Powerpoint 2007

Description
doc 2

Please download to get full document.

View again

of 55
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 55

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    CUPRINS 5.   BAZELE UTILIZĂRII APLICAŢIILOR PENTRU PREZENTĂRI ELECTRONICE ; POWERPOINT DIN MICROSOFT OFFICE ...................................................................... 6   5.1.   Proiectarea şi realizarea prezentărilor electronice cu Microsoft Office PowerPoint 2007 ......................................................................................................................................................... 7  5.1.1. Lansarea în execuţie a aplicaţiei Microsoft Office Pow erPoint 2007 ....................................... 7 5.1.2. Deschiderea unei prezentări existente  ..................................................................................... 11 5.1.3. Salvarea şi modificarea unei prezentări  ................................................................................... 12 5.1.4. Închiderea prezentării curente/ închiderea aplicaţiei  ............................................................... 13 5.1.5. Folosirea funcţiei Ajutor (Help)  .............................................................................................. 13 5.2.   Crearea unei prezentări  ........................................................................................................... 14  5.2.1. Pregătirea şi proiectarea unei prezentări  ................................................................................. 14 5.2.2. Crearea u nei prezentări necompletate (Blank Presentation) ................................................... 14 5.2.3. Creare prezentare din şabloane instalate (Installed Templates)  .............................................. 15 5.3.   Lucrul cu diapozitive  ............................................................................................................... 17  5.3.1. Adăugarea de noi diapozitive  .................................................................................................. 17 5.3.2. Modificarea aspectului unui diapozitiv ................................................................................... 19 5.3.3. Obiectele diapozitivului .......................................................................................................... 19 5.3.4. Introducerea textului în diapozitiv .......................................................................................... 22 5.4.   Navigarea în prezentare  .......................................................................................................... 28   5.5.   Modalit ăţi de vizualizare  ......................................................................................................... 28   5.6.   Formatarea diapozitivelor şi a prezentării  ......................................................................... 31  5.6.1. Aplicarea unei Teme (Theme) prezentării  ............................................................................... 31 5.6.2. Modificarea stilului de fundal ................................................................................................. 32 5.7.   Miniaturi, Imagini, Album foto  ............................................................................................... 33  5.7.1. Ad ăugarea unei miniaturi  ........................................................................................................ 33 5.7.2. Adăugarea unei imagini (Picture)  ............................................................................................ 34 5.7.3. Crearea unui album foto .......................................................................................................... 35 5.8.   Lucrul cu tabele  ........................................................................................................................ 37   5.9.   Diagrame, Ilustraţii SmartArt, Forme  .................................................................................. 39  5.9.1. Inserarea şi  prelucrarea diagramelor ....................................................................................... 39 5.9.2. Ilustraţii SmartArt  .................................................................................................................... 40 5.9.3. Adăugarea formelor   ................................................................................................................. 45 5.10.   Asocierea efectelor de animaţie unei prezentări  ............................................................. 48  5.10.1. Aplicarea efectelor de animaţie textului şi obiectelor   ........................................................ 48 5.10.2. Adăugarea efectelor de tranziţie între diapozitive  .............................................................. 49 5.10.3. Inserarea butoanelor de acţiuni  ........................................................................................... 51  5.10.4. Lansarea unei prezentări  ..................................................................................................... 52 5.11.   Listarea  ........................................................................................................................................ 54  5.11.1. Listarea unei prezentări  ...................................................................................................... 54 5.11.2. Listare Diapozitive imprimate, Pagini de note, Vizualizare Schiţă  ................................... 56 5.12.   Realizarea unei aplicaţii practice  ......................................................................................... 57      5. Bazele utiliz ării aplicaţiilor pentru prezentă ri electronice; PowerPoint din Microsoft Office  Microsoft Office PowerPoint 2007 este parte component ă  a pachetului de programe  Microsoft Office 2007    şi permite schimbul de informaţii cu Word  , Excel ,  Access . E ste o aplicaţie  utilizat ă  pentru crearea  prezent  ă rilor  , destinat ă  s ă  ajute prezentatorul în realizarea expunerilor   vizuale î n faţa unui auditoriu, cu ajutorul diapozitivelor  (slides ). „  Prezentarea ” este un mod de reprezentare a unui conţinut informaţional (noţiuni, date)  cu ajutorul textelor, imaginilor grafice şi a sunetelor prin intermediul diapozitivelor  , care se desf  ăşoară  automat sau interactiv. Versiunea 2007 a aplicaţiei  PowerPoint ofer  ă  o serie de nout ăţi care măresc funcţionalitatea  produsului, contribuind la crearea unor prezent ă ri dinamice cu aspect profesional. Enumer  ă m o parte dintre ele: O interfaţă  nou ă   şi intuitivă  care duce la crearea rapid ă  a unor prezent ă ri mai bune; Elemente de tipul ilustraţii  SmartArt care cresc calitatea prezent ă rii; Teme, aspecte şi  stiluri rapide, care permit formatarea unitar  ă  a elementelor incluse în diapozitivele prezent ărilor. Se poate aplica aceeaşi temă  a unei prezent ă rii la un document Word 2007   sau registru Excel ; Efecte speciale ca umbre, reflexii, str  ă lucire, aspecte 3-D, ce dau prezent ă rilor calităţi deosebite; Realizarea tabelelor şi diagramelor uşor şi simplu ; Creeaz ă   fişiere de tipul PowerPoint    Presentation  ce au un format nou, de extensie *.pptx .    Noul format are câteva avantaje, printre care dimensiunea redus ă   de fişier şi securitatea mai mare a informaţiilor pentru prezentă ri; Partajarea efectiv ă   a informaţiilor prin intermediul Bibliotecii de diapozitive ( Slide Library ); Bibliotecile de diapozitive permit stocarea, reutilizarea, gestionarea şi partajarea diapozitivelo r. Pentru a folosi  Slide Library  , trebuie s ă   fiţi conectaţi la un server care rulează   Office SharePoint  Server 2007.  Expunerea prezent ă rii se poate face prin mai multe c ă i: Expunere pe ecran ( On screen presentations ) - pe monitorul calculatorului, sau pe un alt ecran prin intermediul videoproiectorului, prezentarea include imagini grafice, sunete, animaţii şi videoclipuri   Folii transparente  pentru retroproiector    ( Overhead transparencies ) Fotodiapozitive de 35mm ( 35 mm slides ) Diapozitive listate pe hârtie (  Paper printouts )  –     pentru verificare şi discuţii   Diapozitive imprimate   (  Handouts )  –     pagini ce conţin mai multe diapozitive 2, 4, 6, oferite auditoriului Pagini de note (Notes)  –     pagini ce conţin diapozitivul î nsoţit de o zonă  de note    Vizualizare schiţată ( Outlines )  –     pagini cu informaţia text din diapozitive. 5.1. Proiectarea şi realizarea prezentă rilor electronice cu Microsoft Office PowerPoint 2007 Definirea conţinutului şi design -ului unei prezent ă ri Prezent ă rile în  Microsoft Office PowerPoint 2007   sunt alc ă tuite din diapozitive  (  slides ), acestea fiind paginile fişierului. Un diapozitiv poate fi realizat în oricare din formatele de pagin ă , cu orientarea Portrait    şi Landscape . Diapozitivele  pot fi realizate în formatul Expunere pe ecran  ( On-screen ) sau în formatul necesar fotodiapozitivelor de 35mm. Diapozitivele  pot conţine elemente precum: texte, obiecte desenate, diagrame, obiecte şi forme automate, miniaturi Clipart  , ilustra ţ ii  SmartArt  , obiecte multimedia (elemente video, audio, etc.) , şi alte elemente create î n alte aplicaţii.  O  prezentare  este reprezentat ă  de o serie de astfel de diapozitive grupate împreun ă . Executarea (rularea, efectuarea, folosirea) prezent ă rii . Dup ă  finalizarea prezent ării din punct de vedere al conţinutului, respectiv formei, ea tre  buie  prezentat ă  celor c ă rora se adreseaz ă . Prezentarea poate fi f  ă cut ă  pe un ecran sau pe un monitor cu ajutorul calculatorului sau pe hârtie. 5.1.1. Lansarea î  n execuţie a aplicaţiei Microsoft Office PowerPoint 2007 Pentru a lansa î n execuţie aplicaţia    Microsoft Office PowerPoint 2007    urmaţi calea :  Pornire   → Toate Programele   →  Microsoft Office →  Microsoft Office PowerPoint 2007 ( Start    →  All     Programs   →  Microsoft Office   →    Microsoft Office    PowerPoint 2007  ) Apare fereastra aplica ţ iei:  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks