สารบ ญ การใช เคร อง PGSTAT เป ดเคร องคอมพ วเตอร เป ด เคร อง pgstat เป ดโปรแกรม Autolab>Nova 1.8 ด งร ป - PDF

Description
การใช เคร อง PGSTAT 101 ส าหร บว ชา คม 214 บทปฏ บ ต การท 10 Cyclic voltammetry ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2557 สารบ ญ 1. การเตร ยมโปรแกรม Nova 1.8 และเคร อง p3 2. การเตร ยมข วไฟฟ าและเซลล p10 3. การ Operate

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 18 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช เคร อง PGSTAT 101 ส าหร บว ชา คม 214 บทปฏ บ ต การท 10 Cyclic voltammetry ภาคการศ กษาท 2 ป การศ กษา 2557 สารบ ญ 1. การเตร ยมโปรแกรม Nova 1.8 และเคร อง p3 2. การเตร ยมข วไฟฟ าและเซลล p10 3. การ Operate p20 4. การว เคราะห ข อม ล p23 5. การแต งกราฟให สวยงาม มองง าย และใช ประโยชน ได p38 6. การน ากราฟไปใช ใน MS-Word p57 7. การเปล ยนการทดลอง p70 8. การเก บอ ปกรณ และป ดอ ปกรณ p เป ดเคร องคอมพ วเตอร เป ด เคร อง pgstat เป ดโปรแกรม Autolab Nova 1.8 ด งร ป 1. การเตร ยมโปรแกรม Nova 1.8 และเคร อง pgstat รอให โปรแกรมท างาน น กศ กษาจะเป น โลโก Nova 1.8 ด งร ป เม อโปรแกรมเป ดเสร จ จะส งเกต Connected device AUT40648 ด งร ป ข างล าง แสดงว าเคร องม อต ดต อก บคอมพ ฯ เสร จส น Connected device AUT กด View Setup View เล อกแท บ Procedure Cyclic voltammetry 7 8 ต งค าต าง ๆ ด งร ป CV staircase - start potential (V) = Upper vertex pot. (V) = Lower vertex pot. (V) = Stop potential (V) = Number of stop cr. = 2 - Step potential (V) = Scan rate (V/s) = การเตร ยมข วไฟฟ าและเซลล การเตร ยมข วไฟฟ าอ างอ ง Ag/AgCl (3 M KCl) ตรวจด สารละลายภายใน หากต ากว าโลหะ ให เต ม 3 M KCl ด วย syringe ท เตร ยมไว ให 11 12 ระด บของ 3 M KCl ท เหมาะสม ส าหร บข วไฟฟ าอ างอ ง 2.2 การเตร ยมข วไฟฟ าท างาน ชน ด Glassy carbon electrode 2.21 ท าความสะอาด โดยข ดด วยผง Al 2 O 3 บนอ ปกรณ ท เตร ยมไว ให ท าการข ดข วไฟฟ า เป นเวลา 30 ว นาท ล างด วยน าอ ลต ร าเพ ยว และเช ดให แห ง 2.3 การเตร ยมข วไฟฟ าช วยแพลท น ม ท าความสะอาดโดยการข ดและล างเช นเด ยวก นก บข วไฟฟ า กลาสส คาร บอน 15 16 2.4 จ ดเตร ยม สารละลายท จะใช เร ยงให เป นระเบ ยบ เพ อป องก น การส บสน ผ ดพลาด K 3 Fe(CN) K 3 Fe(CN) 6 in KCl 2.5 เส ยบข วไฟฟ าท ง 3 ลงในอ ปกรณ ด งร ป ให ด านปลายท จ มใน สารละลายอย ในระนาบเด ยวก น แล วหน บข วไฟฟ าด วยปากจระเข ให ถ กต อง (RE = สายข วไฟฟ าอ างอ ง, WE = สายข วไฟฟ าท างาน, CE = สายข วไฟฟ าช วย ใช สารละลาย 5 ลบ.ซม.) เล อนข วไฟฟ าจ มลงในสารละลายประมาณ 1 เซนต เมตร 3. การ operate 19 20 3.1 กดป ม start 3.2 รอจนเคร องร นเสร จ จะปรากฏค าว า start กดป ม start เม อกดแล วจะข นเคร องหมาย stop กดป ม Analysis View 4. การว เคราะห ข อม ล กดป ม Analysis view 23 24 4.2 จะข นไฟล ต างๆ เยอะแยะ ให จ าเวลาท ร น จะท าให ไม ส บสน 4.3 คล กไฟล ท ร น I vs E 4.4 กดป ม show data grid 4.5 เล อก Potential applied และลากเพ อเล อกให หมดท งคอล มน กดป ม Show data grid เล อกเซลล Potential applied คล กขวาและเล อก Copy 4.7 ท าการเป ดโปรแกรม Microsoft Excel เพ อท าการวาดโวลแทมโม แกรม 27 28 4.8 ท าการเซฟช อไฟล ท อย ใน D:\CH214_2-57\กล มว น\กล มท \ 4.9 ท าการต งช อไฟล และกด Save เล อกเซลล A2 และกดป ม Paste Paste Special 4.11 เล อกแบบ Unicode Text 31 32 4.12 คล กท โปรแกรม Nova 4.13 เล อก WE(1)Current และลากเพ อเล อกท งคอล มน 4.14 คล กขวา และเล อก Copy 4.15 เล อกเซลล C2 และกดป ม Paste Paste Special คล กท คอล มน C 4.17 คล กขวา แล ว Delete (คอล มน C ไม ได ใช ) 4.18 เล อกคอล มน B, C 4.19 คล กท Insert Scatter 35 36 4.20 ได กราฟออกมาเพ อการตกแต งให สวยงาม 5. การแต งกราฟให สวยงาม มองง าย และใช ประโยชน ได ต วแปรของแกน กระแส (Axis options) สามารถปร บแต งได 3. เล อก ต วแปรของแกนศ กย (Axis options) สามารถปร บแต งได 3. เล อก -4.00e ด บเบ ลคล กท ค าแกน กระแส (แกน Y) 1. ด บเบ ลคล กท ค าแกน ศ กย (แกน X) 4. กด Close 1. คล กเม าส ซ ายท เส นแกน x 2. กดป ม delete บนแป นค ย บอร ด 1. คล กเม าส ซ ายท เส นรอบ 2. คล กเม าส ขวาให ปรากฏบ อก ไดอะล อก 3. คล กเล อก Format Plot Axis คล ก Border color 3. เล อก Solid line 1. เล อกส ด า 1. คล ก Yes 2. เล อก Close 2. เล อก Number 4. ใส ทศน ยม = 2 2. เล อก Number 4. ใส ทศน ยม = 1 3. เล อก Number 3. เล อก Sciencetific 5. กด Close 1. ด บเบ ลคล กแกน ศ กย (แกน X) 1. ด บเบ ลคล กแกน กระแส (แกน Y) เล อกต วแรกเพ อให ช อแกน ของกราฟปรากฏ 4. คล กท Chart title แล วกดป ม Delete เพ อลบ 2. เล อกเมน บาร Design 1. คล กเม าส ซ าย ท ขอบกราฟ 5. คล กท Series1 แล วกดป ม Delete เพ อลบ 2. คล กท ช อแกน Y แล วพ มพ i / A 1. คล กท ช อแกน X แล วพ มพ E / V ด บเบ ลคล กท เส นขอบ ของกราฟ แล วให ใส ส ขอบเป นส ด า 3. เล อก No line 2. เล อก Border color 4. กดป ม close 1. คล กซ ายท ต วกราฟ แล วคล ก ขวาเล อก Format Chart Area เล อกเมน บาร Home 2. เล อกชน ดฟ อนท (Calibri) และขนาด (14) 1. คล กเม าส ซ าย ท ต วกราฟ 3. เล อก Solid line 4. เล อกส ด า 2. เล อก Line Color 1. คล กขวาท เส นกราฟ เล อก Format Data Series 5. กด Close 2. เล อก Axis Options 2. เล อก Axis Options 3. เล อก Major tick mark type เป น Outside 3. เล อก Major tick mark type เป น Outside 1. ด บเบ ลคล กท แกนศ กย (แกน X) 1. คล กท แกนกระแส (แกน Y) 4. กด Close หล กจากตกแต งได ถ กต อง, สวยงามก พร อมน าไปใช ใน ข นต อไป 2. เล อก Copy 1. คล กขวาท ต วกราฟ 6. การน ากราฟไปใช ใน MS-Word 2. คล กซ ายท Microsoft Word 2010 เพ อเร ยก MS Word มาใช 1. คล กซ ายท Start Menu เม อปรากฏ MS Word ข นมา ให กดท เมน บาร Home 2. กดท เมน Paste บนต วหน งส อ Paste 3. เล อก Paste Special กดเล อก Picture (Enhanced Metafile) ภาพจะได ช ดเจน ภาพท ได จากการ paste แบบ Picture (Enhanced Metafile) 1. ใส ช อตอนท x เร อง บอกว าท 1 ใส ช อ ร ปภาพ และสภาวะต างๆ ก อนปร นท 3. ส งปร น 1 หน า ต อ 1 กราฟ แล วแสดง ว ธ หากระแสของพ กและศ กย ของพ ก (โดย ใช ด นสอ, แสดงว ธ ค านวณ) การพล อตระหว าง T vs E จากไฟล Excel เล อก คอล มน A คล กขวา แล ว กด Copy 63 64 1. ลบข อม ลใน คอล มน A และ B ท ง 2. คล กขวาท คอล มน B 3. เล อก Paste แบบ ธรรมดา 1. เม อ paste แล วข อม ลของ ศ กย จะปราฏท คอล มน B 2. ท เซลล A1 ให พ มพ T/S เพ อบอกว าเป นเวลา (T) หน วยว นาท (S) 3. ท เซลล A2, A3, A4 ให พ มพ 0, 1, 2 ตามล าด บ 4. ลากเมาส เล อกเซลล A2,A3,A4 และเล อกคล กท ม มของเซลล A4 แล วลากลงไปจนครบเซลล A18xx เพ อสร างล าด บอ ตโนม ต คล กเมน บาร Insert 1. คล กเล อกเซลล จาก A2 ถ ง B18xx เพ อน าไป พล อตกราฟ 3. คล กท ลบาร Scatter 4. คล กเล อกแบบเส น จะได กราฟ ปรากฏข น ตกแต งให ถ กต อง, สวยงาม ก อนน าไปใช ใน MS Word การบ าน น กศ กษาพล อตต วแปรต อไปน 1. I vs T 2. I vs 1/2 3. ต วแปรอ นๆ ท ายบทปฏ บ ต การ 7. การเปล ยนการทดลอง ท าการข ดข วใหม 7.2 ต งสภาวะใหม ตามค ม อเช นอ ตราการสแกน (Scan rate) 7.3 กดป ม Start และเร มการทดลองซ าจนกว าจะครบท กการ ทดลอง 71 72 8. การเก บอ ปกรณ และป ดอ ปกรณ ท าการเช ดท าความสะอาดโต ะ การป ดเคร อง การเก บอ ปกรณ จะท าการย อนกล บว ธ การใช เคร องม อ 73
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks