ส อภาพน งด วยโปรแกรม Power Point (Microsoft Office 2003) ส อภาพเคล อนไหวด วยโปรแกรม Program Windows Media Player - PDF

Description
แบบฟอร มการนาเสนอผลงานว ชาการ (Abstract submission form) ประช มว ชาการส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อมแห งชาต คร งท 6 ประจาป 2556 อำเภอส ขภำพด นว ตกรรมด 878 อำเภอ One District One Best Practice ( ODOB

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 34 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบฟอร มการนาเสนอผลงานว ชาการ (Abstract submission form) ประช มว ชาการส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อมแห งชาต คร งท 6 ประจาป 2556 อำเภอส ขภำพด นว ตกรรมด 878 อำเภอ One District One Best Practice ( ODOB ) ระหว างว นท 4-6 ก นยายน 2556 ณ Hall 9 ประช มอ มแพค เม องทองธาน นนทบ ร 1. ช อผลงาน (ภาษาไทย)... (ภาษาอ งกฤษ) ช อผ นาเสนอ(ภาษาไทย)... (ภาษาอ งกฤษ) สถานท ต ดต อ ม อถ อ... โทรสาร ประเภทการนาเสนอผลงานว ชาการ (เล อกได 1 ข อ) น าเสนอผลงานว ชาการด วยการบรรยาย (Oral presentation) น าเสนอผลงานบนบอร ดว ชาการ (Poster presentation) 4. ประเภทของผลงานว ชาการ (เล อกได 1 ข อ) ผลงานว จ ย นว ตกรรมหร อส งประด ษฐ โครงการประย กต ทางว ชาการเพ อการบร การท เป นเล ศ 5. เน อหาท นาเสนอ (เล อกได 1 ข อ) พ ฒนาอนาม ยแม และเด ก ส งเสร มส ขภาพเด กว ยเร ยนและว ยร น ส งเสร มส ขภาพว ยท างาน ส งเสร มส ขภาพผ ส งอาย พ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม ความปลอดภ ยด านอาหารและน า การประเม นผลกระทบต อส ขภาพ พ ฒนาส ขภาพช องปาก อ นๆ 6. โสตท ศน ปกรณ ท ต องการใช ในการนาเสนอผลงานด วย (Oral presentation) ส อภาพน งด วยโปรแกรม Power Point (Microsoft Office 2003) ส อภาพเคล อนไหวด วยโปรแกรม Program Windows Media Player 1 แนวทางการนาเสนอผลงานว ชาการและว ธ การส งบทค ดย อ ผลงานว ชาการท สามารถน าเสนอในการประช ม ได แก ผลงานว จ ย นว ตกรรมหร อส งประด ษฐ โครงการประย กต ทางว ชาการเพ อการบร การท เป นเล ศ ท งน เพ อการเผยแพร และแลกเปล ยนเร ยนร ท งด านว ชาการและการประย กต ทางว ชาการ เพ อน าไปส การ พ ฒนางานส งเสร มส ขภาพและอนาม ยส งแวดล อมในประเทศไทย การเสนอผลงานว ชาการแบบบรรยาย (Oral Presentation) เตร ยมผลงานเพ อน าเสนอด วยโปรแกรม PowerPoint ให เวลาในการน าเสนอเร องละ 10 นาท และคาถาม/ อภ ปราย 5 นาท การเสนอผลงานว ชาการแบบโปสเตอร (Poster Presentation) เตร ยมผลงานว ชาการเพ อน าเสนอโดยการต ดบอร ด ขนาดของโปสเตอร (กว าง x ส ง) 0.80 x 1.2 เมตร ช อเร องใช อ กษรต วหนา ขนาดความส งประมาณ 3.5 เซนต เมตร ระบ ช อคณะว จ ย และหน วยงาน/สถาบ น ขนาดต วอ กษรของเน อเร องให ใช ขนาดท สามารถอ านได ในระยะประมาณ 1 เมตร ข อแนะนาการเตร ยมบทค ดย อ (ด ต วอย าง) 1. จ ดเตร ยมบทค ดย อเป นภาษาไทยหร ออ งกฤษ 2. พ มพ ด วยโปรแกรม Microsoft Word แบบอ กษร Cordia UPC ความยาว ไม เก น 1 หน ากระดาษ ขนาด A4 และต งขอบกระดาษ (margin) 3 เซนต เมตร ท ง 4 ด าน 3. บทค ดย อพ มพ ต อเน องก นเป น 1 บท ไม ต องม ย อหน าใหม โดยต องม ส วนต างๆ ตามล าด บ ด งน ช อเร อง ใช ขนาดอ กษร 18 point Bold (ต วเข ม) โปรดระบ ช อเร องท ง 2 ภาษา ค อ ภาษาอ งกฤษ และภาษาไทย ช อเร องภาษาอ งกฤษใช อ กษรต วพ มพ ใหญ ท กคา ช อคณะว จ ย ข นบรรท ดใหม ใช ขนาด 16 point Bold ไม ใส คาน าหน าช อและตาแหน ง ข ดเส นใต ช อผ น าเสนอผลงาน ใช ต วเลขเป นต วยก(superscript) ก าก บช อผ ว จ ยหากผ ว จ ยมาจากหลาย หน วยงาน สถานท ทางานและท อย ข นบรรท ดใหม ใช ขนาดอ กษร 16 point ต วเอน ใช ต วเลขเป นต วยก (superscript) หากม หน วยงานร วมท าว จ ยหลายหน วยงาน เน อเร อง ข นบรรท ดใหม เว นระยะ 1 บรรท ด ใช ขนาดอ กษร 16 point พ มพ ไม เว นบรรท ดโดยเน อ เร องประกอบด วย บทน าไม เก น 5 บรรท ด ว ตถ ประสงค ของการศ กษา ว ธ การศ กษา ผลการศ กษา สร ปผลและข อเสนอแนะ 4. โปรดตรวจสอบต วสะกด การใช ภาษาให ถ กต องตามหล กไวยากรณ ตรวจสอบข อม ลและ ร ปแบบ (format) ให ถ กต องก อนส ง หมดก าหนดการส งบทค ดย อ ว นท 30 กรกฏาคม พ.ศ โปรดระบ และเบอร โทรศ พท ของท านให ช ดเจน เม อคณะกรรมการฯ ได ร บเอกสารแล ว จะแจ งกล บให ทราบ และส งผลการพ จารณาการตอบร บการน าเสนอผลงานทางว ชาการทาง ภายใน ว นท 30 กรกฏาคม พ.ศ ผ ส งผลงานท กท านท ได ร บการพ จารณาผลงานให เป น Oral/Poster presentation ผ น าเสนอ ได ร บการยกเว นค าลงทะเบ ยน ได ร บใบประกาศน ยบ ตรการน าเสนอผลงานว ชาการท กเร อง 2 ว ธ การส งบทค ดย อ ผ ประสงค จะน าเสนอผลงานว ชาการ โปรดส งบทค ดย อพร อมกรอกแบบฟอร มการส งผลงานว ชาการ โดยเล อกใช ช องทางด งต อไปน เพ ยงช องทางเด ยว 1. ทาง กรอกแบบฟอร มการส งผลงานว ชาการ (Abstract submission form) พร อมก บ บทค ดย อในร ปแบบ ของ Microsoft Word มาย ง ประกาศผล ภายในว นท 15 ส งหาคม พ.ศ สามารถดาวน โลดแบบฟอร มการส งผลงานว ชาการได โดยตรงทาง หร อ สแกนแบบฟอร มท แนบมาด วย 3 ต วอย างผลงานว จ ย ป จจ ยท เก ยวข องก บการเล ยงล กด วยนมแม ในมารดาหล งคลอด โรงพยาบาลศ ร ราช (FACTORS RELATED TO BREASTFEEDING AMONG POSTPARTUM MOTHERS IN SIRIRAJ HOSPITAL) ป ยน ช สายส ขอน นต, ปร ยาภา ส ร เล ศเมฆาสก ลและท มว จ ยนมแม งานการพยาบาลส ต ศาสตร -นร เวชว ทยา ฝ ายการพยาบาล โรงพยาบาลศ ร ราช ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาป จจ ยท เก ยวข องก บการเล ยงล กด วยนมแม ในมารดาหล งคลอด โรงพยาบาลศ ร ราช เพ อเป นแนวทางในการส งเสร มการเล ยงล กด วยนมแม ในโรงพยาบาลศ ร ราช ว ธ การว จ ย กล มต วอย างค อมารดาท อย ในระยะหล งคลอด ท มาร บบร การในหอผ ป วยหล งคลอดท งพ เศษ และสาม ญของโรงพยาบาลศ ร ราช จ านวน 552 ราย ท าการศ กษาข อม ลย อนหล งจากแบบประเม น ความสามารถการเล ยงล กด วยนมแม ในหอผ ป วยมารดาหล งคลอด และแบบต ดตามความต อเน องของการ เล ยงล กด วยนมแม ของศ นย ฝ กอบรมการเล ยงล กด วยนมแม โรงพยาบาลศ ร ราช ซ งประกอบด วยข อม ล พ นฐานท วไป การประเม น STT Score (Siriraj Tongue Tie Score ) ป ญหาเต านม ลานห วนม ห วนมและ ป ญหาอ นๆ ของการให นมแม รวมท งว ธ การแก ไขและการต ดตามการให นมบ ตรเม อผ ป วยกล บบ าน โดย ต ดตามความต อเน องของการเล ยงล กด วยแม ของมารดาหล งคลอด 7 ว น และต ดตามต อในรายท ย งคงให นมแม จนถ ง 6 เด อนหล งคลอด ผลการว จ ย พบว า มารดาหล งคลอด 7 ว น ม ส ดส วนของผ ให นมแม อย างเด ยวร อยละ 59.4 โดยมารดา เร มให นมผสมเม อทารกม อาย เฉล ย 20 ว น อาย น อยท ส ด 2 ว น อาย มากท ส ด 2 เด อน และหย ดให นมแม เม อทารกม อาย เฉล ย 26 ว น อาย น อยท ส ด 3 ว น อาย มากท ส ด 2 เด อน ส าหร บป จจ ยท เก ยวข องก บการ เล ยงล กด วยนมแม ในมารดาหล งคลอด พบว า ป จจ ยด านกายภาพของมารดา มารดาท ม ลานห วนมและ ห วนมผ ดปกต ม ส ดส วนของผ ท ให นมแม อย างเด ยวน อยกว ากล มท ม ลานห วนมและห วนมปกต เช นเด ยวก บป จจ ยด านทารกท พบว า ทารกท ม STT score ด าน nippleปกต ม ส ดส วนของผ ท ให นมแม อย างเด ยวมากกว ากล มท ผ ดปกต ส วนป จจ ยด านส งแวดล อม พบว ามารดาในหอผ ป วยสาม ญม ส ดส วน ของผ ท ให นมแม อย างเด ยวมากกว ากล มท อย ในหอผ ป วยพ เศษ แม จะพบว าอาช พและสถานท ฝากครรภ ไม ม ความส มพ นธ ก บการเล ยงล กด วยนมแม แต มารดาท ฝากครรภ ท โรงพยาบาลศ ร ราชม ส ดส วนของผ ให นม ผสมอย างเด ยวน อยท ส ด และกล มต วอย างท ร บราชการม ส ดส วนของผ ท ให นมแม อย างเด ยวส งท ส ด สอดคล องก บเหต ผลส าค ญท ส ดท มารดาต องหย ดให นมแม หร อให นมผสมร วมด วยค อมารดาต องออกไป ท างานหร อไปท าธ ระนอกบ าน สร ป ป จจ ยท ท าให มารดาสามารถเล ยงล กด วยนมแม ได ต อเน อง ค อ มารดาท ฝากครรภ ท โรงพยาบาลศ ร ราช มารดาและทารกไม ม ความผ ดปกต ท เป นอ ปสรรคต อการเล ยงล กด วยนมแม ท ปร กษา รศ.นพ. พฤห ส จ นทร ประภาพ ภาคว ชาส ต ศาสตร -นร เวชว ทยา คณะแพทยศาสตรศ ร ราช พยาบาล ม.มห ดล ผศ.พญ. โสภาพรรณ เง นฉ า ภาคว ชาก มารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศ ร ราช พยาบาล ม.มห ดล ก ตต กรรมประกาศ ศ นย นมแม โรงพยาบาลศ ร ราช 4 ต วอย างนว ตกรรมหร อส งประด ษฐ ช ดอ นกายใจเสร มสายใยร ก Early Bonding Suites พ ชร นทร เหล าคนค า, น ภาพรรณ มณ โชต วงศ, ว ไลล กษณ ป ยว ฒนพงศ งานห องคลอด โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ศ นย อนาม ยท 6 ขอนแก น หล กการและเหต ผล ช ดอ นกายใจเสร มสายใยร กออกแบบเพ อเพ มประส ทธ ภาพงานบร การการช วยเหล อ ทารกด ดนมมารดาภายในหน งช วโมงหล งคลอดและป องก นการพล ดตกของทารก ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาประส ทธ ผลของการใช ช ดอ นกายใจเสร มสายใยร ก ในการอ มทารกด ดนมมารดา ภายในหน งช วโมงหล งคลอด ว ธ การศ กษา ชน ดของการว จ ยเป นการศ กษาเช งทดลอง (experimental study) กล มต วอย างเป นมารดา และทารกท คลอดปกต ในห องคลอดโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ศ นย อนาม ยท 6 ไม ม ข อห ามในการให นม บ ตรและไม ม ป ญหาส ขภาพ จ านวน 60 ค โดยท าการส มอย างง ายด วยระบบ 1:1 กล มละ 30 ค กล มทดลอง ค อ กล มมารดาท ใช ช ดอ นกายใจเสร มสายใยร กอ มด ดนมภายในหน งช วโมง กล มควบค ม ค อ กล มมารดาท อ มด ดนมภายในหน งช วโมงแบบว ธ เด ม เคร องม อประกอบด วยช ดอ นกายใจเสร มสายใยร ก แบบประเม น ความพ งพอใจมารดากล มทดลองและกล มควบค ม และเจ าหน าท ห องคลอดขณะใช ช ดอ นกายใจเสร ม สายใยร ก ว ธ การทางสถ ต ว เคราะห ข อม ลด วยโปรแกรม SPSS ใช สถ ต เช งพรรณนา ในร ปแบบร อยละ ผลการศ กษา มารดาและทารกในกล มทดลอง ม ล กษณะการอ มด ดนมแบบเน อแนบเน อ ร อยละ ความพ งพอใจต อการใช ช ดอ นกายใจเสร มสายใยร ก มารดากล มทดลอง ร อยละ 87.0 กล มควบค มเพ ยงร อย ละ 61.0 ม ความแตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 (P 0.001) เจ าหน าท ห อง คลอดม ความพ งพอใจต อช ดอ นกายใจเสร มสายใยร ก ร อยละ 82.0 ภาวะอ ณหภ ม กายของทารกแรกเก ดใน กล มทดลองและกล มควบค ม พบว า อ ณหภ ม กายอย ในระด บปกต และไม แตกต างก น สร ป มารดาท ใช ช ดอ นกายใจเสร มสายใยร กในการอ มทารกด ดนมมารดาภายในหน งช วโมงหล งคลอดม ความพ งพอใจและม นใจในความปลอดภ ยของล กขณะด ดนม ช วยให มารดาก บทารกได โอบกอดเน อแนบ เน อและกอดร ดส มผ สนานข น ท าให ทารกได ด ดนมมารดาอย างต อเน องและนานข น ส วนเจ าหน าท ห อง คลอดม ความพ งพอใจต อช ดอ นกายใจเสร มสายใยร ก เน องจากไม ต องย นคอยจ บทารก เพ อเฝ าระว งความ ปลอดภ ยสามารถให การพยาบาลและปฏ บ ต งานอ นภายในห องคลอดได 5 ต วอย างโครงการประย กต ทางว ชาการเพ อการบร การท เป นเล ศ ผลของโปรแกรมส งเสร มการเล ยงล กด วยนมแม ต อความสาเร จในการเล ยงล กด วยนม แม ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks