Plan de Afacere 1

Description
...

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Cuprins Descrierea afacerii.....................................................................................................3 Prezentarea produsului oferit de către afacere...........................................................4  Prezentarea concurenților, definirea pieței țintă a afacerii........................................6   Procesul de producție și furnizorii.............................................................................8  Strategia de marketing.............................................................................................14 Planul financiar........................................................................................................22 Anexa1.....................................................................................................................25  Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice   Departamentul Business şi Administrare   Lucru individual La disciplina Managementul Afacerilor PLAN DE AFACERI „Studenție” SRL   Privind deschiderea și funcționarea unui restaurant cu profil de alimentaţie naturală   A efectuat: Cucereanu Alina, Anul II, gr. BA1502 A verificat: Diaconu Tatiana, lect. univ.   Chișinău , 2017  Autor: Cucereanu Alina PLAN DE AFACERI „Studenție” SRL   Privind deschiderea și funcționarea unui restaurant cu profil de alimentaţie naturală   DIRECTOR: Cucereanu Alina ADRESA: RM, Chișinău, str. Ștefan cel Mare 61  TEL: 022 22-2-22 EMAIL: studenție@gmail.com  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks