ПОСТУП СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ЖЕСТІВНИК ДЛЯ БАТЬКІВ - PDF

Description
ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ УДК : : Адамюк Н. Б., аспірант, Чепчина І. І., науковий співробітник ПОСТУП СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ЖЕСТІВНИК ДЛЯ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Word Search

Publish on:

Views: 16 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ УДК : : Адамюк Н. Б., аспірант, Чепчина І. І., науковий співробітник ПОСТУП СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ: УКРАЇНСЬКИЙ ЖЕСТІВНИК ДЛЯ БАТЬКІВ Анотація В статті представлено посібник «Український жестівник для батьків»; висвітлено концептуальний підхід та структуру з точки зору лінгвістичних особливостей природних жестових одиниць та їхніх варіантів за тематичним принципом. Обгрунтовано призначення жестівника для чуючих батьків, які виховують дитину з порушеннями слуху в умовах спеціального та інклюзивного навчання. Ключові слова: батьки, варіант жесту, види жестів, жестівник, локалізація жесту, позначення, розділ, фото, характеристика руху. Постановка проблеми. За роки незалежності в українській освіті, як і в суспільстві в цілому, відбулися істотні зміни: з'являються зачатки демократії, плюралізм і паростки духовної свободи. Розбудова національної системи освіти України стала невідкладним завданням науковців у галузі спеціальної педагогіки і психології. Зі створенням незалежної української держави та визнанням на державному рівні жестової мови і як засобу міжособистісного спілкування, і як засобу навчання дітей глухих та зі зниженим слухом [1] виникає нагальна потреба у вивченні національної ЖМ, як рідної для глухих, на відповідному рівні. Власне, на той час припадає видання відеословника жестової мови [5] та деяких відповідних посібників [4, 9 та ін.]. Зазначені вітчизняні видання мали за мету, окрім знайомства з мовною системою, вивчення, власне, природної мови жестів. Втім, сучасне життя вимагає кардинальних змін стосовно мовного питання носіїв жестової мови; розгляду і застосування соціокультурної концепції глухоти. У такому контексті у суспільстві 107 Лабораторія жестової мови дедалі помітнішими стають напрацювання лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України у сфері теоретичної і практичної сурдопедагогіки, а отже, і в системі сучасної освіти, метою яких є формування творчої, ефективної особистості, що її може виховати лише творчий педагог зі знанням жестової мови. Водночас, відчутно загострилась потреба в аналізі та широких узагальненнях, конкретизації і уточненнях нових понять, явищ і напрацювань, кореляції їх зі світовою педагогічною думкою, з'ясуванні новітніх реалій педагогічно-освітянської дійсності. Такі завдання постали перед творцями першого українського жестівника для батьків. На сьогодні громадськості України презентовано доробок зазначеної лабораторії ЖМ видання «Український жестівник для батьків» (далі Жестівник). Ця унікальна книга результат плідної праці колективу науковців лабораторії жестової мови спільно з Українським товариством глухих (УТОГ). Видання «Український жестівник для батьків» обсягом понад 15 друкованих аркушів (380 стор.) здійснено видавництвом «Поліграфічний центр УТОГ». Зростання інтересу до УЖМ є закономірним явищем, обумовленим прагненням суспільства зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки і закономірності освітянських процесів і перемін в сурдопедагогіці. У цьому сенсі «Український жестівник для батьків» надає читачеві найкращу можливість ознайомитися з об'єктивною, науково-достовірною інформацією у сфері лінгвістики УЖМ. Втім, науковцями лабораторії ЖМ, було прийнято рішення підготувати і видати Жестівник, власне, на допомогу чуючим батькам глухої дитини, оскільки першим середовищем у житті дитини є родинне середовище: сім я. Саме в ній дитина має отримати перше уявлення про навколишній світ засобом комунікації з батьками. І, власне, тому батьки, як перші педагоги, мають володіти мовною компетенцією на відповідному рівні для того, щоб передавати дитині досвід життя; для того, щоб не перервати зв'язок поколінь; для того, щоб дитина стала повноправним членом українського поспільства. Безперечно, що поява цього особливого посібника пов язана з численними зверненнями до нас батьків глухих і слабочуючих дітей щодо вивчення ЖМ як природної мови їхніх дітей з усвідомлення важливості родинного виховання. За висловами експертів з питань УЖМ обсяг Жестівника це не просто концептуальний погляд на минуле і сьогодення, а наукова спроба зазирнути у завтра. 108 ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ Жестівник для батьків створювався у надзвичайно стислий термін, тому успішно демонструє нинішній стан розвитку спеціальної педагогіки і психології, а отже, стає певним відліком, віхою, за якою визначатиметься доробок науки. Наклад Жестівника, як для такого виду літератури, необхідної, корисної і цікавої не лише для батьків, а й широкого кола фахівців, читачів, дуже малий. Було зазначено, що видання здійснювалося без розрахунку на одномоментний комерційний успіх, і видавці пишаються своєю роботою, оскільки розуміють важливість здійсненого. Трансформація освіти в державі це не просто зміна її полюсів відповідно до реалій суспільно-політичного й культурнонаціонального життя. Це послідовна адаптація освітнього процесу до імперативів фундаментальних загальнолюдських цінностей, орієнтація на людину. Освіта єдиний шлях до розвитку особистості і, насамкінець, держави. Світлана Кульбіда, завідувач лабораторії ЖМ, висловила загальну думку наукових співробітників лабораторії, що робота над українськими жестівниками розпочинається. За певний час має вийти електронна версія нинішнього українського жестівника для батьків, розширена й доповнена. А в перспективі видання буде розгорнуто до багатотомного. Працюючи над презентованим виданням, його ініціатори й автори виходили з об'єктивної необхідності донести до суспільства значення УЖМ у розвитку спеціальної педагогічної науки та її участі у рівноправному партнерстві для піднесення сучасної педагогіки гуманізму і людинотворення. Жестівник представляє понад тисячу найпоширеніших і найуживаніших жестових одиниць УЖМ для щоденного вжитку батьками у спілкуванні з дитиною. Вказана кількість мовних одиниць є достатньою для повноцінної родинної комунікації та когнітивного розвитку дитини. Концептуальність підходу до розробки посібника для полягає, перш за все, в тому, що на відміну від вищезазначених словників ЖМ він створювався за принципом першості ЖМ тоді, як інші виходили з принципу «слово жест». Зазначений принцип відтворено вже у назві: презентований нами має назву жестівник, вищезазначені посібники називаються словниками. Таким чином, жестівник містить такі мовні одиниці, які відсутні в словниках жестової мови. Наприклад (див. Мал. 1-4). 109 Лабораторія жестової мови Мал. 1. ГОЛОВНИЙ БІЛЬ Мал. 2. ПОМИЛИТИСЯ Пояснюється це тим, що словники КЖм відображають, насамперед, жестові одиниці, які відносяться до словесних позначень. Крім того, принциповим для укладачів було тлумачення жестових понять мовою держави, на території якої функціонує УЖМ. Мал. 3. ФАНТАЗУВАТИ Мал. 4. ВИГАДУВАТИ Слід зазначити, що відомості, сконцентровані у виданні, умовно можна поділити за кількома основними напрямами: - умовні позначення; - наочний матеріал; - українська дактильна абетка. Наступною особливістю укладання Жестівника є добір мовних одиниць за тематичним принципом. Отже користувачам, яким призначений Жестівник, буде легко керуватися вивченням певних 110 ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ жестових одиниць, які позначають відповідні поняття, відкривши обрану тему за змістовим вказівником. Жестівник пропонує мовні одиниці УЖМ за такими темами (29 тем) як: ««Числові позначення», «Дні тижня», «Жести на позначення особи», «Люди:родинні зв`язки і професії», «Медицина», «Одяг», «Взуття», «Час», «Грошові одиниці», «Природа і природні явища», «Кольори», «Тварини»,«Їжа й харчування», «Напої», «Фрукти», «Овочі», «Домашні речі», «Школа», «Транспорт», «Заклади», «Установи», «Організації», «Спорт і види спорту», «Запитання», «Ззвертання, вибачення, прощання», «Місто, село», «Означення», «Жести на позначення дій», «Іграшки». Для зручності і мобільності під пошуку певної жестової одиниці читачам пропонується як алфавітний вказівник, що міститься в кінці видання, так і відповідна група лексичних одиниць відповідно теми, реєстр якої міститься після назви теми. Наприклад, після назви теми «Числові позначення» слідує реєстр відповідної лексики, яка складається з жестових одиниць. Кожне фото, яке відтворює відповідне поняття УЖМ, демонструє словесні еквіваленти національною та англійською мовами. Підпис фото останньою мовою є додатковим засобом опанування іноземною мовою громадянами України та полегшенням вивчення УЖМ іноземцями різних країн. Що стосується фотознімків і підписів до них, вважаємо за потрібне зазначити, що: - великі літери (наприклад МАМА, ТАТО, ДИТИНА) позначають жестові поняття, а не слова; - є фотографії одиничні, подвійні і потрійні всі вони передають лише одне жестове поняття. Наприклад (див: Мал. 5-7) Мал. 5. Одиничний Мал.6. Подвійний 111 Лабораторія жестової мови Мал. 7. Потрійний - подвійні фотографії складаються з більшого і меншого фотознімка: більший фотознімок позначає початкову позицію жестового поняття, а менший кінцеву позицію. Безумовно, що дактилологія складає компонент ЖМ, тому укладачі в посібнику помістили дактильну абетку, яка допоможе батькам нечуючої дитини сприяти оволодінню нею другою мовою СМ. Наразі звертаємо увагу батьків та інших читачів на лінгвістичні особливості УЖМ, які зафіксовані фотографічно, а саме: - в УЖМ існують одноручні і дворучні жести. Це означає, що одноручний жест відтворюється лише однією рукою, як правило робочою (праворукі правою рукою, ліворукі лівою), що ми спостерігаємо на Мал Мал.8. ВІВТОРОК Мал. 9.ТВІЙ Мал. 10. ЛЮДИНА ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ - дворучні жести відтворюються за допомогою двох рук. Серед них ми розрізняємо дві групи: 1. Симетричні жести, які характеризуються тим, що дві руки одночасно виконують рухи або: - а) синхронно в один бік (Мал ); Мал. 11.ВИХІДНИЙ Мал. 12. ПОВАЖАТИ б) назустріч одна одній (Мал ); в) протилежно одна від одної (Мал ) г) почергово (Мал.17, 18, 19); Несиметричні жести характерні тим, що і права, і ліва руки під час відтворення, як правило, мають свою конфігурацію (форму руки), локалізацію (місце положення руки) і характер руху. Крім того, зазвичай, робоча рука виконує активну роль, в той час як інша пасивну (Мал.20-22). Мал. 13.СІМ Я Мал.14.БЛИЗНЯТА 113 Лабораторія жестової мови Мал. 15.ВЧИТЕЛЬ Мал. 16. РІЗНИЙ Несиметричні жести характерні тим, що і права, і ліва руки під час відтворення, як правило, мають свою конфігурацію (форму руки), локалізацію (місце положення руки) і характер руху. Крім того, зазвичай, робоча рука виконує активну роль, в той час як інша пасивну (Мал.14-15). Мал. 17. ХІРУРГ Мал. 18.НЕВРОПАТОЛОГ Мал. 19. КУРС 114 ІІІ. ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ Мал. 20.ВЛАСНИЙ Мал. 21. ДОПОМАГАТИ Мал. 22. ЛІКАР За складністю відтворення мовної одиниці спостерігаємо такі групи як: а) прості жести, які мають одну конфігурацію і є, переважно, одноручними жестами (Мал ); Мал. 23. ОСОБИСТИЙ Мал. 24. БАБУСЯ Мал. 25. АВТОБУС б) складні жести, які і прості, переважно, бувають одноручними, втім, маютьне менше двох конфігурацій. Такі жести у Жестівник
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks