ค ม อการใช งาน PIA Excel Input Template เบ องต น ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ PDF

Description
ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -1- Document information Revision history Version Effective Revision Released Date Summary of changes number Date marks October January 2015 First version No ฝ ายสถ ต

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 38 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -1- Document information Revision history Version Effective Revision Released Date Summary of changes number Date marks October January 2015 First version No ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -2- สารบ ญ I. ความต องการด านเทคน คเบ องต น... 4 II. การต ดต งโปรแกรม... 5 A. สาหร บ Window XP... 5 B. สาหร บ Window III. การใช งาน Excel Template เบ องต น ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -3- I. ความต องการด านเทคน คเบ องต น SYSTEM REQUIREMENTS: ส วนประกอบ CPU OS Memory Hard Disk ความต องการ 1.2 GHz or faster Recommended: 1 CPU or above Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 Or Above RAM: Minimum: 512 MB Recommended: 512 MB or above At Least 5 GB Available SOFTWARE REQUIREMENTS: ส วนประกอบ Microsoft Office.NET Framework ความต องการ Microsoft Excel 2007 or above.net Framework 4.0 or above ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -4- II. การต ดต งโปรแกรม A. สาหร บ Window XP 1. การต ดต งคร งแรก 1.1. Download ไฟล PIA Setup.zip จาก BOT Web Site ท URL Login ท เคร อง PC ท ต องการต ดต งด วยผ ใช งานท ม ส ทธ เป น Administrator ของเคร อง 1.3. Unzip ไฟล PIA Setup.zip ออก ด วยโปรแกรม Winzip จะได Folder PIA Setup ด งน 1.4. Double Click ท setup.exe และให ดาเน นการตามลาด บด งน หน าจอ PIA Setup Wizard คล ก Next ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -5- หน าจอ Select Installation Folder เล อก Everyone และ คล ก Next หน าจอ Confirm Installation คล ก Next ระบบจะถ กต ดต ง จนแล วเสร จ ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -6- หน าจอ Installation Complete คล ก Close เพ อเสร จส นการต ดต ง และจะปรากฏ Icon ตามข อ 1.5 บน Desktop 1.5. เร มต นใช งานโดยคล ก Icon PIATemplate บน Desktop ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -7- 2. การต ดต งในกรณ ท เคยม การต ดต งมาก อนหน าน แล ว 2.1. Login ท เคร อง PC ท ต องการต ดต งด วยผ ใช งานท ม ส ทธ เป น Administrator ของเคร อง 2.2. ไปท Start/Settings/Control Panel 2.3. คล ก Icon Add or Remove Programs 2.4. ท แถบด านซ ายเล อก Change or Remove Programs ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -8- 2.5. เล อน Scroll Bar ด านขวาม อลงมาเพ อหาโปรแกรม PIA คล กท รายการ PIA และคล ก Remove 2.6. จะเก ด Dialog เพ อสอบถาม ด งน คล ก Yes เพ อยกเล กการต ดต ง 2.7. ดาเน นการต ดต งระบบตามข นตอน 1. การต ดต งคร งแรก ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -9- B. สาหร บ Window 7 1. การต ดต งคร งแรก 1.1. Download ไฟล PIA Setup.zip จาก BOT Web Site จาก URL Login ท เคร อง PC ท ต องการต ดต งด วยผ ใช งานท ม ส ทธ เป น Administrator ของเคร อง 1.3. Unzip ไฟล PIA Setup.zip ออก ด วยโปรแกรม Winzip จะได Folder PIA Setup ด งน 1.4. Double Click ท setup.exe และให ดาเน นการตามลาด บด งน หน าจอ PIA Setup Wizard คล ก Next ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -10- หน าจอ Select Installation Folder เล อก Everyone และ คล ก Next หน าจอ Confirm Installation คล ก Next ระบบจะถ กต ดต ง จนแล วเสร จ ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -11- หน าจอ Installation Complete คล ก Close เพ อเสร จส นการต ดต ง และจะปรากฏ Icon ตามข อ 1.5 บน Desktop 1.5. เร มต นใช งานโดยคล ก Icon PIATemplate บน Desktop ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -12- 2. การต ดต งในกรณ ท เคยม การต ดต งมาก อนหน าน แล ว 2.1. Login ท เคร อง PC ท ต องการต ดต งด วยผ ใช งานท ม ส ทธ เป น Administrator ของเคร อง 2.2. ไปท Start/Control Panel 2.3. คล ก Programs and Features 2.4. Icon PIA คล ก Uninstall หร อ Double Click ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -13- 2.5. จะเก ด Dialog เพ อสอบถาม ด งน คล ก Yes เพ อยกเล กการต ดต ง 2.6. ดาเน นการต ดต งระบบตามข นตอน 1. การต ดต งคร งแรก ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -14- III. การใช งาน Excel Template เบ องต น 1. เร มต นใช งานโดยคล ก Icon PIATemplate บน Desktop 1.1. โปรแกรมจะเป ด Excel Template และท าการตรวจสอบ Schema Directory ในเคร อง (เฉพาะการต ดต งคร ง แรก) จะเก ด Dialog เพ อให Create Schema Directory เม อไม ม Schema Directory คล ก OK เพ อ Create Schema Directory ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -15- 1.2. จากน นให ทาการ Update Schema (เคร องท ใช งานต องเช อมต อก บ Internet) ด งร ป คล ก Update เพ อต องการ Update Schemas จะเก ด Dialog เม อโปรแกรม Update Schema แล วเสร จ คล ก OK เพ อท างานต อ ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -16- 1.3. คล กท Tab PIA เพ อเร มใช งาน PIA Template คล กท ช อ Data File เพ อเร มจ ดทาข อม ลท ต องการ ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -17- 1.4. การจ ดเก บข อม ลท ต องการ คล ก Save โปรแกรมจะแสดงให เล อก Folder ท ต องการ Save ข อม ลไว โดย default นามสก ลตามช อ Data File ตาม ข อม ลท จ ดทา ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -18- 1.5. การเป ด File ท ข อม ลท จ ดท าไว ก อนหน า คล ก Open โปรแกรมจะแสดงให เล อก Folder ท ต องการ Open ข อม ลท ต องการโดย default ข อม ลท ม นามสก ลตาม Data File ท เป ดอย ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -19- 1.6. การตรวจสอบ XML คล ก Validate XML เพ อตรวจสอบข อม ลท ต องการ ผลการตรวจสอบจะแสดงท Document Actions การแสดง Error Message จะม 2 ประเภท ค อ Schema Errors และ Custom Errors (ตาม Tab) สามารถ Double Click ท error message โปรแกรมจะไปท field ท เก ด error Tab Schema Errors แสดง error การตรวจสอบข อม ลตาม Schema ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -20- Tab Custom Errors แสดง error การตรวจสอบข อม ลอ นๆ เม อข อม ลถ กต องจะแสดง Validated XML Successfully 1.7. การจ ดทา XML คล ก Create XML Data File โปรแกรมจะแสดงให เล อก Folder ท ต องการ Save xml file ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -21- 1.8. การตรวจสอบ Schema Version (เคร องท ใช งานต องเช อมต อก บ Internet) คล ก Update XML Schemas โปรแกรมจะข น Schema Update เล อก Data File ท ต องการ Update Schema กรณ ท Schema ตรงก บ ธปท. คล ก Close เพ อทางานต อ กรณ ท Version ไม ตรงก บ ธปท. คล ก Update เพ อท าการ Update Version ให ตรงก บ ธปท. ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -22- เม อโปรแกรม Update แล วเสร จจะเก ด Dialog เพ อสอบถาม ด งน คล ก OK เพ อท างานต อ ฝ ายสถ ต และข อสนเทศ -23-
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks