popis_pravnih_osoba_-_strucni_poslovi_zastite_okolisa

Description
Popis pravnih osoba

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  NAZIV PRAVNE OSOBE STRUNI POSLOVI ZA KOJE JE SUGLASNOST IZDANADATUM ISTEKA SUGLASNOSTIADRIA GRUPA d.o.o. Heinzelova 53a, Zagreb  - Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša 18.11.2020. A.D.V. GRUPA d.o.o. Cesta dr. Franje Tuđmana 861, Kaštel Štafilić - Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada izvješća o stanju okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada izvješća o sigurnosti Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15 - Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Procjena šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnostiGodina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15 AGENCIJA ZA RAZVOJ I KONTROLU SIGURNOSTI d.o.o. Kneza Trpimira 12, Osijek  - Izrada dokumentacije za provedbu ocjene o potrebi  procjene utjecaja zahvata na okoliš i dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15 AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Svetošimunska cesta 25, Zagreb - Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe sastavnica okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15 POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA    NAZIV PRAVNE OSOBE STRUNI POSLOVI ZA KOJE JE SUGLASNOST IZDANADATUM ISTEKA SUGLASNOSTI POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA   - Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i  projekcija za potrebe sastavnica okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klimeGodina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada izvješća o stanju okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Praćenje stanja okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15 ALFA ATEST d.o.o. Poljička cesta 32, Split - Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Praćenje stanja okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada izvješća o stanju okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada izvješća o proračunu (inventaru) emisija stakleničkih plinova i drugih onečišćujućih tvari u okoliš Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i  projekcija za potrebe sastavnica okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  NAZIV PRAVNE OSOBE STRUNI POSLOVI ZA KOJE JE SUGLASNOST IZDANADATUM ISTEKA SUGLASNOSTI POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA   - Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15 ANT d.o.o. Medarska 69, Zagreb  - Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada izvješća o stanju okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe sastavnica okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15 AREA URBIS d.o.o. Hrvatskog narodnog preporoda 20, Sisak   - Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš, uključujući i dokumentaciju za provedbu postupka ocjene o potrebi  procjene utjecaja zahvata na okoliš te dokumentacije za određivanje sadržaja studije o utjecaju na okoliš Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada programa zaštite okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada izvješća o stanju okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15 ATESTI I PROCJENE d.o.o. Uskočka 1, Kaštel Novi - Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  NAZIV PRAVNE OSOBE STRUNI POSLOVI ZA KOJE JE SUGLASNOST IZDANADATUM ISTEKA SUGLASNOSTI POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA   BIOINSTITUT d.o.o. dr. Rudolfa Steinera 7, Čakovec - Izrada izvješća o stanju okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15 - Izrada sanacijskih elaborata, programa i sanacijskih izvješća Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Određivanje vrsta otpada, opasnih svojstava otpada te uzorkovanje i ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpadaGodina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Praćenje stanja okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Obavljanje stručnih poslova za potrebe Registra onečišćavanja okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada i/ili verifikacija posebnih elaborata, proračuna i  projekcija za potrebe sastavnica okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15 BRODARSKI INSTITUT d.o.o. Av. Većeslava Holjevca 20, Zagreb - Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša Prijatelj okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15 CEMTRA d.o.o. Vlaška ulica 67, Zagreb - Izrada izvješća o stanju okoliša Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15  - Izrada elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš Godina dana od dana stupanja na snagu propisa iz čl. 40. stavka 11. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks