POCT v ambulancii všeobecného lekára - PDF

Description
POCT v ambulancii všeobecného lekára Labmed november 2014 Martin, SR MUDr. Dušan Lipták, všeobecný lekár pre dospelých CoaguChek -situácia v okolitých krajinách a svete?? INR: International normalised

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Court Filings

Publish on:

Views: 90 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
POCT v ambulancii všeobecného lekára Labmed november 2014 Martin, SR MUDr. Dušan Lipták, všeobecný lekár pre dospelých CoaguChek -situácia v okolitých krajinách a svete?? INR: International normalised ratio 1.ISMAAP. Summary of European coagulation monitoring reimbursement: Last accessed August Roche Professional Diagnostics, Point of Care (2012). Internal report: Country status of CoaguChek reimbursement 3.Centers for Medicare and Medicaid Services (2008). Available at Last accessed August HAS French Health Authority reimbursement of Coaguchek (2011). Available at Last accessed October 2013 CoaguChek -situácia v okolitých krajinách a svete PST/P ST AST ??? Point of care testing (POCT) pod touto skratkou sa skrýva vykonávanie merania a testovania in vitro mimo priestorov klinického laboratória, v mieste starostlivosti o pacienta. Obvykle ide o vyšetrenie na klinických oddeleniach v nemocniciach, v ambulanciách, v mieste pacienta, alebo vyšetrenie samotným pacientom (self-monitoring). Ambulancia všeobecného lekára: Do roku 1993 vyšetrenie FW, moč chemicky a odbery i.v. zasielané laboratóriu; zvodové EKG; tlakový holter; glukometer TOKS; CRP; pulzný oximeter CoaguChek; ABI+PWV Point of care testing (POCT) INR (CoaguChek) - od r pravidelné kontakty so zástupcami Sdružení praktických lékařů ČR, kde v súčasnosti do ambulancií VLD monitoruje INR (úhrada ZP); začiatok monitorovania INR vo svojej ambulancii; bez úhrady ZP (hradí pacient 4,- ) Dôvod: Fibrilácia predsiení (FA) je typická arytmia starnúcej populácie, predstavuje jednu z epidémií 21. storočia - u pacientov starších ako 65 rokov výskyt až 84 %; - v súčasnosti sa čoraz častejšie FA vyskytuje aj v nižších vekových kategóriách; - štatistiky uvádzajú, že pacienti s FA majú takmer 5-násobné riziko vzniku NCMP; - u hemodynamicky stabilizovaných pacientov antikoagulačná liečba warfarinom (najlacnejšia) nutný monitoring INR. História Warfarinu V roku 1948 Link syntetizoval nový účinnejší syntetický derivát kumarínu Warfarin. Jeho názov odvodil z názvu nadácie, ktorá jeho výskum financovala - Wisconsin Alumni Research Foundation + arin (coumarin). V roku 1949 bol warfarin patentovaný ako nový rodenticid, V roku 1954 bol schválený aj ako humánny liek - antikoagulans. Zásah do metabolizmu vitamínu K ako podstata antikoagulačného účinku kumarínov, bol však objasnený až v roku Jedným z prvých pacientov, ktorý liek užívali, bol prezident Eisenhower po prekonanom infarkte. V roku 2003 sa dokonca objavili aj teórie, že warfarin bol použitý na otravu J.V.Stalina realizovanú sprisahaním jeho nástupcu N.S.Chruščova. WARFARIN indikácie V SR preskripčne neobmedzený od Fibrilácia a flutter predsiení - Srdcové arytmie - Ischemická choroba srdca, stavy po IM s vysokým rizikom recidívy - Recidivujúce CMP s vysokým rizikom recidívy - Stavy po implantácii mechanickej srdcovej chlopne - Stavy po pľúcnej embólii s vysokým rizikom recidívy - Stavy po žilovej trombóze s vysokým rizikom recidívy - Aneuryzma aorty alebo iných artérií - Arteriálna trombóza alebo embólia s vysokým rizikom recidívy - Ischemická choroba dolných končatín, stavy po bypassoch s vysokým rizikom uzáveru - Vrodené a získané trombofilné stavy s vysokým rizikom - Vrodené chyby obehovej sústavy a iné závažné stavy vyžadujúce OAT WARFARIN Preskripčne neobmedzený od warfarin liečbu na 90 % indikuje odborný lekár - warfarin - nastavenie pacientov ošetrujúci lekár (OL) - warfarin predpisuje OL (má právnu zodpovednosť) WARFARIN Preskripčne neobmedzený od účinnosť a bezpečnosť antikoagulačnej liečby je závislá od pravidelnej kontroly protrombínového času - výsledok kontroly je uvedený v hodnotách INR (International Normalized Ratio Medzinárodný normalizovaný pomer) - kontrola INR 1 x za 3-4 týždne (stabilizovaný pacient 1 x za 5-6 týždňov) Spôsob hodnotenia, odborné znalosti hodnotenia vo všeobecnosti nie sú dostatočné, nielen v segmente VLD, ale aj v segmente ŠAS (prepúšťacie správy z odd. bez výsledku, bez dátumu posledného vyšetrenia!!!) Systémy POCT (point of care testing = meranie v mieste starostlivosti o pacienta) Poskytujú to, čo vyžadujú lekári a potrebujú pacienti nepretržitú optimalizáciu (rýchlosť) diagnosticko terapeutického procesu (zjednodušenie rozhodovacieho procesu). Charakteristika ambulancie 1640 kapitovaných poistencov 40% poistencov nad 50 rokov 2,8 % (48) poistencov v liečbe warfarínom CoaguChek XS prístroj používaný v ambulancii od Ambulantný monitoring INR nevýhody: Ambulantný monitoring INR nevýhody: odber žilovej krvi!!! (starší pacienti, polymorbídny pacient, opakované odbery i.v. v odborných ambulanciách cca ročne krát) dodržiavanie zásad prípravy pacienta pred odberom skladovanie a prevoz materiálu, manipulácia so vzorkami nedodržanie správnych transportných a časových podmienok - časové zdržanie od odberu do obdržania výsledku (24-72 hodín) nadmerná administratívna činnosť problematický spätný kontakt s pacientom oneskorená odozva na liečbu Ambulantný monitoring CoaguChek - výhody : Ambulantný monitoring CoaguChek - výhody : bezbolestný odber kapilárnej krvi z prsta (zníženie predanalytickej chyby); stanovenie INR kedykoľvek a kdekoľvek; bezprostredná a presná informácia o výsledku a okamžitá úprava dávkovania lieku za prítomnosti pacienta, zamedzenie nepochopenia zo strany pacienta pri telefonických konzultáciách; skrátenie času ošetrenia Ambulantný monitoring CoaguChek - výhody: pacient nie je traumatizovaný žilovým odberom zamedzenie opakovaných návštev alebo telefonických konzultácií; zníženie sprievodných komplikácií pri liečbe (hospitalizácie); lekár získava viac času na edukáciu pacientov VLD ako jediný v celom systéme má poznať kompletnú liečbu u pacienta a možné interakcie liekov organizačné zjednodušenie práce - menej administratívy Antitrombotická prevence a léčba v primární péči novelizácia 2013 Autori: MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti ČLS JEP Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Tento materiál je základom pre prácu na ambulancii v rámci POCT-monitoringu liečby warfarinom. QUICK: protrombinový čas, PT Tromboplastinový test (protrombinový test, Quickův test) patří mezi skupinové koagulační testy. Monitoruje zevní koagulační systém (tj. faktory VII, X, II, ale i faktor V a fibrinogen). Po přidání tkáňového tromboplastinu a Ca2+ k testované plazmě měříme čas, který je potřebný k vytvoření koagula. Výsledky se vyjadřují v sekundách, jako poměr R časů testované plazmy a plazmy normálu, jako početní zlomek normální hodnoty, nejčastěji jako INR (mezinárodní normalizovaný poměr). INR = R^ISI, kde ISI je mezinárodní index citlivosti. INR slouží k vyjadřování výsledků PT u pacientů léčených antagonisty vitamínu K kumariny. Prodloužení časů je při nedostatku faktorů zevní koagulační cesty, u léčby antagonisty vitamínu K, u DIC, v přítomnosti inhibitorů, u jaterních onemocnění. Druh veličiny: Čas Jednotka: s Klíč NČLP: Materiál k analýze: plazma Stabilita v krvi: 2 hodiny Stabilita v plazmě: 8 hodin při C, 24 hodin při 4 8 C, 4 týdny při -20 C Odběr: Plast s protisrážlivou přísadou, citrát Při odběru je nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulační přísady. Předanalytická úprava vzorku: Centrifugace krve 15 min při 2500 g. Získá se plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Referenční hodnoty: INR 0,80 1,20 (mezinárodní normalizovaný poměr), léčebné rozmezí 2,0 3,0 přímé měření času koagulace sec v % normální hodnoty odečtem z kalibrační křivky ( %), dle doporučení hematologické společnosti se již pro nepřesnost nepoužívá zdroj: Aká je spotreba krvi: pri venóznom odbere INR? - pacient odber 0,003 x 12 = 0,036 l (1 pacient / rok) - 20 pacientov 0,036 x 20 = 0,72 l (v priemere 1 ošetrujúci lekár) VLD x 0,72 l = l za rok pri POCT INR? - 20 pacientov x 12 x 2300 = kvapiek (koľko je to litrov krvi?????) A čo nebezpečný odpad????? Slovenská republika Česká republika Ambulantný monitoring INR výhody Bezpečnosť pacienta medicínska a právna Bezpečnosť lekára právna a medicínska Čo je potrebné zaviesť k právnej a medicínskej bezpečnosti: certifikovaný systém školenia? EHK? MZ SR, ZP????? Ďakujem za pozornosť MUDr. Dušan Lipták tel mail:
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks