помагало по европейска икономическа интеграция

Description
1. Университет по Хранителни ТехнологииПОМАГАЛО ПОЕВРОПЕЙСКАИКОНОМИЧЕСКАИНТЕГРАЦИЯ 2012 2. 1 3.…

Please download to get full document.

View again

of 71
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 5 | Pages: 71

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Университет по Хранителни ТехнологииПОМАГАЛО ПОЕВРОПЕЙСКАИКОНОМИЧЕСКАИНТЕГРАЦИЯ 2012
 • 2. 1
 • 3. СЪДЪРЖАНИЕ І.Възникване и развитие на ЕС ................................................................................................................. 4  1. Предпоставки за развитие на европейската икономическа интеграция ................................ 4  2. От европейската икономическа общност към ЕС....................................................................... 5 ІІ. Европейски институции и техните функции ......................................................................................... 6  1. Основни институции на ЕС ................................................................................................................ 6  2. Други институции на съюза ............................................................................................................. 10 ІІІ. Европейски финансови институции. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) .............................. 12 ІV. Процедура на вземане на решения. Развитие на управлението на ЕС. Европейски конвентза бъдещето на Европа ........................................................................................................................... 13  1. Процедура на вземане на решения ................................................................................................ 13  2. Развитие на управлението на ЕС. Европейски конвент за бъдещето на Европа ........................ 14 V.Теоретични основи на европейската интеграция............................................................................... 15  1.Основни концепции ........................................................................................................................ 15  2. Ефекти на митническия сьюз ...................................................................................................... 16  3. Ефекти на интегрираните пазари ................................................................................................ 17 VІ. Единният вътрешен пазар ................................................................................................................. 18  І.Четирите свободи ............................................................................................................................ 19  ІІ. Общи правила за конкуренция .................................................................................................... 20 VІІ. Макроикономическа политика ......................................................................................................... 24 VІІІ. Европейска валутна система........................................................................................................... 26 ІХ. Структурни политики на ЕС ............................................................................................................... 29 Х.Обща селскостопанска политика: селско развитие ........................................................................... 36 ХІ. Риболов .............................................................................................................................................. 42 ХІІ. Регионална политика и сближаване ................................................................................................ 46 ХІІІ. Социална политика на ЕС ............................................................................................................... 55 ХІV. Индустриална политика на ЕС: към Европа на предприятията .................................................... 59 ХV. Изследвания и технологично развитие: създаване на европейско изследователско 2
 • 4. пространство............................................................................................................................................ 67  3
 • 5. І.Възникване и развитие на ЕС 1. Предпоставки за развитие на европейската икономическа интеграция Развитието на интеграционните процеси в Европа се основава на европейската идея итърсенето на форми за очертаване на идентичността и единството на държавите от континента.Идеята за обединена Европа възниква през XIX век и се свързва с преодоляването нанационалистичните настроения и икономическите противоречия м/у отделиите държави.Важно място в това отношение заема виждането за културната идентичност на Европа востаналия свят, която да бъде фактор за икономическото и политическото обединение надържавите. В тази насока разрастването на паневропейското движение м/у двете световнивойни се свързва с търсенето на общ подход при решаването на краткосрочни икономическипроблеми, военностратегически сътрудничества и федералистки планове.След Втората световна война идеята за обединена Европа се свързва с изграждането нам/ународни организации, които да преодолеят наслоените различия м/у отделните държави ида създадат механизми за политически диалог. Наред с това се поставя въпросът за степента направомощия на тези организации, като се оформят две концепции за функционирането им:*м/управителствени организации с малък секретариат, даващи възможност за откритопоставяне на въпроси от представители на правителствата;*наднационални организации с изпълнителни органи, който да подготвят решения,обсъждани от представители на правителствата и приемани с мнозинство.Търсенето на баланс м/у функциалността и наднационалността е факторът, който повлия взначителна степен върху формирането на първите организации на европейските държави.Основата на икономическото и политическото изграждане на обединена Европа бешепоставена посредством организационния подход, а създадените организации могатда сегрупират като политически, икономически и военни.-Политическите организации се изграждат в контекста на стимулирането на политическиядиалог и утвърждаването на ценностите на демокрацията. Главно място сред тях заемаСъветът на Европа, създаден през 1949г. Сега в него членуват 43 държави, а седалището му ев Страсбург. Неговата функция е да следи за спазването на човешките права, утвърждаванетона демокрацията и развитието на европейската културна традиция. Той търси средства за борбас проявите на враждебност към чужденците и расизъм, за защита правата на малцинствата,околната среда и др. От началото на 90-те години Съветът на Европа приобщава страните впреход и подкрепя политическите и законодателните реформи. Приети са Конвенция заправата на човека, Социална харта, Културна конвенция, Рамкова конвенция за правата намалцинствата и др. Функционирането на Съвета на Европа се свързва и с последващотосъздаване на Парламентарната асамблея.-Икономическите организации се развиват като резултат от следвоенното възстановяване наЕвропа и първите опити за икономическа интеграция.*Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) е регионална организация на ООН, сьздадена даобедини усилията на западните и източните държави за общ подход при подготвянето наоценки за икономическото развитие на континента и на отделните държави. В ежегоднопубликувания доклад се предлагат и сравнителни анализи прогнозни виждания за тенденциитев развитието на европейската икономика.*Икономическият съюз Бенелюкс е основан през 1944г. от Белгия, Нидерландия иЛюксембург с цел изграждане на митнически, а впоследствие и на икономически съюз.Значението на организацията се изразява главно в натрупването на опит при създаването ифункционирането на тези форми на икономическа интеграция, които са използвани приизграждането на Европейската общност.*Организацията за Европейско икономическо сътрудничество (ОЕИС) е създадена през1948г. с първоначалната идея да администрира помощта по плана "Маршал”. Впоследствие тяинициира формирането на Европейския платежен съюз- за преодоляване на валутни дефицитии създаване на кредитни облекчения. Наред стова ОЕИС се насочва към либерализация натърговията и координиране на националните политики. Като правило организацията работи 4
 • 6. според принципа на м/управителствено сътрудничество- с малък секретариат, поради което недопринася за развитието на икономическата интеграция.През 1961г. организацията се преименува в Организация за икономическо сътрудничество иразвитие (ОИСР), след като към нея се присъединяват индустриални държави от целия свят-Западна Европа, Северна Америка (САЩ, Канада,, Мексико), Австралия и Нова Зеландия,Япония и Република Корея.-Военните организации, създаващи механизмите за сътрудничество в областта на отбраната,са Организацията на Североатлантическия договор (НАТО) и Западноевропейският съюз(ЗЕС).*НАТО е военнополитическа организация, която разполага със структури за колективнасигурност и действия в ооластта отбраната. След изграждането на ЕС се развиватдопълнителни механизми за сътрудничество на НАТО със ЗЕС. Наред с това възникват и новиформи за политическо и военно сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа,главно програмата Партньорство за мир.*ЗЕС е създаден с договора от Брюксел от 1954г. за укрепване на мира и сигурността настраните от ЕС. С Договорите от Маастрихг и Амстердам той се разви като част отинституционалната структура на Съюза. 2. От европейската икономическа общност към ЕС Развитието на европейската икономическа интеграция има за начало предложението нафренския външен министър Робер Шуман, който в речта си от 9 май 1950г. лансира идеята наМоне за изграждане на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС). Предложенатаидеята е реализирана с подписването в Париж на Договор през 1951г., който създава общ пазарза въглища, стомана и старо желязо и регулира рационалното използване на ресурсите.През 1957 г. Германия, Франция, Италия, Белгия, Нидерландия и Люксембург подписватРимския договор, с който се създава Европейската икономическа общност (ЕИО). Тя сенасочва към изграждане на общ пазар, свободно движение на стоки, услуги; капитали иработна сила, базирано на митнически съюз. Същевременно е подписан и Договорът засъздаването на Европейската общност за атомна енергия (Евратом).Като отговор на ЕИО през 1960г. по инициатива на Великобритания е основана Европейскатаасоциация за свободна търговия (ЕАСТ). Тя включва другите европейски държави и създавазона за свободна търговия, като развива договорни отношения с ЕИО, изграждайкивпоследствие Европейското икономическо пространство.През 1973г. се осъществява първото разширяване на Общността с присъединяването наВеликобритания, Дания и Ирландия. То задълбочава интеграционните процеси и в областтана регионалната, социалната политика и околната среда. Въпреки че подписва договор заприсъединяване, Норвегия не се включва поради отрицателни резултати на последвалияреферендум.Интеграционните процеси се задълбочават със стартирането на Европейската валутна системапрез 1979г. С нея се стабилизират валутно- финансовите отношения и валутният курс, коетоподкрепя продължаването на политиките в икономическото пространство.Вгпорото разширяване на Общностга се осъществява с присьединяването наГърция през1981г. и Испания и Португалия през 1986г. С него се стимулира прилагането на структурнитеполитики за преодоляване на небалансираността м/у регионите и страните в ЕИО.Интеграционните процеси се съпровождат с развитието на външните отношения на ЕИО сдържавите от Африка, Карибите и Тихия океан (АКТ). Подписват се договори за асоцииране,които свързват Общността с тези страни посредством четири конвенции "Ломе"- през 1975г.(46 държави), 1979г. (58 държавй), 1984г. (66 държави) и 1989г. (71 държави).През 1986г. е подписан Единният европейски акт, който допълва Римския договор ипотвърждава основните цели на Европейската интеграция, изразени в докладите напредседателя на Комисияга Жак Делор ("ДелорІ”- за изграждане на Единен пазар от 1993г. и"ДелорІІ”- за създаване на Европейска валутна система, основаваща се на единна паричнаединица). С присъединяването ЕОВС и Евратом кьм ЕИО се създават Европейските общности(ЕО).Настъпилите политически промени от началото на 90-те г. на миналия век обуславят 5
 • 7. необходимостта от преход към изграждането на нова политическа структура в Европа. Зазасилване интеграционните процеси на континента ЕС подписва споразумения за асоцииранесъс страните от Централна и Източна Европа (вкл. България) и балтийските държави,подкрепени с разширено финансиране от програмата Фар. Те се основават на чл.310 отДоговора и са насочени към:*политически диалог;*свободна търговия и свобода на движение;*Икономическо сътрудничество;*финансово сътрудничество;*културно сътрудничество.През 1992г. В Маастрихт е подписан Договорът за създаването на ЕС (ЕС), с койтоикономическата интеграция да се допълни с нови общи политики- европейско гражданство,обща политика в областта на външните отношения, сигурността и вътрешните работи. През1997 г. в Амстердам е подписан "консолидирания” договор, с който се адаптират и засилватобщите политики на ЕС, особено във връзка със сътрудничеството в правосъдието, свободнотодвижение на хора, външната политика и общественото здраве. Комисията представя "План2000" за засилване политиките на Съюза.През 1995г. с присъединяването на Австрия, Швеция и Финландия се осъществява третоторазширяване. Въпреки подписания договор, Норвегия отново отхвърля членството следреферендум. Петнадесетте държави от ЕС вече са изправени пред две големипредизвикателства:*подготовка и осъществяване на четвърто разширяване- на изток. На Европейския съвет вКопенхаген (1993г.) се приема, че страните от Централна и Източна Европа могат да сеприсъединят към Съюза, "когато са готови да поемат задълженията на членството, отговаряйкина икономическите и политическите условия";*въвеждане на новата валутна сисгема (ЕВСІІ) от 1.01.1999г., влизане в обръщение на общатапарична единица евро (банкноти и монети), засилване на конвергенцията м/у страните- членкии създаване на условия за растеж, генериращ работни места.През 2001г. е подписан Договорът от Ница за реформата в институциите на Съюза с огледбъдещото разширяване. Той влиза в сила от 1.02.2003г. и консолидира Договора за ЕО иДоговора за ЕС.На 16 април 2003г. в Атина е парафиран Договорът за присъединяването на десет нови страни,с което да се осъществи четвъртото разширяване на съюза. (Полша, Чехия, Словакия,Словения, Литва; Латвия, Естония, Малта, Кипър, Унгария).ІІ. Европейски институции и техните функции Европейските институции се развиват на основата на правната рамка на договорите за ЕС иопределените им компетенции. За тяхното функциониране страните- членки делегиратсуверенитет на независими институции, които да представляват интересите на Съюза.Европейската комисия подкрепя и ръководи дейностите от интерес за Съюза, Съвета на ЕС,където са представени националните правителства взема решенията, а Европейскиятпарламент се избира от гражданите на ЕС. Съвместната работа на този "институционалентриъгълник" осигурява баланса на интересите и работата за напредъка в областта наевропейската интеграция. 1. Основни институции на ЕС 1.1. Европейски Парламент (чл. 189—201 от Договора*) *Използваният в този раздел за кратко термин "Договора" означава Договора от Ница,консолидиран с предшестващите го Договор за Европейския съюз от Амстердам 1997 г. иДоговора, създаващ Европейските общности от Маастрихт 1992 гСъстои се от представители на гражданите на страните- членки и дискутира изпълнението наДоговора. Броят на членовете му не може да надвишава 732 (чл. 189). Те се избират на петгодини и формират европейски политически групи- политически партии на европейскоравнище, които отразяват европейското обществено мнение и политическата воля на 6
 • 8. гражданите на Съюза (чл. 191).-Политически групи в Европейския парламент*ЕРР-ЕD- група на Европейската народна партия и Европейските демократи*РЕS- Група на Партията на европейските социалисти*ELDR- Група на европейски либерални, демократически и реформистки партии*Сгееns/ЕFА- Група на зелените/Европейския свободен алианс*ЕUL/NGL- Конфедерална група на европейските обединени леви/ Северни зелени леви*UEN- Група на Съюза на Европа на нациите*ЕDD- Европа на демокрациите и другите групи-Парламентът има три главни функции:.*свързва се със Съвета на ЕС в процеса на законотворчеството- при адаптиране на директиви,регулации и решения. Включването му в законодателния процес е с цел гарантиране надемократичната легитимност на приеманите документи;*има отношение към изразходването на средства в Съюза и приема бюджета;*осъществява демократичен надзор над Европейската комисия, прави предложения за избор накомисари и може да коригира Комисията. Осъществява политически контрол над всичкиостанали институции.Сега Европейският парламент се състои от 732 членове, разпределени по страни, като приприемането на нови членки на ЕС трябва да се осигури съответното представителство вкл. и впарламентарните групи.*Б-я (2007-2009г.) ще има 18 членаОфициалното седалище на Европейския парламент е в Страсбург, където се свикват основнитепленарни сесии, вкл. бюджетната. Допълнителните пленарни сесии и тези на комитетите сепровеждат в Брюксел, а Генералният секретариат и департаментите остават в Люксембург.Дебатите в Европейския парламент са публични и решенията му се обнародват в Официалнияорган на Европейския съюз - Оfficiаl Jоиrnal оf thе Еurореап Соттипitiеs.Предвид фиксираното в Договора от Амстердам, че "Съюзът се основава на принципите насвободата, демокрацията, уважаването на човешките права и фундаменталните свободи ивърховенството на закона", през 1988г. Европейският парламент учредява наградата "А.Сахаров", която се присъжда на лица и групи с изключителен принос за защита на човешкитеправа. 1.2. Съвет на Съюза (чл. 202-210)Съветът на ЕС е основна институция, където държавите- членки са представени на равнищеминистри. Неговите функции са (чл. 202):* координация на обшата икономическа политика на страните- членки;*има право да взема решения, вкл. и съвместни решения с Европейския парламент;*сключва международни договори от страна на ЕС;*разделя бюджетните правомощия с Парламента;*взема решения в областта на общата външна политика, сигурностга и съдебнотосътрудничество; *обсъжда с Комисията приетите актове и тяхното прилагане, като вопределени случаи може да наложи прилагането на специфични правила.Съветът се ръководи от председател, който се избира на ротационен принцип на всеки 6месецаГодина Страна председателстваща ЕС1998 Първа ½ Великобритания Втора ½ Австрия1999 Първа ½ Германия Втора ½ Финландия2000 Първа ½ Португалия Втора ½ Франция .2001 Първа ½ Швеция . Втора ½ Белгия 7
 • 9. 2002 Първа ½ Испания Втора ½ Дания2003 Първа ½ Гърция Втора ½ Италия2004 Първа ½ Ирландия Втора ½ Нидерландия2005 Първа ½ Люксембург Втора ½ Великобритания2006 Първа ½ Австрия Втора ½ ФинландияСъветът взема решения с мнозинство от своите членове (чл. 205). Когато е необходимо,решението се приема с квалифицирано мнозинство от общо 87 гласа, които се определят поквота *Б-я ще има 10 представители в Корепер. За да се приеме даден акт от Съвета, се изискват:*62 гласа в полза на предложение, което се внася от Комисията;*62 гласа при всички други случаи, събрани от поне 10 държави.Към Съвета функционира и Комитет на постоянните представители (Корепер), койтоподготвя работата на Съвена, като в определени случаи може да взема и процедурни решения.Практика на Съюза от 1974г. стана организирането на срещи на държавните иправителствените ръководители, наречени Европейски съвет, за обсъждане на важни въпросиза бъдещото развитие на ЕС. Той се свиква най-малко два пъти в годината и на негопредседателят на Парламента дава препоръки относно обсъжданите политически насоки наСъюза. Договорът от Маастрихт определя ролята на Европейския съвет като форма за издиганена основни политически инициативи и място за изглаждане на противоречия, които не могат дасе разрешат от Съвета на ЕС. След всяка среща председателят на ЕС докладва в Парламента.ЕС се произнася с консесус. ЕС не осъществява законодателни функции. Председателя сеизбира с квалифицирано мнозинство за срок от 2 ½
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks