ก (PhotoScape) 1. ก ก PhotoScape 5. ก Capture 45 - PDF

Description
ก ก PhotoScape ก (PhotoScape) 1 ก 2 ก ก PhotoScape 5 ก ก 5 ก ก ก 15 ก ก 18 ก ก 20 ก 23 ก 28 ก 34 ก 39 ก 43 ก Capture 45 1 ค ม อ การใช งานโฟโต สเคป ( PHOTOSCAPE ) PhotoScape เป นโปรแกรมตกแต งภาพ ท ม ความสามารถมากมายและใช

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

School Work

Publish on:

Views: 11 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ก ก PhotoScape ก (PhotoScape) 1 ก 2 ก ก PhotoScape 5 ก ก 5 ก ก ก 15 ก ก 18 ก ก 20 ก 23 ก 28 ก 34 ก 39 ก 43 ก Capture 45 1 ค ม อ การใช งานโฟโต สเคป ( PHOTOSCAPE ) PhotoScape เป นโปรแกรมตกแต งภาพ ท ม ความสามารถมากมายและใช งานได ง ายมาก เพราะม เมน การใช งานเป นภาษาไทย สะดวกรวดเร วในการใช งาน ต งแต การท าขอบร ปภาพหลายๆ ร ปแบบ การแก ไข ภาพเป นกล มคร งละหลายๆ ร ปภาพ การจ ดหน าของร ปภาพหลายๆ ร ปภาพให เป นร ปภาพเด ยว การรวมภาพ การท าภาพเคล อนไหว การแบ งร ปภาพ การ Capture ภาพหน าจอมาใช งานการเล อกส การแปลงไฟล RAW เป น JPEG การปร บแต งแก ไขร ปภาพ เช นการปร บแสง ส ความคมช ดของร ป และการย อ ขยายขนาดของร ป โปรแกรมม ขนาดเล ก ไม ก นทร พยากรของเคร องเหม อนโปรแกรมแต งภาพอ นๆ และเป นโปรแกรม Freeware เข าไปดาวโหลดได ท เว บไซต ไฟล ดาวน โหลดจะเป นไฟล.exe เล อก Save File ไว ท ใดท หน งก อน และท าการต ดต ง 2 การต ดต ง PhotoScape 1. ด บเบ ลคล กโปรแกรมต ดต ง PhotoScape.. 2. คล กป ม Run 3. คล กป ม Next 3 4. คล กป ม I Agree 5. คล กป ม Next 4 6. คล กป ม Next 7. คล กป ม Finish เสร จส นการต ดต ง 5 เม อต ดต งเสร จแล วจะม ไอคอนท หน าจอ Destop การเปล ยนภาษาในโปรแกรม PhotoScape เม อเป ดโปรแกรมในส วนของหน าแรก จะเป นด งภาพ สามารถเปล ยนภาษาไทยหร ออ งกฤษ ท าความร จ กเคร องม อต างๆ ของหน าต างแก ไขภาพ หน าต างแก ไขภาพเป นส วนท ใช ในการแก ไขภาพท ละร ป ซ งส วนแก ไขภาพจะม ต งแต การย อ ขยายขนาดของ ร ปภาพ การใส กรอบให ก บร ปภาพ การปร บความเข ม แสง ความสว าง ความคมช ดของร ปภาพ การเปล ยน ร ปภาพเป นโทนส ต างๆ เช น ภาพซ เป ย การลบม มภาพให เป นม มมน การใส เส นขอบให ก บร ปภาพ การกล บ ภาพ การต ดภาพ การแก ไขตาแดง การท าโมเสกเซ นเซอร บางส วนของภาพ การลบต าหน การเพ มต วอ กษร และค าบรรยายลงในภาพ การเพ มว ตถ ต างๆ เช นต วการ ต นลงไปในภาพ และอ นๆ ท จะสามารถท าได ใน หน าต างแก ไขภาพ 6 คล กไปท แก ไขภาพ ท เมน ด านบน หร อเมน วงกลมก ได ด านซ ายม อจะเป นส วนท แสดง Directory และแสดงภาพในโฟลเดอร ท เราก าล งเล อกอย 7 การย อขยายขนาดของร ปภาพ คล กท ป มย อ / ขยาย พ มพ ขนาดภาพท ต องการลงไปในช องด านขวา ช องด านซ ายจะแสดงขนาดภาพเด ม หากต องการให คงขนาด เด ม ให คล กเคร องหมายถ กในช อง คงอ ตราส วนเด ม เม อพ มพ ขนาดในช องใดช องหน งของความกว างหร อความ ส ง ขนาดของอ กช องจะเปล ยนตามอ ตราส วนเด ม เม อเสร จแล วแล วคล กตกลง การปร บความสว าง ส คล กท ป ม ความสว าง, ส จะข นมาด งภาพ สามารถปร บได ตามต องการ 8 การลบม มของภาพ คล กท ป มลบม ม สามารถเล อก ส ของม ม ความโค ง และเส นขอบได การใส เส นขอบให ร ป คล กท ป มเส นขอบ สามารถเล อกส และขนาดของเส นขอบได 9 ป มใส กรอบร ป จะเป นการใส กรอบร ปแบบเส น สามารถเล อกส ชน ด ความหนา ความโค งได การเพ มแสงฉากหล งของภาพ หร อคล กท ล กศร จะม การเพ มแสงฉากหล งให เล อกเป นเปอร เซ นต 10 การเพ มแสงว ตถ คล กท ป มเพ มแสงว ตถ จะข นมาด งภาพ ปร บลดได ตามต องการ ป มฟ ลเตอร จะเป นการเต มฟ ลเตอร ให ก บภาพ ในแบบต างๆ ซ งม อย หลายแบบมาก 11 การปร บความคมช ด คล กท ป มความคมช ด จะปรากฏด งภาพ 12 ปร บระด บความเข มของร ปภาพ ม ให เล อก ต า ส ง ปานกลาง ส วน บ นท ก ยกเล ก ท าซ า ซ งหากท าเสร จกดบ นท ก หร อกดยกเล กเพ อยกเล กการกระท าคร งหล งส ด หร อ ยกเล กท งหมดเพ อกล บส ค าเร มต นของร ปน น ท าซ าค อการย อนกล บมาค าส งล าส ดท ยกเล กไป 13 ปร บส ภาพเป นซ เป ย ปร บส ภาพเป นขาวด า การใส กรอบร ปสวยๆ ให ก บภาพ ม แบบให เล อกมากมาย 14 ได กรอบร ปท เราเล อก 15 ป มกล บร ปภาพ ในกรณ ท ต องการกล บร ปภาพซ าย/ขวา 90 องศา การกล บซ ายขวา การกล บบนล าง และการ หม นภาพตามองศาท ต องการ การใส ต วอ กษรให ก บภาพ การเพ มข อความให ก บร ปภาพโดย คล กท แถบ เพ มว ตถ 16 จากน นคล กท ต ว T ด งภาพ เพ อเพ มการพ มพ ต วอ กษรลงบนภาพ เม อคล กท ต ว T ตามภาพด านบน จะข น ไดอะล อกบล อก พ มพ ข อความ สามารถเล อกแบบอ กษร ขนาด ความท บ (การโปรงแสง) เส นรอบต วอ กษร ความหนาของเส นรอบ ส ของเส นรอบ เงา ส ของเงา ขนาดและท ศทางของเงา หากไม ต องการใช เส นรอบและ เงา ให คล กเคร องหมายถ ก ท ค าว าใช ออก เม อท าเสร จเร ยบร อยแล วคล กท ตกลง ก จะได ต วอ กษรตามท ต งค า สามารถจ บเล อนไปวาง ในท ท ต องการ หม น หร อย อขยายได การเพ มร ปภาพอ กร ปให คล กท ต วไอคอนร ปภาพ สามารถเล อกภาพถ าย ภาพการ ต น อ นๆ ได 17 เม อท าเสร จเร ยบร อยแล ว คล กท บ นท กด านล างขวา สามารถเล อกบ นท ก บ นท กในโฟลเดอร หร อบ นท กเป น ความแตกต างของ 3 ป มค อ บ นท ก จะบ นท กในโฟลเดอร เด ม ช อไฟล เด ม แต ภาพต นฉบ บจะถ กเก บไว ในโฟลเดอร ท ช อว า Originals ซ ง โปรแกรมสร างข นให โดยอ ตโนม ต บ นท กในโฟลเดอร ค อบ นท กในโฟลเดอร ท เราก าหนดข นเอง ช อไฟล เด ม เราสามารถสร างโฟลเดอร ใหม มาเก บ ร ปภาพท ท าข น หากเราไม สร างใหม ร ปน จะถ กบ นท กไว ในโฟลเดอร output ท ไดร ฟ C บ นท กเป น สามารถต งช อไฟล ใหม และเล อกโฟลเดอร ท เก บภาพได จะเล อกแบบไหนก แล วแต ความสะดวกและความต องการ 18 การเซ นเซอร ภาพถ าย เฉพาะจ ดท ต องการ ตอนน เรามาด ว ธ การเซ นเซอร ภาพ เฉพาะจ ดท เราต องการจะเซ นเซอร ข นแรกเป ดร ปภาพท เราต องการจะเซ นเซอร ข นมา คล กเล อกท แถบ แก ไขเฉพาะจ ด 19 น าเม าส ไปลากบร เวณท เราต องการจะเซ นเซอร (จะเป นส เหล ยม) จะม โมเสค เซ นเซอร ในบร เวณท เราลากคล ม จากน นใส กรอบให ภาพเพ อเพ มความสวยงาม 20 การต ดภาพในส วนท ต องการ ตอนน เป นการครอบต ดภาพเล อกเฉพาะในส วนท ต องการ เล อกภาพท ต องการต ด จากน นคล กท แถบต ดภาพ 21 เล อกแบบท ต องการต ดภาพ จะม แบบการต ดภาพแบบอ สระ การก าหนดอ ตราส วน การต ดภาพตามอ ตราส วน ท ก าหนด ซ งม ให เล อกหลายอ ตราส วน ลากเม าส คล มในพ นท ท เราต องการต ด เม อคล มบร เวณท ต องการต ดได แล ว ให คล กท ป มต ดภาพ หากต องการ Save โดยท ไม ต ดภาพ ให คล กท ป ม บ นท กส วนท เล อก จะได ภาพในส วนท เราเล อกไว เม อคล กท ป มต ดภาพแล ว ก จะได ภาพส วนท เราต ดออกมา จากน นแก ไขภาพได ตามต องการ 22 หากต องการต ดภาพเป นวงกลมหร อวงร ให คล กเคร องหมายถ กท ส เหล ยมต ดภาพเป นวงกลมหร อวงร เล อกส พ นหล งของวงกลม จากน นลากเม าส ท บร เวณท ต องการต ด หากต องการให เป นวงกลมขณะลากเม าส ให คล กท ป ม Shift ท ค ย บอร ดค างไว จากน นคล กป มต ดภาพ หากต องการ Save โดยท ไม ต ดภาพ ให คล กท ป ม บ นท ก ส วนท เล อก จะได ภาพในส วนท เราเล อกไว 23 การจ ดหน าร ปภาพ เม อต องการจ ดหน าร ปภาพท ม อย หลายๆ ภาพให อย ในภาพท เป นช ดอย ในภาพเด ยวก น ต วอย างภาพท ท าเสร จแล ว ข นตอนแรกเป ดโปรแกรม PhotoScape ข นมาแล วเล อก จ ดหน า 24 จากน นจะเข ามาในหน าต างโปรแกรมในส วนของการจ ดหน า ด านขวาม อจะม ร ปแบบของการจ ดหน าให เล อก ว าต องการร ปแบบไหน และภาพช ดน นม ก ร ป เม อเล อกได แบบท ต องการแล วคล ก จะแสดงต วอย างท หน าจอ จากน นก าหนดขนาดของภาพเม อท าเสร จ ว าต องการให ภาพม ขนาดเท าไร โดยการคล กท หน าการ ต นด านข าง บรรท ดเด ยวก บขนาดหร อคล กเล อกขนาดท ต องการโดยจะก าหนดเป นเปอร เซ นต ขนาดของภาพจะแสดงใน ช องขนาด เล อกเส นขอบ ซ งเส นขอบท เล อกน จะเป นเส นระหว างภาพเล กๆ ท ต อก น เล อกความโค ง และส ของพ นหล ง ส วนใหญ ก จะใช ส ขาว 25 จากน นเป ดโฟลเดอร ร ปภาพ ท ม ภาพท ต องการจ ดหน าข นมา ภาพจะปรากฏด านข าง ลากภาพท ม มาใส ในช องท ต องการ หากไม ต องการร ปใดสามารถคล กและกด Delete ได หร อลากร ปใหม มาใส ท บเลยก ได 26 ลากร ปมาวางจนครบท กช องท ม หากร ปน นม ส ดส วนท ไม พอด ก บช องน นๆ โปรแกรมจะจ ดวางให โดยอ ตโนม ต เป นม มมองท ด ท ส ด หร อเราจะเล อนจ ดร ปเองก ได 27 เม อเสร จเร ยบร อยเป นท พอใจ คล กป ม บ นท กเพ อบ นท กงาน หร อ หากต องการใส กรอบในหน าต างจ ดหน าน ก สามารถคล กเล อกกรอบได แต การใส กรอบจะเป นการใส กรอบในภาพเล กท กๆ ภาพท ม อย แต ถ าหากต องการใส กรอบของร ปท งหมด ให บ นท กไฟล น ก อน แล วไปเป ดหน าต างแก ไขภาพ และเป ดไฟล ร ป ท บ นท กไว ข นมา 28 การท าภาพหลายๆ ภาพในคร งเด ยว การท าภาพหลายๆ ภาพในคร งเด ยว เช น ย อขนาดเด ยวก น ใส กรอบและข อความเหม อนก น โดยท ไม ต องเส ยเวลามาน งท าภาพท ละภาพ ใช การแก ไขภาพเป นกล ม ว ธ การค อ ในหน าแรกของโปรแกรม เล อกการแก ไขภาพเป นกล ม หน าตาของหน า การแก ไขภาพเป นกล ม เล อกคล กโฟลเดอร ท ต องการจะจ ดท าภาพ จะแสดงภาพท งหมดท ม อย ในโฟลเดอร ด านล าง 29 คล กลากร ปท ต องการท าไปท ช องว างด านบน จะเห นว าภาพจะม ท งแนวต งและแนวนอน ควรจะเล อกท าท ละอย าง เน องจากหากใส ข อความ ภาพแนวต งและแนวนอนจะม พ ก ดท ต างก น ในท น จะเล อกลากไป เฉพาะภาพท เป นแนวนอนก อน ด านล างจะแสดงต วอย างภาพ (หากต องการแสดงต วอย างภาพใด ให คล กท ช อภาพด านบนท ลากมา คล กท ภาพใดจะแสดงต วอย างภาพน น) ในแถบหน าหล กด านขวาม อ จะเป นการเล อกกรอบ การย อ-ขยายขนาดภาพ ก าหนดขอบและความโค ง เล อกต งค าตามความต องการ 30 ในท น จะเล อกลดขนาดด านยาวเป น 500 และใส ขอบเป นแบบ Stamp 02 แถบส ดท ายค อแถบเพ มว ตถ จะม ให เล อกเพ มภาพถ ายหร อต วอ กษรเข ามาในภาพ หากต องการเพ มอะไรก คล กเคร องหมายถ กหน าส เหล ยม 31 ในท น จะเพ มการพ มพ ข อความเข ามาในภาพ เม อคล กจะปรากฏด งภาพ สามารถพ มพ ข อความและต งค าต างๆ ท เก ยวก บข อความเช น เปล ยนแบบอ กษร ขนาด ส การจ ดร ปแบบ ความท บ เงา เส นรอบ ในส วนของการตร ง ต าแหน งไม ต องก าหนดก ได เพราะเราสามารถเล อนต วอ กษรไปวางในท ต องการได เม อต งค าต างๆ เป นท พอใจแล ว เราจะแปลงร ปภาพท งหมด ซ งภาพท ได จะม ล กษณะต างๆ ท เราได ต งค าไว เหม อนก นท กประกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks