План за работа на Комисията за противодействие на насилието и тормоза

Description
1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4,…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Education

Publish on:

Views: 3 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево, общ. Русе, обл. Русе ул.”Кирил и Методий” № 4, e-mail: ou_s@mail.bg, тел.: 08150-2270 Утвърждавам Директор:……………. /Г. Мехмедова/ ПЛАН За работата на Комисията за противодействие на насилието и тормоза В OУ”Св.св.Кирил и Методий”, с.Семерджиево, обл. Русе учебна 2017 / 2018 година
 • 2. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 1. Комисията, разчитайки на съдействие от страна на класни ръководители, родители и психолози, да издири всички ученици склонни към извършване на насилие и тормоз и въведе мерки за неговото ограничаване. Тези ученици да бъдат регистрирани и да се организира подходяща дейност за тяхното насочване по пътя на правилното им развитие. 2.Комисията да поддържа активна връзка с обществените организации, училищното настоятелство, родителските колективи и инспекторите от „Детска педагогическа стая”. 3.Комисията да усъвършенства работата си за борба с насилието и тормоза в училище, като повиши ефективността на мерките за закрила на децата от насилие и повиши професионалния капацитет на специалистите, работещи в тази сфера. За осъществяване на основните задачи да се проведат следните: М Е Р О П Р И Я Т И Я 1. Със съдействието на класните ръководители да се актуализират списъците на учениците, склонни към насилие и тормоз. Срок: октомври Отговорник: Р. Цанев 2.Комисията да обърне внимание на следните деца: - на разведени родители - на разстроени семейства - на многодетни семейства - на семейства с лоши битови условия - на деца на алкохолици и криминално проявени граждани - на деца на семейства с изостанал бит и култура - на деца на социално слаби родители Срок: постоянен Отговорник: Б.Салимов, Р.Цанев
 • 3. 3.Всяко полугодие да се преразглежда активността на учениците, да се работи за намаляване броя на склонните към противообществени прояви и да се стимулират учениците да търсят помощ, когато са тормозени. Срок: януари Отговорник: Р. Цанев 4. Засилване на контрола и превенцията за недопускане прояви на тормоз, като всяка седмица се извършва проверка за наличието на извършители на подобни прояви. Записване на нарушителите в регистър –допълнителна работа с тях. Срок: постоянен Отговорник: Р. Цанев, Класни ръководители 5.Комисията да изгради актив от педагози, класни ръководители и родители и чрез съответна подготовка да търси нови методи и средства за борба с проявите на насилие в училище и извън него. Срок: постоянен Отговорник: Б.Салимов, Р.Цанев 6. Анонимно допитване за случаи на тормоз в училище –анкетни карти и тестове. Срок: постоянен Отговорник: Класни ръководители, Р.Цанев 7. Провеждането на семинари и кампании по въпросите за насилието над деца, както и въвличането на децата в извън класни дейности с цел превенция на насилието. Срок: декември Отговорник: Р. Цанев 8. Децата сами да разработят свои правила за поведение в училище. Срок: февруари Отговорник: Класни ръководители, Р.Цанев 9. Дискусии в класната стая по въпросите за тормоза и отношенията между съучениците. Срещи с родители на деца извършили насилие в клас. Срок: март Отговорник: Класни ръководители, Р.Цанев
 • 4. 10.Заседанията на Комисията за борба с насилието и тормоза в училище да се провеждат на всеки срок и да се информира учителския колектив и обществеността за резултатите от работата на комисията. Срок: в края на I и II срок Отговорник: Б.Салимов, Р.Цанев Изготвил:………… /Р. Цанев/ Председател на Комисията за борба с насилието и тормоза
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks