Powerpoint la fageda

Description
1. LA FAGEDA LES CLASSES DE P4 I P5 ANEM D'EXCURSIÓ A LA FAGEDA 2. QUÈ ÉS UNA FAGEDA? ÉS UN BOSC D'ARBRES QUE ES DIUEN FAIG 3. EL FAIG ELS ARBRES TENEN UNA…

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 3 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. LA FAGEDA LES CLASSES DE P4 I P5 ANEM D'EXCURSIÓ A LA FAGEDA
 • 2. QUÈ ÉS UNA FAGEDA? ÉS UN BOSC D'ARBRES QUE ES DIUEN FAIG
 • 3. EL FAIG ELS ARBRES TENEN UNA ALÇADA DE MÉS DE 25 METRES. SÓN MOLT ALTS
 • 4. ON ÉS LA FAGEDA? LA FAGEDA CREIX SOBRE LA COLADA DE LAVA DEL VOLCÀ DEL CROSCAT A LA GARROTXA.
 • 5. COM ES POT VISITAR ? A PEU EN BICICLETA EN CARRO
 • 6. COM LA VISITAREM NOSALTRES? FAREM UN PASSEIG EN CARRO .
 • 7. QUÈ PODEM VEURE? LES FULLES CAUEN DELS ARBRES
 • 8. HI HA FULLES DE MOLTS COLORS
 • 9. TAMBÉ PODEM TROBAR BOLETS
 • 10. POEMA
 • 11. VISITAREM LA FÀBRICA DE IOGURTS
 • 12. QUÈ VEUREM? LA GRANJA
 • 13. LES VAQUES I ELS VEDELLS
 • 14. MUNYIR I EXTREURE LA LLET D'ON SURT LA LLET?
 • 15. TAMBÉ COM FABRIQUEN EL IOGURT
 • 16. QUÈ MENGEN LES VAQUES? EL FARRATGE NATURAL
 • 17. I EL QUÈ ESCOLTEN LES VAQUES?
 • 18. I LES PODREM TOCAR!
 • 19. DOKI DESCOBREIX EL IOGURT
 • 20. FAREM FOTOGRAFIES DE TOT EL QUE VEIEM
 • 21. I AL TORNAR EXPLICAREM COM ENS HO HEM PASSAT
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks