ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Семінарське заняття 1 Місце соціальної психології в системі наукового знання - PDF

Description
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Семінарське заняття 1 Місце соціальної психології в системі наукового знання План 1. Соціальна психологія як самостійна галузь науки. Її предмет, об єкт та структура. 2. Завдання

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 54 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Семінарське заняття 1 Місце соціальної психології в системі наукового знання План 1. Соціальна психологія як самостійна галузь науки. Її предмет, об єкт та структура. 2. Завдання та функції соціальної психології. 3. Основні поняття соціальної психології. 4. Взаємозв язок соціальної психології з іншими галузями знань. Виступи: Аналіз підходів до визначення предмета соціальної психології. Соціальна психіка та її функції. Рекомендована література: 1. Андреева Г.М. Социальная психология. -- М., Андриенко Е.В. Социальная психология. Учебное пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений М., с. 3. Корнев М.В., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. -- К., Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, с. 5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник : у 2-х 1кн. Кн.1 Соціальна психологія особистості і спілкування.. К.: Либідь, с. 6. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник. -- Мн., Майерс Д. Социальная психология. 7-е изд. СПб.: Питер, с. 8. Савчин М.В. Соціальна психологія. Дрогобич, Социальная психология: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. завдений / А.Н.Сухов, А.А.Бодалев, В.Н.Казанцев и др.; Под ред А.Н.Сухова, А.А.Деркача. М.: Издательский цент «Академия», с. 10. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. Спб, Шибутани Т. Социальная психология. Пер. с англ. В.Б.Ольшанского. Ростов н/д: «Феникс», с. Питання для самоконтролю: 1. Поясніть, в чому полягають соціологічний та психологічний підходи до визначення предмету соціальної психології. Обґрунтуйте предмет соціальної психології на сучасному етапі розвитку даної науки. 2. Обґрунтуйте поняття «соціально-психологічна реальність». 3. Поясніть, в чому полягають завдання сучасної соціальної психології. 4. Проаналізуйте основні функції соціальної психології як самостійної науки. 5. Назвіть базові поняття соціальної психології. 6. Проаналізуйте поняття, які відображають сферу особистості. 7. Проаналізуйте поняття, які відображають психологію груп, міжгрупових процесів. 8. Проаналізуйте зв язки соціальної психології з іншими психологічними та непсихологічними галузями науки. Семінарське заняття 2 Методологічні основи соціальної психології План 1. Поняття методології науки. Рівні методології. Методологічні принципи соціальної психології. 2. Особливості та етапи проведення соціально-психологічного дослідження. 3. Класифікація методів дослідження у соціальній психології. Основні вимоги та процедура застосування методів соціальної психології (спостереження, опитування, експеримент, біографічний метод, метод вивчення документів, соціометрія, референтометрія). Аналіз статті: Балл Г.А. Психологические принципы современного гуманизма/ Вопросы психологии. 2009, 6. с.3-12 Рекомендована література: 1. Андреева Г.М. Социальная психология. -- М., Андриенко Е.В. Социальная психология. Учебное пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений М., с. 3. Корнев М.В., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. -- К., Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, с. 5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник : у 2-х 3кн. Кн.1 Соціальна психологія особистості і спілкування.. К.: Либідь, с. 6. Орбан-Лембрик Л.Е., Кощинець О.Ю. Соціально-психологічна діагностика:навч.-метод.посібник.-- Івано-Франківськ, Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник. -- Мн., Майерс Д. Социальная психология. 7-е изд. СПб.: Питер, с. 9. Савчин М.В. Соціальна психологія. Дрогобич, Сергієнко Л.П. Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні та дипломні роботи. Навчальний посібник. К.: «Видавничий дім «Професіонал», с Социальная психология: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. завдений / А.Н.Сухов, А.А.Бодалев, В.Н.Казанцев и др.; Под ред А.Н.Сухова, А.А.Деркача. М.: Издательский цент «Академия», с. 12. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. Спб, Шибутани Т. Социальная психология. Пер. с англ. В.Б.Ольшанского. Ростов н/д: «Феникс», с. Питання для самоконтролю: 1. Обґрунтуйте загально-філософські та галузеві методологічні принципи соціальної психології. 2. Поясніть, в чому полягає предмет, об єкт, мета, завдання та гіпотеза соціально-психологічного дослідження. 3. Проаналізуйте основні етапи соціально-психологічного дослідження. 4. Охарактеризуйте основні вимоги до проведення наукового спостереження. Назвіть переваги та недоліки даного методу соціальнопсихологічного дослідження. 5. Обґрунтуйте основні вимоги до формування анкет. Назвіть переваги та недоліки усного та письмового опитування. 6. Проаналізуй те особливості проведення експерименту. Назвіть види експерименту. 7. Обґрунтуйте, в чому полягає тестування як метод соціальнопсихологічного дослідження. 8. Поясніть можливості використання методу вивчення документів у соціально-психологічному дослідженні. 9. Обґрунтуйте можливості використання та процедуру проведення соціометрії. 10. Поясніть, в чому полягає процедура проведення референтометрії. Семінарське заняття 3 Соціально-психологічні аспекти вивчення особистості. План. 1. Взаємозв»язок особистості і суспільства як соціально-психологічна проблема. Активність особистості як форма її взаємодії з суспільством. 2. Співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість». 3. Соціально-психологічна структура особистості. 4. Комунікативний потенціал особистості. 5. Соціально-психологічний контекст теорій особистості. Виступи: Соціальне життя та соціальна поведінка особистості. Поняття соціально-психологічної компетентності особистості. Реферати: Психоаналітичний підхід до розуміння особистості (З.Фройд, К.Юнг, А.Адлер). Розуміння особистості з позицій гуманістичної психології (К.Роджерс, А.Маслоу). Розуміння особистості в контексті екзистенційної психології. Рекомендована література: 1. Андреева Г.М. Социальная психология. -- М., Андриенко Е.В. Социальная психология. Учебное пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений М., с. 3. Корнев М.В., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. -- К., Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, с. 5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник : у 2-х 5кн. Кн.1 Соціальна психологія особистості і спілкування.. К.: Либідь, с. 6. Орлов А.Б. Личность и сущность: внешнее и внутреннее Я человека// Вопросы психологии с Майерс Д. Социальная психология. 7-е изд. СПб.: Питер, с. 8. Савчин М.В. Соціальна психологія. Дрогобич, Семичнко В.А. Гендерні особливості самосприйняття студентів у контексті соціально-психологічних суспільних відносин / Соціальна психологія, с Социальная психология: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. завдений / А.Н.Сухов, А.А.Бодалев, В.Н.Казанцев и др.; Под ред А.Н.Сухова, А.А.Деркача. М.: Издательский цент «Академия», с. 11. Шибутани Т. Социальная психология. Пер. с англ. В.Б.Ольшанского. Ростов н/д: «Феникс», с. 12. Холл Кэлвин С., Линдсей Гарднер. Теория личности. Пер. с англ. И.Б.Гриншпун. М., ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, с. Питання для самоконтролю: 1. Обґрунтуйте взаємозв язок психологічного та соціального в особистості. 2. Проаналізуйте психологічні компоненти активності особистості. Вкажіть, які можуть бути види активності особистості у суспільстві. 3. Дайте визначення поняттю «особистість». Поясніть, кого можна вважати особистістю. 4. Проаналізуйте соціально-психологічну структуру особистості. 5. Поясніть, що таке «Я-концепція», «Я-образ» особистості. Обгрунтуйте роль «Я-концепції» та «Я-образу» у соціальній природі особистості. 6. Проаналізуйте структуру комунікативного потенціалу особистості. 7. Поняття соціалізації. Сфери, стадії, інститути та механізми соціалізації особистості. 8. Віковий аспект соціалізації особистості. 9. Акмеологічні засади вивчення особистості на етапі зрілості. 10.Особливості соціалізації особистості у кризові та стабільні періоди життя. 11.Аналіз феноменів, що мають місце у процесі соціалізації індивіда: «асоціалізація», «десоціалізація», «соціально-психологічна дезадаптація», «ресоціалізація», «соціальна реабілітація». Семінарське заняття 4 Особистість і група. План 1. Входження особистості у групу та становлення у ній. 2. Статусно-рольова реалізація особистості у групі. 3. Соціально-статева диференціація індивіда у групі. 4. Поняття соціальної установки. Структура та функції атитюдів. 5. Соціальна установка та поведінка особистості. Виступ: Позитивний та негативний вплив групи на особистість. Поведінка особистості і соціальна напруженість. Реферати: Індивідуально-психологічні прояви особистості та поведінка у групі. Вплив статусу особистості на процес становлення її у групі. Рекомендована література: 1. Андреева Г.М. Социальная психология. -- М., Андриенко Е.В. Социальная психология. Учебное пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений М., с. 3. Корнев М.В., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. -- К., Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, с. 5. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Підручник : у 2-х 7кн. Кн.1 Соціальна психологія особистості і спілкування.. К.: Либідь, с. 6. Майерс Д. Социальная психология. 7-е изд. СПб.: Питер, с. 7. Подгурецькі Ю. Комунікація і формування установок// Орбан-Лембрик Л.Е., Подгурецькі Ю. Психологічні засади спілкування: Монографія. Івано- Франківськ: «Нова Зоря», с Орбан-Лембрик Л.Е., Подгурецькі Ю. Дослідження установки як чинника регуляції поведінки// Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, Вип.12. Ч.1. с Савчин М.В. Соціальна психологія. Дрогобич, Социальная психология: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. завдений / А.Н.Сухов, А.А.Бодалев, В.Н.Казанцев и др.; Под ред А.Н.Сухова, А.А.Деркача. М.: Издательский цент «Академия», с. 11. Шибутани Т. Социальная психология. Пер. с англ. В.Б.Ольшанского. Ростов н/д: «Феникс», с. Питання для самоконтролю: 1. Обгрунтуйте самосвідомість особистості як чинник становлення в групі. 2. Проаналізуйте фази становлення індивіда у групі. 3. Назвіть соціальні,соціально-психологічні та психологічні труднощі, що виникають в процесі інтеграції особистості у группу. 4. Дайте визначення поняттям «статус», «позиція», «роль». 5. Проаналізуйте феномени авторитету та престижу індивіда як основних складових його статусу. 6. Як провязані між собою поняття «репутація», «популярність», «авторитет». 7. Перелічіть основні форми рольової ідентичності особистості. 8. Обгрунтуйте, в чому полягають поняття «гендер», «гендерна роль». 9. Проаналізуйте соціально-психологічні характеристики чоловічих та жіночих образів. 10. Проаналізуйте структуру соціальної установки. 11. Обгрунтуйте, як соціальна установка впливає на поведінку індивіда. Семінарське заняття 5 Соціальна психологія спілкування і міжособистісних стосунків План. 1. Спілкування як соціально-психологічний феномен. 2. Структура, функції, види спілкування. Форми спілкування. 3. Гендерні особливості спілкування. 4. Труднощі, бар єри та деформації спілкування. Реферати: Етнопсихологічний контекст спілкування. Етнопсихологічна характеристика суб єктів спілкування. Аналіз статті: Орбан-Лембрик Л.Е. Гуманістична парадигма спілкування: соціальнопсихологічна інтерпретація // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ, Видавництво «Плай» ЦІ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks