ПЛАНИ семінарських занять - PDF

Description
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Кафедра ділової комунікації ПЛАНИ семінарських занять дисципліни «Ділова риторика

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 8 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Кафедра ділової комунікації ПЛАНИ семінарських занять дисципліни «Ділова риторика і міжкультурна комунікація» кафедра ділової комунікації галузь знань: 0302 міжнародні відносини спеціальність: «Країнознавство» освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст Розглянуті та схвалені на засіданні кафедри ділової комунікації протокол 1 від 30 серпня 2012 року. Зав. кафедри д.ф.н., проф. Шавкун І.Г. Запоріжжя 2012 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Основною метою семінарських занять з дисципліни «Ділова риторика і міжкультурна комунікація» є формування у студентів навичок та вмінь усвідомленого володіння мовленням у професійних ситуаціях, що сприятиме загальному розвитку мисленнєвих, нормативних мовленнєвих умінь і комунікативних навичок студентів та їхньої підготовці до ефективних контактів на рівні міжособистісної ділової комунікації та міжкультурної комунікації. Протягом семінарських занять з курсу «Ділова риторика і міжкультурна комунікація» у студентів формуються алгоритми ефективних мовленнєвих комунікацій, навички та вміння усвідомленого володіння мовленням у конкретних ситуаціях міжкультурного контакту та за нестандартних ситуацій життєвого і професійного спілкування. У результаті вивчення курсу студент повинен: ЗНАТИ: 1. Типи, види, форми, моделі, структурні компоненти міжкультурної комунікації. 2. Особливості субкультур та особливості культур націй і народів світу для досягнення взаєморозуміння й позитивного результату у міжкультурних контактах. 3. Природу міжкультурних нерозумінь й конфліктів і засоби виходу з них. 4. Методи й прийоми досягнення позитивного результату міжкультурної комунікації. 5. Основні категорії, розділи і закони риторики. 6. Основні прийоми удосконалення майстерності мовлення як засобу вирішення фахових завдань. 7. Специфіку ділового спілкування, особливості комунікативно-мовленнєвих ситуацій, характерних для діяльності спеціаліста у галузі міжнародних відносин. 8. Закономірності логіки мовлення, основні види ораторських промов, професійно значущі мовленнєві жанри, теорію техніки мовлення. ВМІТИ: 1. Застосовувати на практиці отримані знання в конкретних ситуаціях міжкультурної взаємодії. 2. Дотримуватись толерантного ставлення до інших культур та їх представників. 3. Володіти методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних сферах суспільного та професійного життя, вирішувати комунікативні та мовленнєві завдання в конкретній ситуації спілкування. 4. Володіти методикою та навичками попередження й усунення міжкультурних конфліктів. 5. Вибирати тему промови, аналізувати її, збирати і систематизувати матеріал із даної проблеми. 6. На основі спостережень і аналізу бази даних створювати «портрет аудиторії». 7. Аналізувати і вибирати професійно значимий мовленнєвий жанр, що відповідає конкретній ситуації та створювати максимально ефективну композицію промови. 8. Вести розгорнутий монолог, ефективну бесіду з фахової проблематики, логічно правильно, точно, етично й емоційно виражати думки в словах, відповідно до змісту, умов комунікації та адресата, прагнучи при цьому передати у промові свій індивідуальний стиль. 9. Володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія). 10. Системно аналізувати весь комунікативний процес (рефлексія). Семінарські заняття з дисципліни «Ділова риторика і міжкультурна комунікація» мають такий зміст та структуру. Модуль 1. Теоретичні засади та практичний аспект міжкультурної комунікації. Заняття 1. Тема: Поняття і сутність міжкультурної комунікації. Основні теорії міжкультурної комунікації. 1. «Комунікація і спілкування»: спільне, відмінне. 2. Функції, манера та стиль спілкування. 3. Об єкт та суб єкт спілкування й комунікації. 4. Структура міжкультурної комунікації. 5. Основні детермінанти міжкультурної комунікації. 6. Поняття контексту міжкультурної комунікації. 1. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: Учеб. пособие. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, с. 2. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М.: МГУ, с. 3. Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: повседневные 4. Тюрменко І. І., Горбул О. Д. Культурологія: теорія та історія культури: Навчальний посібник. К.: МАУП, с. Заняття 2. Тема: Види, типи, форми, моделі міжкультурної комунікації. 1. Специфіка вербальної комунікації. 2. Форми вербальної комунікації. 3. Стилі вербальної комунікації та її контексти. 4. Сутність невербальної комунікації та її контексти. 5. Сутність невербальної комунікації та її форми: кінесика, проксеміка, окулістика, такесика, хрономіка, сенсоріка. 6. Засоби досягнення ефективної комунікації. 7. Метамова та її особливості. 8. Форми міжкультурної комунікації: пряма, дотична, безпосередня, опосередкована. 9. Моделі міжкультурної комунікації. 1. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: Учеб. пособие. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, с. 2. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М.: МГУ, с. 3. Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: повседневные 4. Нелсон О., Голант С. Язык мимики и жестов. Что это такое / Пер. с англ. А.П. Исаевой. М.: Хранитель, с. 5. Пиз А. Язык телодвижений. М.: Логос, с. Заняття 3. Тема: Шляхи засвоєння іншої культури. 1. Проблема «чужорідності» культури. 2. Соціалізація. 3. Інкультурація. Механізми інкультурації (культурна трансмісія). 4. Акультурація в міжкультурній комунікації. Основні форми акультурації. Культурна адаптація. Культурний шок. 5. Модель засвоєння «чужої» культури М.Беннета. 6. Культурна ідентичність. 7. Етноцентризм та його різновиди. 1. Кочетков В. В. Психология межкультурных различий. М.: ПЕРСЭ, с. 2. Лебедева Н. М.. Лунева О. В., Стефаненко Т. Г., Мартынова М. Ю. Кузнецов И. Н. Межкультурный диалог. Тренинг этнокультурной компетенции. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, с. 3. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, с. 4. Сухарев В. А., Сухарев М. В. Психология народов и наций. Донецк: Сталкер, с. 5. Тюрменко І. І., Горбул О. Д. Культурологія: теорія та історія культури: Навчальний посібник. К.: МАУП, с. 6. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. К.: Юніверс, с. 7. Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування. Вид. 2-е. К.: 8. Ярошенко Т. М. Регіональна типологія культури: Навчальний посібник. Львів: Світ, с. 9. Hall E. Beyond Culturе. N.Y.: Doubleday,, р. Заняття 4. Тема: Проблема розуміння в міжкультурній комунікації. 1. Поняття розуміння в міжкультурній комунікації. 2. Проблема сприйняття в міжкультурній комунікації. 3. Взаємодія і взаєморозуміння. 4. Основні прийоми та способи досягнення взаєморозуміння. 5. Аттракція в міжкультурній комунікації. 6. Атрибуція та її роль в міжкультурній комунікації. 1. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: Учеб. пособие. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, с. 2. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М.: МГУ, с. 3. Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: повседневные 4. Тюрменко І. І., Горбул О. Д. Культурологія: теорія та історія культури: Навчальний посібник. К.: МАУП, с. 5. Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: повседневные 6. Лебедева Н. М.. Лунева О. В., Стефаненко Т. Г., Мартынова М. Ю. Кузнецов И. Н. Межкультурный диалог. Тренинг этнокультурной компетенции. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, с. 7. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. М.: Аспект Пресс, с. Заняття 5. Тема: Міжкультурні конфлікти та шляхи їх подолання. 1. Природа міжкультурних конфліктів та їх види. 2. Засоби подолання міжкультурних конфліктів. 3. Практичне завдання. 1. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: Учеб. пособие. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, с. 2. Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: повседневные 3. Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: повседневные 4. Кочетков В. В. Психология межкультурных различий. М.: ПЕРСЭ, с. 5. Лебедева Н. М.. Лунева О. В., Стефаненко Т. Г., Мартынова М. Ю. Кузнецов И. Н. Межкультурный диалог. Тренинг этнокультурной компетенции. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, с. 6. Ложкин Г.В., Повякель Н. И. Практическая психология конфликта. К.: МАУП, с. 7. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів: СПОЛОМ, с. 8. Сикевич З. В. Социология и психология национальных отношений. СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, с. Заняття 6. Тема: Результати міжкультурної комунікації. 1. Поняття комунікативної компетенції. 2. Структура комунікативної компетенції. 3. Поняття і сутність толерантності. 4. Толерантність як результат міжкультурної комунікації. 5. Міжкультурна компетенція в міжкультурній комунікації, її рівні, засоби підвищення. 6. Практичні рекомендації К.Ситарама й Р.Когделла щодо підвищення результативності міжкультурної комунікації. 1. Бондырева С. К., Колесов Д. В. Толерантность (введение в проблему). Воронеж: МОДЭК, с. 2. Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение: повседневные 3. Сухарев В. А., Сухарев М. В. Психология народов и наций. Донецк: Сталкер, с. 4. Тюрменко І. І., Горбул О. Д. Культурологія: теорія та історія культури: Навчальний посібник. К.: МАУП, с. 5. Hall E., Hall M. Understanding Cultural Differences. Yarmouth: Intercultural Press Inc., р. Модуль 2. Ділова риторика як необхідна складова міжкультурної комунікації за фахом. Заняття 7. Тема Ділова риторика: сутність і завдання. 1. Формування позитивного іміджу ділової людини України. 2. Образ (імідж) і особистість ритора. 3. Професіограма спеціаліста в галузі міжнародних відносин. 4. Харизма ділової людини. 5. Національні особливості ділового спілкування. 6. Культура мислення. 7. Специфіка ділового мовлення. 8. Компоненти поняття «культура ділового мовлення». 1. Анисимова К.Л. Современная деловая риторика. М.: ЮНВЕС, с. 2. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. М.: Изд-во УРЛО, 3. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. К.: Рідна мова, с. 4. Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие для вузов / 5. Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д. та ін. Етика ділового спілкування: 6. Губенко Л. Г., Нємцов В. Д. Культура ділового спілкування : Навч. посіб. К., 7. Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування. Вид. 2-е. К.: Заняття 8. Тема: Інвенція мистецтво задуму промови, пошук і знаходження конструктивних ідей. 1. Типи підготовки до промови, переваги і недоліки кожного з них. 2. Концептуальний закон. 3. Процес і способи розробки концепції. 4. Закон моделювання аудиторії. 5. Прогнозування соціально-психологічних ознак. 1. Анисимова К.Л. Современная деловая риторика. М.: ЮНВЕС, с. 2. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение. М.: Изд-во УРЛО, 3. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. К.: Рідна мова, с. 4. Введенская Л.А. Деловая риторика: учебное пособие для вузов / 5. Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Іщенко Т. Д. та ін. Етика ділового спілкування: 6. Губенко Л. Г., Нємцов В. Д. Культура ділового спілкування : Навч. посіб. К., 7. Клюев Е. В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция). М.: ПРИОР, Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування. Вид. 2-е. К.: Заняття 9. Тема: Інвенція мистецтво задуму промови, пошук і знаходження конструктивних ідей. 1. Стратегічний закон. 2. Системна побудова оратором стратегії впливу на аудиторію. 3. Тактичний закон. 4. Психологічні аспекти впливу. 5. Цільова установка оратора. Завдання та надзавданн
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks