Pliant Admit Ere

Description
Ghid

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ ADMITERE 2017  Învățământul la Distanță și Învățământul cu Frecvență Redusă (IDIFR)  reprezintă forme alternave de educație profesională prin care se poate asigura dezvoltarea, perfecționarea sau conversia profesională a tuturor celor interesați. Acest p de educație fiind tot mai la îndemână în lumea de astăzi, în care se solicită flexibilitate și adaptabilitate la piața muncii, indiferent de domeniu de acvitate.Studenții care aplică pentru asel de forme de educație pot acumula cunoșnțe și pot dezvolta noi abilități prin acvități de învățare desfășurate în grup,  în centrele suport teritoriale IDIFR (în sala de curs și seminar), dar mai ales, prin acvități de studiu individual (auto-didacce). Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS)  organizează aceste forme alternave de educație prin Departamentul IDIFR ce oferă 20 de programe de studiu (11 programe de studiu ID – licență, 1 program de studiu IFR – licență și 8 programe de studiu IFR – master), domeniile fiind de real interes pentru comunitate, respecv: administrarea afacerilor, management, finanțe, contabilitate, markeng, agricultură, ingineria produselor alimentare, drept, șințe administrave, șințe ale educației, inginerie și management, mine-petrol și gaze.Cei care doresc inițierea profesională într-un anumit domeniu pot opta pentru un program de licență ID, cu durată de 3 ani (6 semestre)/ 4 ani (8 semestre). Cei care doresc dezvoltarea și/sau perfecționarea unui domeniu pot aplica pentru un program de master IFR care se desfășoară pe o perioadă de 2 ani de studiu (4 semestre).Recunoașterea educației profesionale dobândite prin promovarea examenului de licență sau disertație este aceeași cu forma de învățământ cu frecvență (IF), acumulată prin parcurgerea acelorași discipline, cu aceleași puri de evaluări, cu aceleași cadre didacce. Admiterea  la aceste forme de învățământ se realizează prin concurs de dosare, pe baza mediei de admitere calculate conform metodologiei de admitere aferente domeniului de studiu ales, avizată de ULBS. Pentru aceasta te așteptăm la unul dintre centrele de înscriere IDIFR până la data de 14 SEPTEMBRIE 2017 . Taxa de  înscriere este de 160 lei.Parcurgerea programului de studiu va fi susținută de taxa de școlarizare în baza căreia veți putea accesa: suporturile de curs pe CD-uri; ulizarea unor echipamente specifice; serviciile educaționale; parciparea dumneavoastră la întâlnirile față în față, online și la verificările pe parcurs; burse de studiu; facilitățile de dezvoltare. Documentația de înscriere: 1. Dosar plic2. Diplomă de bacalaureat (în srcinal și în copie legalizată)3. Adeverință de absolvire bacalaureat (pentru absolvenții promoției 2017)4. Adeverință de student (cu mențiunea că diploma de bacalaureat în srcinal se află la acea facultate) pentru candidații care sunt deja studenți la alte facultăți5. Diplomă de licență (în srcinal și în copie legalizată) pentru candidații programelor de master6. Adeverință de absolvire facultate (pentru absolvenții promoției 2017)7. Cerficat de naștere în copie legalizată8. Cerficat de căsătorie pentru candidatele căsătorite, în copie nelegalizată9. C.I. în copie nelegalizată10. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie11. 3 fotografii color p legimație ¾12. 15 plicuri format A5 autoadresate și mbrate (2 lei) inclusiv codul poștal al adresei domiciliului13. Adeverință de încadrare în muncă (Facultatea de Inginerie ) DEPARTAMENTUL IDIFR B -du l Victoriei nr.   10, Tel. 0269/250432Tel. mobil: 0732/820897; 0730/584338; 0732/820899 0722/549915; 0740/482812e-mail:dep.didu@ulbsibiu.rohp://didu.ulbsibiu.ro; hp://www.ulbsibiu.ro Perioada de  înscrieri 2 M AI  - 14 SEPTEMBRIE UNIVERSITATE DE STATACREDITATĂ DE CĂTRE ARACISCU CALIFICATIVULGRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT  OFERTA EDUCAŢIONALĂ A UNIVERSITĂŢII „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIUPENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL CU FRECVENŢĂ REDUSĂ Departamentul IDIFR Bulevardul Victoriei, nr.   10, Tel. 0269/250432 Facultatea de DreptCalea Dumbrăvii, nr.   34 ,  Tel: 0269/440880Facultatea de InginerieStrada Emil Cioran, nr.   4 ,  Tel: 0269/217928Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția MediuluiStrada  Dr.  Ion Rațiu, nr. 7 - 9,  Tel: 0269/211338Facultatea de Științe Socio-UmaneBulevardul Victorie i , nr. 5-7 ,  Tel: 0269/216068Facultatea de Științe EconomiceCalea Dumbrăvii, nr. 17 ,  Tel: 0269/215037 Centrele de înscriere teritoriu din Colegiul Economic “Ion Ghica”, Bacău: Strada 9 Mai, nr. 104, Tel: 0234/550777Colegiul Național Făgăraș: “Radu Negru”, Strada Școlii, nr. 1, Tel: 0268/215085; 0744/757024Colegiul Economic Focșani: “Mihail Kogălniceanu”, Bulevardul Gării, nr. 25, Tel:0237/212544Grup Școlar de Telecomunicații Hunedoara: și Lucrări Publice, Strada  Turnătorului, nr. 1, Tel: 0254/714022 Centrul teritorial  Mediaș ,  Mediaș:Cartier Vit ro metan ,  S trada  Lotru ,  nr.   3, Tel: 0269/845235Grup Școlar “Szekely Karoly”, Miercurea Ciuc: Strada  Iancu de Hunedoara,nr.   31,   Tel: 0266/310290Colegiul Național “Unirea”, Târgu Mureș: Strada Mihai Viteazul, nr. 17, Tel: 0265/214489 Centrele de înscriere  din Sibi u   FACULTATEAPROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ ID/IFRNumărlocuriTaxa de studiu (lei) ŞTIINŢE ECONOMICE   (3 ani)   Administrarea afacerilor / Economia comerțului, turismului și serviciilor ID (acreditat) 1252700 Management / Management ID (acreditat)   100   2700   Contabilitate / Contabilitate și informacă de gesune ID (acreditat)   100   2600   Finanțe / Finanțe și Bănci ID (acreditat)   125   2500   Markeng / Markeng ID (autorizat)   100   2500   ŞTIINŢE AGRICOLE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI (4 ani)   Agricultură / Montanologie ID (acreditat)   50   2400   Ingineria produselor alimentare / Ingineria produselor alimentare ID (acreditat)   50   2800   DREPT   Drept / Drept ID (acreditat) (4 ani)   120   2750   Șințe administrave / Administrație publică ID (acreditat) (3 ani)   75   2650   ŞTIINŢE SOCIO-UMANE   (3 ani)   Șințe ale Educației / Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar ID (autorizat provizoriu)   75   2500   INGINERIE   (4 ani)   Inginerie și management / Inginerie economică în domeniul mecanic ID (acreditat)   50   3400   Mine, petrol și gaze / Transportul, distribuția și depozitarea hidrocarburilor IFR (autorizat)   60   3400   FACULTATEA   PROGRAME DE STUDII DE MASTER IFR   Număr   locuri   Taxa de studiu (lei)   ŞTIINŢE ECONOMICE   (2 ani)   Administrarea afacerilor / Administrarea afacerilor internaționale (acreditat) (B1)   50   3000   Administrarea afacerilor / Administrarea afacerilor în turism și servicii (acreditat) (B2)   40   3000   Administrarea afacerilor / Strategii și polici de management și markeng ale firmei   (acreditat) (B4)   40   3200   Finanțe / Finanț e (acreditat) (B6)   40   3000   Contabilitate / Experză contabilă și audit (acreditat) (B8)   50   3200   Management / Managementul afacerilor (MBA) (acreditat)   50   3000   DREPT   Drept / Drept judiciar privat (acreditat) (1 an)   25   2750   Șințe administrave / Administrație publică europeană (acreditat) (2 ani)   50   2750  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks