სასწავლო კურსის სილაბუსი. სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფია Philosophy of Social Sciences - PDF

Description
სასწავლო კურსის სილაბუსი სასწავლო კურსის დასახელება ავტორი ლექტორი სასწავლო კურსის კოდი სასწავლო კურსის სტატუსი სასწავლო კურსის მიზნები კრედიტების რაოდენობა და სათების განაწილება სტუდენტის დატვირთვის შესაბამისად

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 131 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
სასწავლო კურსის სილაბუსი სასწავლო კურსის დასახელება ავტორი ლექტორი სასწავლო კურსის კოდი სასწავლო კურსის სტატუსი სასწავლო კურსის მიზნები კრედიტების რაოდენობა და სათების განაწილება სტუდენტის დატვირთვის შესაბამისად (ECTS) დაშვების წინაპირობები სწავლის შედეგები სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფია Philosophy of Social Sciences თამარ ცხადაძე თამარ ცხადაძე ასოცირებული პროფესორი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გენდერის კვლევა ელ. ფოსტა: კონსულტაციის საათები შეთანხმებით, თსუ 2 კორპუსი, 3 სართული, ოთახი სასწავლო კურსი განკუთვნილია თსუ ს ყველა ფაკულტეტის დოქტორანტებისათვის 2. დოქტორანტურის საფეხური 3. არჩევითი კურსის მიზანია, სტუდენტებს გააცნოს სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფიის ცენტრალური ცნებები და მიმართულებები, სოციალურ მეცნიერებებთან დაკავშირებული ონტოლოგიური, ეპისტემოლოგიური და მეთოდოლოგიური საკითხები, მეცნიერული ახსნის ალტერნატული მოდელები და მათი გამოყენება სოციალურ მეცნიერებებში; თანამედროვე დებატები სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფიაში: ახსნა თუ გაგება, მიზეზშედეგობრიობა თუ ინტენციონალობა, სტრუქტურა თუ სუბიექტი, ობიექტურობა თუ დაინტერესება და სხვა. 5 კრედიტი / 125 საათი / 15 კვირა; სტუდენტის საკონტაქტო მუშაობა - 30 საათი (15 საათი ლექცია და 15 საათი დისკუსია სამუშაო ჯგუფში); დასკვნითი გამოცდის ჩაბარება 2 საათი ტექსტების დამუშავება და სემინარებისთვის მომზადება - 45 საათი პრეზენტციების მომზადება - 5 საათი შუალედური გამოცდის მომზადება - 10 საათი საბოლოო თხზულების მომზადება - 20 საათი დასკვნითი გამოცდის მომზადება და ჩაბარება - 13 საათი ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ცოდნა (B2) სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეიძენს: ცოდნა და გაცნობიერება: o ძირითადი ცნებები, პრობლემები, მიმართულებები და თანამედროვე დებატები სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფიაში ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი: o ფილოსოფიური ცნებებისა და არგუმენტების გათვალისწინება კონკრეტული სოციალური კვლევის დაგეგმვაში, განხორციელებაში, კრიტიკასა და შეფასებაში სასწავლო კურსის შინაარსი სწავლების/სწავლის მეთოდები დასკვნის უნარი: o განსხვავებული თვალსაზრისებისა და არგუმენტების ურთიერთდაკავშირება, შედარება, შეფასება, სინთეზი კომუნიკაციის უნარი: o აკადემიური წერა o ზეპირი პრეზენტაცია o დისკუსიაში მონაწილეობა სწავლის უნარი: o კრიტიკულად კითხვა o კვლევისათვის რელევანტური ლიტერატურის დამოუკიდებლად მოძიება, სელექცია და გამოყენება ღირებულებები: o თვალსაზრისთა მრავალფეროვნების აღიარება და განსხვავებების მიმართ შემწყნარებლობა o მეცნიერული კეთილსინდისიერება o კვლევითი პროექტების თეორიულ წანამძღვრებსა და წინასწარდაშვებებში დაფარული პოლიტიკური მოკერძოებების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება იხ. დანართი ფორმატი: ლექცია (15) და სამუშაო ჯგუფი (15) სამუშაო ჯგუფის აქტივობები: დისკუსიები პრეზენტაციები შეფასების კრიტერიუმები გამოყენებული მეთოდები: ლექციის მოსმენა ფილსოფიური ლიტერატურის დამუშავება: თეზისების შედგენა, მასალის ზეპირი პრეზენტაციისთვის ორგანიზება თხზულების შესრულება 1. 15% - დასწრება და სემინარებში მონაწილეობა კრიტერიუმი: დასწრება და მონაწილეობა 2. 15% - პრეზენტაცია: სემინარისთვის დანიშნული წასაკითხი მასალის მოკლე მიმოხილვა და სადისკუსიო საკითხების დასმა კრიტერიუმები: ორგანიზება და სტრუქტურა, დროის ეფექტური გამოყენება, არსებითი საკითხების გამოკვეთა, ენა და სტილი 3. 20% - შუალედური გამოცდა: მე-10 კვირის ბოლოს სტუდენტებს დაურიგდებათ დავალებები (დაახლოებით 10 საკითხი) კურსის პირველ ნაწილში განხილულ თემებზე. მათ წერილობითი პასუხები უნდა მოამზადონ და ჩააბარონ ერთი კვირის განმავლობაში. კრიტერიუმები: რელევანტურობა, მასალის ცოდნა და გაგება, არგუმენტაციის ხარისხი, ენა და სტილი 4. 20% - საბოლოო თხზულება: სახლში თხზულების (3000 სიტყვამდე) მომზადება ლექტორის მიერ დასმული საკითხებიდან ერთ-ერთზე 2 კრიტერიუმები: რელევანტურობა, არგუმენტაციის ხარისხი, ორგანიზება და სტრუქტურა, მასალის ცოდნა, ენა და სტილი 5. 30% - დასკვნითი გამოცდა: სტუდენტებს აუდიტორიაში დაურიგდებათ შეკითხვები (5 6) კურსის მეორე ნაწილში განხილულ თემებზე. მათ წერილობითი პასუხები უნდა მოამზადონ გამოცდის ორი საათის განმავლობაში კრიტერიუმები: რელევანტურობა, მასალის ცოდნა და გაგება, არგუმენტაციის ხარისხი, ენა და სტილი ძირითადი ლიტერატურა რათა დასკვნითი გამოცდის კომპონეტები შეფასდეს და სტუდენტმა მიიღოს კრედიტი, მან უნდა შეასრულოს შემდეგი პირობებიდან ყველა: 1) არ გააცდინოს 6-ზე მეტი შეხვედრა; 2) გააკეთოს პრეზენტაცია; 3) წარადგინოს საბოლოო თხზულება Little, Daniel, 1. Introduction // Daniel Little, Varieties of Social Explanation (Westview Press, Boulder, Co., 1991), pp. 1-9 Little, Daniel, 2. Causal Analysis // Daniel Little, Varieties of Social Explanation (Westview Press, Boulder, Co., 1991), pp Hempel, C. G and Oppenheim, Paul, The Deductive-Nomological Model of Scientific Explanation (up to section 4) // Scientific Enquiries. Readings in the Philosophy of Science, ed. by Robert Klee (NY and Oxford, Oxford University Press), pp Hempel, Carl G., The Function of General Laws in History // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Hempel, C. G and Oppenheim, Paul, The Deductive-Nomological Model of Scientific Explanation, section 4 // Scientific Enquiries. Readings in the Philosophy of Science, ed. by Robert Klee (NY and Oxford, Oxford University Press), pp Hayek, F. A., The Theory of Complex Phenomena // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Little, Daniel, 3. Rational Choice Theory // Daniel Little, Varieties of Social Explanation (Westview Press, Boulder, Co., 1991), pp Elster, John, The Nature and Scope of Rational-Choice Explanation // Readings in the Philosophy of Social Science, ed. by Michael Martin and Lee C. McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Lukes, Steven, Some Problems about Rationality // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Little, Daniel, 4. Interpretation Theory // Daniel Little, Varieties of Social Explanation (Westview Press, 1991), pp Gadamer, Hans-Georg, Truth and Method (Sheed and Ward, 1975), pp Taylor, Charles, Interpretation and the Sciences of Man // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Geertz, Clifford, Thick Description: Toward an Interpretive Theory of 3 დამხმარე ლიტერატურა და Culture // Readings in the Philosophy of Social Science, ed. by Michael Martin and Lee C. McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Little, Daniel, 5. Functional and Structural Explanation // Daniel Little, Varieties of Social Explanation (Westview Press, 1991), pp Elster, Jon, Functional Explanation: In Social Science // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Foucault, Michel, Preface for The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences (London: Tavistock Publications LtD, Reprinted by Routledge in 1989 and 2002), pp. xvi-xxvi Michel Foucault, On Power // Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other Writings, (Ed. Lawrence Kritzman, Routledge, 1990), pp Foucault, Michel, Method (chap 2 of The Deployment of Sexuality ) // The History of Sexuality Vol. 1: The Will to Knowledge (Vintage Books, 1990), pp Giddens, Anthony, Structuralism, Post-Structuralism and the Production of Culture // Social Theory Today, ed. by Anthony Giddens and Jonathan Turner (Stanford University Press, 1987), pp Little, Daniel, 6. Materialism // Daniel Little, Varieties of Social Explanation (Westview Press, 1991), pp Little, Daniel, 9. Methodological Individualism // Daniel Little, Varieties of Social Explanation (Westview Press, 1991), pp Durkheim, Emile, Social Facts // Readings in the Philosophy of Social Science, ed. by Michael Martin and Lee C. McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Lukes, Steven, Methodological Individualism Reconsidered // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Little, Daniel, 10. Relativism // Daniel Little, Varieties of Social Explanation (Westview Press, 1991), pp Weber, Max, Objectivity in Social Science and Social Policy // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Alison Wylie, Reasoning about Ourselves: Feminist Methodology in the Social Sciences // Readings in the Philosophy of Social Science, ed. by Michael Martin and Lee C. McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Linda Alcoff, The Problem of Speaking for Others // Cultural Critique, No 20, , pp Taylor, Charles, Neutrality in Political Science // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp ყველა ტექსტი რიდერის სახით არის წარმოდგენილი სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ბიბლიოთეკაში. კურსზე რეგისტრირებული სტუდენტებისთვის მთელი სასწავლო მასალა ელექტრონული სახით განთავსებულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ვებგვერდზე. Trigg, Roger, 1. The Nature of Science // Roger Trigg, Understanding Social Science. A Philosophical Introduction to the Social Science 4 სხვა სასწავლო მასალა (Blackwell Publishers, 1985, 2001), pp Suppe, Frederick, The Positivist Model of Scientific Theories // Scientific Enquiries. Readings in the Philosophy of Science, ed. by Robert Klee (NY and Oxford, Oxford University Press), pp Nagel, Ernest, Methodological Problems of the Social Sciences // Ernest Nagel, The Structure of Science (London, Routledge and Kegan Paul, 1971), pp Rosenberg, Alexander, The Rise of Logical Positivism // Scientific Enquiries. Readings in the Philosophy of Science, ed. by Robert Klee (NY and Oxford, Oxford University Press), pp Popper, Karl, 1. Science: Conjectures and Refutations (i, ii) // Karl Popper, Conjectures and Refutations (London: Routledge, 1965, 1989), pp Quine, W. V., Two Dogmas of Empiricism, Posits and Reality // Scientific Enquiries. Readings in the Philosophy of Science, ed. by Robert Klee (NY and Oxford, Oxford University Press), pp Kuhn, Thomas, Introduction: A Role for History // Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago, The University of Chicago Press, 1962, 1996), pp. 1-9 Feyerabend, Paul, Against Method, Outline of an Anarchist Theory of Knowledge (Verso, 1975, 1993), pp , Brian Fay, General Laws and Explaining Human Behavior // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Blackman, Tim, Complexity Theory // Understanding Contemporary Society. Theories of the Present, ed. by Gary Browning, Abigail Halcli, Frank Webster (SAGE Publications, 2000), pp McIntyre, Lee C., Complexity and Social Scientific Laws // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Kincaid, Harold, Defending Laws in the Social Sciences // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Davidson, Donald, Actions, Reasons, and Causes // Donald Davidson, Essays on Actions and Events (Clarendon Press, 1980, 2001), pp Dagfinn Follesdal, The Status of Rationality Assumptions in Interpretation and in the Explanation of Action // Readings in the Philosophy of Social Science, ed. by Michael Martin and Lee C. McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Scott, John, Rational Choice Theory // Understanding Contemporary Society. Theories of the Present, ed. by Gary Browning, Abigail Halcli, Frank Webster (SAGE Publications, 2000), pp Little, Daniel, 7.Economic Anthropology // Daniel Little, Varieties of Social Explanation (Westview Press, 1991), pp Trigg, Roger, 7. Economics and Society // Roger Trigg, Understanding Social Science. A Philosophical Introduction to the Social Science (Blackwell Publishers, 1985, 2001), pp Stephensen, Susan, Narrative // Understanding Contemporary Society. Theories of the Present, ed. by Gary Browning, Abigail Halcli, Frank Webster (SAGE Publications, 2000), pp Trigg, Roger, 4. Understanding Other Societies // Roger Trigg, 5 Understanding Social Science. A Philosophical Introduction to the Social Science (Blackwell Publishers, 1985, 2001), pp Habermas, Jurgen, The Hermeneutic Claim to Universality // Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique, ed. by Josef Bleicher (Routledge and Kegan Paul, 1980), pp Hempel, Carl G., The Logic of Functional Analysis // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Dore, R. P., Function and Cause // Readings in the Philosophy of Social Science, ed. by Michael Martin and Lee C. McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Cohen, G. A., Functional Explanation: In Marxism // Readings in the McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Levi-Strauss, Claude, Structural Analysis in Linguistics and Anthropology // Claude Levi-Strauss, Structural Anthropology (Basic Books, 1963, 1974), pp Giddens, Anthony, 1. Structuralism and the Theory of the Subject // Anthony Giddens, Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social Analysis (University of California Press, 1979), pp Giddens, Anthony, 2. Agency, Structure // Anthony Giddens, Central Problems in Social Theory. Action, Structure and Contradiction in Social Analysis (University of California Press, 1979), pp Miller, Richard W., Methodological Individualism and Social Explanation // Readings in the Philosophy of Social Science, ed. by Michael Martin and Lee C. McIntyre (The MIT Press, 1994), pp Trigg, Roger, 3. Individuals and Society // Roger Trigg, Understanding Social Science. A Philosophical Introduction to the Social Science (Blackwell Publishers, 1985, 2001), pp Nagel, Ernest, Value Oriented Bias of Social Inquiry // Readings in the McInty
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks