต องการให เป นม มล างขวาของกล องข อความแล วปล อยม อจากป ม 3. คล กในบร เวณกล องข อความเพ อพ มพ ข อความ 4. คล กบร เวณอ นเพ อหย ดการท างานก บกล องข อความ 11. การเพ มร ปภาพ ภาพวาด ภาพยนตร หร อข อม ลเส ยง ในงานน าเสนอ 11.1 ว ธ เป ด Clip Art Gallery 1. คล กป ม Clip Art บน Standard toolbar หร อ คล กเมน Insert - คล ก Picture - คล ก Clip Art หร อ Sound from Gallery หร อ Movie from Gallery 11.2 ว ธ แทรกจากไฟล ท ม อย 1. คล กเมน Insert - คล ก Picture - คล ก From File หร อ Sound from File หร อ Movie from File 32 ร ปท powerpoint.5 การเพ มร ปจาก clipart 12. การเพ มกราฟในงานน าเสนอ 1. คล กเมน Insert - คล ก Chart หร อ คล กท ป ม Insert Chart บน Standard toolbar จะปรากฏหน าต าง Microsoft Graph และ Datasheet บนจอ 2. ปร บปร งค าใน Datasheet 3. คล กเมน Chart - คล ก Chart Type - เล อกร ปแบบกราฟท ต องการ 4. คล กเมน Chart - คล ก Chart Option - ปร บปร งข อม ลการน าเสนอกราฟ 5. คล กนอกบร เวณกราฟเพ อกล บส PowerPoint 13. การเพ มผ งงานในงานน าเสนอ 1. คล กเมน Insert - คล ก Picture - คล ก Organization Chart จะปรากฏหน าต าง Microsoft Organization Chart บนจอ 2. พ มพ ค าในกล องข อความ พร อมท งปร บปร งผ งงานโดยคล กท ป ม Subordinate, Coworker, Manager และ Assistant บน Organization chart toolbar 3. คล กเมน File- คล ก Exit and Return to เพ อกล บส PowerPoint 33 ร ปท powerpoint.6 การเพ มร ปผ งงาน 14. การปร บปร งภาพล กษณ งานน าเสนอ 1. คล กเมน Format - คล ก Apply Design หร อ คล กท ป ม Apply Design บน Standard toolbar จะปรากฏกล อง Apply Design บนจอ 2. คล กแม แบบการออกแบบท ต องการ 3. คล กป ม Apply เพ อเล อกใช หร อ คล กป ม Cancel เพ อยกเล ก 15. การน าเสนองาน 1. เปล ยนม มมองเป น Slide Show 2. น าเสนองานโดย ไปท ว ธ การ ภาพน งถ ดไป คล กเมาส ป มซ าย หร อ กดป ม PgDn หร อป ม หร อป ม ภาพน งก อนหน า กดป ม PgUp หร อป ม หร อป ม ภาพน งภาพแรก กดป ม Home ภาพน งภาพส ดท าย กดป ม End 3. กดป ม Esc เพ อกล บไปย งม มมอง Slide การจ ดร ปแบบการเปล ยนภาพน ง 1. เปล ยนม มมองเป น Slide Sorter 2. เล อกภาพน งท ต องการปร บปร งร ปแบบการเปล ยนภาพ (กด Ctrl + A ในกรณ ท ต องการเล อกท กภาพน ง) 3. คล กเมน Slide Show - คล ก Slide Transition หร อ คล กท ป ม Slide Transition บน Standard toolbar จะปรากฏ Slide Transition บนจอ 4. เล อกร ปแบบและเง อนไขการเปล ยนภาพน ง 5. คล กป ม Apply เพ อให ม ผลต อภาพน งท เล อก หร อ คล ก Apply All เพ อให ม ผลต อท ก ภาพน ง หร อ คล กป ม Cancel เพ อยกเล ก ร ปท powerpoint.7 การก าหนดการเปล ยนภาพน ง 17. การจ ดท าบ นท กย อ 1. เปล ยนม มมองเป น Notes Pages 2. คล กในบร เวณกล องข อความบ นท กย อ เพ อพ มพ ข อความบ นท กย อ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks