pitanja_za_usmeni_ispit____kolska_2016_17_1496918754912

Description
ppp

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Претходно напрегнути бетон – питања за усмени испит  Важе од првог јунског рока 2017. до мајског рока 2018. године.  тудент одговара на ! и и # питања са списка$ зависно од П%& у'инка.  (а би по ожио усмени испит$ потребно је да студент д) задово*авају+и одговор на свапитања  која је извукао. , питањима текст у италику  озна'ава -иру е ину из које је постав*ено питање и и поја-њење. &дговор се даје на наведено конкретно питање – није потребно обја-њавати оста е де ове -ире е ине$ нити оста и де ови могу пос ужити уместо одговора на постав*ено питање.  По ожен писмени испит се може користити за /  једно  по агање усменог испита и у свим наредним роковима теку+е -ко ске године$ зак*у'но са мајским роком 2018. ада се усмени испит не по аже у року у коме је по ожен писмени испит$ неопходно  јепоновно   пријав*ивање испита   /испит се књижи   у    року   у   ком   се   по аже   усмени испит.  она'на оена према 0$!  П%&/0  100  0$3  писмени/0  10!  0$!  усмени/0  100 износи4 до #3 поена5#$ ##  6356$ 6#  7357$ 7#  8358$ 8#  35 и # и ви-е 510.1.ај'е-+и раз ози за претходно напрезање бетонских конструкија. Принипи претходног напрезања носа'а из ожених савијању. Претходно напрезање механи'ким поступима.2.9квива ентно оптере+ење каб ова. (е:иниија$ особине$ примена. 9квива ентно оптере+ење за основне об ике трасе.!.Претходно напрезање накнадним затезањем каб ова /накнадно претходно напрезање. 9 ементи потребни за изво;ење и поступак изво;ења.3.Претходно напрезање на стази /претходно напрезање претходним затезањем каб ова. 9 ементи потребни за изво;ење и поступак изво;ења.#.Претходно напрезање на стази4 могу+и об ии еквива ентног оптере+ења и на'ин изво;ења којим се они постижу.6.ај'е-+и об ии попре'них пресека пре:абрикованих претходно напрегнутих е емената и е емената ивених на иу места$ зависно од намене конструкије.7.<е ик за претходно напрезање4 врсте /об ии$ г авне :азе проес производње$ механи'ке карактеристике потребне за констуисање прора'унског дијаграма. Вредности /и и опсег вредности механи'ких карактеристика 'е ика за претходно напрезање који се данас користе.8.=е аксаија напона у 'е ику за претходно напрезање. &пис појаве. Парамери који најви-е ути'у на прора'унску вредност кона'не ре аксаије у претходно напрегнутим конструкијама..орозија 'е ика за претходно напрезање. ,тиај високих температура на механи'ке карактеристике 'е ика за претходно напрезање.10.истеми за претходно напрезање> е ементи од којих се састоји систем. а'ини анкеровања каб ова. Принип :ункионисања котве са к иновима. (е ови котве.11.Пројектовање претходно напрегнутих е емената према допу-теним напонима4 свекатегорије /врсте допу-тених напона$ степен претходног напрезања.12./  Пројектовање претходно напрегнутих елемената према допуштеним напонима  – проста греда оптерећена на савијање 4 %збор степена претходног напрезања$ материја а$ конипирање трасе и об иковање пресека дуж носа'а ? е ементи на основу којих се усвајају поједине димензије разу;ених пресека$ об иковање пресека на местима анкеровања.1!./  Пројектовање претходно напрегнутих елемената према допуштеним напонима  – проста греда оптерећена на савијање 4 @еродавни ус ови у пресеку према допу-теним напонима на савијање.  13./ Усвајање силе претходног напрезања 4 ,свајање потребног броја каб ова и одре;ивање одговарају+е си е на преси .,тиај трасе каб а$ избора материја а и ус ова средине на вредности појединих губитака / само побројати губитке силе претходног напрезања   и објаснити шта и како утиче на њихову величину .1#.Aрасирање каб ова код претходног напрезања накнадним затезањем4 ус ови за об иковање трасе поједина'ног каб а. адржај п ана каб ова.16.Bрани'на зона за во;ење резу тантног каб а /C:изо зонаD – исписати један од ус ова за просту греду. По ожај :изо зоне дуж распона просте греде. Примена.17.@ање ов дијаграм – исписати један од ус ова за просту греду. &бјаснити поступакконструисања и нартати пример дијаграма. &бјаснити зна'ење пресека /кроз дијаграм инијама пара е ним са координатним осама. Примена.18.Bубии си е претходног напрезања ус ед трења. Параметри прора'уна и проена ве и'ине губитака у карактеристи'ним пресеима гредних носа'а са једним и ви-е распона.1.Bубии си е претходног напрезања ус ед ув а'ења к ина. ,с ови из којих се одре;ује дужина на којој постоји пад си е / објаснити квалитативно – није потребно исписати образац . Параметри који ути'у на ве и'ину резу тата. 20.Bубии си е претходног напрезања ус ед е асти'ног скра+ења е емената при сукесивном утезању каб ова код претходног напрезања накнадним утезањем / објаснити квалитативно – није потребно исписати образац . ,тиај редос еда утезања на ве и'ину губитака. Прора'ун губитка у с у'ају претходног напрезања на стази.21.Bубии си е претходног напрезања током времена / објаснити квалитативно – није потребно исписати образац .22.Прора'ун е емената напрегнутих на савијање према трансверза ним си ама.2!.Прора'ун зоне анкеровања према си ама епања.23.онтро а сигурности претходно напрегнутих е емената на појаву прс ина ус ед савијања.2#./  Прорачун граничне носивости на савијање пресека претходно напрегнутих елемената 4 =е:ерентна места$ критеријуми за достизање грани'ног стања$ прора'унски дијаграми.26./  Прорачун граничне носивости на савијање пресека претходно напрегнутих елемената 4 Претходна ди атаија у каб овима /ди атаија при декомпресији.27./  Прорачун граничне носивости на савијање пресека претходно напрегнутих елемената 4 ,нутра-ње си е у пресеку и изра'унавање грани'ног момента.28.Прора'ун угиба претходно напрегнутих е емената напрегнутих на савијање. %зра'унавање угиба за носа'е са константним и са промен*ивим пресеком.2.Eрмирање претходно напрегнутих е емената оби'ном арматуром – конструктивне и ра'унске арматуре у распону и на местима анкеровања.!0.Претходно напрезање кружних конструкија. а'ини изво;ења. Bубитак ус ед трења. Проена оста их губитака си е претходног напрезања.!1.Претходно напрезање каб овима без споја и каб овима ван попре'ног пресека. онструкије код којих се примењује и њихово пона-ање при претходном напрезању и оптере+ивању. Поре;ење на'ина спрово;ења основних прора'уна са прора'уном претходно напрегнутих конструкија са спрегнутим каб овима унутарпресека.!2./  Претходно напрезање континуалних система 4 Aрасирање каб ова$ примарни и секундарни моменти ус ед претходног напрезања$ конкордантне трасе.!!./  Претходно напрезање континуалних система 4 FGH инија$ инеарна транс:ормаија трасе каб ова.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks