planiranje2

Description
...

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Keramičar/Keramičarka  Obrazovanje  >  Opisi zanimanja  > Keramičar/Keramičarka   Kratak opis   Keramičar postavlja pločice na   ravne i tvrde podloge (zidove i podove). Ravna podlogu, priprema i reže pločice za kutove, priprema i miješa smjesu za lijepljenje te je nanosi na podlogu i pločice. Lijepi pločice za podlogu pazeći da površina bude ravna i da razmaci među pločicama budu ravnomjerno raspoređeni. Popunjava (fugira) prostor između pločica posebnom smjesom za fugiranje.   Potrebno obrazovanje   Za upis u srednjoškolski obrazovni program keramičara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specij alista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova keramičara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.   Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama  Hrvatske obrtničke komore . Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu  Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.  Opis poslova   Keramičar postavlja keramičke, betonske i kamene pločice u novogradnjama kao i pri renoviranju već postojećih objekata. Oblaže zidove, podove i druge površine, najčešće u   unutrašnjosti stambenih i drugih objekata (kuhinjama, kupaonicama i hodnicima), no ponekad i na vanjskim površinama. Pri obnovi starih prostora odstranjuje stare pločice. Najprije pregledava podlogu na koju će lijepiti pločice te je, ako je potrebno, popr avlja manjim zidarskim zahvatima. Obično sam brine o odvozu otpadnog materijala. Keramičke pločice lijepi na ravne i tvrde podloge (zidove i podove). Pritom nanosi određenu količinu vezivnog materijala na podlogu i na pločice koje odmah zatim pričvršćuje. Posebnu pozornost posvećuje liniji polaganja i uzorku kojeg imaju ili sastavljaju pločice.   Ako se podloga prekida (cijevi, utičnice i dr.), precizno mjeri i vrši proračun, te reže pločice na potrebnu duljinu, kako bi prilijegale na spojevima. Kad su pločice postavljene, nakon sušenja popunjava (fugira) prostor između pločica (fuge) i odstranjuje višak materijala.   U radu koristi čekić, brusilice, bušilice, lopatice, visak, libelu, zidarsku žlicu, napravu za rezanje keramike i druge alate. Ako je samost alni obrtnik, keramičar ugovara posao sa strankom, dogovara rok izvedbe i troškove, te je, na temelju svojih stručnih znanja i iskustava, savjetuje oko pravilnog odabira pločica i načina polaganja.   Izvedeni keramički radovi osim funkcionalnosti (izdržljivost, otpornost protiv vlage i lakše čišćenje) moraju imati estetsku i dekorativnu vrijednost, što se postiže različitim vrstama i oblicima pločica. Za kvalitetno obavljen posao, mora poštivati standarde svoje struke i upute proizvođača pločica i ostalih m aterijala. Znanja, vještine i poželjne osobine   Keramičar u prvom redu poznaje tehnologiju svoga posla, tj. načine rada, vrste i svojstva materijala kojima radi. Mora znati rukovati različitim alatima koji se koriste pri keramičkim radovima: brusilicama, bušilicama, lopaticama, čekićima, viskom, libelom, metrom, zidarskom žlicom, napravom za rezanje keramike i dr.   Mora ovladati tehničkim crtanjem, čitanjem i izradom nacrta, te   imati temeljna matematička znanja, kako bi mogao obavljati precizna mjerenja i proračune. Poznaje pravila o sigurnosti na radu.      Keramičar mora imati spretne ruke i prste, dobar vid, sposobnost prostornog predočavanja, smisao za lijepo, te dobro razlikovati boje. Ako  je samostalni obrtnik mora znati osnove poslovanja i izrade kalkulacija. Poželjno je da ima vozački ispit B kategorije i vlastito prijevozno sredstvo, primjerice kombi. Uvjeti rada   Keramičar najčešće radi u zatvorenim, ali negrijanim prostorima. Može raditi i na otvorenom, u različitim vremenskim uvjetima, često u prašini. Zanimanje nije povoljno za osobe koje imaju respiratorne smetnje (smetnje s disanjem, astmu, kronični bronhitis i sl.), ne razlikuju boje (daltonizam), kao i za osobe ko  je su izrazito slabe tjelesne građe ili imaju veća tjelesna oštećenja (oštećenja kralježnice, nogu, ruku, bolesti srca, mišića), te teže kronične bolesti.   Položaj pri radu najčešće je klečeći, čučeći ili stojeći. Keramičar se često saginje, ponekad radi i na većoj visini. Materijal priprema ručno i prenosi teške terete.   Radi sam ili s pomoćnikom. Kao i kod svih građevinskih radnika, posao može biti terenski, dakle izvan stalnog mjesta boravka. Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, nedostatak stereovida, gluhoća ili teža nagluhost u govornom području, teži kronični poremećaji koji znatno remete kognitivno i psihičko funkcioniranje, teža oštećenja funkcije mišićno - koštanog sustava, teža oštećenja funkcije krvno - žilnog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, te kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i/ili poremećaja ravnoteže.   Srodna zanimanja   Podopolagač, parketar, krovopokrivač, zidar, proizvođač keramike   Mogućnosti zapošljavanja   Keramičari se zapošljavaju u građevinskim poduzećima ili otvaraju svoj vlastiti obrt.   Praktični dio ispita obuhvaća provjeru usvojenih vještina i umijeća.   Praktični dio ispita obuhvaća:   ■  za  š titu na radu i po  š tivanje ekolo  š kih zahtjeva; ■  poznavanje alata i pribora; ■  poznavanje kerami č arskih proizvoda ■  poznavanje pripremnih radova na plo č icama ■  poznavanje postupka rezanja, bu  š enja i bru  š enja plo č ica ■  poznavanje postupka pripremnih radova prije samog oblaganja ■  pripremanje podloge i materijala ■  poznavanje na č ina o blaganja površina   ■  poznavanje sortiranja i odlaganja gra đ evinskog otpada. Praktični dio ispita se izvodi u obliku uratka/radne probe.   Uradak/radna proba je praktični dio zadatka koji ima za cilj provjeriti vještine i pripadajuća znanja iz područja tehnologije zanimanja. Vrsta uratka/radne probe   Opis uratka/radne probe   Priprema raznih keramičkih materijala (morta, ljepila, mase za brtvljenje) Pripremiti odgovarajući sastav morta ili ljepila, odrediti pravilan omjer komponenata i način miješanja –  te upotrebljavati odgovarajući alat i pribor.  Pripremanje podloge (poda ili zida) Opisati način nanošenja podloge.   Odrediti i pripremiti odgovarajući alata i pribora i pomoću njih nanijeti podlogu. Postavljanje zidnih ili podnih pločica  Pravilno rezati pločice i izvesti postupak oblaganja površina zida ili poda.  Pravilno zbrinuti otpadni materijal. Objasniti važnost i način racionalnog korištenja materijala.  Ispitanik mora u zadanom roku izvesti uradak/radnu probu. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.   Pri izradi praktične zadaće ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje mu odredi ispitna komisija. Praktični dio ispita ocjenjuje se na tem elju rezultata vrednovanja postupaka tijekom izrade uratka/radne probe, a pomoću standardiziranog ocjenjivačkog lista.   Svaki član, neovisno o ostalim članovima ispitne komisije, ispunjava svoju listu i ocjenjuje radnje obavljene tijekom izrade uratka/radne probe. Ocjenjivačka lista   Radnje obavljene u okviru praktične zadaće   Mogući broj bodova   Ostvareni broj bodova   Korištenje zaštitnih sredstava i naprava  0  –  10 Priprema radnog mjesta i red u radionici 0  –  10 Spretnost rukovanja alatima i napravama 0  –  15 Koncentracija i izdržljivost  0  –  10 Brzina i preciznost (točnost)  0  –  20 Racionalnost u trošenju materijala i energije  0  –  15 Kakvoća izrađene radne probe (uratka)  0  –  20 UKUPNO BODOVA 100 Konačna ocjena utvrđuje se za funkcionalno ispravan uradak/radnu probu. IX. Stručno - teorijski dio ispita obuhvaća provjeru teorijskog znanja nužnog za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju. Stručno - teorijski dio ispita polaže se u usmenom obliku, a sastoji se od pitanja koja postavlja ispitna komisija  i odnosi se na sljedeća područja:   ■  za  š titu pri radu ■  tehnologiju kerami č arskih radova:  –  vrste radova  –   pribor, pomagala, alati i strojevi kod keramičarski radova    –   keramičke proizvode    –   keramičke pločice    –  vezna sredstva  –   pripremne radove na pločicama    –  pripremne radove prije oblaganja  –   polaganje pločica.    Zaštita na radu   Sadržaj   Očekivani rezultati (znanja i umijeća)   Zakon o zaštiti na radu   Navesti bitne odrednice zakona i pravilnika o zaštiti na radu  Osnovni izvori opasnosti i mjere zaštite pri rad u Nabrojati glavne izvore opasnosti na radnom mjestu keramičara i opisati načine zaštite od tih opasnosti.   Osobna zaštitna sredstva   Navesti osobna zaštitna sredstva i opisati njihovu pravilnu upotrebu   Požar i zaštita od požara  Identificirati uzroke požara i objasniti pravilan način gašenja pojedinih požara   Tehnologija keramičarskih radova    Sadržaj   Očekivani rezultati (znanja i umijeća)   Obrtnički radovi   Imenovati vrste obrtničkih radova na objektu.   Završni radovi na građevinskom objektu Navesti, opisati i komentirati završne radove na objektu.  Pribor, pomagala, alati i strojevi kod keramičarski radova   Nabrojati sav pribor, alat i strojeve za keramičke radove i opisati njihovu pravilnu primjenu. Glina  –  svojstva i podjela Nabrojati vrste građevin skih materijala, posebice veziva, opisati njihova svojstva, kao i svojstva i podjelu glina te materijala za keramičarske proizvode.   Keramički proizvodi   Navesti vrste keramičkih proizvoda, kao i sirovina i prezentirati način njihove proizvodnje. Vrste i s vojstva keramičkih pločica   Klasificirati vrste keramičkih pločica, navesti svojstva, način upotrebe, način označavanja i pakiranja.   Podne pločice   Objasniti svojstva, nabrojati dimenzije, opisati način upotrebe svih vrsta podnih pločica.   Zidne pločice  Nav esti svojstva, nabrojati dimenzije, opisati upotrebu svih vrsta zidnih pločica.  Vezna sredstva Prepoznati veziva, kategorizirati ih i navesti svojstva, kao i način upotrebe.  Mortovi Nabrojati mortove, kategorizirati ih i opisati svojstva, kao i način upotrebe. Ljepila Kategorizirati ljepila, opisati svojstva, objasniti način upotrebe.  Mase za brtvljenje Kategorizirati mase za brtvljenje, navesti svojstva, objasniti način njihove upotrebe. Pripremni radovi na pločicama  Prezentirati provedbe pripremni h radova na pločicama prije njihove ugradnje.   Rezanje pločica   Identificirati potrebu i ilustrirati način rezanja keramičkih pločica.   Bušenje i brušenje pločica   Identificirati potrebu i ilustrirati način bušenja i brušenja keramičkih pločica.  Pripremni radovi prije oblaganja Prezentirati pripremne radove prije oblaganja pločicama.  Potrebni materijal Obračunati potreban materijal (pločice, mort) s obzirom na moguću količinu radova, površinu prostorije.  Organizacija radnog mjesta Objasniti važnost organizacije rada, racionalnog korištenja materijala i energije u procesu keramičarskih radova.   Polaganje pločica na pod   Opisati i komentirati cjelokupni postupak polaganja pločica na pod.   Polaganje pločica na zid  Opisati i komentirati cjelokupni postupak polaganja pločica na zid.  
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks