podnikateľov Odrazový mostík pre tvorbu a rast v podnikaní Autor Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP - PDF

Description
Päť rokov programuerasmus pre mladých podnikateľov SK Odrazový mostík pre tvorbu a rast v podnikaní Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Autor Erasmus pre mladých podnikateľov Podpora podnikania Erasmus

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 33 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Päť rokov programuerasmus pre mladých podnikateľov SK Odrazový mostík pre tvorbu a rast v podnikaní Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Autor Erasmus pre mladých podnikateľov Podpora podnikania Erasmus pre mladých podnikateľov je medzinárodný výmenný program, ktorý pomáha novým a budúcim podnikateľom získať zručnosti potrebné na riadenie a rozvoj malého podniku, a to spoluprácou so skúseným podnikateľom v inej krajine počas jedného až šiestich mesiacov. Tento program zvyšuje know-how podnikateľov a podporuje vzájomnú cezhraničnú výmenu vedomostí a skúseností. Program preukázal pozitívny vplyv v oblasti stimulácie inovatívnych podnikateľských postupov, vývoja nových produktov a služieb a expanzie na nové zahraničné trhy. Erasmus pre mladých podnikateľov začala v roku 2009 Európska komisia na základe iniciatívy Európskeho parlamentu. Erasmus pre mladých podnikateľov je jedno z kľúčových opatrení akčného plánu Podnikanie 2020, ktorého cieľom je podnietiť podnikateľského ducha v Európe, podporiť nové podniky v kľúčových fázach ich existencie a pomôcť im rásť. 2 PAGE OBSAH 04 Predslovy 06 Základné informácie 07 Výsledky po piatich rokoch 18 Lokálne kontaktné miesta Erasmus pre mladých podnikateľov 3 Predslov Elżbiety Bieńkowskej Malé a stredné podniky predstavujú 99,8 % všetkých podnikov v Európe a poskytujú 60 % pracovných miest v európskom súkromnom sektore. Zaslúžia si našu plnú podporu. Preto som rada, že vám môžem odporučiť program financovaný Európskou úniou, ktorý čo je veľmi dôležité vysoko oceňujú samotní podnikatelia. Päť rokov po jeho založení v roku 2009 s hrdosťou slávime program Erasmus pre mladých podnikateľov, ktorý hmatateľne pomáha stimulovať podniky. Celá koncepcia je jednoduchá, ale veľmi účinná: začínajúci podnikatelia získajú praktické skúsenosti počas pôsobenia v podnikateľskom prostredí inej krajiny EÚ. Podnikatelia, ktorí sa zúčastnili na výmenách, informovali, že ich spoločnosti sú odolnejšie, rýchlejšie rastú a vytvárajú viac pracovných miest. Ako sa uvádza v tejto brožúre, približne 87 % nových podnikov založených podnikateľmi, ktorí sa zúčastnili na programe Erasmus pre mladých podnikateľov, je stále činných, pričom podľa štatistík prežije po troch rokoch existencie v priemere iba 57 % európskych podnikov. Takéto podniky sú okrem toho vďaka spolupráci s podnikateľom z inej európskej krajiny aktívnejšie na zahraničných trhoch. Až 65 % skúsených podnikateľov, ktorí sa zúčastnili na programe, rozšírilo svoju podnikateľskú činnosť v rámci EÚ alebo mimo nej a 53 % uplatnilo po účasti v programe nové nápady pri vývoji nových výrobkov alebo služieb. Uskutočnilo sa už výmen, pričom v novom Programe pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) sú prostriedky na to, aby sa do roku 2020 podporilo minimálne výmen. Odporúčam tento program všetkým potenciálnym alebo novým podnikateľom, či už spoločnosti založili, alebo kúpili, pretože im poskytne individuálnu podporu a poradenstvo o tom, ako ich spoločnosti lepšie riadiť a zabezpečiť ich rast. Rovnako ho odporúčam všetkým skúseným podnikateľom, pretože im ponúka vynikajúcu príležitosť na rozvoj a rozšírenie ich podnikov a maximálne využitie ich potenciálu. Elżbieta Bieńkowska európska komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP 4 Predslov Richarda Webera Erasmus pre mladých podnikateľov začal pôsobiť v období po svetovej finančnej a hospodárskej kríze ako konkrétna reakcia na nedostatok podnikateľského ducha v Európe a potrebu posilniť cezhraničný obchod a spoluprácu v rámci EÚ. Hodnotenie piatich rokov jeho existencie je pozitívne. Program sa rozrastá výmen organizovaných ročne, väčší počet zúčastnených krajín a zviditeľňuje sa najmä vďaka vysokej miere spokojnosti účastníkov. Z výsledkov štúdie predstavenej v tejto brožúre vyplýva, že Erasmus pre mladých podnikateľov prispieva priamo k oživeniu európskeho hospodárstva prostredníctvom podpory podnikateľského ducha a nových spôsobov myslenia začínajúcich a existujúcich podnikateľov, pokiaľ ide o možnosti ponúkané vnútorným trhom. Údaje sú povzbudivé viac ako tretina zúčastnených budúcich podnikateľov si po účasti na výmene vytvorila vlastný podnik a väčšina z nich si našla obchodného partnera. Erasmus pre mladých podnikateľov prináša výsledky a je dôležitým nástrojom na rozširovanie počtu podnikateľov a zlepšovanie ich schopností. Prispieva tým k zníženiu nezamestnanosti v Európe, najmä medzi mladými ľuďmi. Podnikanie je kritickým, ale často prehliadaným prvkom pri tvorbe pracovných miest a rastu. Združenie EUROCHAMBRES, ktoré sa medzi európskymi tvorcami politiky zasadzovalo za vytvorenie takého programu, privítalo vznik programu Erasmus pre mladých podnikateľov v roku Náš záväzok voči programu budeme aj naďalej plniť ako podporný orgán a sme presvedčení, že Erasmus pre mladých podnikateľov bude ešte mnoho rokov predstavovať účinný nástroj na podporu sľubných začínajúcich podnikateľov a vznik rýchlo sa rozvíjajúcich firiem v Európe. Richard Weber EUROCHAMBRES, predseda, Združenie európskych obchodných a priemyselných komôr 5 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Od svojho vzniku v roku 2009 program Erasmus pre mladých podnikateľov poskytol viac ako štyritisíc podnikateľom príležitosť stretnúť sa s inými podnikateľmi v zahraničí a rozvíjať vlastnú obchodnú činnosť. Program v skratke: Uskutočnilo sa výmen, na ktorých sa zúčastnilo nových alebo skúsených podnikateľov. Taliansko a Španielsko zaznamenali najvyšší počet nových podnikateľov, nasleduje Rumunsko, Grécko a Poľsko. Najpopulárnejšími destináciami sú Španielsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Belgicko. Priemerná dĺžka pobytu v zahraničí je 3,5 mesiaca. Väčšina nových podnikateľov je mladšia ako 40 rokov (89 %), pričom skúsení podnikatelia majú zväčša menej ako 50 rokov (74 %). Tretina účastníkov sú ženy. Program je otvorený pre všetkých budúcich podnikateľov, od nezamestnaných či zamestnaných osôb po študentov, ako aj pre začínajúcich podnikateľov. Takmer štvrtina nových podnikateľov mala v čase zapojenia sa do programu vlastnú spoločnosť (1 až 3 roky). Hoci sa spolupráca uskutočňuje vo všetkých odvetviach, medzi tri najžiadanejšie odvetvia patrí vzdelávanie a odborná príprava, reklama a propagácia a architektúra a stavebné služby. Zdroj: Informácie v tejto brožúre pochádzajú z programovej databázy a prieskumu účastníkov z roku Ďalšie informácie nájdete na stránke: 6 TŔNISTÁ CESTA ZA ÚSPECHOM Kariéra Sébastiena Auberta sa začala v roku 2008 vytvorením produkčnej a distribučnej spoločnosti Ad Astra Films v Cannes. Jeho prvá produkcia, film The Danaides Barrel, ktorý sa natáčal v marockej púšti, bol predstavený na viac ako 50 medzinárodných filmových festivaloch. Sébastien sa mnohému naučil sám, ale bez skúseností v tomto odvetví alebo praktického školenia robil chyby, ktorým sa mohol vyhnúť, keby ho usmernil alebo podporil úspešný producent. Sébastien si takisto spomína na ťažkosti pri nadväzovaní kontaktov s kľúčovými osobami v tomto odvetví. Pomaly som si vybudoval vlastnú sieť, ale ani zďaleka som nebol súčasťou výnimočného sveta kinematografie. Spolupráca s úspešným producentom mi pomohla otvoriť dvere a nadviazať kontakty, ktoré by som si ináč vytváral celé roky, povedal Sébastien. Výmenný pobyt v Berlíne pomohol Sébastienovi zlepšiť znalosti o financovaní, stretnúť sa s kľúčovými osobnosťami filmu a zlepšiť komunikačné schopnosti, čo významne prispelo k propagácii jeho podnikania. Od svojej účasti na programe Sébastien vytvoril viaceré dlhometrážne filmy vrátane dokumentu o versailleskej hudobnej scéne Lost in Versailles (Stratení vo Versailles), zvýšil svoj ročný obrat o 20 % a prijal nových zamestnancov. Veľmi dôležitým bolo aj vytvorenie silného partnerstva s jeho hostiteľským podnikateľom, ktorý rozširuje svoje podnikateľské aktivity do Cannes. Začínajúci podnikateľ: Sébastien Aubert Názov spoločnosti: Ad Astra Films Výrobky/služby: filmová produkcia Rok vzniku spoločnosti: 2008 Počet zamestnancov: 2 Hlavné trhy: medzinárodné Cannes, Francúzsko Filmová tvorba je konkurenčné podnikanie. Bez účasti na programe a podpory hostiteľského podnikateľa by som nikdy nemal možnosť stretnúť sa s kľúčovými osobnosťami filmového priemyslu, ktorí mi pomohli naštartovať moje podnikanie. 7 Erasmus pre mladých podnikateľov posilňuje podnikateľského ducha! Erasmus pre mladých podnikateľov podporuje podnikateľského ducha tým, že pomáha ľuďom, ktorí majú ambíciu založiť si vlastný podnik, ako aj existujúcim podnikateľom rozvinúť ich plný potenciál v súčasnom globálnom hospodárstve. Takmer polovica (44 %) nových podnikateľov, ktorí absolvovali program, mala vždy túžbu stať sa podnikateľom a 96 % sa domnieva, že program prispel k ich ambícii stať sa podnikateľmi. Výrazne Do určitej miery Nedostatočne Vôbec Ako program prispel k podnikateľským ambíciám nových podnikateľov zúčastnených na programe? 96% 64% 32% 3% 2% Z dlhodobých výsledkov vyplýva, že výmena bola skutočným zlomom pre začínajúcich podnikateľov. Až 78 % nových podnikateľov, ktorí založili svoje spoločnosti po absolvovaní výmeny, sa domnieva, že program výrazne prispel k ich ambícii začať podnikať. Zúčastnení hostiteľskí podnikatelia potvrdili, že program posilňuje podnikateľského ducha tým, že im pomáha rozvíjať nové myšlienky a rozšíriť vlastné podnikanie (64 %). Väčšinu z nich takisto poháňa motivácia sprostredkovať poznatky a skúsenosti novým podnikateľom, ako aj úloha školiteľa (62 %). 8 CHOPIŤ SA PRÍLEŽITOSTI, KEĎ SA NASKYTNE Stefan vždy sníval o tom, že bude podnikať. Dospel k záveru, že jeho zamestnanie v Rakúsku mu už neponúka žiadne výzvy, a rozhodol sa zamerať na to, čo ho bavilo. Jeho pôvodnou myšlienkou bola online poradenská spoločnosť, ktorá by ponúkala služby novovzniknutým podnikateľom v Portugalsku a Rakúsku. Počas výmenného pobytu v Lisabone dospel k záveru, že Portugalsko ponúka veľa turistických destinácií, ktoré často nie sú dostupné pre turistov. Vtedy prišiel s myšlienkou vytvoriť spoločnosť na prenájom karavanov, s ktorými bude možné tieto oblasti spoznávať. Rozhodol sa zostať v Portugalsku, s hostiteľským podnikateľom vytvoril podnikateľský plán a spolu s partnerom založil spoločnosť Indiecampers. Program výrazne prispel k Stefanovej ambícii začať podnikať. Priniesol mu množstvo príležitostí, a čo je dôležitejšie, pomohol mu nájsť tú správnu medzeru na trhu. Program Erasmus pre mladých podnikateľov zmenil môj život! Moje podnikateľské plány sa úplne zmenili, a keď prišla príležitosť, chopil som sa jej, vyhlásil Stefan. Začínajúci podnikateľ: Stefan Köppl Názov spoločnosti: Indiecampers Výrobky/služby: služby v cestovnom ruchu Rok vzniku spoločnosti: 2012 Počet zamestnancov: 2 Hlavné trhy: Portugalsko a Španielsko Lisabon a Porto, Portugalsko 9 Erasmus pre mladých podnikateľov poskytuje novým podnikateľom obchodné zručnosti! Na posilnenie podnikania by manažéri malých firiem mali mať potrebné zručnosti na úspešné prevádzkovanie a rozvoj spoločností v zložitom prostredí. Erasmus pre mladých podnikateľov podporuje získavanie a posilňovanie širokej škály podnikateľských zručností a prístupov, odborných či osobnostných, od budovania dôvery, riadiacich a administratívnych schopností po technickejšie zručnosti. V rámci programu si 60 % nových podnikateľov zdokonalilo svoje manažérske zručnosti a takmer polovica z nich získala nové marketingové schopnosti (46 %). Osobnostné zručnosti (sebadôvera, odhodlanie atď.) Jazykové znalosti Manažérske zručnosti Marketingové zručnosti Znalosti o používaní nových technológií Administratívne zručnosti Ostatné Žiadne Zručnosti nadobudnuté novými podnikateľmi 69% 65% 60% 46% 60% 39% 29% 10% 1% VYŠŠIE PRÍJMY VĎAKA PROGRAMU Rimvydas je jeden z majiteľov cyklistickej kuriérskej služby Veloblic v litovskej Klaipėde. Uvedomil si, že jeho podnikanie bolo príliš sezónne, a chcel svoju činnosť diverzifikovať. Rozhodol sa presadiť v cyklistických kuriérskych službách a odišiel do Rakúska otestovať svoje nové obchodné myšlienky a získať nové zručnosti v oblasti financií, marketingu a vzťahov so zákazníkmi. Vďaka programu Rimvydas prispôsobil svoj podnikateľský plán novému trhu, na ktorý sa zameral. Vďaka lepšiemu pochopeniu oceňovania služieb, novým finančným prístupom a novému dôrazu na stratégie distribúcie služieb mohla spoločnosť Veloblic zvýšiť svoje príjmy o 10 % a prijať dvoch nových zamestnancov/cyklistov. Veloblic je jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka túto službu v litovskom meste Klaipėda. Mojím kľúčom k úspechu bolo myslieť globálne a konať lokálne, začať podnikať s chuťou a využiť skúsenosti získané počas pobytu v Rakúsku. Získal som užitočné know-how a zručnosti na riadenie tejto podnikateľskej činnosti, ako aj viac informácií o cyklistickej kultúre v západnej Európe, vyhlásil Rimvydas. Začínajúci podnikateľ: Rimvydas Butkus Názov spoločnosti: Veloblic Výrobky/služby: doprava a logistika Rok vzniku spoločnosti: 2006 Počet zamestnancov: 9 Hlavné trhy: Litva Klaipėda, Litva 11 Erasmus pre mladých podnikateľov prispieva k vytvoreniu nových podnikov a pracovných miest! Tretina budúcich podnikateľov, ktorí sa zúčastnili na programe (36,5 %), začala podnikať a viac ako polovica nových podnikateľov (58,3 %) považuje výmenu za významný pozitívny prínos k začiatku ich spoločnosti. Vzhľadom na 5 % pokles v celkovom zakladaní podnikov v Európe v období rokov je to pozitívny a povzbudivý výsledok. NP založilo podnik NP prijalo nových zamestnancov HP prijalo nových zamestnancov NP zvýšilo obrat HP zvýšilo obrat NP = nový podnikateľ HP = hostiteľský podnikateľ Vplyv na založenie a rozvoj podniku 36% 36% 30% 56% % 54% Podnikateľský rast zaznamenaný podnikateľmi zúčastnenými na programe je vyšší ako priemerný výkon európskych mikropodnikov a malých podnikov počas hospodárskej krízy. Po účasti na programe 61 % nových podnikateľov a 54 % hostiteľských podnikateľov, ktorí sa zúčastnili na prieskume, zvýšilo svoj obrat. Okrem toho 56 % hostiteľských podnikateľov a 30 % nových podnikateľov prijalo nových zamestnancov po absolvovaní výmeny. Noví podnikatelia, ktorí sa zúčastnili na programe Erasmus pre mladých podnikateľov, preukázali podstatne vyššiu mieru prežitia ako priemerné európske MSP. Zatiaľ čo 87 % nových podnikateľov z programu naďalej podniká aj po výmene, priemernú trojročnú dĺžku existencie spoločností v Európe dosahuje v súčasnosti 57 % podnikov. 12 NEVZDÁVAŤ SA SNOV A VŽDY HĽADIEŤ VPRED! Ukončenie pracovného vzťahu bolo pre Dimitru správnym momentom pre začatie podnikania. Ako vyštudovaná psychologička chcela ponúkať terapeutické služby pre nezamestnaných ľudí. Trojmesačný výmenný pobyt vo výrobnej spoločnosti v Nikózii (Cyprus) otvoril Dimitre nové horizonty. Získala skúsenosti v oblasti organizácie podujatí, tvorby videí a nových technológií a vybudovala si sieť profesionálnych kontaktov. Grécky trh je pre podnikateľov z dôvodu finančnej situácie v krajine veľmi obmedzený. Vďaka tejto skúsenosti som zistila, že v zahraničí existuje veľký trh, ku ktorému mám vďaka novým technológiám prístup. Po návrate do Grécka, vyzbrojená veľkým sebavedomím a inovatívnymi nápadmi na podnikanie, založila Dimitra v roku 2013 spoločnosť PSY-CHE. Spoločnosť ponúka virtuálne psychologické služby prostredníctvom internetových časopisov, seminárov a podujatí, ktoré Dimitra organizuje v Aténách. Prijala jedného zamestnanca a je pripravená rozšíriť svoje služby na Cyprus. Vďaka jednému dobrému nápadu na konkrétnu podnikateľskú činnosť bola Dimitra schopná zrealizovať svoje plány. Jej firma napreduje a pripravuje viacero projektov, od organizovania podujatí v regióne, tvorbu videí až po publikáciu knihy. Začínajúci podnikateľ: Dimitra Didangelou Názov spoločnosti: PSY-CHE Výrobky/služby: psychológia Rok vzniku spoločnosti: 2013 Počet zamestnancov: 1 Hlavné trhy: Grécko a Cyprus Pelion, Grécko 13 Erasmus pre mladých podnikateľov posilňuje existujúce podniky vďaka novým nápadom! Ukazuje sa, že zúčastnené podniky sú relatívne aktívnejšie ako priemer v EÚ, pokiaľ ide o vývoj nových výrobkov a služieb. Nové výrobky alebo služby vyvinulo 53 % hostiteľských podnikateľov a 73 % nových podnikateľov, pričom v období rokov tak v EÚ urobilo 35 % MSP. Väčšina nových podnikateľov (81 %) počas programu identifikovala potenciálne nové obchodné príležitosti a polovica z nich si našla partnerského dodávateľa alebo odberateľa svojich výrobkov a služieb. Nové myšlienky/techniky na podnikanie Osobnostné zručnosti Prístup na nové trhy Nový obchodný partner Iné Žiadne Zručnosti nadobudnuté novými podnikateľmi 60% 50% 37% 35% 60% 8% 3% Hostiteľskí podnikatelia využívajú program ako platformu na nízkorizikové experimentovanie pri potenciálnom rozšírení podnikania. 60 % z nich získalo nové nápady alebo techniky, z ktorých niektoré sa zhmotnili do nových výrobkov alebo služieb. Bezprostredným pozitívnym vplyvom je skutočnosť, že viac ako polovica týchto podnikateľov zvýšila svoj obrat. 14 MYSLIEŤ LOKÁLNE, KONAŤ GLOBÁLNE! Deliť sa o podnikateľské znalosti prostredníctvom praktických skúseností je nevyhnutné pre Tima Lagerpuscha, ktorý od roku 2006 vlastní vlastnú a v roku 2012 sa stal spoluzakladateľom internetového obchodu SugarTrends. Tento obchod ponúka výrobky miestnych obchodov z celého sveta. Vďaka programu Erasmus pre mladých podnikateľov mohol obchod SugarTrends prepracovať svoj podnikateľský plán a získal novú online obchodnú stratégiu. Tým sa výrazne zvýšila jeho obchodnú viditeľnosť a do obchodu sa zapojilo približne 35 nových miestnych obchodov. V počiatočnej fáze sa predaj výrobkov zvýšil o 300 %. Začínajúci podnikateľ Diogo Cruz z Lisabonu v Portugalsku mal podnikateľské schopnosti a zručnosti, ktoré sme hľadali pre rozvoj našej činnosti. Okrem toho s jeho diplomom v odbore podnikania a inžinierstva bol najlepším kandidátom pre túto výzvu, povedal Tim. Čerstvé nápady nového partnera výrazne prispeli k napredovaniu Timovho podnikania, pretože prispeli k vytvoreniu stabilných obchodných postupov a vývoju nových informačných systémov na podporu každodenných činností. Plodná spolupráca sa po ukončení výmeny neskončila a obaja podnikatelia naďalej pracujú na tom, aby sa zo SugarTrends stal globálny podnik. Hostiteľský podnikateľ: Tim Lagerpusch Názov spoločnosti: SugarTrends Výrobky/služby: online obchod Rok vzniku spoločnosti: 2012 Počet zamestnancov: 9 Hlavné trhy: medzinárodný maloobchod Kolín nad Rýnom, Nemecko 15 Erasmus pre mladých podnikateľov otvára nové trhy! Poznatky o nových trhoch získalo 90 % nových podnikateľov, ktorí sa zúčastnili na pr
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks