Poštovani čitatelji, Dear Readers, - PDF

Description
Operativni program za regionalnu konkurentnost Poštovani čitatelji, Dear Readers, pred vama je drugo izdanje brošure u kojoj se nalaze sažeti informativni opisi 40 različitih projekata koje unutar Operativnog

Please download to get full document.

View again

of 79
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Games & Puzzles

Publish on:

Views: 13 | Pages: 79

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Operativni program za regionalnu konkurentnost Poštovani čitatelji, Dear Readers, pred vama je drugo izdanje brošure u kojoj se nalaze sažeti informativni opisi 40 različitih projekata koje unutar Operativnog programa za regionalnu konkurentnost financiraju Europska unija i Republika Hrvatska. Operativni program za regionalnu konkurentnost djeluje u sklopu općeg cilja izgradnja institucija s ciljem ispunjavanja kriterija za pristupanje EU te razvoj institucionalnih kapaciteta i stjecanje praktičnog iskustva za upravljanje investicijama poput onih koje sufinancira Europski fond za regionalni razvoj. Operativni program služi kao osnova za upotrebu pretpristupne pomoći Europske unije u svrhu postizanja strateškog prioriteta unapređenja društvene i ekonomske kohezije u Hrvatskoj, temeljene na poboljšanju ukupne konkurentnosti. No ponekad dostignuća projekata Operativnog programa ostaju prepoznata i vidljiva samo unutar kruga uže, lokalne zajednice područja na kojem se projekt provodi, te smo stoga to odlučili promijeniti. Brošura je nastala kroz zajedničku zamisao djelatnika četiriju ministarstava - Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije - koji zajedno sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje čine Operativnu strukturu Operativnog programa za regionalnu konkurentnost. Ideja je bila da svaki građanin Hrvatske dobije uvid u konkretne rezutate koje ostvaruje Operativni program. Sva ministarstva dala su velik doprinos kreiranju brošure koja je pred vama, što ponekad nije bio lak zadatak budući da je trebalo iznaći način da se neki složeni i veoma stručni projekti približe širem čitateljstvu. Na kraju, možemo izraziti nadu da će brošura doživjeti još mnoga izdanja s budućim projektima i da će uspjeti u svom prvotnom cilju prikazati građanima Hrvatske na koji način Operativni program za regionalnu konkuretnost zaista mijenja njihov svakodnevni život i utječe na bolju kvalitetu života u konkurentnijoj, razvijenijoj i europskoj Hrvatskoj. Ugodno čitanje! Pomoćnik ministra, Darko Lorencin Čelnik Operativne strukture Operativni program za regionalnu konkurentnost This is the second issue of our brochure containing a concise and informative description of 40 different projects financed by the European Union and the Republic of Croatia within the Regional Competitiveness Operational Programme. The Regional Competitiveness Operational Programme contributes to the wider objective of preparing Institutions for European Union membership. It also helps to build up institutional capacities and gain practical experience in management of investments, such as those co-financed by the European Regional Development Fund. The Operational Programme serves as a basis for the use of European Union pre-accession funds with the goal of achieving the strategic priority of developing social and economic cohesion in Croatia. Given the fact that occasionally the achievements of projects within the Regional Competitiveness Operational Programme are only visible within the immediate local community where each project is being implemented, we have decided to produce this brochure. The brochure was developed through the collaboration of four ministries the Ministry of Economy, the Ministry of Entrepreneurship and Crafts, the Ministry of Science, Education and Sports and the Ministry of Regional Development and EU Funds. These ministries together with the Central Finance and Contracting Agency comprise the Operating Structure of the Regional Competitiveness Operational Programme. It is hoped that the brochure will give every citizen of the Republic of Croatia an insight into the concrete results achieved by our Operational Programme. All of the Ministries have greatly contributed to the brochure and every effort has been made to find a method of making some very complex and highly specialized projects understandable and accessible to a wide audience. Finally, we hope that this will not be the last instalment of this brochure and that it achieves its primary goal to show the citizens of Croatia the way in which the Regional Competitiveness Operational Programme is truly changing and influencing their everyday lives for the better, through a more competitive and more developed Croatia within the wider European community. I wish you a pleasant reading! Darko Lorencin, Assistant Minister Head of the Operating Structure Regional Competitiveness Operational Programme Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva gospodarstva / Human Dynamics Consortiuma i gledišta iznesena u njoj ne moraju nužno odražavati stavove Europske unije. Za više informacija posjetite: 1 Regional Competitiveness Operational Programme Kontakt Informacije Ministarstvo gospodarstva Uprava za konkurentnost i investicije Sektor za konkurentnost Kontakt osoba: Ivana Gorički Ministarstvo poduzetništva i obrta Kontakt osoba: Suzana Vračević Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Kontakt osoba: Davorka Hajduković Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta Kontakt osoba: Karla Međurečan Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Delegacija Europske Unije u Republici Hrvatskoj 2 The contents of this publication are the sole responsibility of Ministry of Economy / Human Dynamics Consortium and do not necessary reflect the views of the European Union. For more information visit: Operativni program za regionalnu konkurentnost 20 milijuna Eura za općine i gradove Na regionalnu politiku Europske unije troši se čak trećina ukupnog proračuna EU za razvoj slabije razvijenih regija zemalja članica kako bi se poboljšala konkurentnost lokalnih gospodarstava i time izjednačile razvojne nejednakosti regija Europske unije. Hrvatska, kao zemlja kandidatkinja, kroz pretpristupni program IPA u okviru Operativnog programa za regionalnu konkurentnost također je uključena u regionalnu politiku EU. Regionalna politika ujedno podrazumijeva i dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave za njihove razvojne projekte. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je lokalnoj i regionalnoj razini namijenilo skoro 20 milijuna eura u sklopu Sheme dodjele bespovratnih sredstava Poslovna infrastruktura. Općine i gradovi mogli su se javiti na natječaj za bespovratna sredstva za ulaganje u razvoj infrastrukture u postojećim poslovnim zonama kako bi privukle nove investitore; razvoj poslovnih inkubatora kao i ostalih subjekata za pružanje potpore malom i srednjem poduzetništvu; te ulaganje u razvoj javne turističke infrastrukture, što će u konačnici rezultirati razvojem gospodarstva i stvaranjem novih radnih mjesta, posebice u slabije razvijenim područjima. Prioritet 1. pod nazivom Poboljšanje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja namijenjen je županijama koje zaostaju u razvoju. Na dosadasnja 2 poziva mogli su se javiti podnositelji iz 10 županija. Riječ je o sljedećim županijama: Zadarska, Šibensko-kninska, Karlovačka, Ličkosenjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Virovitičko-podravska županija. Ukupno je ugovoreno 24 projekta u dva objavljena natječaja, a očekuje se i objavljivanje trećeg natječaja. Osim projekata za dodjelu bespovratnih sredstava, osigurana su sredstva i za Projekt tehničke pomoći Potpora učinkovitoj provedbi sheme bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, ukupne vrijednosti eura. Korisnici tehničke pomoći su potencijalni korisnici bespovratnih sredstava koji koriste pomoć za pripremu projekata kao i sami korisnici bespovratnih sredstava kojima se pruža tehnička pomoć u provedbi ugovorenih projekata (pomoć u sekundarnoj nabavi i izvještavanju). Zbog iznimno velikog interesa lokalne samouprave i mnoštva vrlo dobrih projektnih prijedloga, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU planira nastaviti sa sličnim natječajima i u razdoblju nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Također namjerava nastaviti osiguravati tehničku pomoć jedinicama lokalne samouprave u pripremi i provedbi razvojnih projekata. O ProjektU Poslovna infrastruktura VRIJEDNOST 19,8 mil. EUR ODGOVORNO TIJELO Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije PROVODI Središnja agencija za financiranje i ugovaranje MJESTO PROVEDBE 10 nerazvijenih županija (Zadarska, Šibensko-kninska, Karlovačka, Ličkosenjska, Brodsko-posavska, Požeškoslavonska, Sisačko-moslavačka, Vukovarsko-srijemska, Osječkobaranjska i Virovitičko-podravska županija) CILJEVI - razvoj i jačanje sektora malog i srednjeg poduzetništva - stvaranje novih radnih mjesta u slabije razvijenim područjima OČEKIVANI REZULTATI novootvorenih malih i srednjih poduzeća novostvorenih radnih mjesta GLAVNE AKTIVNOSTI - ulaganje u razvoj infrastrukture u postojećim poslovnim zonama - razvoj novih i postojećih poslovnih inkubatora i ostalih subjekata za pružanje potpore malom i srednjem poduzetništvu - ulaganje u razvoj javne turističke infrastrukture KRAJNJI KORISNICI - jedinice lokalne samouprave - lokalne turističke zajednice - komunalna poduzeća u vlasništvu JLSa - razvojne agencije Kontakt osoba Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva gospodarstva / Human Dynamics Consortiuma i gledišta iznesena u njoj ne moraju nužno odražavati stavove Europske unije. Za više informacija posjetite: 3 Regional Competitiveness Operational Programme 20 million euro for municipalities and cities As much as one third of the total European Union budget for the development of lagging behind regions of EU Member States is spent on the European Union s regional policy, in an effort to increase the competitiveness of local business and in so doing harmonising the developmental disparities between regions within the European Union. Croatia, as a candidate country, is also included in the EU s regional development policy through the pre-accession IPA programme within the framework of the Regional Competitiveness Operational Programme. Regional policy also includes the awarding of non-refundable grants to units of local self-government for their development projects. The Ministry of Regional Development and EU Funds has earmarked almost 20 million euro for local and regional governments within the grant scheme titled Business related infrastructure. Municipalities and cities had the opportunity to submit their project proposals for the awarding of finance grants for investing into infrastructure development in existing business zones in an effort to attract new investors; developing business incubators and other entities for offering support to small and medium sized business and investing into the development of public tourism infrastructure, which will ultimately result in economic development and the creation of new jobs, particularly in less developed areas. Priority 1. titled Improving the development potential of lagging behind regions is intended for counties that are lagging behind in terms of development. In the two calls for proposals issued to date, applications could be submitted from the following 10 counties: Zadar, Šibenik-Knin, Karlovac, Lika-Senj, Brod-Posavina, Požega-Slavonia, Sisak-Moslavina, Vukovar-Srijem, Osijek-Baranja and Virovitica-Podravina. A total of 24 projects has been contracted so far through two calls for proposals and it is expected that a third call for proposal will be announced as well. Along with the project for awarding grant funds, EURO have been secured for the technical support project titled Support for the more effective implementation of the grant scheme for business infrastructure within the Regional Competitiveness Operational Programme. Beneficiaries of this technical assistance are 20 potential beneficiaries of the grant scheme which will prepare their project proposals, as well as grant beneficiaries to whom technical support is offered in the implementation of their contracts (for example for procurement and reporting). As a result of the overwhelming interest among local self-governments and a plethora of quality project proposals, the Ministry of Regional Development and EU Funds plans to continue with similar schemes, including after the Republic of Croatia becomes a full member of the European Union. It also plans to continue ensuring that technical support be provided to local self-governments in the preparation and implementation of development projects. About the project NAME Business related infrastructure VALUE 19.8 million EUR RESPONSIBLE AUTHORITY Ministry of Regional Development and EU Funds IMPLEMENTED BY Central Finance and Contracting Agency PLACE OF IMPLEMENTATION 10 undeveloped counties (Zadar, Šibenik-Knin, Karlovac, Lika-Senj, Brod- Posavina, Požega-Slavonia, Sisak- Moslavina, Vukovar-Srijem, Osijek- Baranja and Virovitica-Podravina) GOALS - Development and strengthening of the small and medium sized business - Creation of new jobs in less developed areas EXPECTED RESULTS newly established small and midsized business newly created jobs PRIMARY ACTIVITIES - Investing into infrastructure development in existing business zones - Development of new and existing business incubators and other entities for offering support to small and medium business - Investing into the development of public tourism infrastructure END RECIPIENTS - units of local self-government - local tourist board offices - communal companies owned by units of local self-government - various agencies Contact person The contents of this publication are the sole responsibility of Ministry of Economy / Human Dynamics Consortium and do not necessary reflect the views of the European Union. For more information visit: 4 Operativni program za regionalnu konkurentnost EU promiče slavu Fausta Vrančića Nakon što je Grad Vodice uložio otprilike eura i obavio najveći dio osnovnih građevinskih radova, u projekt dovršenja Memorijalnog centra Faust Vrančić uključila se i Europska unija, s gotovo milijun eura bespovratnih sredstava iz Programa pretpristupne pomoći (IPA). Zahvaljujući znatnim financijskim sredstvima Europske unije i Grada Vodica, očekuje se veliki porast turističkih posjeta ovom mirnom otočiću nadomak Vodica. Izgradnja Memorijalnog centra još je jedan dokaz da Europska unija potiče i očuvanje kulturne i povijesne baštine svojih budućih članica, u ovom slučaju promovirajući slavu velikog Šibenčanina Fausta Vrančića, izumitelja padobrana. Po završetku takozvanih grubih radova na Centru, osobita će se pozornost posvetiti i hortikulturnom uređenju okolnog prostora, ali i izradi neizostavnih vanjskih izložaka - visećeg mosta, mlina za masline te srednjovjekovnog padobrana. Upravo će najzanimljiviji dio projekta biti postavljanje stalnog postava mnogobrojnih Vrančićevih izuma koji će biti obogaćen multimedijalnim sustavom. Riječ je o sustavu koji će omogućiti interaktivni posjet muzeju gdje će posjetitelji, uz inventivnu igru svjetla, video prikaza i audio podlogu, potaknuti vlastita osjetila za doživljaj brilijantnosti uma Fausta Vrančića. Ovaj idealan spoj tradicionalnosti tipičnog dalmatinskog otoka i inovativnosti te modernizma bit će obogaćen i nezaobilaznom ugostiteljskom ponudom, suvenirnicom, prodavaonicom i mjenjačnicom u izvanmuzejskom prostoru Memorijalnog centra. Planovi za velike promotivne aktivnosti turističke zajednice Grada Vodica, kao i pozamašan iznos za dovršenje ovog projekta, trebali bi pripomoći daljnjoj turističkoj promociji i povećanju atraktivnosti Šibensko-kninske županije. Također je važno prisjetiti se veličine lika i djela Fausta Vrančića u svijetu, što bi u konačnici moglo imati i veliku važnost za cjelokupnu promidžbu Hrvatske kao turističke zemlje s mnoštvom prirodnih ljepota i bogatom povijesno-kulturnom baštinom. Ipak, najviše blagodati od realizacije ovog projekta imat će otok Prvić te najbliži mu grad Vodice, do kojeg vožnja brodom na redovnoj liniji traje desetak minuta. Takav potencijal za veliku svakodnevnu cirkulaciju posjetitelja otvara bolje mogućnosti lokalnim hotelima, ugostiteljima, maloprodajnim trgovinama, turističkim agencijama i ribarima za porast prometa. Prema nekim procjenama, Centar bi u prvoj godini rada moglo posjetiti čak 12 tisuća posjetitelja, s porastom broja posjeta od deset posto svake naredne godine. O ProjektU Završetak Memorijalnog centra Faust Vrančić VRIJEDNOST ,95 EUR KORISNIK Grad Vodice ODGOVORNO TIJELO Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije PROVODI Središnja agencija za financiranje i ugovaranje MJESTO PROVEDBE Prvić, Vodice, Šibensko-kninska županija CILJEVI - cjelokupni razvoj kulturnog turizma na otoku Prviću - povećanje broja zaposlenih na otoku Prviću i u Vodicama OČEKIVANI REZULTATI - povećanje ponude u područjima kulturnog turizma - edukacije lokalnog, osobito turističkog, menadžmenta i turističkih djelatnika o razvoju kulturnog turizma - produljenje turističke sezone novom turističko-kulturnom ponudom - otvaranje novih radnih mjesta GLAVNE AKTIVNOSTI - opremanje i otvaranje muzeja KRAJNJI KORISNICI - turisti - mali i srednji poduzetnici Kontakt osoba Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva gospodarstva / Human Dynamics Consortiuma i gledišta iznesena u njoj ne moraju nužno odražavati stavove Europske unije. Za više informacija posjetite: 5 Regional Competitiveness Operational Programme EU promoting the fame of Faust Vrančić After the Town of Vodice invested EUR 450,000 and performed most of the basic construction works, the European Union contributed with a grant worth almost 1 million euro under the IPA Programme (Instrument for Pre-Accession Assistance). Owing to significant funds invested by the European Union and the Town of Vodice, a considerable increase is expected in the number of tourist visits to this peaceful small island near Vodice. The construction of the Memorial Centre evidences the European Union s desire to encourage the preservation of the cultural and historical heritage of its future member states, in this case by promoting the famous Šibenik citizen, Faust Vrančić. Upon completion of the construction work in the Centre, particular attention will be paid to the design of the surrounding green areas, and to the creation of outdoor exhibits the suspension bridge, the olive mill and the medieval parachute. It is precisely the permanent display of numerous Vrančić s inventions that will be the most interesting part of the project. The Centre will also have an interactive multimedia exhibition, that will enable visitors to experience more vividly the brilliant mind of Faust Vrančić through the inventive play of light, video displays and background sounds. The Centre will combine the charms of a typical, traditional Dalmatian island with innovative, modern exhibition features, and also boast a refreshment area, souvenir shop, supermarket and an exchange office just outside the museum. The plans for promotional activities of the tourist board of the Town of Vodice, as well as the substantial amount for project completion, should help increase the number of tourists to Šibenik-Knin County and make it even more appealing. Indeed, given the global dimension of Faust Vrančić s works, this project is expected to represent an important new tourism attraction for Croatia as a whole. Only ten minutes from the town of Vodice by boat, there is also great potential for the town s local hotels, caterers, retailers, tourist agencies and fishermen to benefit from. According to some estimates, as many as 12,000 visitors might visit the Centre during the first year following its opening, and the number of visits might rise
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks