planen01.doc

Description
รรางสสาหรรบทดลองใชชเทรานรนน ขอสงวนสสทธสโธ ดยคณะทสางานบบรณาการฯ ศธ. ในการนสาไปใชช เพพพอการอพพนใด แผนการจจั ด การเรรี ย นรรรู้ เ พพพื่ อ สรร า งเ สรริ ม คคุณลจักษณะอยยรู้อยยางพอเพรียง รหจัสวริชา อ 21101 ชพพื่อรายวริชา ภาษาอจังกฤษพพพื้นฐาน กลยคุมสาระ การเรรียนรรรู้ภาษาตยางประเทศ ชจัน พื้ ม.1 ภาคเรรียนทรีพื่ 1 ปรี การศศึกษา 2553 หนยวยการเรรียนรรรู้ Environment กริจกรรม H

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 12 | Pages: 42

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
    รางสาหรบทดลองใชเทาน น ขอสงวนสทธ   โดยคณะทางานบรณาการ !ธ .   ในการนา #ใช เ$% &อการอ% &นใด  ในการนา #ใช เ$% &อการอ% &นใด  แผนการจดการเรยนร  เพ อสรางเสรมคณลกษณะอย  อยางพอเพยง รหส!า อ ##$# ! อราย!า %าษาองก&ษพ 'น(าน กล มสาระ การเรยนร  %าษา)าง*ระเ+, !'น ม - # %าคเรยน+  # *การ,.กษา //0 หนยการเรยนร   12345627829 กจกรรม :6; 96 <88=>?@66A ?A8B2 เลา ! Cมง#- มา)ร(านการเรยนร   )#-0  นเสนอขอมลขวสร ควมคดรวบยอดและควมคดเหนในเร องตง ๆในกรดและกรเข!ยน -)!'ด )- #-0 ม -#D#  ดและเข!ยนบรรยยเก! ยวก บตนเองก#ว ตร$ระ#ว น$ระสบกร%&และส งแวดลอมใกลต ว 0- สาระสEาคF  $ ##'บ น$ (หส งแวดลอมน บว น#ะ)ว!ควมร'นแรงข*+น#นเ$น $ (หระด บ,ลก เ อสรงควมตระหน กให-  เร!ยนเหนควมสค ( ของกรอน'ร ก.&ส งแวดลอม กรเร!ยนเร องส งแวดลอมเ$นกรกระต 'น  ให-  เร!ยนร  # กกรดแลร ก.ส งแวดลอมรอบต วเอง ,ดยกรใ/) ก.ะ กรส อสร)ง0.ในกรแลกเ$ล! ยนขอมลขวสร แสดงควมร  ส*ก และควมคดเหน ตมส1นกร%&ตงๆ) +งในส1น2*ก. /'ม/น และ ส งคม และนหล ก$ร /(เ2ร.3ก#อเ!ยงม$ระย'กต&ใ/ในกรอน'ร ก.&ส งแวดลอม    รางสาหรบทดลองใชเทาน น ขอสงวนสทธ   โดยคณะทางานบรณาการ !ธ .   ในการนา #ใช เ$% &อการอ% &นใด  ในการนา #ใช เ$% &อการอ% &นใด G -จด*ระสงคHการเรยนร    45 บอกควมหมยค2 )& สนวน และ$ระ,ยค6ด1กตอง 789  :5 ออกเส!ยง ค2 )& สนวน $ระ,ยค 6ด1กตอง ตมหล กกร อนออกเส!ยง 7;9 <5 เข!ยน,$สเตอร&หมหรอเ/(/วนใหร ก.ควมสะอดบรเว% ,รงเร!ยน 7;9 =5 ด$ระ,ยคหมหรอเ/(/วนในกรร ก.ควมสะอดบรเว% ,รงเร!ยน 7;9 >5 ม!) ก.ะกร)งนกล 'ม 7?9 /- สาระการเรยนร    ค2 )& สนวน $ระ,ยค และขอควม)! ใ/ในกรเข!ยน  ,$สเตอร&ร%รงค&/วยก นร ก.ควมสะอด0ยใน,รงเร!ยน I-สมรรJนะสEาคF >54 ) ก.ะส อสร >5: ) ก.ะกรคด K- คณลกษณะอนพ.ง*ระสงคH  45 ม!วน ย :5 อย  อยงอเ!ยง <5 ม!#ตส@ร%ะ L-!'นงาน D %าระงาน  เข!ยน,$สเตอร& ร%รงค&ในกรร ก.ควมสะอดบรเว%0ยใน ,รงเร!ยน M- กระNนการจดการเรยนร      รางสาหรบทดลองใชเทาน น ขอสงวนสทธ   โดยคณะทางานบรณาการ !ธ .   ในการนา #ใช เ$% &อการอ% &นใด  ในการนา #ใช เ$% &อการอ% &นใด  ! Cมง+  #  M-# O'นนEาเOาส  N+เรยน PQ58>829B9462R  45 แบงกล 'มน กเร!ยนออกสรว#บรเว%,รงเร!ยน เข!ยนค2 )& ตมใบงน)!  4 ABCD ECF GHI JFK L ใ/เวล :M น)! :5 น กเร!ยนแตละกล 'มนเสนอส ง)! 6ดเข!ยน,ดยกรนใบงน ตด6ว)! กระดนด  <5 ตรว#สอบควม1กตองของกรสะกดคและกรอนออกเส!ยงรวมก น M- O'นจดกกรรมการเรยนร   PQ5B?94?8R  45 น กเร!ยนดร$0ส งแวดลอม)! เตร!ยมมและรวมก นแสดงควมคดเหนเก! ยวก บร$0  NOCEBOP Q ABCD ECF GHI ROO SF DBSR TSEDIPOL UU QVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV NOCEBOP Q WHX KH GHI YOOZ C[HID DBSR TSEDIPOL UU QVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV NOCEBOP Q ABCD KH GHI DBSF\ C[HID HIPREBHHZ ] SR SD EZOCF HP KSPDGL    รางสาหรบทดลองใชเทาน น ขอสงวนสทธ   โดยคณะทางานบรณาการ !ธ .   ในการนา #ใช เ$% &อการอ% &นใด  ในการนา #ใช เ$% &อการอ% &นใด  UU QVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV :5 ครนเสนอค2 )&#ก0 และค2 )&เ มเตม และ อนออกเส!ยง ^HIF _ `CP[C`O ] [SF ] ZOCaO ] TCTOP ]ECF ] TZCRDSE ] [C` ] [HDDZO ] `PCRR ] TZCG`PHIFK] JOZK ][CZEHFG ] YHHDTCDB] ZSDDOP bOP[ _ EZOCF ] DBPHX ] 8OOT EZOCF]cHT] RXOOT ?KdOEDSaO _ EZOCF ] KSPDG ] EPHXKOK  M-0- O'นสร* PQ56ST?9462R  45น กเร!ยน)ใบงน)!  : eCDO`HPSfO กล 'ม# ดค2 )&)!   6ด ตม ;CPD HY RTOOEB 7 ^HIF ] bOP[ ] ?KdOEDSaO 9 :5ตรว#สอบควม1กตองกร# ดกล 'มค2 )& และ)บ)วน ควมเขใ#ในกรใ/ ^HIF ] bOP[ ] ?KdOEDSaO  ! Cมง+    M-#- O'นนEาเOาส  N+เรยน PQ58>829B9462R  45 ใ/เกมใหน กเร!ยน$gบ ตตมคส  ง,ดยกรh งเลง U4762>BV> และน กเร!ยนเสนอควมคดเหนในกร)! #ะเ/(/วนให)'กคนใน ,รงเร!ยน/วยก นร ก.ควมสะอด ก#กรรม)! คดวน กเร!ยน#ะ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks