Phân tử và di truyền

Description
Phân tử và di truyền

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Pharmacology

Publish on:

Views: 4 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Các  ứng dụng của “dấu  vân tay ” DNA - Xác định mối quan hệ huyết thống - C huẩn đoán và chữa trị các bệnh di truyền -  Nhận dạng tội phạm  và khoa  học  hình sự - Xác  định đặc trưng  cá  thể  Xác định mối quan hệ huyết thống • mỗingườithừahưởng môhìnhVNTR từbốmẹ nênVNTR có thểđượcsửdụngđể xemxét mối quan hệhuyếtthống • Các mô hình này cũng đủ đặc hiệu để có thể tái xây dựng VNTR của bố mẹ nếu biết các mô hình VNTR của con cái và ngượclại , giúp giảiquyết các trườnghợp xác địnhhuyếtthống thông thườngcũngnhư các trườnghợpphứctạphơnnhư xác địnhquốctịch , con rơi  Chuẩn đoán và chữa trị các bệnh di truyền • Sử dụng DNA fingerprinting có thể phát hiện các  bệnh di truyền như bệnh xơ nang, bệnh ưa chảy máu,  bệnh Huntington và nhiều bệnhkhác. Nếu bệnh được phát hiện ở độ tuổi sớm có thể điều trị và có một cơ hội lớn hơn để vượt qua được nó • Một số cặp vợ chồng là người mang mầm bệnh tìm đến tư vấn di truyền có thể sử dụng  VNTR để giúp họ hiểu những rủi ro khi cócon, và cung cấp cho họ thông tin để giúp đỡ họ , các nhà nghiên cứu tìm kiếm các mẫu mà các bệnh cụ thể có và cố gắng tìm ra những cách có thể chữa bệnh cho họ.  Nhận dạng tội phạm  và khoa  học  hình  sự • DNA thu được từ các tế bào máu, tóc, da hay những  bằng chứng di truyền khác mà tội phạm bỏ lại ở hiện trường được đem so sánh với các mẫu VNTR từ DNA của những người bị tình nghi, từ đó xác định được người đó phạm tội hay vô can . • Các mô hình VNTR cũng rất hữu ích trong việc xác định thân phận nạn nhân trong các trường hợp giết người, hoặc từ DNA bằng chứng được tìm thấy hoặc từ chính cơ thể nạn nhân.  Xác  định đặc trưng  cá  thể • Khái niệmvềviệcsửdụngDấu vântayDNA nhưmộtloại mãdi truyền cótínhpháplý đểnhậnnhậndạng cáccánhân đãđượcthảoluậnnhiều , tuynhiêntrong mộttương lai dựđoánđược thì điều nàykhó trở  thành hiệnthực vì tốn kémvàphi thựctế • Các phương án khác như chứng minh nhân dân, ảnh, dấu vân tay ... có nhiều ưu điểm hơn và trên thực tế việc dùng chúng để xác định cá thể là sự lựa chọn hợp lý hơn
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks