Poezii Paste

Description
poezii Paste

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Azi e ziua biruinţei,   De păcat am fost iertat,  Voi cânta cu bucurie, Toată viaţa neîncetat.   Dincolo de sărbătoare,  Este pacea ce ne-o dai, Şi asigurarea mare,   Că ajungem sus în Rai.  A-nviat Mântuitorul! Ce minune, ce splendoare, Tot pământul celebrează , Si-I aduce închinare. Să cântăm şi noi cu corul,  Isus Hristos a-nviat! Şi să -L laudam pe Domnul, Că ne -a eliberat. Când vrei să  vii la Domnul Isus? Când vrei să  scapi de vina grea? El a- nviat ş i pentru tine, Si- ţi dă î n dar salvarea Sa. Isus este viu ş i astazi,  Noi cu toţii am câ ntat, Vrei să vii   ş i tu la cruce? Ca să  fii eliberat? Moartea n-a avut putere, Ca să - L ţină  pe Isus, A- nviat, şi -n înviere, La viaţă  ne-a adus. Doamne, câtă  bucurie, Este azi în adunare, A-nviat Mântuitorul! Strigă  de la mic la mare. Rabuni! A strigat Maria, Când l-a vazut pe- nvăţă tor, C- o bucurie nesfârşită , Privindu-L pe Mântuitor. Veniţi să - L preamă rim pe Isus, Şi să -L slujim neîncetat, Căci din mormâ nt precum promise, A treia zi a înviat! Toţ i copii i cântă -ntruna, A-nviat Isus Hristos, Am să cant ş i eu cu corul, Toată viaţ a bucuros. Tot ce Domnul a creat, Este azi în sărbă toare, Fiindca Isus a-nviat, Creaţia Îi da onoare. Luna, stelele pe cer, Stră lucesc de bucurie, Fiindca Isus este viu, Şi domneş te pe vecie. S ă - ngenunchem în faţ a Celui, Ce-a treia zi a înviat, Isus Mântuitorul nostru, Ce viaţă vesnică  ne-a dat.  Atâtea cărţi  s-au scris şi  se vor scrie Despre-o săracă  iesle şi -un mormânt, Despre Cel ce-a murit ca să  învie, Apoi să  stea la dreapta Celui Sfânt. Zăcea  în întuneric şi  uitare O lume năpădită  de blestem, Ce aştepta   lumină   şi  salvare Din partea Creatorului suprem. Atunci Isus S-a dezbrăcat  de Sine Şi  pentru omenire El cedă,   În sulul Cărţii  e scris despre Mine, Aici sunt, Tată  drag, trimite- Mă!   Parcă  Îl văd  cum inima-I se frânge, Rugându-se-n grădina   Gheţimani  Era scuipat şi    bătut  pân' la sânge, Zdrobit şi    părăsit  între duşmani.  L-au pironit apoi pe crucea dură   Şi -n palme I-au înfipt câte un cui, Preoţii  se uitau la El cu ură,  Iar Sângele curgea din Trupul Lui. L-au aşezat  în groapă -n faptul serii, Au  prăvălit  la uşă  piatra grea, Ei nu credeau că  Domnul Învierii Din morţi,  a treia zi, va învia.  Nu au putut să -L ţină -nchis străjerii   Şi  nici  peceţi,  nici marele Pilat, Cu slavă,  cu puterea învierii, Isus Cristos din morţi  a înviat. Pământu -ntreg să  cânte: Slavă   Ţie,  Mântuitor prea Sfânt şi  minunat, Îngeri, strigaţi   şi  voi de bucurie, Mielul jertfit din morţi  a înviat! Lui Dumnezeu viaţa  mea şi  versul I le închin cu drag, neîncetat, Să  cânte azi cu mine Universul: Isus Cristos din morţi  a înviat! Cu pieptul plin de bucurii nespuse Şi  mântuit aş  vrea să    poţi  striga: - Fii binecuvântat, Doamne Isuse, Ai înviat azi în inima mea! ”    Fetiţa :   Se- ntâmplă  azi ceva ciudat, Azi cântă  mic şi  mare, toţi!  Dar eu mă -ntreb...e- adevărat,  A înviat Hristos din morţi?   Băieţelul:  Da, astăzi  este sărbătoare,  Biserica Îl  preamăreşte  - Eu îţi   răspund  la întrebare: Da, este viu, Isus trăieşte!   Fetiţa:     Văd  bucurie pe-a ta faţă  Ai vreun motiv de fericire? Băieţelul:  Da! Prin Isus eu am viaţă   Şi pot să cant de  bucurie! Avem, prin învierea Lui Încrederea, că  într-o zi Vom sta la tronul Domnului Şi  moarte atunci nu va mai fi Fetiţa:     Dar unde este acum Isus? Tu ştii?  S-a împlinit Cuvântul? Băieţelul:  Ah, da, este în ceruri sus, Şi   astăzi  este gol mormântul! De aceea îl slăvesc  mereu Căci  de la moarte m-a salvat. Fetiţa:   Aş  vrea acum să  cânt şi  eu Domnul Isus a înviat! Fetiţa:  Se- ntâmplă  azi ceva ciudat, Azi cântă  mic şi  mare, toţi!  Dar eu mă -ntreb...e- adevărat,  A înviat Hristos din morţi?   Băieţelul:  Da, astăzi  este sărbătoare,  Biserica Îl  preamăreşte  - Eu îţi   răspund  la întrebare: Da, este viu, Isus trăieşte!   Fetiţa:   Văd  bucurie pe-a ta faţă  Ai vreun motiv de fericire? Băieţelul:     Da! Prin Isus eu am viaţă   Şi    pot să cânt de bucurie! Avem, prin învierea Lui Încrederea, că  într-o zi Vom sta la tronul Domnului Şi  moarte atunci nu va mai fi Fetiţa:  Dar unde este acum Isus? Tu ştii?  S-a împlinit Cuvântul? Băieţelul:  Ah, da, este în ceruri sus, Şi   astăzi  este gol mormântul! De aceea îl slăvesc  mereu Căci  de la moarte m-a salvat. Fetiţa:   Aş  vrea acum să  cânt şi  eu Domnul Isus a înviat!  A fost în lume o'nviere Dar înainte să  fi fost A fost în ceruri o tăcere   Ș i o dreptate care cere O  jertfă   să  se dea drept cost. Ș i-a fost o iesle, și -o fecioară  A fost o noapte și -un Irod Ș i-un Dumnezeu ce-ntâia oară  În chip de om El se coboară  S-arunce peste gol un pod. A fost în lume o'nviere Dar înainte-un Ghetsimani Ș i-o cupă  cu venin și  fiere Ce fu sorbită  în tăcere   Ș i-un ucenic între dușmani.   Ș i-un Eli, lama Sabactani! Ce-a zguduit  pământ   și  cer Ș i nu l-au înțeles  romanii Dar a- nsoțit  prin secoli anii Ș i-a fost o groapă   și -un mister. Cutremur,  piatră   răsturnată  S-a rupt sigiliul lui Cezar C-a fost o-nviere- odată   Ș i-o  bătălie   câștigată  În Ghetsimani și  pe calvar. Sunați  trompete cu putere, Treziți - vă  în zori de zi Vestiți  spre poli și  emisfere C-a fost în lume o'nviere Ș i încă  una va mai fi. Când cei ce au primit Cuvântul Ieșind  ca crinii din noroi Vor  părăsi  pe veci mormântul Ș i-l vor întâmpina pe Sfântul În pragul lumii celei noi! De nu venea din cerul Său   Şi  nu pleca spre noi privirea  Noi zăceam   încă -n cel rău   Şi  n-am fi cunoscut Iubirea. De n-ar fi-avut un trup c-al meu, El n-ar fi cunoscut durerea Şi  n- aş  fi cunoscut nici eu În încercări  ce-i mângăierea.  De n-ar fi fost Isus străpuns,  De nu murea voit pe cruce,  Noi taina nu i-am fi  pătruns   Şi  ce salvare ne aduce. De n-ar fi înviat Isus,  N-aveam nădejdi  de-o nouă   viaţă   Că  ne va duce în cer, sus, Să   stăm  cu Domnul faţă -n faţă.  Dar, slavă  Lui că  a venit, Din ghiara morţii  ne-a scăpat,  În locul nostru a murit, Apoi din morţi  a înviat.  N-aintea Lui ne înc hinăm   Şi  îi cântăm  neîncetat, Mărire,   laudă  îi dăm,  Fie în veci glorificat. Să  cânte universu-n cor Slăvind  pe Cel ce-a triumfat Spre mântuirea tuturor: Isus Hristos a înviat!
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks