POP ART

Description
pop art

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 32

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  P op Ar t   Pop Ar t   Pop Art este o mișcare de artă care a apărut în Marea Britanie și Statele Unite la sfîrștitul anilor 50`.Mișcarea a reprezentat o provocare pentru tradiiile artei plastice! prin includerea ima inilor din cultura populară și de masă! cum ar # pu$licitatea! cările de $enzi desenate și o$iectivele sale este de a folosi ima%ini ale culturii populare în artă! su$liniind elementele $anale! cel mai adesea prin folosirea ironiei.&n pop art! materialul este! uneori! îndepărtat vizual din conte'utl său cunoscut! izolat sau com$inat cu material fără le ătură.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks