โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro - PDF

Description
โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro Swiff Chart 3 Pro เป นโปรแกรมท ช วยในการน าเสนอข อม ล โดยสร างกราฟชน ดต างๆ ออกมาเป นร ป ภาพเคล อนไหว หร อ Flash Movie ซ งร ปภาพเคล

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Public Notices

Publish on:

Views: 178 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro Swiff Chart 3 Pro เป นโปรแกรมท ช วยในการน าเสนอข อม ล โดยสร างกราฟชน ดต างๆ ออกมาเป นร ป ภาพเคล อนไหว หร อ Flash Movie ซ งร ปภาพเคล อนไหวด งกล าว สามารถน าไปใช ได ใน Microsoft PowerPoint โดย Install โปรแกรม SwiffPointPlayer การต ดต งโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro การต ดต งโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro ไม จ าเป นต องท าการต ดต งเหม อนโปรแกรมท วไปซ งจะม ข นตอนท ย งยาก กล าวค อ โปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro น นใช งานได เลยโดยค ดลอกต วโปรแกรมไปวางท Desktop ก สามารถเล อกท ไอคอน ใช งานได เลย แต ในกรณ ท บางเคร องไม สามารถใช งานจากท ไอคอน ให ท าการ Install Program SwiffPointPlayer โดยเล อกท ไอคอนเพ อท าการ Install program ด งกล าว ซ งโปรแกรมน ม ประโยชน ในการน า ร ปภาพเคล อนไหวจากโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro ไปใช ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยแสดง เป น Flash Movie การใช งานโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro การเร มต นใช งานโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro ควรจะร จ กเมน ในการเร มต นใช งานให ด ก อน เพ อให สามารถใช งานโปรแกรมได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งแสดงในภาพท 1 1 ภาพท 1 แสดงหน าหล กของโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro ข นท 1 (Start) จะแสดงหน าหล กของโปรแกรม Portable Swiff Chart 3 Pro จะม ไอคอนหล กๆ อย ไอคอน ด งน ค อ 1) Open an Existing Project จะเป นเมน ส าหร บเป ดกราฟท เคยสร างไว แล วมาใช งาน ซ งใน Swiff Chart Pro เอง ม ต วอย างกราฟท ได สร างไว แล ว สามารถน ามาปร บปร งเพ อใช งานได โดยเล อกท Open an Existing Project ซ งจะแสดงหน าต างให Browse Folder และ File จากน นเล อก File ท ต องการเป ด หร ออาจจะเล อกต วอย างกราฟ (Template) จาก Open a Sample ด งแสดงในภาพท 1 ภาพท แสดงเมน ส าหร บเป ดกราฟท เคยสร างไว แล ว: Open an Existing Project ) New Chart Wizard เป นเมน ส าหร บการสร างกราฟข นมาใหม โดยใช ข อม ล (Data) ท ม อย ประกอบด วย 6 ข นตอน ด งน ค อ ข นตอนท 1 Start ให เล อกท เมน New Chart Wizard จะเป นต วช วยในการสร างกราฟ โดยจะสามารถเล อก ร ปแบบของกราฟ และก าหนดรายละเอ ยดต างๆ ให ก บกราฟได สะดวกมาก เม อท าการเล อกท New Chart Wizard ก จะปรากฏหน าต าง ให เล อกชน ดของกราฟ หร อ Chart type และ Chart sub-type ด งน ค อ 1 ภาพท 3 แสดงต วเล อกชน ดของกราฟ (Chart type) 1) Chart type เล อกชน ดของกราฟ ) Chart sub-type เม อเล อกชน ดของกราฟแล ว หล งจากน นเล อกร ปแบบของกราฟ 3) หล งจากเล อกชน ดและร ปแบบของกราฟเร ยบร อยแล วให ท าการเล อก Next เพ อไปส ข นตอน ต อไปได ด งแสดงในภาพท 3 ชน ดของกราฟ (Chart type) 1) Chart type: Column กราฟแท งแนวต ง ภาพท 4 แสดงร ปแบบของกราฟแท งแนวต ง Chart type: Column ร ปแบบของกราฟแท งแนวต งและแนวนอน ม 3 ร ปแบบ ด งแสดงในภาพท 4 และ 5 ร ปท 1: Clustered Column / Bar: Compares values across categories ค อการเปร ยบเท ยบ กราฟแท งในแต ละแท ง เช น กราฟแสดงจ านวนน กเร ยน/น กศ กษาท ได ร บการอบรมด านเพศศ กษา ใน ไตรมาส 9-0 โดยท แกน X แทนไตรมาสท 9-0 ส วนแกน Y แทนจ านวนน กเร ยน/น กศ กษาท ได ร บการ อบรมในแต ละไตรมาส 3 ร ปท : Stacked Column / Bar: Compares the contribution of each value to a total across categories เช น กราฟแสดงจ านวนน กเร ยน/น กศ กษาท ได ร บการอบรมด านเพศศ กษา จ าแนกตามเพศ ชายและหญ ง ในไตรมาส 9-0 โดยท แกน X แทนไตรมาสท 9-0 ส วนแกน Y ข อม ลช ดท 1 (Stack1) แทน จ านวนน กเร ยน/น กศ กษาชายท ได ร บการอบรมในแต ละไตรมาส และข อม ลช ดท (Stack) แทนจ านวน น กเร ยน/น กศ กษาหญ งฯ ร ปท 3: 100% Stacked Column / Bar: Compares the percentage each value contributes to a total across categories ค อการเปร ยบเท ยบกราฟแท ง แบบ ทางท งแกน X และแกน Y ในกราฟ แท งเด ยวก น โดยท กราฟในแต ละแท งต องรวมก นเป น 100% จากต วอย างในร ปท แกน Y แทนส ดส วน ของน กเร ยน/น กศ กษาชาย (ข อม ลช ดท 1) และน กเร ยน/น กศ กษาหญ ง (ข อม ลช ดท ) ในแต ละไตรมาส โดยส ดส วนด งกล าวต องรวมก นเป น 100% ) Chart type: Bar กราฟแท งแนวนอน 1 3 ภาพท 5 แสดงร ปแบบของกราฟแท งแนวนอน Chart type: Bar 3) Chart type: Line กราฟเส น 1 3 ภาพท 6 แสดงร ปแบบของกราฟเส น Chart type: Line ร ปแบบของกราฟเส น ม 3 ร ปแบบ ด งแสดงในภาพท 6 และ 7 ด งน ค อ ร ปท 1: Line / Area with makers displayed at each data value: Displays trend over time or categories ค อกราฟเส นแต ละเส นจะแสดงค าแนวโน มหร อค าของข อม ลตามช วงของเวลา เช น กราฟ แสดง Cohort TB Treatment in Prison in Quarter 9-19 จ าแนกตาม 1) Success Rate (การร กษา ส าเร จ: ช ดข อม ลท 1) ) Default Rate (การขาดยา: ช ดข อม ลท ) 3) Died (การเส ยช ว ต: ช ดข อม ลท 3) 4 4) Transfer out (การโอนออก: ช ดข อม ลท 4) และ 5) Failure (การร กษาล มเหลว: ช ดข อม ลท 5) โดยท แกน X แทนไตรมาสท 9-0 ส วนแกน Y แทนอ ตราร อยละของกราฟ 5 เส น จากช ดข อม ล 5 ช ดข างต น ร ปท : Stacked Line / Area with makers displayed at each data value: Displays the trend of the contribution of each value over time or categories จากต วอย างในร ปท 1 ข างต น กราฟ เส นท 1 แทนอ ตราร อยละของการร กษาส าเร จ, กราฟเส นท แทนอ ตราร อยละของการร กษาส าเร จ + กราฟเส นท 1, กราฟเส นท 3 แทนอ ตราร อยละของการเส ยช ว ต + กราฟเส นท, กราฟเส นท 4 แทนอ ตรา การโอนออก + กราฟเส นท 3 และ กราฟเส นท 5 แทนอ ตราการร กษาล มเหลว + กราฟเส นท 4 ตามล าด บ คล ายๆ อ ตราร อยละสะสมต งแต กราฟเส นท 1 จนถ งกราฟเส นท 5 ร ปท 3: 100% Stacked Line / Area with makers displayed at each data value: Displays the trend of the percentage each value contributes overtime or categories จากต วอย างข างต น ผลรวมของกราฟท ง 5 เส นจะรวมก นเท าก บ 100% (กราฟเส นท 5 จะเป น 100%) 4) Chart type: Area กราฟพ นท 1 3 ภาพท 7 แสดงร ปแบบของกราฟพ นท Chart type: Area 5) Chart type: Pie กราฟวงกลม ร ปท 1: Pie. Displays the contribution of each value to a total ค อกราฟวงกลมโดยท ค าของ ข อม ลแต ละค าค อส วนหน งกราฟวงกลมในแต ละช น โดยส ดส วนรวมก นของท กช นต องเท าก บ 100% ร ปท : Explored Pie: Displays the contribution of each value to a total while emphasizing individual values 1 ภาพท 8 แสดงร ปแบบของกราฟวงกลม Chart type: Pie 5 6) Chart type: Combination กราฟผสมระหว างกราฟแท งและกราฟเส น/กราฟพ นท 1 ภาพท 9 แสดงร ปแบบของกราฟแท งและกราฟเส น/กราฟพ นท Chart type: Combination ร ปท 1: Classic combination chart. Column series and Line / Area series plotted on the same axis ค อ กราฟแท ง (ข อม ลช ดท 1) และกราฟเส นหร อกราฟพ นท (ข อม ลช ดท ) โดยพล อตอย ใน แกน Y แกนเด ยวก น ร ปท : Classic combination chart. Columns are plotted on primary axis, Lines are plotted on secondary axis ค อ กราฟแท ง (ข อม ลช ดท 1) และกราฟเส นหร อกราฟพ นท (ข อม ลช ดท ) โดยข อม ลช ดท 1 พล อตอย ในแกน Y ท เป นแกนหล ก (Primary axis) และข อม ลช ดท พล อตอย ในแกน Y ท เป นแกนรอง (Secondary axis) ข นตอนท Data หล งจากเล อกชน ดของกราฟ (Chart Type) เร ยบร อยแล ว จะปรากฏหน าต าง Chart Source Data เพ อเล อกว ธ น าเข าข อม ลเพ อการสร างกราฟ ด งแสดงในภาพท 10 1 ภาพท 10 แสดงการเล อกแหล งน าเข าของข อม ลเพ อการสร างกราฟ: Data 6 การน าเข าข อม ลเพ อการสร างกราฟ ม ล กษณะค อ 1) Enter Data manually เพ อค ดลอกและวางข อม ลจาก MS. Excel หร อการค ย ข อม ลท ต องการสร าง กราฟในตารางท เป นร ปแบบคล าย MS. Excel ในโปรแกรมน ด งแสดงในภาพท 11 ) Import Data From File เล อกไฟล ข อม ลท ต องการน ามาสร างกราฟ เช นไฟล Excel (.xls) หร อไฟล Text (.txt) หร อไฟล CSV หล งจาก Enter Data หร อ Import Data จากไฟล ข อม ลเร ยบร อยแล ว จากน นให เล อก Next ภาพท 11 แสดงการค ย ข อม ลท ต องการสร างกราฟ: Enter Data manually หล งจากค ย ข อม ลท ต องการสร างกราฟเร ยบร อยแล ว ให เล อก Finish ด งแสดงในภาพท 11 ซ งจะ ปรากฏหน าต าง Swiff Chart Pro (Chart1) แสดงกราฟเส นท สร างเสร จเร ยบร อยแล ว แต ย งไม ม การ ปร บแต งร ปแบบ ด งแสดงในภาพท 1 กล าวค อ ในหน าต างน สามารถแก ไขหร อปร บแต งกราฟเพ มเต ม ด งน 1 1 ภาพท 1 แสดงกราฟเส นท สร างเสร จแล ว แต ย งไม ม การปร บแต งร ปแบบ 7 1) Edit Sheet: (Tab ด านซ ายบน) ข อม ลท น ามาสร างกราฟ สามารถเปล ยนแปลง แก ไข เพ มเต มได ซ ง สามารถแก ไขข อม ลในตารางได เลย โดยเล อกในช องท ต องการแก ไข แล วท าการแก ไขข อม ล กราฟจะ เปล ยนตามข อม ลท แก ไขให อ ตโนม ต หร อเล อกท Tab: Edit Sheet ) เมน Draw: (Tab ด านขวาล าง) เป นต วสร างเส น เพ มข อความ ร ปภาพ ส ญล กษณ ต างๆ ในกราฟได ข นตอนท 3 Chart Styles การเล อกร ปแบบหร อสไตล ของกราฟเพ มเต มจาก Template ท โปรแกรม Swiff Chart Pro สร าง ข นท ม อย ด านซ ายม อ โดยถ าต องการเปล ยนแปลงสไตล ของกราฟเป นแบบท ต องการให เล อกร ปแบบท ด านซ ายม อ กราฟด านขวาม อจะเปล ยนเป นสไตล ท เล อกให อ ตโนม ต ในท น เล อก Style: Techno ด งแสดง ในภาพท 13 ภาพท 13 แสดงการเล อกร ปแบบหร อสไตล : Chart Styles ข นตอนท 4 Series Setting การเล อกร ปแบบหร อส ของกราฟเส นรวมถ งจ ด หร อกราฟแท งตามช ดของข อม ล (Series Setting) เพ มเต มจาก Template ท โปรแกรม Swiff Chart Pro สร างข นท ม อย ด านซ ายล าง โดยถ าต องการ เปล ยนแปลงร ปแบบหร อส ของกราฟด งกล าวเป นแบบท ต องการให เล อกท ด านซ ายม อ กราฟด านขวาม อจะ เปล ยนเป นร ปแบบหร อส ท เล อกให อ ตโนม ต ด งแสดงในภาพท 14 8 1 ภาพท 14 แสดงการเล อกร ปแบบหร อส ของกราฟเส นรวมถ งจ ด หร อกราฟแท งตามช ดข อม ล: Series Settings นอกจากน Series Setting ย งม Option ให เล อก Options ด งน ค อ 1) Data Series Options: ค อค าส งเพ อเปล ยนแปลงร ปแบบของช ดข อม ล (Data Series) ท งกราฟแท ง และกราฟเส นรวมถ งจ ด โดยเม อเล อกค าส งย อยๆ ภายใต Tab: Data Series Options จะข นเมน ย อย ต างๆ ด งแสดงในภาพท 15 ด งน ค อ - Patterns / Markers การจ ดร ปแบบของกราฟ เช น ส พ นและเส นขอบของกราฟแท ง (Fill & Border) หร อส และล กษณะของกราฟเส นและจ ด (Line & Markers) รวมถ ง Effect ต างๆ - Axis การเปล ยนแปลงร ปแบบของแกนหล ก (Primary axis) หร อแกนรอง (Secondary axis) - Data Labels การแสดงป ายช อข อม ลหร อค าของข อม ลท กราฟแท งในแต ละกราฟ หร อกราฟ เส นในแต ละจ ด โดย Label ท แสดงประกอบด วย 1) Value ค าของข อม ล ) Category name ช อประเภท เช น Q9. Q19 และ 3) Series name ช อช ดของข อม ล เช น Success Rate (ช ดข อม ลท 1 ), Default Rate (ช ดข อม ลท ), Died (ช ดข อม ลท 3), Transfer out (ช ดข อม ล ท 4) และ Failure (ช ดข อม ลท 5) โดยการเล อกเพ อแสดงค า Label สามารถแสดงท กราฟแท ง ใด หร อกราฟเส นใดก ได แสดงค าเพ ยงบางช ดของข อม ลหร อจะแสดงท กช ดของข อม ลก ได - Series Order การเล อกสล บต าแหน งของช ดข อม ลท งกราฟแท งและกราฟเส น โดยเล อกช ด ของข อม ลท ต องการและเล อก move up หร อ move down เช น ต องการสล บเส นกราฟใหม เป น Default Rate (ช ดข อม ลท ) ก อน Success Rate (ช ดข อม ลท 1) - Options การปร บแต งค ณสมบ ต อ นๆ ของกราฟ เช น ขนาดของแท งกราฟ การจ ดร ปแบบ กราฟในล กษณะเร ยงซ อนก น (Stack) เป นต น 9 ภาพท 15 แสดงเมน ย อยต างๆ ภายใต Tab: Data Series Options ) Data Labels Options: ค อค าส งเพ อการเปล ยนแปลงร ปแบบของ Data Label หร อป ายช อข อม ล โดย เม อเล อกค าส งย อยๆ ภายใต Tab: Data Labels Options จะข นเมน ย อยต างๆ ด งแสดงในภาพท 16 - Data Label รายละเอ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks