poligoni odbojka

Description
primjena poligona u odbojci

Please download to get full document.

View again

of 40
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 40

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET   (studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog naziva: magistar kineziologije)   Anja Šabić   PRIMJENA POLIGONA PREPREKA ZA RAZVOJ MOTORI Č KIH SPOSOBNOSTI MLAĐIH DOBNIH KATEGORIJA U ODBOJCI (diplomski rad)   Mentor:  prof.dr.sc. Nenad Marelić Zagreb, lipanj 2017.    PRIMJENA POLIGONA PREPREKA ZA RAZVOJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI MLAĐIH DOBNIH KATEGORIJA U ODBOJCI   Sažetak    Poligon prepreka je organizacijski oblik rada koji je primjenjiv u gotovo svim uvjetima, sa svim dobnim kategorijama te razinama motoričkih sposobnosti i vještina. Koristi se za razvoj i poboljšanje motoričkih sposobnosti, ali i pri učenju i uvježbavanju s  precifičnih vrsta kretanja i tehnika karakterističnih za pojedini sport.   U ovom diplomskom radu prikazati će se različiti oblici poligona prepreka koji će   prvenstveno utjecati na razvoj motoričkih sposobnosti mlađih uzrasta bitnih za daljnje napredovanje i usavršavanje odbojkaških elemenata.    Ključne riječi:  poligon prepreka, motoričke sposobnosti, odbojka, mlađi urasti, trening    USE OF OBSTACLE COURSE FOR DEVELOPMENT OF MOTOR ABILITIES IN YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS Summary The obstacle course is a organisational form of work that is applicable in almost all conditions, with all age categories and levels of motor skills and abilities. It can be used to develop and improve motor skills, but also in learning and practising specific types of motion and techniques that are characteristic to a particular sport. In this graduate thesis, various forms of obstacle courses will be presented, which will primarily affect the development of motor skills of young athletes essential for further advancement and improvement of volleyball elements. Keywords : obstacle course, motor abilities, volleyball, young athletes, training       SADRŽAJ   1. UVOD ................................................................................................................................ 4 2. ODBOJKAŠKA IGRA I ULOGA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI NA USPJEŠNOST IZVEDBE ELEMENATA ..................................................................................................... 6 3. KARAKTERISTIKE RADA S MLAĐIM KATEGORIJAMA U ODBOJCI  ............... 10 4. MOTORIČKE SPOSOBNOSTI  ..................................................................................... 14 4.1. VRS TE MOTORIČKIH SPOSOBNOST .................................................................15 4.1.1. JAKOST / SNAGA ............................................................................................ 15 4.1.2. BRZINA ............................................................................................................. 16 4.1.3. IZDRŽLJIVOST  ................................................................................................ 17 4.1.4. FLEKSIBILNOST ............................................................................................. 17 4.1.5. KOORDINACIJA .............................................................................................. 18 4.1.6. AGILNOST ........................................................................................................ 19 4.1.7. RAVNOTEŽA  ................................................................................................... 20 4.1.8. PRECIZNOST .................................................................................................... 20 5. ORGANIZACIJSKI I METODIČKI OBLICI RADA U SPORTU  ................................ 22 5.1. POLIGONI PREPREKA...........................................................................................23 6. PRIMJERI POLIGONA PREPREKA............................................................................. 25 6.1. JEDNOSTAZNI POLIGONI PREPREKA...............................................................25 6.2. DVOSTAZNI POLIGONI PREPREKA...................................................................33 7. ZAKLJUČAK   .................................................................................................................. 38 8. LITERATURA ................................................................................................................ 39  4 1. UVOD Odbojka je jedan od najpopularnijih sportova današnjice. Njeni počeci datiraju još iz davne 1895. godine kada ju je osmislio Amerikanac G. William Morgan. Njegov cilj bio  je osmisliti sport kojim će se moći baviti ap solutno svi, bez obzira na dob, spol i prethodno stečena znanja i vještine. Kada se prvi put počela primjenjivati, odbojka nije izgledala kao sport koji danas poznajemo. Bila je zapravo kombinacija prethodno formiranih sportova, a  pravila su bila izrazito promjenjiva. Nedugo nakon toga A. G. Spalding izrađu  je novu loptu koja će omogućiti lakše odbijanje i manipulaciju, a godinu dana poslije 1896. naziv igre minonette, na prijedlog A. T. Holsteada mijenja se u volley-ball koji se koristi i danas. Odbojka se g odinama razvijala. Počela je pop rimati natjecateljski karakter, pravila igre, tehnika i taktika su se mijenj ali i prilagođavali vremenu, formirali su se klubovi i savezi, organizirala natjecanja, a 1964. prvi put se pojavljuje na Olimpijskim igrama (Jankov ić, Marelić, 2003). Cjelokupan povijesni razvoj omogućio nam je da danas uživamo u svoj atraktivnosti ovog planetarno popularnog sporta. Odbojkom se danas mogu baviti gotovo svi. Mladi, stari, muškarci, žene, djeca te je odlična rekreativna aktivnost. Stoga ne čudi što mnogi roditelj i i djeca biraju upravo odbojku kao svoju prvu sportsku aktivnost. Zbog svog karaktera odbojka ima veliki utjecaj na razvoj motoričkih sposobnosti i vještina. Osnovni tehnički elementi te specifične odbojkaške kretnje i stavov s ami su po sebi koordinacijski zahtjevni te samom njihovom  primjenom utjecati će  se na razvoj sposobnosti djece i mladih uključenih u trening.   Trening mlađih dobnih kategorija treba biti prilagođen uzrastima s kojim se provodi te ne bi trebao biti monoton, već obilovati mnoštvom različitih sadržaja kojima ćemo razvijati različite sposobnosti, znanja i vještine mladih sportaša. Stoga se preporuča uvođenje raznovrsnih elementarnih igara i specifičnih zadataka putem organizacijskih oblika rada kojima ćemo poveć ati kvalitetu treninga te djeci približiti specifičnost odbojkaških elemenata, utjecati na motoričke sposobnosti ali i zadržati njihov interes i  pažnju kako bi trenažni  proces bio kvalitetno proveden. Poligoni prepreka, kao jedan od grupnih oblika rada, sp ecifičan je upravo zbog toga što nam omogućava provedbu i u najskromnijim uvjetima rada. Može ga se primjenjivati sa svim uzrastima i stečenim  stupnjevima znanja, sposobnostima i vještina ma . Primarni cilj je usavršavanje znanja i
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks