โรงเร ยนอ นเทอร เน ตและการออกแบบ(ในความควบค มของกระทรวงศ กษาธ การ) หล กส ตร PHP&My SQL for Web E-Commerce - PDF

Description
โรงเร ยนอ นเทอร เน ตและการออกแบบ(ในความควบค มของกระทรวงศ กษาธ การ) หล กส ตร PHP&My SQL for Web E-Commerce ภาพรวมของการเร ยน หล กส ตรการเข ยนโปรแกรม ด วย ภาษา PHP ท เป นภาษามาตรฐานของโปรแกรมเมอร ป จจ บ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Mobile

Publish on:

Views: 106 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โรงเร ยนอ นเทอร เน ตและการออกแบบ(ในความควบค มของกระทรวงศ กษาธ การ) หล กส ตร PHP&My SQL for Web E-Commerce ภาพรวมของการเร ยน หล กส ตรการเข ยนโปรแกรม ด วย ภาษา PHP ท เป นภาษามาตรฐานของโปรแกรมเมอร ป จจ บ น ไม ว าจะเป นเว บช อด ง มากมายเช น Facebook, wikipedia, pantip ต างก พ ฒนาจากภาษา PHP ท งส น จ งเร ยกได ว า PHP น เป นภาษาท จ าเป นอย างย ง สาหร บ โปรแกรมเมอร ในย คน ในหล กส ตร ผ เร ยนจะได เร ยนร เทคน ค และว ธ การเข ยนภาษา PHP 5 ซ งเป น Server Side Script ท สามารถทางานได ก บท กระบบของ Web Server ท ง Window, UNIX, Linux โดยเร มต งแต การป พ นฐาน การทางานของภาษา PHP โครงสร างของภาษา, ฟ งก ช น, การใช PHP เพ อ ต ดต อก บฐานข อม ล My SQL โดยในลาด บข นตอนการเร ยน น จะทาให ผ เร ยนได เข าใจ ถ งกระบวนการพ ฒนา application อย างม ออาช พ โดยทดลองปฏ บ ต จร ง (On job Training) ในการสร างร านค าออนไลน ท จะ ประกอบด วย 2 ส วน ค อ ระบบสาหร บล กค า (Client Interface) เพ อให ล กค าสามารถเล อกชมและด รายละเอ ยดของส นค าท ต องการได โดยใช Search Engine เป นเคร องม อในการค นหา ระยะเวลาท ใช ในการเร ยน หล กส ตร 42 ช วโมง เร ยนท งส น 12 คร ง คร งละ 3ช วโมงคร ง - 4ช วโมง พ นฐานของผ เร ยน ม ความร การเข ยนโปรแกรมเบ องต น หร อ ผ านการอบรบ Professional Web Designer โปรแกรมท ใช ในการเร ยน PHP, MySQL, IS, Adobe Dreamweaver CC 2016 เหมาะสาหร บ ผ ท ต องการความร ในการเข ยนโปรแกรม หร อผ ต องการพ ฒนาเป น Web Programmer ว ทยากร อาจารย ฐ ส นต ท พย ศ ภธนนท การศ กษา : คณะเทคโนโลย สารสนเทศ สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ อาจารย ทศพล ธนะท พานนท การศ กษา : ปร ญญาตร และ ปร ญญาโท ภาคว ชาว ศวกรรมคอมพ วเตอร คณะว ศวกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย กรรมการบร หาร และ WebMaster : ThaiBG.com ( Web Site เล นหมากร กและหมากฮอสออนไลน โดยผ เข ยนสามารถเข ยนโปรแกรมเอาแชมป หมากฮอสประเทศไทยได ) ประสบการณ การเข ยนโปรแกรมมามากกว า 10 ป อาจารย นงน ช ศร พ ฒนธาดาก ล อาจารย ประจา สถาบ นอ นเทอร เน ตและการออกแบบ ประว ต การทางาน : อด ต Web Programmer : Hotleage.com อาจารย สาโรจน เข ยนแม น การศ กษา เทคโนโลย คอมพ วเตอร สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ประว ต การทางาน : Web Programmer บ. IQBIC จ าก ด อาจารย ธรรณพ สมประสงค ประว ต การทางาน : WebMaster Thaiware.com กรรมการผ จ ดการ บร ษ ทไทยแวร คอมม วน เคช น จ าก ด ประสบการณ การทาเว บไซต กว า 10 ป ประโยชน ท ได ร บ ผ จบหล กส ตรจะม ความเข าใจในโครงสร าง, การทางานของภาษา PHP และ การทางานร วมก บโปรแกรมฐานข อม ล My SQL จนสามารถสร าง Web ท ม ล กษณะ Applications อย างเต มร ปแบบได ม.ร งส ตให ท นสาหร บน กเร ยน NetDesign ท กท านเร ยนต อปร ญญาโท-ปร ญญาเอกโดยได ร บท นมากถ ง 15 % ของค าหน วย ก ต จนจบการศ กษา ค าใช จ ายในการส งบ คลากรเข าฝ กอบรมทางว ชาช พของบร ษ ท หร อห างห นส วนน ต บ คคล นอกเหน อจากห กค าใช จ ายได ท ง หมดแล ว ย งได ร บการยกเว นภาษ เง นได อ กร อยละร อย ตามประกาศกระทรวงการคล ง ผ เร ยนสามารถเร ยนทบทวนซ าได ฟร ( ท กสาขา ในระยะเวลา 1 ป ) ผ ผ านการอบรมจะได ร บประกาศน ยบ ตร โดยความควบค มของกระทรวงศ กษาธ การ ค าอบรม ราคา 8,800บาท ( เฉล ยเพ ยงช วโมงละ 210 บาท ) รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบค มโดยกระทรวงศ กษาธ การ ไม ม ภาษ ม ลค าเพ ม *** เฉพาะน กเร ยนเก าของสถาบ นลดเหล อ 7,800 บาท ( เฉล ยเพ ยงช วโมงละ 186 บาท ) ว ธ การชาระเง น 1. ช าระเง นสดด วยตนเองก อนว นเร มอบรมเป นเวลา 1ส ปดาห 2. โอนเง นเข าบ ญช โรงเร ยน อ นเทอร เน ตและการออกแบบ ธนาคาร กส กรไทย จ าก ด สาขา ถนนอโศก-ด นแดง ประเภทบ ญช ออมทร พย เลขท บ ญช (กร ณา Fax ใบ Pay in มาย นย นท ) 3. ส งจ ายเช คข ดคร อมในนาม โรงเร ยนอ นเทอร เน ตและการออกแบบ หร อ Internet and Design Institute Cancellation กรณ ท ท านม เหต จาเป นต องการยกเล กการสารองท น ง โปรดแจ งล วงหน าเป นลายล กษณ อ กษรก อนว น เร มอบรมอย างน อย 7 ว น ม ฉะน นจะไม ค นค าอบรม PHP&My SQL for Web Programming Course Outline คร งท 1 คร งท 2 เร ยนร โครงสร างและคาส ง HTML การต ดต งใช งาน Web Server Utility แนะนาประเภทของ Web Dynamic ว าสามารถสร างข นมาเพ อทาอะไรได บ าง เร ยนร ว ธ การต ดต ง Web Server Utility ศ กษาภาษา HTML ในเร องของการจ ดต วอ กษร, ร ปภาพ, ตาราง, Link และ Form เร ยนร โครงสร างภาษา ร ปแบบคาส งต าง ๆ ของ PHP เร ยนร โครงสร างภาษา ร ปแบบคาส งต าง ๆ ของ PHP การกาหนดต วแปร ต วดาเน นการ (Operator) การเข ยนเง อนไข,การทางานแบบ วนรอบ (Control Structure) Function ต างๆ ท ควรร ลองทดสอบเข ยนระบบ Login อย างง าย เพ อศ กษาการร บค าจาก Formไปใช งานในคาส งต างๆ คร งท 3 คร งท 4 การจ ดเตร ยมฐานข อม ล ทาความเข าใจการทางานของระบบฐานข อม ล (Database) ศ กษาการทางานของ Mysql และการใช งาน PhpMyAdmin เพ อจ ดการฐานข อม ล ศ กษาภาษา SQL ให สามารถ Select, Insert, Update, Delete ในตารางต าง ๆ ได การต ดต อและจ ดการฐานข อม ล ด วย คาส งต างๆ ของ PHP เร ยนร ว ธ การต ดต อฐานข อม ล MySQL ด วย Function ของ PHP นาข อม ลท อย ใน Database มาทาการแสดงผลทางหน า Web Page ได สร างไฟล ท ร บข อม ลจากผ ใช นาเข าเก บไว ใน Database ได สร างไฟล ท สามารถแก ไขและลบข อม ลท อย ในฐานข อม ลได คร งท 5-6 การสร างระบบสมาช ก ออกแบบฐานข อม ลสาหร บระบบสมาช ก ทาหน าลงทะเบ ยนสมาช กใหม ทาหน า Login ด วย UserName, Password เพ อเข า Web Page ท ก าหนดไว ให เฉพาะผ ใช ท ลงทะเบ ยนไว เท าน น ทาหน าสาหร บการล ม Password ทาหน าแก ไขรห สผ าน ได ทาหน าเพ อแก ไขข อม ลท ลงทะเบ ยนไว สามารถ ออกจากระบบได คร งท 7 เร มต นการวางโครงสร างในการจ ดทา WebSite E-Commerce ออกแบบฐานข อม ลเพ มเต มเพ อเก บรายละเอ ยดของส นค า แสดงผลรายการส นค า แบ งออกเป นหน าย อย ๆ และม Navigator เพ อเข าถ งข อม ลได สะดวกรวดเร ว สร าง Search Engine เพ อเร ยกด รายละเอ ยดของส นค าท อย ในฐานข อม ล คร งท 8 เข าใจการทางานและว ธ ใช งานของ Shopping Cart เร ยนร การทางานของ Shopping Cart ว าม ข นตอนใดบ าง เร ยนร ว ธ การใช งาน Shopping Cart เพ อให ล กค าสามารถนาส นค าท ต องการมาใส และคานวณราคา ก อนท จะชาระเง น คร งท 9-10 การส งซ อส นค า(Order) และการส งส นค า (Shipping) สร างแบบฟอร มในการส งซ อส นค าเพ อให ล กค าระบ สถานท ส งส นค าและเล อกว ธ การช าระเง น นาข อม ลท ได จากแบบฟอร มในการส งซ อส นค าเก บลงในฐานข อม ล เข าใจระบบ Payment Gateway คร งท 11 ระบบหล งร าน (Administrator System) สร าง ระบบหล งร าน (Administrator System) เพ อให เจ าของร านสามารถท จะเพ ม,ลบ แก ไขรายการ ส นค าได ผ านหน าจอ Browser ( Control panel) ด วยระบบ Login-Password การบ าน:สร าง Web Page ASPเพ อเพ มลบแก ไขข อม ลของส นค า คร งท 12 การสร างระบบการส ง และ การอ พโหลดงานข นเซ ร ฟเวอร ศ กษาระบบการส ง ต ดต ง SMTP Server เพ อใช ในการส งเมล ทาหน า Form ร บช าระค าบร การส นค า Confirm การชาระค าบร การส นค าด วย อ พโหลดงานข นไปบนเซ ร ฟเวอร จร ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks