PO Mekanik Pilot Niv I

Description
Mekanik

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 6

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  REPUBLIKA E SHQIPËRISËMINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS AGJENCIA KOMBËTARE E ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL   PROGRAM ORIENTUES PËR PROVIMET PËRFUNDIMTARENË DREJTIMIN “MEKANIK (PILOT)”, NIVELI I TIRANË, SHKURT 20  P! #!$%& !&'*'+ për   provimet përfundimtare të drejtimit mësimor  ”M'$&(P&- )”, N&.'-& I  përmban temat dhe kompetencat më të rëndësishme dhe mëpërfaqësuese për këtë drejtim mësimor, të trajtuara në lëndët profesionale dhe nëmodulet e detyruara të praktikës profesionale në të dy klasat e këtij niveli. Ky program i ndihmon nxënësit të përqendrohen në ato njohuri (koncepte, parime,ligjësi, procedura etj.) dhe kompetenca profesionale, që qëndrojnë në themel tëprofesionit për këtë nivel kualifikimi. rogrami ndihmon, gjithashtu, edhe mësuesitpër organi!imin e punës për përsëritjen dhe kontrollin përfundimtar të arritjeve tënxënësve. ër prindërit, ky program jep informacionin për vëllimin e punës që kërkohet tëbëjnë fëmijët e tyre dhe ndihmon në caktimin e një regjimi të përshtatshëm ditor përta.ër drejtuesit e arsimit të të gjitha niveleve, këto programe krijojnë mundësinë everifikimit paraprak të shkallës së përgatitjes përfundimtare të nxënësve brenda njëinstitucioni të caktuar shkollor, i cili mund të reali!ohet duke !hvilluar testimepërmbledhëse. jatë punës me këto programe kujdes duhet t#i kushtohet përvetësimit të njohurivedhe kompetencave themelore për këtë nivel kualifikimi, të cilat bëjnë të mundurintegrimin e nxënësit$es në botën e punës, por edhe që krijojnë va!hdimësinë eshkollimit të tij$saj në nivelin tjetër. jatë përgatitjes së nxënësve për provimet përfundimtare, është e rëndësishme qëherë pas here mësuesit$instruktorët të !hvillojnë testime të nxënësve, me testeteorike apo praktike, që mund t#i hartojnë vetë. jatë hartimit të përmbajtjes së tyreduhen mbajtur parasysh njohuritë dhe kompetencat e përfshira në këtë program, siedhe udhë!imet për vlerësimin e nxënësve.rogrami orientues përbëhet nga dy pjesë%  programi orientues për provimin e teorisë profesionale të integruar&  programi orientues për provimin e praktikës profesionale të integruar. A/ P! #!$%& !&'*'+ 1! P! .&%& ' T' !&+1 P! '+& $-' 1 &'#!*$! P! #!$%& !&'*'+  për provimin e teorisë profesionale të integruar, në drejtiminmësimor 'ekanik (ilot)', iveli * është hartuar duke u mbështetur në programet epërgjithshme të lëndëve profesionale, që përmban +keletkurrikuli përkatës. Kyprogram përmban rreth -/ të vëllimit të orëve të lëndëvë profesionale, për të dyjaklasat e marra së bashku (klasa e 0të dhe klasa e 00të). L131 ! '+& $-'  të përfshira në programin orientues dhe peshat e tyre përkatëse janë% 2  T$4'-$ 5 L131 36' '+6$ 1!$1+' 1 ! #!$%& !&'*'+N!L13$V1--&%& & !1.' 1! 73 -131 P'+6$1 8 01a!at e teknologjisë mekanike020331a!at e teknologjisë elektrike04-1a!at e teknologjisë së drurit0456eknologji mekanike788ekanikë e !batuar në makina-033 TOTALI9:008T'%$ +&$+ -131.'  janë%a) 6emat nga lënda 9  B$;$ ' ' - #<&+1 %'$&' ', kl.0%  dërtimi i një sistemi mekanik tipik  aterialet metalike  aterialet tipike që përdoren në makina  6ransmisionet me rripa  6ransmisionet me rrota të dhëmbë!uarab) 6emat nga lënda 9 B$;$ ' ' - #<&+1 '-'!&' ', kl.0%  aterialet përcjellëse dhe i!oluese të elektricitetit  :lementet dhe pajisjet që përdoren në instalimet elektrike të tensionit të ulëtc) 6emat nga lënda 9  B$;$ ' ' - #<&+1 +1 3!*!& ', kl.0 dhe 00%  ;ruri dhe vetitë e tij  6eknologjia e trajtimit të drurit  ërdorimet e drurit d) 6emat nga lënda 9 T' - #<& %'$&' ', kl. 00%  <eglat prerëse, matëse dhe të kontrollit në makinat metalprerëse  akinat tornuese  :lementet e regjimeve të prerjes në makinat tornuese  akinat fre!uese  :lementet e regjimeve të prerjes në makinat fre!uese  akinat !druguese  :lementet e regjimeve të prerjes në makinat !druguese  akinat shpuese  :lementet e regjimeve të prerjes në makinat shpuesee) 6emat nga lënda 9 M'$&1 ' ;4$*$! 1 %$&$ ', kl. 00% 3   johuri për ngarkesat tërheqëse, shtypëse, përkulëse, prerëse, përdredhëse, goditëse dhe efektet e tyre në konstruksione mekanike  1oshtet dhe ngarkesat që veprojnë në to  =kset dhe ngarkesat që veprojnë në to  1ashkimet me saldim dhe ngjitje dhe ngarkesat që veprojnë në to  1ashkimet me fileto dhe ngarkesat që veprojnë në to  1ashkimet me kiaveta dhe ngarkesat që veprojnë në to  1ashkimet me kunja dhe ngarkesat që veprojnë në to  6ransmisionet e dhëmbë!uara dhe ngarkesat që veprojnë në to  6ransmisionet me !inxhira dhe ngarkesat që veprojnë në to  6ransmisionet me rripa dhe ngarkesat që veprojnë në to U361;&%' 1! .-'!1+&%&5 rovimi i teorisë profesionale të integruar do të jetë me shkrim. >ekomandohet qëprovimi të kryhet me anë të një testi të parapërgatitur nga vetë shkolla. jithashtu,rekomandohet që 8/ e njësive të testit të jenë me !gjedhje të shumëfishtë (deri në 5alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë njësi testi në formën e pyetjeve me përgjigje tëhapur (nxënësi duhet të japë edhe argumentet për përgjigjen e dhënë nga ana etij$saj), pyetje me përgjigje të kufi!uar etj.jësitë e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë, duke ndjekurskemën me tri nivele, si më poshtë% N&.'-& I % >ikujtimi $ 6ë kuptuarit N&.'-& II % ?batimi $ =nali!a N&.'-& III %+inte!a$ <lerësimi +hkolla përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatësetë vlerësimit. ë tabelën në vijim, rekomandohet që numri maksimal i pikëve të jetë8 dhe shpërndarja e pikëve të bëhet në raport me peshën e @do lënde dhe nivelet evështirësisë. T$4'-$ 25 N3$!<$ ' &1.' +&$+ '+61+ +1 73 -13' 36' &.'-'.'N!L13$P'+6$ '-131.' 1 8P&1 1! 73 -131N3$!<$ ' &1.' +&$+ &.'-'.'1 .1+6&!1+&+1N&.'-& I=08 ' &1.'N&.'-& II=08 ' &1.'N&.'-& III 208 ' &1.' 01a!at e teknologjisë mekanike032--31a!at e teknologjisë elektrike45300-1a!at e teknologjisë së45300 4
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks