ผลการต ดส นการน าเสนอผลงานทางว ชาการประเภท Poster - PDF

Description
AUCC Page 1 Id Paper Title University Excellent (Thai Track) 470 Information system for Reservation Dormitory Online Burapha University chanthaburi 128 Maemoh Geology Analysis Fieldbook Naresuan

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Brochures

Publish on:

Views: 27 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
AUCC Page 1 Id Paper Title University Excellent (Thai Track) 470 Information system for Reservation Dormitory Online Burapha University chanthaburi 128 Maemoh Geology Analysis Fieldbook Naresuan University 262 Recommended clothing page Kasetsart University Sriracha 308 Student Affairs Management System King Mongkut's University of technology North Bang ว ทยาเขต ปราจ นบ ร 439 CAI About Football King Mongkut's University of technology North Bang Very Good (Thai Track) ผลการต ดส นการน าเสนอผลงานทางว ชาการประเภท Poster 473 Information system for obstetric and gynecology clinic the infertility Sripatum University Chonburi 102 Breakthrough system search hospital on operating system android. Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Chantaburi 342 เกมโลกค าศ พท มหาสน กส าหร บเด กระด บช นอน บาลถ งช นประถม 1-2 บนอ ปกรณ แอน Burapha University chanthaburi ดรอยด 339 ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานสว สด การพน กงาน กรณ ศ กษาคณะว ทยาศาสตร Burapha University chanthaburi และศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร 338 Jigsaw Game for Kids Burapha University chanthaburi 299 ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการแปลงผ กไฮโดรโปน กส Burapha University chanthaburi 232 Intelligent Electronic Coupon with NFC Technology Rajanagarindra Rajabhat University 396 Information System for Selling Caskets : A Case Study of TEE-LONG-SOP Sripatum University Chonburi Very Good (Thai Track) (Cont..) AUCC Page Development Recruitment and Human Resource Management online Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : 379 การพ ฒนาส อการเร ยนร เร อง การน บเลขระด บช นอน บาล Sripatum University Chonburi 436 Decision Support System for a company internship/cooperative education by Decision Kasetsart University Sriracha tree 345 เกมดอกไม คณ ตศาสตร Chiangrai Rajabhat University 373 การพ ฒนาระบบฐานข อม ลสม นไพรไทยภาคใต Rajamangala University of technology Srivijaya 412 การพ ฒนาส อการเร ยนการสอนออนไลน เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค า Sripatum University Chonburi 244 ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการร านผล ตและจ าหน ายต กตาผ า กรณ ศ กษา ร านต กตา Burapha University chanthaburi Good (Thai Track) 330 Cartoon Animation Tsunami Matter Rajamangala University of Technology Srivijaya (Kanom) 112 Development Event Equipment Management Online System Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : 441 Information System Development For Inventory Management Cooperative Phipun Rajamangala University of technology Srivijaya (Saiyai) 374 การพ ฒนาระบบคล งข อม ลงานประก นค ณภาพ กรณ ศ กษาคณะเทคโนโลย การจ ดการ Rajamangala University of technology Srivijaya มทร.ศร ว ช ย 421 การพ ฒนาส อการ ต นแอน เมช น 2ม ต เร อง การปฐมพยาบาลเบ องต น Sripatum University Chonburi 110 Development Web Service for Tutoring School Management Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : 477 Sudoku Journey Naresuan University AUCC Page ส อการเร ยนร โตไปไม โกง Naresuan University 275 ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการป มน าม น กรณ ศ กษาป มน าม นนร นทร คาลเท กซ Burapha University chanthaburi 104 Cremation System case study of Moo4 Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Chantaburi 107 Online counseling system Administration University Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : 349 An Electrical Charges Management System Rajamangala University of Technology Srivijaya (Kanom) 341 เกมส แยกความส มพ นธ ท ไม เข าพวกส าหร บเด กปฐมว ยบนอ ปกรณ แอนดรอยด Burapha University chanthaburi 293 ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการฟาร มปลาม งกร กรณ ศ กษา ตร พร อโรวาน าฟาร ม Burapha University chanthaburi 401 ระบบสารสนเทศการจ าหน ายไก ทอด กรณ ศ กาาร านช กก ช ก Sripatum University Chonburi 351 Car Permit System : Case Study : A case Study of College of Industrial Technology and Rajamangala University of Technology Srivijaya (Kanom) Management 400 Information System for Selling Snacks: A Case Study of Mair Manee Shop Sripatum University Chonburi 290 ระบบควบค มส ญญาณไฟจราจรโดยการประมวลผลภาพด วยว ธ ตรวจจ บเส นขอบ Traffic light Control System using Image Processing based on Edge De Burapha University chanthaburi 395 ระบบสารสนเทศการจ ดการร านจ าหน ายช ดค มท อง กรณ ศ กษาร าน Browny Shop Sripatum University Chonburi 360 Alerts timetable online system. King Mongkut's University of technology North Bang 111 Development Web Service for Digital Photograph Printing Management Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : AUCC Page ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงบก จกรรมและงบก ฬา กรณ ศ กษา มหาว ทยาล ยบ รพา Burapha University chanthaburi ว ทยาเขตจ นทบ ร 246 ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการฟาร มนก กรณ ศ กษา สวนปาล มฟาร มนก จ.ฉะเช งเทรา Burapha University chanthaburi 106 The Tracking Document System Fuculty Of Social Technology Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Chantaburi 241 Information system for the management of plants and equipment in the house.case Study of Agricultural Technology Burapha University Chanthaburi Burapha University chanthaburi 103 The development quality assurance education of faculty of social technology Case study element 3 and 6 Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Chantaburi 363 Intelligent Vending System King Mongkut's University of technology North Bang 407 โครงงานพ ฒนาเกม สองม ต เร อง เกมจ กซอว ต วอ กษรภาษาอ งกฤษ Sripatum University Chonburi 235 SELF-EXERCISE SUPPORT SYSTEM FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS Rajanagarindra Rajabhat University 350 ระบบบ นท กการท างานของพน กงานในส วนงานบร การหล งการขายของร านขาย Kasetsart University Khampheng Saen โทรศ พท ม อถ อ Record System Working 150 Game encourage math Naresuan University 108 Development and Efficiency Web Application for Room Service Management Rajamangala University of Technology Tawan-Ok : 435 Cosmetic recommender system using decision tree Kasetsart University Sriracha 452 โครงงานส อการเร ยนร การ ต น 2 ม ต เร อง รอบร ศ ล 5 2D Learning Media : Aware of the five prepts Sripatum University Chonburi AUCC Page ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการกองท นฌาปนก จสงเคราะห ของล กค า กรณ ศ กษา Burapha University chanthaburi ธนาคารเพ อการเกษตร 490 The Development of Authentication and Intrusion Detection System in Computer Kasetsart University Khampheng Saen Network 271 การพ ฒนาโปรแกรมประย กต บนอ ปกรณ เคล อนท ส าหร บจ ดการต เส อผ า Chandrakasem Rajabhat University 131 Quality Assurance System Searches Online Case Study: SaintGabriel s Collegs Rajamangala University of Technology Rattanakosin 500 ส อม ลต ม เด ยช วยสอนการใช งานโปรแกรม Microsoft office 2013 ข นพ นฐาน Rajamangala University of Technology Isan surin
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks