ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ - PDF

Description
УДК ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ Калустова О.М. к.філол.н., доцент Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті порушується питання

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 20 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
УДК ПЕРСОНІФІКАЦІЯ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ Калустова О.М. к.філол.н., доцент Київський національний університет імені Тараса Шевченка У статті порушується питання про персоніфікацію іменників середнього роду як проблему перекладу. Ключові слова: середній рід, персоніфікація, переклад Калустова О.М. ПЕРСОНИФИКАЦИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО РОДА КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА / Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина В статье ставится вопрос о персонификации существительных среднего рода как проблеме перевода. Ключевые слова: средний род, персонификация, перевод Kalustova O.V. A personification of neuter substantives as a translation problem / Kiev National Taras Shevchenko University, Ukraine A personification of neuter substantives is examined as a translation problem. Key words: neutral gender, personification, translation Питання персоніфікації у зв язку з родом іменників висвітлюються різною мірою в роботах багатьох лінгвістів та перекладознавців [1; 2, 63-65; 4; 6, 86-87; 7, ; 9, ; 11, ; 12, ; 14; 15, 26-30; 16, 88; 18, ; 19; 20; 23, 83-84; 24, ]. Лінгвісти аналізують можливості стилістичного переосмислення категорії роду, у той час як перекладознавці розглядають різноманітні проблеми, що виникають внаслідок розбіжності роду іменників у мові оригіналу та мові перекладу. Широко цитується персоніфікація смерті, яка, наприклад, у російському чи українському фольклорі існує в образі старої жінки, у відповідності до роду іменника, а в англійському чи німецькому в образі старого чоловіка, оскільки відповідні іменники (Death, der Tod) належать до чоловічого роду, що створює труднощі при перекладі і призводить до неминучих втрат. Значну проблему становлять образи, побудовані на опозиції іменників чоловічого та жіночого роду, наприклад, лотос (die Lotosblume) та місяць (der Mond) з вірша Генріха Гейне Die Lotosblume ängstigt, які в українській мові не утворюють родової опозиції, а тому становлять певну перекладознавчу проблему при відтворенні образу любовної пари. Подібні проблеми дуже різноманітні як за характером самих мовних перешкод, так і за можливими перекладацькими рішеннями. Окрему проблему перекладу може становити персоніфікація у випадках, коли іменник належить до середнього роду в одній із мов, а в іншій мові середній рід відсутній. Специфіка такої персоніфікації полягає насамперед у тому, що середній рід первісно не сприяє уособленню, яке за своєю природою є метафоричним ототожненням неживого з людиною: або чоловіком, або жінкою. Р.А. Будагов, коментуючи персоніфікацію сполучення одно важно в уривкові з роману Анна Кареніна, вказує, що середній рід тут на якийсь час поширюється й на образ Кіті. Кіті перетворюється на істоту середнього роду, і дієслова, відповідно, вживаються у формах середнього роду. Але семантика створеного образу не може занадто довго підпорядковувати собі граматику, яка вимагає звичного узгодження: ім я Кіті знов отримує ознаки жіночого роду [1, 19]. Можливо, саме через певну своєрідність середнього роду ця проблема в перекладознавстві навіть не була поставлена. Однак, аналіз емпіричного матеріалу викриває її лінгвопоетичну значимість та деякі досить цікаві граматичні й лексикологічні аспекти, переконуючи в її перекладознавчій актуальності. Характер проблеми залежить від того, чи іменник середнього роду вжито в мові оригіналу, чи в мові перекладу. Якщо прямий відповідник персоніфікованого іменника має в мові перекладу середній рід, виникає потреба його заміни іменником необхідного роду, що забезпечує відтворення персоніфікації оригіналу. Складнішими є випадки, коли в перекладі неможливо уникнути іменника середнього роду через необхідність зберегти лексичне значення. Проаналізуємо поезію Г. Лорки Mar та її переклад українською: Mar (abril de 1919) El mar es Море (квітень 1919) Море Вісник Запорізького державного університету 3, 2002 El Lucifer del azul. El cielo caído Por querer ser la luz. Pobre mar condenado A eterno movimiento, Habiendo antes estado Quieto en el firmamento! Pero de tu amargura Te redimió el amor. Pariste a Venus pura, Y quedóse tu hondura Virgen y sin dolor. Tus tristezas son bellas, Mar de espasmos gloriosos. Mas hoy en vez de estrellas Tienes pulpos verdosos. Aguanta tu sufrir, Formidable Satán. Cristo anduvo por ti, Mas también lo hizo Pan. La estrella Venus es La harmonía del mundo. Calle el Eclesiastés! Venus es lo profundo Del alma......y el hombre miserable Es un ángel caído. La tierra es el probable Paraíso perdido. Люцифер блакиті, Небо, вигнане На землю. Бідне, повсякчас, нещасне, Має вічний рух терпіти, Тільки й згадки як прекрасно В небі було височіти! Рятівна любові сила, І без болю діва-море Афродіту народила, Аби світ та підкорила, Щоб своє забути горе. Муки роблять гарним море, І краса ця на віки, Та тепер в його просторі Восьминоги не зірки. Море, Демоне прекрасний, Ти багато потерпало, По тобі Христос ходив ще, Вакха ноги теж ступали. Зіронька Венера ясна Всього світу дивина. Хай мовчать Еклезіасти! Бо Венера глибина Душ людських......людина ж бідна Ангел, вигнаний із неба, На землі колись був, видно, Рай квітучий слів не треба. [3, ] В іспанській мові іменник mar має родові дублетні форми (el/la mar), але переважно вживається в жіночому роді. У Лорки море чоловічого роду. Він порівнює його з Люцифером, Сатаною, покараним і приреченим до вічного неспокою. Породивши Венеру, богиню любові й краси, море очистилося і позбавилося болю страждань, на зміну якому прийшов величний сум. Море символізує безмежність, оновлення, початок і кінець життя. Символіка моря представлена Лоркою в її розвитку від покарання і вигнання до оновлення, спокутування і виправдання страждань, народженням богині любові. Цілісний в символічному відношенні образ є цілісним і в мовних засобах вираження, одним із яких є послідовне вживання іменників чоловічого роду для позначення чи метафоричного порівняння: cielo, Lucifer, Satán, а також hombre та ángel. Цьому чоловічому образові не суперечить породження Венери (pariste a Venus pura), тим більше в міфологічній та міфологізованій інтерпретації, оскільки дітородна функція властива не лише жінкам. В українській мові проблема персоніфікації виникає через те, що іменник море належить до середнього роду. Як ми показали, спираючись на Р.А. Будагова, персоніфікація не може тривалий період спиратися на форму середнього роду, у той же час середній рід є нейтральним по відношенню до чоловічого та жіночого родів і дозволяє, таким чином, реалізувати уособлення у формі як одного, так й іншого роду. Це дає перекладачеві певну свободу, але водночас ускладнює його завдання. В українському перекладі, виконаному О. Курченко, середній рід іменника море задає граматичне узгодження форм, які належать до нього безпосередньо (бідне, нещасне, потерпало). Іменники, що з являються в першій строфі (небо, Люцифер), сприяють персоніфікації моря в чоловічому роді: небо має ту ж саму родову приналежність, а Люцифер чоловічого роду. Але вже в наступній строфі перекладачка вдається до прямої персоніфікації з використанням іменника жіночого роду: діва-море Афродіту народила. Ще через строфу порівняння репрезентується знову чоловічим родом. Пор.: Море, Демоне прекрасний. Такий різнобій у використанні родових форм робить персоніфікацію дещо непослідовною і фраґментарною, розмиває цілісність образу. У цьому відношенні основною руйнівною формою є введене перекладачкою слово діва жіночого роду. Слід зазначити, що в останній строфі з являється ще один іменник жіночого роду людина, яке є еквівалентом іменника чоловічого роду el hombre. Важливою ознакою слова людина є те, що узагальнене значення в ньому не поєднується зі значенням статі (чоловіка чи жінки). Його поява не завдає шкоди образному ладу вірша ще й тому, що строфа займає окреме місце у ньому: вона починається трьома крапками, у той час як попередня закінчується трикрапкою. Це як післямова, узагальнення, і тому не Філологічні науки важливо, що загальним позначенням істот, наділених розумом і почуттям, є іменник чоловічого роду в іспанській і жіночого в українській. Введення іменника жіночого роду діва в третій строфі є вільним вибором перекладача, не зумовленим ні оригіналом, ні системою української мови. У цій самій третій строфі взагалі зосереджено багато мовних одиниць різних рівнів, вжитих не адекватно. Окрім прокоментованого жіночого роду це поява без болю, відсутнього в оригіналі, заміна Венери на Афродіту, синтаксис останніх двох рядків: Афродіту народила, Аби світ та відкорила, Щоб своє (Афродіти? О.К.) забути горе. Поява в перекладі імені Афродіти замість Венери може мати певне культурологічне обґрунтування: українській культурній традиції історично ближче давньогрецька міфологія, у той час як для іспанської характерним є більш тісний зв язок з давньоримською. У контексті культурних традицій у цілому може бути виправданою заміна імені з римської міфології в іспанському оригіналі на ім я з давньогрецької міфології в українському перекладі, оскільки більшість давньоримських богів та героїв, як відомо, уподібнювалися давньогрецьким. Проте, в перекладі цього конкретного твору така заміна не виправдана, оскільки вона не може бути проведеною послідовно в усьому перекладі через те, що Венера, богиня любові, з являється в Лорки ще й як зірка, яка не може позначатись іменем Афродіти. Перекладачка, таким чином, використовує для позначення однієї й тієї ж богині два різних імені, які належать до двох різних міфологічних систем. Оригінал не надає жлдних підстав для такого змішування. Чимало замін, які призводять до втрат, і в п ятій строфі. Невиправданою і хибною є заміна Formidable Satán з п ятої строфи на Демоне прекрасний. Хоча Демон, Сатана, Люцифер є назвами диявола, вони не збігаються повністю у своєму значенні. Демон у давньогрецькій релігії та міфології божество, яке може допомагати людині або заважати їй у виконанні її намірів. Згадаймо рядки Тютчева: Два демона ему служили, Две силы чудно в нем слились: В его главе орлы парили, В его груди змии вились [10, 160]. Або початок поезії А. Мачадо: Y era el demonio de mi sueño, el ángel más hermoso, та її перекладу російською: А демон снов моих был ангел дивный, прекраснейший (О. Савич). Диявол, або Сатана, це злий дух, який протистоїть Богові, штовхає людину на гріх, це уособлення зла. Епітет formidable, що вжив Лорка, має такі словникові значення: 1) Muy temible y que infunde asombro y miedo; 2) Excesivamente grande en su línea, enorme. 3. fam. Magnífico [17, 986]. У даному контексті він не може тлумачитись у третьому значенні ( чудовий, прекрасний ), яке до того ж стилістично марковане як фамільярне, і може розумітись лише в першому: жахливий, який викликає подив і страх. Ім ям Люцифер (від лат. носій світла ), яке з являється на початку вірша, диявола називають, коли позначають його як найбільш красивого та гордого з повсталих проти Бога та покараних ангелів. Усі ці імена представляють диявола в різних іпостасях і належать до різних систем образного представлення релігійної історії світу. Вони не збігаються повністю у своїй контекстологічній дистрибуції і не можуть бути вільно замінюваними. Порівнюючи море з Люцифером на початку вірша, Лорка наголошує на світлих силах, які містяться в морі. Називаючи його Сатаною в п ятій строфі, він говорить про його темні сили. У цьому випадку, таким чином, зроблена перекладачкою заміна сильно змінює зміст оригіналу. У цій самій строфі заміна рядку Aguanta tu sufrir Опануй, стримуй свої страждання на Ти багато потерпало перетворює заклик до терпіння на констатацію минулих страждань. Через синтаксичний зв язок, відсутній в
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks